Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: zawodowej, niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Kandydaci mogą ubiegać się o pełnienie funkcji w następujących formach rodzinnej pieczy zastępczej:

 • rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją wyłącznie dziadkowie, rodzeństwo dziecka,

 • rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będący wstępnymi dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie). W tym samym czasie, w tym typie rodziny zastępczej będzie mogło przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

 • rodzina zastępcza zawodowa (umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej zawierana jest na co najmniej 4 lata), w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (rodzina będąca rodzajem „pogotowia" dla dzieci, dziecko przebywa do 4 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do momentu rozstrzygnięcia sytuacji prawnej dziecka) i zawodowa specjalistyczna (dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieci, które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym umieszczane w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi) - tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem. Pogotowie rodzinne zajmuje się dziećmi przez krótki okres czasu tj. od chwili umieszczenia dziecka w rodzinie do momentu wydania postanowienia sądu o jego dalszych losach. Rodziny specjalistyczne opiekują się m.in. dziećmi niepełnosprawnymi. Rodzina specjalistyczna może również sprawować pieczę nad nieletnimi umieszczonymi na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich lub małoletnimi matkami z dziećmi. W rodzinie zastępczej zawodowej w tym samym czasie będzie mogło przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

 • rodzinny dom dziecka (umowa o świadczenie usług zawierana jest na co najmniej na 5 lat) – tworzą go osoby niespokrewnione z dzieckiem dla nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Kwalifikacja kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego odbywa się w etapach. Przejście danego etapu warunkuje rozpoczęcie etapu kolejnego.

Etap I – spełnienie wymogów formalnych przez kandydata:
 1. Złożenie wniosku o objęcie procedurą kwalifikacyjną.

 2. Dostarczenie w wymaganym terminie kompletnych i prawidłowo wypełnionych pozostałych dokumentów, których wykaz otrzyma kandydat podczas pierwszego spotkania.

 3. W przypadku, gdy z dostarczonej dokumentacji wynikać będzie, iż nie zostały spełnione wymogi ustawowe do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kandydat nie zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu, a o fakcie tym zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia złożenia ostatniego z wymaganych dokumentów.

Etap II - badane warunków bytowych i mieszkaniowych kandydata.
 1. Pracownik Wydziału odwiedzi kandydata we wskazanym miejscu zamieszkania celem dokonania oceny warunków bytowych i mieszkaniowych. Powyższe ma na celu sprawdzenie, czy posiadane warunki mieszkaniowe umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego).

 2. W przypadku, gdy warunki bytowe i mieszkaniowe zostaną ocenione negatywnie, Wydział pisemnie poinformuje kandydata o tym fakcie. Powyższe kończy procedurę kwalifikacji.

Etap III - badanie predyspozycji i motywacji kandydata do sprawowania pieczy zastępczej.
 1. Wydanie opinii dot. predyspozycji i motywacji kandydata do sprawowania pieczy zastępczej wymaga wizyty w WWPZ.

 2. Psycholodzy i pedagodzy w Wydziale przeprowadzą z kandydatem rozmowy oraz badania.

 3. Na podstawie wyników badań sporządzona zostanie opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 4. Pozytywna opinia pozwala na wstępną akceptację kandydata, która umożliwi odbycie szkolenia, opinia negatywna kończy procedurę kwalifikacyjną.

Etap IV - szkolenie
 1. Po otrzymaniu wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków,

  o których mowa w pkt 9.I, weryfikowanych w trzech poprzednich etapach procesu kwalifikacji, kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, może odbyć szkolenie. Wydział poinformuje o terminie i miejscu rozpoczęcia szkolenia.

 2. Szkolenie prowadzone jest przez pracowników WWPZ, posiadających wymagane kwalifikacje, według programu zatwierdzanego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 3. Po ukończeniu szkolenia, każdy kandydat otrzyma imienne świadectwo jego ukończenia.

Etap V – zaświadczenie kwalifikacyjne
 1. Na pisemny wniosek kandydata, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 2. Po złożeniu przez kandydata wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, zwoływany jest Zespół Kwalifikacyjny, który dokonuje kwalifikacji kandydata.

 3. Zaświadczenie kwalifikacyjne zawiera informacje wskazujące do pełnienia jakiej formy pieczy zastępczej kandydat został zakwalifikowany, a także o liczbie i wieku dzieci, jakie mogą mu zostać powierzone pod opiekę.

Informacje uzupełniające
Wymagania ustawowe, które podlegają weryfikacji w toku procedury kwalifikowania kandydata:
  1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

   1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

   2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

   3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

   4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

   5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

    1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

    2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

   6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

   7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

    1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

    2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

    3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

  2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

  3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Obowiązki rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka:
  1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

   • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

   • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

   • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

   • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;

   • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

   • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

   • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

  2. Współpraca z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

  3. Bieżące informowanie o każdej zmianie danych (m.in. nazwisko, adres zamieszkania).

  4. Przedstawianie co 2 lata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

  5. Przedstawianie co 2 lata opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionej przez psychologa.

  6. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka są obowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności przez udział w szkoleniach.

Ważne:

Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

  • Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadającą opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka lub pełniący funkcję dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

  • Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadającą pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

  • Z rodziną zastępczą zawodową, w której wychowuje się co najmniej 6 dzieci, spełniającą warunki do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza zawodowa, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

  • Z rodziną zastępczą niezawodową lub zawodową spełniającą warunki do prowadzenia rodzinnego domu dziecka starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

Forma pomocy

Finansowa obligatoryjna (obowiązkowa):

  1. Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy:

   1. rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.500,00 zł miesięcznie brutto,

   2. rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3.100,00 zł miesięcznie brutto.

  2. Wynagrodzenie w wysokości 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia otrzymuje rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka za okres, w którym pozostaje w gotowości do czasu powrotu dziecka z domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę, specjalnego ośrodka wychowawczego, hospicjum stacjonarnego, oddziału medycyny paliatywnej, aresztu śledczego, schroniska dla nieletnich, zakładu karnego, zakładu poprawczego lub do czasu przyjęcia kolejnego dziecka.

  3. Dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia otrzymuje rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

  4. Świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% wynagrodzeniaokreślonego dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka otrzymuje miesięcznie rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej – świadczenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym

  5. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług i wynagrodzenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich:

   1. na wniosek rodziny zastępczej, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci,

   2. na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci.

  6. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, nie niższe niż kwota:

   1. 660 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

   2. 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

    Uwaga: W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym - otrzymuje świadczenia, o których mowa wpkt 6, w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.

  7. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (obecnie 500 zł miesięcznie) na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

  8. Dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka - na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

  9. Dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka - na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje.

   Ważne: Świadczenia i dodatki wykazane w pkt 6-9 przysługują rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności - nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia – jeżeli dziecko nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz jeżeli uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. WW. świadczenia przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a w przypadku dodatku wychowawczego nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

  10. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

  11. Środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na:

   1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczone przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;

   2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka - do wysokości środków określonych w zawartej umowie;

   3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka - do wysokości środków określonych w zawartej umowie.

Finansowa fakultatywna (uznaniowa - nieobowiązkowa):

  1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

   1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

   2. świadczenie na pokrycie:

    1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,

    2. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.

  2. Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

  3. Rodzina zastępcza zawodowa może raz do roku mieć przyznaćświadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Niefinansowa:

  1. Pomoc wolontariuszy organizowana jest dla rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  2. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.

  3. Osoba, której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka – wyłącznie za zgodą właściwego starosty, który podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - może kontynuować lub podjąć dodatkowe zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej w przypadku gdy powyższe nie będzie miało negatywnego wpływu na sprawowanie pieczy zastępczej.

  4. Powierzenie opieki nad dziećmi rodzinie pomocowej - w szczególności w okresie:

   1. czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą zawodową lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem,

   2. udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu;

   3. nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  5. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  6. W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

  7. Więcej informacji: https://mops.uml.lodz.pl/piecza/abc-rodzicielstwa-zastepczego/

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Kandydat jest zobowiązany dostarczyć wszystkie wymagane do wniosku o objęcie procedurą kwalifikacyjną dokumenty w terminie 30 dni od dnia złożenia ww. wniosku.
 2. Po upływie wskazanego terminu wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania, o czym kandydat zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od upływu terminu na złożenie wymaganych dokumentów.
 3. Kandydat, który przejdzie do II etapu procedury w terminie 21 dni od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych w etapie I dokumentów zostanie poddany w miejscu zamieszkania ocenie pod względem spełnienia warunków bytowych i mieszkaniowych.
 4. W przypadku, gdy warunki bytowe i mieszkaniowe zostaną ocenione negatywnie, Wydział pisemnie poinformuje kandydata o tym fakcie w terminie 14 dni od dnia wizyty pracownika Wydziału.
 5. Opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka sporządza się w terminie 21 dni od dokonania pozytywnej oceny warunków mieszkaniowych i bytowych.
 6. Gdy z opinii wynikać będzie, że kandydat nie posiada predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, Wydział pisemnie poinformuje kandydata o tym fakcie w terminie 14 dni od dnia wydania opinii.
 7. Jeżeli opinia psychologa i pedagoga o posiadaniu przez kandydata predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka będzie pozytywna kandydat w terminie 14 dni od uzyskania tejże opinii zostanie pisemnie poinformowany, iż otrzymał wstępną akceptację umożliwiającą odbycie szkolenia.
 8. Zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka jest wydawane w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
90-159 Łódź, ul. Małachowskiego 74

tel. 506-980-979
tel. +48 (42) 664 04 00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o objęcie procedurą kwalifikacyjną

 • Formularz zgłoszeniowy

 • Zaświadczenie:
  • lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • ze Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. dr J. Babińskiego w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159 potwierdzającego, że kandydat nie figuruje
  • w Centralnej Kartotece tej placówki (celem odbioru zaświadczenia, należy wcześniej skontaktować się z placówką telefonicznie pod nr telefonu 42 715-57-59)
  • z Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi ulicy Niciarnianej 41, że kandydat nie figuruje w rejestrze pacjentów tej placówki
  • z Fundacji Uwolnienie z siedzibą w Łodzi przy ulicy Inowrocławskiej 5a, że kandydat nie figuruje w rejestrze pacjentów tej placówki,
  • z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie w przypadku osób pracujących, w tym: rodzaj zawartej umowy, czasokres jej trwania, wysokość wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (zaświadczenie winno potwierdzać dochód brutto ze wskazaniem wysokości składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego),
  • wydane przez właściwy urząd skarbowy zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym,
  • lub decyzja z urzędu pracy potwierdzająca posiadanie statusu osoby bezrobotnej wraz z zaświadczeniem lub decyzją o przyznaniu/odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku osób nie zarejestrowanych w urzędzie pracy - oświadczenie o sytuacji zawodowej w przypadku osób bezrobotnych,
  • potwierdzającego, iż kandydat nie był karany i skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zaświadczenie można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 37)
 • Zeznanie podatkowe PIT za poprzedni rok kalendarzowy oraz oświadczenia o dochodach (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych)
 • Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa (wraz z oryginałem do wglądu) - jeżeli kandydaci są małżeństwem
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego - w przypadku jeżeli mieszkanie kandydata jest wynajmowane
 • Dowód osobisty kandydata - do okazania oraz inne niezbędne dokumenty, których konieczność dostarczenia wyniknie w toku prowadzonego postępowania
 • Oświadczenie kandydata:

  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona
  • nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnej
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821)

 • zarządzenie Nr 1574/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia w Mieście Łodzi organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 • zarządzenie Nr 5972/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łodzi (z późn. zm.)

 • uchwała Nr L/1253/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2017 r. poz. 2827.)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji Zespołu Kwalifikacyjnego kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zespołu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi powołuje Zespół Odwoławczy.

Zespół Odwoławczy rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia wniesienia go przez stronę. Posiedzenie Zespołu Odwoławczego jest protokołowane.

Protokół jest przekazywany stronie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Odwoławczego i stanowi jednocześnie odpowiedź na złożone odwołanie.

Decyzja Zespołu Odwoławczego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
Powiązane procedury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY