Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznawanie świadczenia z programu „Dobry Start” (300+) dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Świadczenie przyznawane jest wyłącznie na wniosek strony.

 2. Wniosek dostępny jest do pobrania w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi oraz na stronie MOPS. Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami (zaświadczenie szkolne)

 3. O świadczenie może wystąpić:

  • rodzina zastępcza,

  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

 4. Świadczenie przyznawane jest raz w roku na dziecko uczące się do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej:

 • rozpatrzenie wniosku następuje w terminie max. 30dni od daty złożenia lub od daty wpływu (wnioski przesłane drogą pocztową)

 • podjęcie decyzji nie/przyznającej świadczenie

 • przesłanie wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start

 • odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji - tryb odwoławczy opisano w sekcji "Podstawaprawna"

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni (pod warunkiem przedłożenia kompletnych dokumentów).

 2. Wypłata świadczenia do 30 dni od wydania pozytywnej decyzji.

 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony z uwagi na braki w dokumentacji do czasu jej uzupełnienia przez stronę.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149

tel. 42 664 04 02
tel. 42 664 04 00

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)

 • rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1343)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie następuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej uzna, że należy je w całości uwzględnić, wyda w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję,.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej nie zmieni zajętego stanowiska względem wydanej decyzji, prześle odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY