Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie dodatku wychowawczego (500+) na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka, następuje na odpowiedni wniosek strony.

Wniosek należy złożyć lub przesłać drogą pocztową na adres:
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej:

  • rozpatrzenie wniosku - max. w ciągu 30 dni od daty złożenia lub od daty wpływu (wnioski przesłane drogą pocztową)
  • wydanie decyzji przyznającej lub decyzji odmownej przyznania dodatku
  • wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia po raz pierwszy, kolejne świadczenia do 30 dnia każdego miesiąca
  • rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji - tryb odwoławczy opisano w sekcji"Podstawa prawna"
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Dodatek wychowawczy ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość dodatku wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie
od posiadanego dochodu - świadczenie przysługuje na każde umieszczone w pieczy zastępczej dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia

Prawo do danego świadczenia ustala się na okres 12 miesięcy. Na kolejne 12 miesięcy jest wznawiane z urzędu (jeżeli nie zmieniło się miejsce pobytu dziecka), aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności w pieczy zastępczej.

Dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej/ rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku, gdy dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wychowawczy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Dodatek wychowawczy nie przysługuje w przypadku, gdy rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka nie ponoszą kosztów utrzymania dziecka wzwiązku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

  1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni.
  2. Wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia po raz pierwszy, kolejne świadczenia do 30 każdego miesiąca.
  3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony z uwagi na braki w dokumentacji do czasu jej uzupełnienia przez stronę.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149

tel. +48 (42) 664-04-02
tel. +48 (42) 664-04-00

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie następuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej uwzględni je w całości - wyda w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej nie zmieni zajętego stanowiska względem wydanej decyzji - prześle odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY