Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2004

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi.

Projekty przekazane pod obrady 23 grudnia 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005".
  druk nr 273/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie połączenia instytucji kultury: Ośrodka Inicjatyw Artystycznych - Teatr 77 w Łodzi i Akademickiego Ośrodka Kultury w Łodzi oraz utworzenia Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i nadania mu statutu.
  druk nr 272/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 grudnia 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie.
  druk nr 263/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 grudnia 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
  druk nr 261/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej „Ustronna".
  druk nr 260/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 grudnia 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 listopada 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 listopada 2004 r.:

 • Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2004 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
  druk nr 239/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 listopada 2004 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Łodzi uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta.
  druk nr 244/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 listopada 2004 r.:

 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata.
  druk nr 241/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.
  druk nr 240/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2004 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
  druk nr 239/2004 >>>>
  załącznik >>>>
  autopoprawka >>>>
  załącznik do autopoprawki >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok.
  druk nr 238/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 listopada 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.
  druk nr 237/2004 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 października 2004 r.:

 • Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi.
  druk nr 77/2004 >>>
 • Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Łodzi.
  druk nr 76/2004 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury: Ośrodka Inicjatyw Artystycznych - Teatr 77 w Łodzi i Akademickiego Ośrodka Kultury w Łodzi oraz utworzenia Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i nadania mu statutu
  druk nr 235/2004 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 października 2004 r.:

 • Projekt uchwały zmieniająca uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2002 r. Nr II/12//02 w sprawie powołania Komisji Kultury, Nr II/19/02 w sprawie powołania Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej.
  druk BRM nr 158/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Łodzi do rad społecznych przy miejskich zakładach opieki zdrowotnej.
  druk BRM nr 121/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 października 2004 r.:

 • Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.
  druk nr 228/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 października 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Łódź udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi i pokrycia ich wkładem niepieniężnym (aportem).
  druk nr 230/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata miasta Łodzi do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
  druk nr 229/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.
  druk nr 228/2004 >>>>
  autopoprawka >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 października 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 11 października 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 października 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 października 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 10.
  druk nr 224/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do zawierania porozumień z innymi powiatami w przedmiocie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.
  druk nr 223/2004 >>>>
  porozumienie 1 >>>>
  porozumienie 2 >>>>
 • Projekt uchwały upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do zawierania umów z innymi powiatami w przedmiocie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  druk nr 222/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 października 2004 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2002 r. Nr II/10/02 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  druk BRM nr 119/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa (...) dotyczącej zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Łódź na grunty stanowiące własność skarżących.
  druk BRM nr 118/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 września 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Urzędu Pracy Nr 3 w Łodzi (w budowie) ul. Kilińskiego 102/ 102 a.
  druk nr 221/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 września 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 24 września 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2004-2006, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa".
  druk nr 218/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendium socjalnego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie miasta Łodzi i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej".
  druk nr 217/2004 >>>>
  załącznik >>>>
  wniosek >>>>
  autopoprawka >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 września 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia miasta Łodzi do Związku Powiatów Polskich oraz wyboru delegata miasta Łodzi do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
  druk nr 214/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla zakładów budżetowych.
  druk nr 213/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  druk nr 212/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 września 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych na częściowe pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych w lokalach komunalnych.
  druk nr 210/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Łodzi w zakresie nowoczesnych technologii" oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
  druk nr 209/2004 >>>>
  załącznik >>>>
  wniosek >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2004 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
  druk nr 208/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 września 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego strat poniesionych przez Miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej (w latach 1939-1945) oraz wynikłych z organizacji i funkcjonowania Litzmannstadt Ghetto.
  druk BRM nr 78/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka .
  druk BRM nr 77/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi.
  druk BRM nr 76/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2002 r. Nr II/19/02 w sprawie powołania Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej.
  druk BRM nr 75/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
  druk BRM nr 74/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
  druk BRM nr 73/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2002 r. Nr II/13/02 w sprawie powołania Komisji Ładu Społeczno - Prawnego, Nr II/15/02 w sprawie powołania Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska, Nr II/14/02 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.
  druk BRM nr 71/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 września 2004 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
  druk nr 205/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.
  druk nr 204/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 września 2004 r.:

 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.
  druk nr 202/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Wróblewskiego, Skrzywana i Sieradzkiej.
  druk nr 201/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków miejskich w Łodzi.
  druk nr 200/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
  druk nr 199/2004 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 września 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 26 sierpnia 2004 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi.
  druk nr 197/2004 >>>>
 • Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy, niż trzy lata.
  druk nr 196/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w zadaniach z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
  druk nr 195/2004 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Chrobry" w Łodzi.
  druk nr 194/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście" w Łodzi.
  druk nr 193/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Batory" w Łodzi.
  druk nr 192/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Widzew" w Łodzi.
  druk nr 191/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Tatrzańska" w Łodzi.
  druk nr 190/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
  druk nr 189/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 sierpnia 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 sierpnia 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – al. Unii”.
  druk nr 184/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 sierpnia 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 lipca 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi - Faza II” przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności i zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie jego realizacji.
  druk nr 178/2004 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia na rok 2005 limitu przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.
  druk nr 177/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 lipca 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie projektowanych ulic: Hetmańskiej, Przybyszewskiego i Śląskiej, projektowanej autostrady A1 oraz terenów PKP wraz ze stacją rozrządowo - kontenerową Łódź Olechów.
  druk nr 176/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
  druk nr 175/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 lipca 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 lipca 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 lipca 2004 r.:

 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.
  druk nr 171/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przeniesienia przez gminę Łódź, na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, prawa odrębnej własności lokali użytkowych, mieszczących się w budynku frontowym usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi przy
  ul. Zachodniej 105.
  druk nr 170/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 lipca 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, przy ul. Ludomira Różyckiego 5/7 i nadania statutu.
  druk nr 169/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr II w Łodzi, przy ul. Ludomira Różyckiego 5/7, przekształcenia niektórych szkół funkcjonujących w Centrum i nadania statutów.
  druk nr 168/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie: ul. Maratońska, tory PKP, północna granica miasta, granica Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Nowy Józefów – Srebrna”.
  druk nr 167/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2004 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
  druk nr 163/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 czerwca 2004 r.:

 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata.
  druk nr 161/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi.
  druk nr 160/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 czerwca 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”.
  druk nr 159/2004 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 17 czerwca 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiej Przychodni Protetyki i Ortodoncji „Bałuty” w Łodzi oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych.
  druk nr 158/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  druk nr 157/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 czerwca 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do zawierania porozumień z innymi powiatami w przedmiocie kierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka przez powiaty właściwe ze względu .na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub umieszczeniem w rodzinie zastępczej.
  druk nr 156/2004 >>>>
  wzór porozumienia 1 >>>>
  wzór porozumienia 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do zawierania porozumień z innymi gminami i powiatami w przedmiocie kierowania i umieszczania swoich mieszkańców i ponoszenia opłat za ich pobyt w domach pomocy społecznej.
  druk nr 155/2004 >>>>
  wzór porozumienia 1 >>>>
  wzór porozumienia 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 czerwca 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi - PGO-Łódź".
  druk nr 154/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Łodzi, przy ul. Tkackiej 34/36 i nadania statutu.
  druk nr 153/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, przy al. I Dywizji 16 i nadania statutu.
  druk nr 152/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, przy ul. Karolewskiej 30/34 i nadania statutu.
  druk nr 151/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi, przy al. Politechniki 37 i nadania statutu.
  druk nr 150/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, przy ul. Wareckiej 41 i nadania statutu.
  druk nr 149/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającego nr 20 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, przy ul. Wareckiej 41 i nadania statutu.
  druk nr 148/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi, przy ul. Wileńskiej 53/55 i nadania statutu.
  druk nr 147/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi, przy ul. Strykowskiej 10/18 i nadania statutu.
  druk nr 146/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego XVIII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi, przy ul. Edwarda 41 i nadania statutu.
  druk nr 145/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego XV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi, przy ul. dr Stefana Kopcińskiego 5/11 i nadania statutu.
  druk nr 144/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 15 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi, przy ul. dr Stefana Kopcińskiego 5/11 i nadania statutu.
  druk nr 143/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 10 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi, przy ul. Strykowskiej 10/18 i nadania statutu.
  druk nr 142/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, przy al. Politechniki 38 i nadania statutu.
  druk nr 141/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi, przy ul. Irysowej 2 i nadania statutu.
  druk nr 140/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi, przy ul. Astronautów 19 i nadania statutu.
  druk nr 139/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi, przy ul. Żubardzkiej 2 i nadania statutu.
  druk nr 138/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi, przy ul. Stefana Żeromskiego 115 i nadania statutu.
  druk nr 137/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi, przy al. Politechniki 37 i nadania statutu.
  druk nr 136/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi, przy ul. dr Stefana Kopcińskiego 5/11 i nadania statutu.
  druk nr 135/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, przy al. Politechniki 38 i nadania statutu.
  druk nr 134/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Odzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi, przy ul. Irysowej 2 i nadania statutu.
  druk nr 133/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi, przy ul. Franciszka Prożka 3/5 i nadania statutu.
  druk nr 132/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 137 i nadania statutu.
  druk nr 131/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 i nadania statutu.
  druk nr 130/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych miasta Łodzi – osiedlach na 2005 rok.
  druk nr 128/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonego w rejonie ulic Rokicińskiej i Augustów oraz torów PKP.
  druk nr 127/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej.
  druk nr 126/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia działań w zakresie racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych, które stanowią obciążenie budżetu miasta Łodzi.
  druk nr 125/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych.
  druk nr 124/2004 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>
  załącznik nr 6 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 czerwca 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury: Ośrodka Inicjatyw Artystycznych-Teatr 77 w Łodzi i Akademickiego Ośrodka Kultury w Łodzi.
  druk nr 123/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) dotyczącej odmowy wypłaty odszkodowania przez Urząd Miasta Łodzi za sprzedany przez gminę lokal mieszkalny nr 4 położony w Łodzi przy u. Piotrkowskiej 108.
  druk BRM nr 46/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 maja 2004 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania inkasenta opłaty targowej na terenie targowiska Plac Barlickiego w Łodzi.
  druk nr 121/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic Kusocińskiego – Juszczakiewicza – Konstantynowska.
  druk nr 120/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych.
  druk nr 119/2004 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 maja 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Miasta Łodzi Kompleksu Dąbrowa II w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  druk nr 116/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 198 w Łodzi, przy ul. Czajkowskiego 14.
  druk nr 115/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 107 w Łodzi, przy ul. Królewskiej 13/15.
  druk nr 114/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 87 w Łodzi, przy ul. Minerskiej 1/3.
  druk nr 113/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 75 w Łodzi, przy ul. Stawowej 28.
  druk nr 112/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 72 w Łodzi, przy ul. Żabiej 10/12.
  druk nr 111/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – kompleksie CENTRUM.
  druk nr 110/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 maja 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczącej nie załatwienia skargi na Administrację Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Katedralna”
  druk BRM nr 39/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 13 maja 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków finansowych w formie środka specjalnego jednostki budżetowej o nazwie Miejski Ogród Zoologiczny.
  druk nr 108/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów
  druk nr 107/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Łodzi.
  druk nr 105/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 maja 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi
  druk BRM nr 1/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Łódź, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Port Lotniczy Łódź Lublinek” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi i pokrycia ich wkładem pieniężnym.
  druk nr 103/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi".
  druk nr 102/2004 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.
  druk nr 100/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
  druk nr 98/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
  druk nr 97/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  druk nr 96/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
  druk nr 95/2004 >>>>

Projekt przekazany pod obrady 7 maja 2004 r.:

Projekty przekazane pod obrady 6 maja 2004 r.:

Projekt przekazany pod obrady 29 kwietnia 2004r.:

Projekt przekazany pod obrady 27 kwietnia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Nowy Józefów – Maratońska.
  druk nr 81/2004 >>>>

Projekt przekazany pod obrady 26 kwietnia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Miasta" oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
  druk nr 80/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 kwietnia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi
  druk nr 85/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej
  druk nr 84/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 83/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
  druk nr 82/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 20 kwietnia 2004r.:

Projekt przekazany pod obrady 15 kwietnia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych.
  druk nr 73/2004 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty.
  druk nr 72/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi
  druk nr 71/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 70/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie.
  druk nr 69/2004 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”
  druk nr 68/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 14 kwietnia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa akcji spółki prowadzącej działalność w zakresie przesyłu oraz dystrybucji ciepła na terenie Miasta Łodzi.
  druk nr 67/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
  druk nr 66/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania.
  druk nr 65/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 8 kwietnia 2004r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 kwietnia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na brak odpowiedzi na pismo skierowane do Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 listopada 2003 r.
  druk BRM nr 25/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i (...) na działanie Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Łódź w prawo własności oraz naliczenia i pobrania opłaty
  druk BRM nr 24/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na brak odpowiedzi na pisma skierowane do Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 maja i 8 września 2003 r.
  druk BRM nr 23/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.
  druk BRM nr 22/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 1 kwietnia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi, przy ul. Ratajskiej 2/4.
  druk nr 56/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2004 – 2007.
  druk nr 55/2004 >>>>
  załącznik >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 43.
  druk nr 54/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57.
  druk nr 51/2004 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 marca 2004r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a na rzecz Kurii Archidiecezji Łódzkiej w drodze darowizny.
  druk nr 50/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 19 w Łodzi, przy ul. Wapiennej 17.
  druk nr 49/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 18 marca 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Andrzeja Struga 53/55
  druk nr 45/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Milionowej 7.
  druk nr 44/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 15 marca 2004r.:

Projekty przekazane pod obrady 11 marca 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania przez gminę Łódź prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 40 na rzecz Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi.
 • druk nr 43/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 216/234.
 • druk nr 42/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi.
 • druk nr 40/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. H.Jordana w Łodzi.
 • druk nr 39/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. K.Jonschera w Łodzi.
 • druk nr 38/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy II Szpitalu Miejskim im. dr. L.Rydygiera w Łodzi.
 • druk nr 37/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy I Szpitalu Miejskim im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi.
 • druk nr 36/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • druk nr 35/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004".
 • druk nr 34/2004

   

Projekty przekazane pod obrady 4 marca 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź akcji Banku „Millennium” Spółka Akcyjna poprzez ich sprzedaż w drodze publicznego obrotu papierami wartościowymi.
 • druk nr 31/2004

   

 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.
 • druk nr 30/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Strzemińskiego 11 i ul. Standego 1a.
 • druk nr 29/2004

   

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź.
 • druk nr 27/2004

   

Projekt przekazany pod obrady 1 marca 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi pani (...) dotyczącej interwencji w sprawie unieważnienia przetargu pisemnego na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. A Struga 15 w dniu 25.09.2003 r.
  druk BRM nr 9/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 26 lutego 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 • druk nr 26/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego systemu świadczeń rodzinnych
 • druk nr 25/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych
 • druk nr 24/2004 [plik pdf]

   

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gromadzenia środków specjalnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przez jednostki oświaty i turystyki prowadzone przez Miasto Łódź.
 • druk nr 23/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę całodobową, prowadzonych przez Miasto Łódź lub na zlecenie Miasta Łodzi.
 • druk nr 22/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi do wydawania decyzji administracyjnych.
 • druk nr 21/2004

   

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2004 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
 • druk nr 20/2004
  załącznik >>>>

   

Projekt przekazany pod obrady 25 lutego 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na brak odpowiedzi na pismo skierowane do Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 maja 2003 r. oraz na działanie Urzędu Miasta Łodzi w sprawie zbycia na rzecz skarżącego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Liniowej 10 a
  druk BRM nr 10/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 20 lutego 2004r.:

 • Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi.
  druk BRM nr 12/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi.
  druk BRM nr 11/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 13 lutego 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 17/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi
  druk nr 16/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 10 lutego 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. Kazimierza Jarosa na działanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie świadczonych usług opiekuńczych
  druk BRM nr 112/2003 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. Elżbiety Ostrowskiej na działanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie realizacji decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
  druk BRM nr 86/2003 >>>>

   

Projekt przekazany pod obrady 5 lutego 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.
  druk BRM nr 8/2004 >>>>

   

Projekty przekazane pod obrady 30 stycznia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”
  druk nr 12/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
  druk nr 11/2004 >>>>

   

 • Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej „Ustronna”
  druk nr 10/2004 >>>>

   

Projekt przekazany pod obrady 29 stycznia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na majątek Miasta Łodzi składników majątkowych wodociągu lokalnego „Huta Jagodnica” zlokalizowanego w granicach administracyjnych Łodzi
  druk nr 9/2004 >>>>

Projekt przekazany pod obrady 22 stycznia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Piotrkowskiej 90
  druk nr 7/2004 >>>>

Projekt przekazany pod obrady 22 stycznia 2004r.:

-->

Projekt przekazany pod obrady 15 stycznia 2004r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  druk nr 5/2004 >>>>

   

Projekt przekazany pod obrady 5 stycznia 2004r.:


Metryka strony i historia zmian