Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.08.2017 20:37 do 24.08.2017 20:38.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2007

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

Projekty przekazane pod obrady 27 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Łodzi pomiędzy al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, al. Unii Lubelskiej i Parkiem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  druk nr 347/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi i w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi
  druk nr 346/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ul. Marysińska 61/67”
  druk nr 345/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi ul. Jaskrowa 15”
  druk nr 344/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 grudnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 13 grudnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 336/2007 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 grudnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika – fontanny „Św. Faustyna czerpiąca ze źródła Miłosierdzia”
  druk nr 333/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38
  druk nr 332/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17a
  druk nr 331/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb dla miasta Łodzi w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2008
  druk nr 330/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 125
  druk nr 328/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”
  druk nr 326/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi
  druk nr 325/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008
  druk nr 324/2007 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 listopada 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 26 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wstąpienia p. Ilony Orczykowskiej z listy nr 5 w okręgu wyborczym nr 7 w miejsce radnego, którego mandat wygasł
  druk BRM nr 177/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 listopada 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 21 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty od posiadania psów
  druk nr 310/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty
  druk nr 309/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 308/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  druk nr 307/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
  2008 r.
  druk nr 306/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 175/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zorganizowania w 2008 r. w Łodzi zadania własnego Miasta - koncert finałowy pod nazwą „Oratorium dla świata. Łódź - Finał - Ziemia Obiecana”
  druk nr 303/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 listopada 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7
  druk nr 300/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 listopada 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 31 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty
  druk nr 296/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  druk nr 295/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 294/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/292/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
  druk nr 293/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
  druk nr 292/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej
  druk nr 291/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli będących emerytami i rencistami
  druk nr 290/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, jednostkach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, objętych ponadzakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 289/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów niektórym instytucjom kultury
  druk nr 288/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Łodzi
  druk nr 287/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi ul. Jaskrowa 15”
  druk nr 286/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ul. Marysińska 61/67”
  druk nr 285/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi ul. Królewska 13/15”
  druk nr 284/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2007 rok oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych
  druk nr 283/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>
  załącznik nr 6 >>>>
  załącznik nr 7 >>>>
  załącznik nr 8 >>>>
  załącznik nr 9 >>>>
  załącznik nr 10 >>>>
  autopoprawka nr 1 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 11 >>>>
  załącznik nr 12 >>>>
  załącznik nr 13 >>>>
  autopoprawka nr 2 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym na 2007 r.
  druk nr 282/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie miasta Łodzi
  druk nr 281/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 280/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
  druk nr 279/2007 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Międzynarodowych Targów Łódzkich” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 277/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40
  druk nr 276/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy własnej Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu nr 3 im. Henryka Jordana w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
  druk nr 275/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi spółki jawnej Cegal na działanie Prezydenta Miasta Łodzi p. Jerzego Kropiwnickiego
  druk BRM nr 154/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 października 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 150/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 149/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 148/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 147/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 146/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 145/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 października 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 3 października 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”
  druk nr 262/2007 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Łodzi o rozważenie możliwości uruchomienia dodatkowych środków na fundusz płac dla służb opieki społecznej
  druk BRM nr 138/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ochrony drzewostanu kasztanowca białego przed szkodnikami na terenie obszaru administracyjnego miasta Łodzi
  druk BRM nr 135/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi
  druk nr 258/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi
  druk nr 257/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi
  druk nr 256/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi
  druk nr 255/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 254/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi
  druk nr 253/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi
  druk nr 252/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 251/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Łodzi o wsparcie finansowe dla Łódzkiego Klubu Sportowego oraz Klubu Sportowego Widzew-Łódź
  druk BRM nr 134/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 września 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 września 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 11 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łodzi
  druk nr 243/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  druk nr 241/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania
  druk nr 240/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych na niektórych budynkach publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych w czasie przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
  druk nr 239/2007 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi kontroli prawidłowości przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi
  druk BRM nr 129/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 września 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk BRM nr 126/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Łodzi zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych i bezpłatnych torebek foliowych
  druk BRM nr 125/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 września 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 28 sierpnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 sierpnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Łodzi o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi, przy ul. Małachowskiego 5/7 i nadania statutu jednostce
  druk nr 234/2007 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji placówki oświatowej pn. Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych w Łodzi prowadzonej przez Miasto Łódź
  druk nr 233/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostce budżetowej „Hale Targowe”
  druk nr 230/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 229/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 sierpnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 228/2007 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 sierpnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 13 sierpnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 sierpnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 222/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Niesłyszących, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 221/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Słabo Widzących, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18
  druk nr 220/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18
  druk nr 219/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 218/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Masażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
  druk nr 217/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 216/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 215/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi przy ul. Wareckiej 41
  druk nr 214/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Pięcioletniego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 213/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 212/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 211/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji LIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 210/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Pięcioletniego w Zespole Szkół Ponadgimnaz

  Informację wprowadził(a): Migracja danych (24.08.2017 14:34)

  Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (24.08.2017 20:38)

  Ilość odwiedzin: 2910