Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.08.2017 20:23 do 21.11.2018 10:10.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2010

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

Projekty przekazane pod obrady 23 grudnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 20 grudnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 3/2011 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 grudnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 listopada 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.
  druk nr 317/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 listopada 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 15 listopada 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 listopada 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 listopada 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15
  druk nr 308/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 w Łodzi
  druk nr 307/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 272/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Łodzi – Miasta na prawach powiatu, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
  druk nr 306/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Łódź Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
  druk nr 305/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Łodzi - Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 i nadania statutu jednostce
  druk nr 303/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  druk nr 302/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za park gminny pn. „Park im. Armii Łódź” terenu położonego w rejonie ulic: Spadkowej, Bruzdowej i Zagonowej
  druk BRM nr 276/2010 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie współpracy Miasta Łodzi z Rubinstein Piano Festival w Łodzi
  druk nr 299/2010 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie współpracy Miasta Łodzi z FashionPhilosophy Fashion Week Poland w Łodzi
  druk nr 298/2010 >>>>
 • Projekt uchwały sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym PKP S. A.
  druk nr 297/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 22 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 266/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 265/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”
  druk nr 263/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków i sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”
  druk nr 262/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  druk nr 261/2010 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
  druk nr 260/2010 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
  druk nr 259/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 19 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Fundacją Studiów Europejskich – Instytut Europejski umowy o partnerstwie oraz na realizację Projektu pod nazwą „Multimedialne Centrum Szkoleniowo–Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym”
  druk nr 251/2010 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 258/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 250/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 249/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Walerego Wróblewskiego 39/41
  druk nr 248/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Wydawniczej bez numeru
  druk nr 247/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze przetargu udziału Miasta Łodzi w nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 4
  druk nr 246/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 245/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 243/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 30 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 255/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie odwołania i określenia inkasenta opłaty tagowej
  druk nr 230/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” w Łodzi
  druk nr 228/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Dialogu w Łodzi i nadania jej statutu
  druk BRM nr 252/2010 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie utworzenia w Muzeum Miasta Łodzi sali Marka Edelmana i Aliny Margolis
  druk BRM nr 251/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 września 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 września 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 16 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź umowy partnerskiej dotyczącej przygotowania i realizacji Projektu pod nazwą „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie I.2 Kolej oraz wyrażenia zgody na współfinansowanie Projektu w latach 2011-2013 przez Miasto Łódź
  druk nr 218/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 42 i 44 oraz Ratajskiej 22/24
  druk nr 216/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zbocze 18a
  druk nr 215/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 16
  druk nr 214/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Janosika 136
  druk nr 213/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jerzego Szaniawskiego 3
  druk nr 212/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady – Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego
  druk nr 211/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 września 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 6 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadną skargi p. (...) na działanie Referatu Budynków i Lokali Delegatury Łódź-Bałuty
  druk BRM nr 205/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 204/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 203/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie świadczenia usług z zakresu sprzedaży biletów okresowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na okres przekraczający rok budżetowy
  druk nr 207/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2010 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 206/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 31 sierpnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 205/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 204/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelowe oraz modernizację istniejących obiektów hotelowych
  druk nr 203/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w obiekty sportowe
  druk nr 202/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących uchwał Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 r.: Nr XC/1570/10, Nr XC/1571/10, Nr XC/1572/10, Nr XC/1573/10, Nr XC/1575/10 i Nr XC/1576/10 dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonych w dolinach rzek: Bzura, Jasieniec i terenów cennych przyrodniczo
  druk nr 201/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją uchwały Nr XXXIX/781/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta
  druk nr 200/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 sierpnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 199/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 19 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 16 sierpnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 182/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Portu Lotniczego Łódź imienia Władysława Reymonta” Sp&oacut

  Informację wprowadził(a): Migracja danych (24.08.2017 14:33)

  Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (21.11.2018 10:10)

  Ilość odwiedzin: 3374