Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.09.2017 12:49 do 18.09.2017 12:54.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2013

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości, położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej bez numeru na rzecz Politechniki Łódzkiej
  druk nr 400/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Ludomira Różyckiego 5 i 7-13 oraz Energetyków 5/7 na rzecz Politechniki Łódzkiej
  druk nr 399/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 49/51 i 53 oraz Łagiewnickiej bez numeru
  druk nr 398/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Wigury 1
  druk nr 397/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
  druk nr 396/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"
  druk nr 395/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej "Ustronna" w Łodzi
  druk nr 394/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XLV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3
  druk nr 393/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3
  druk nr 392/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XLV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3
  druk nr 391/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41
  druk nr 390/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów
  druk nr 389/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
  druk nr 388/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
  druk nr 387/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34
  druk nr 386/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finasowego Miasta Łodzi za 2013 rok
  druk nr 385/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 384/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 383/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
  druk nr 382/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 381/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  druk nr 380/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  druk nr 379/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  druk nr 378/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”
  druk nr 377/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2014
  druk nr 376/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk nr 375/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego
  druk nr 374/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 373/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2013 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 372/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi"
  druk nr 371/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi
  druk nr 370/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 369/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 368/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 367/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
  druk nr 366/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
  druk nr 365/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  druk nr 364/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 7 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
  druk nr 363/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi
  druk nr 362/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 5 w Łodzi
  druk nr 361/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 4 w Łodzi
  druk nr 360/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 2 w Łodzi
  druk nr 359/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 5 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 16 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
  druk nr 358/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 4 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 15 i nadania statutów jednostkom
  druk nr 357/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 3 w Łodzi, Dom Dziecka nr 13 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 14 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
  druk nr 356/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
  druk nr 355/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 1 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 10 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
  druk nr 354/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 353/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Zieleni Miejskiej" w Łodzi i nadania jej statutu
  druk nr 352/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Gospodarowania Odpadami" i nadania jej statutu
  druk nr 351/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 350/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  druk nr 349/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: dr. Adama Próchnika, Zachodniej, płk. dr. Stanisława Więckowskiego i Wólczańskiej
  druk nr 348/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: płk. dr. Stanisława Więckowskiego, Zachodniej, Zielonej i Wólczańskiej
  druk nr 347/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania inkasentów i określenia inkasenta opłaty targowej
  druk nr 346/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
  druk nr 345/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi i IV Szpital Miejski im. dr. Henryka Jordana w Łodzi
  druk nr 344/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Portu Lotniczego Łódź imienia Władysława Reymonta" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 343/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ks. Jerzego Popiełuszki i Janusza Kusocińskiego
  druk nr 342/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łodzianka, Łukaszewskiej i Moskule oraz części północno-wschodniej granicy miasta
  druk nr 341/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Pabianickiej i drogi krajowej Nr 14
  druk nr 340/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Technicznej 7
  druk nr 339/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Kaczeńcowej 19
  druk nr 338/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
  druk nr 337/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 336/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 334/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 333/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014"
  druk nr 332/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 331/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 330/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 329/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018"
  druk nr 328/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  druk nr 327/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"
  druk nr 326/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r
  druk nr 325/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 70/72
  druk nr 324/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Nowego Centrum Łodzi"
  druk nr 323/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
  druk nr 322/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 321/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 320/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XLV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3
  druk nr 319/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2014 roku
  druk nr 318/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha"
  druk nr 317/2013 >>>

 • Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2013 r. na dzień 30.09.2013 r.
  druk nr 316/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Nowy Józefów 36
  druk nr 315/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawach związanych z pomnikami przyrody
  druk nr 314/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mokradła Brzozy"
  druk nr 313/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa w postaci pomnika przyrody
  druk nr 312/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  druk nr 311/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  druk nr 310/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  druk nr 309/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+
  druk nr 308/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Łódź, a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalem Weteranów oraz wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny
  druk nr 307/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie "TIMM" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 306/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marii Skłodowskiej - Curie, Wólczańskiej, Mikołaja Kopernika i Gdańskiej
  druk nr 305/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawla II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego
  druk nr 304/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 303/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia transzy kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
  druk nr 302/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 301/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 300/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  druk nr 299/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 298/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2013-2015"
  druk nr 297/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 296/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 295/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"
  druk nr 294/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Łódź Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
  druk nr 293/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 292/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 291/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 290/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 289/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej - południowej części osiedla Nowosolna
  druk nr 288/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wiączyńskiej i Brzezińskiej - wschodniej części osiedla Nowosolna
  druk nr 287/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2013 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 285/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 97
  druk nr 284/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-2016
  druk nr 283/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2013-2031
  druk nr 282/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 281/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w roku szkolnym 2013/2014
  druk nr 280/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 24a i nadania statutu
  druk nr 279/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 44 w Łodzi przy ul. Deotymy 1
  druk nr 278/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi oraz Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi
  druk nr 277/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
  druk nr 275/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
  druk nr 274/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 88 oraz sprzedaż znajdujących się na niej naniesień na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego
  druk nr 273/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 79 na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego jako właściciela nieruchomości przyległej
  druk nr 272/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krzemienieckiej 2
  druk nr 271/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  druk nr 270/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
  druk nr 269/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 268/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 267/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 266/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji Projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II" współfinansowanego z Funduszu Spójności
  druk nr 265/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
  druk nr 264/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 263/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bojomników Getta Warszawskiego 9
  druk nr 262/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 202/210, 204a, 206 i 208
  druk nr 261/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź
  druk nr 258/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
  druk nr 257/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznej "Nagrody Literackiej Miasta Łodzi im. Juliana Tuwima" oraz określenia szczegółowych warunków i trybu jej przyznawania
  druk nr 256/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 255/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 254/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 21
  druk nr 253/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 66
  druk nr 252/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Postępowej 48/54
  druk nr 251/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zielonej 51
  druk nr 250/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia dróg gminnych i drogi powiatowej dotychczasowych kategorii
  druk nr 249/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów
  druk nr 248/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów
  druk nr 247/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 246/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi"
  druk nr 245/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 244/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 243/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zbocze 18A
  druk nr 242/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 16
  druk nr 241/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jerzego Szaniawskiego 3
  druk nr 240/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Janosika 136
  druk nr 239/2013 >>>

 • Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXII/635/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
  druk nr 238/2013 >>>

 • Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXI/568/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012
  druk nr 237/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Uniejowskiej 8
  druk nr 236/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 101 i 103
  druk nr 235/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza i Orlej
  druk nr 234/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej
  druk nr 233/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Minerskiej 19
  druk nr 232/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego
  druk nr 231/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 230/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  druk nr 229/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"
  druk nr 227/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1316/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew i nadania jej statutu
  druk nr 226/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1315/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście i nadania jej statutu
  druk nr 225/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1314/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie i nadania jej statutu
  druk nr 224/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1313/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna i nadania jej statutu
  druk nr 223/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1312/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty i nadania jej statutu
  druk nr 222/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Widzew i nadania jej statutu
  druk nr 221/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście i nadania jej statutu
  druk nr 220/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie i nadania jej statutu
  druk nr 219/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Górna i nadania jej statutu
  druk nr 218/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Bałuty i nadania jej statutu
  druk nr 217/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 216/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 215/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 15 w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56
  druk nr 214/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 213/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie miasta Łodzi za okres od 25 kwietnia 2012 r. do 25 kwietnia 2013 r.
  druk nr 212/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krzywickiego bez numeru
  druk nr 211/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z realizacji "Programu Profilaktyki Ryzykownego Stanu Psychicznego" adresowanego do Młodzieży Szkół Średnich finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2012 r.
  druk nr 210/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2012 r.
  druk nr 209/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 208/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 208/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi
  druk nr 207/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 206/2013 >>>

 • Projekt uchwały sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych

  Informację wprowadził(a): Migracja danych (24.08.2017 14:33)

  Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (18.09.2017 12:54)

  Ilość odwiedzin: 4149