Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.08.2017 11:13 do 14.11.2017 08:45.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2016

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
  druk nr 366/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 365/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 364/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi
  druk nr 363/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
  druk nr 362/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw bezimiennym ulicom, placom i parkowi; nadania nazw ulicom projektowanym; anulowania nazw ulic projektowanych; przywrócenia nazwy alei; reaktywowania nazwy ulicy oraz przedłużenia zasięgu nazwy ulicy
  druk nr 361/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania placowi nazwy Władysława Pełczewskiego
  druk nr 360/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Wojciecha Hasa
  druk nr 359/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Wandy Jakubowskiej
  druk nr 358/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Krzysztofa Kieślowskiego
  druk nr 357/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Grohmanów
  druk nr 356/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Poznańskich
  druk nr 355/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Scheiblerow
  druk nr 354/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
  druk nr 353/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 352/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 351/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu miasta Łodzi
  druk nr 350/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych
  druk nr 349/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
  druk nr 348/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 347/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 346/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
  druk nr 345/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Łąkowej oraz alei Włókniarzy
  druk nr 344/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Andrzeja Struga i Łąkowej
  druk nr 343/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017
  druk nr 342/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020
  druk nr 341/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+
  druk nr 340/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  druk nr 339/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i gminnych
  druk nr 338/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  druk nr 337/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
  druk nr 336/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Hale Targowe i Zarząd Lokali Miejskich
  druk nr 335/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tokarskiej 4 i 4/6
  druk nr 334/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 333/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 332/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 331/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Listopadowej bez numeru, stanowiącej własność osób fizycznych
  druk nr 330/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów
  druk nr 329/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 328/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Województwa Łódzkiego
  druk nr 327/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
  druk nr 326/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
  druk nr 325/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok
  druk nr 324/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
  druk nr 323/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r
  druk nr 322/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 321/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Konstantynów Łódzki
  druk nr 320/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 319/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami "Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi" i "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi" oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi"
  druk nr 318/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Łodzi
  druk nr 317/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017
  druk nr 316/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
  druk nr 315/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum"
  druk nr 314/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 313/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 138 oraz przy ulicy Józefa bez numeru
  druk nr 312/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 311/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2016 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 310/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 309/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 308/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Krzemienieckiej, Retkińskiej i Janusza Kusocińskiego
  druk nr 307/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi
  druk nr 306/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 305/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 304/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Sprawiedliwej 21 i 23 oraz Lutomierskiej bez numeru
  druk nr 303/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łososiowej bez numeru
  druk nr 302/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
  druk nr 301/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
  druk nr 300/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  druk nr 299/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 298/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
  druk nr 297/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2017 roku
  druk nr 296/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej
  druk nr 295/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  druk nr 294/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 293/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  druk nr 291/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana
  druk nr 290/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Technicznej 8/10
  druk nr 289/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 288/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 287/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  druk nr 286/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży przez Miasto Łódź niektórych nieruchomości
  druk nr 285/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Krańcowej i Biegunowej
  druk nr 284/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej park pn. "Park na Janowie", położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Juranda ze Spychowa, Maćka z Bogdańca i Oleńki Billewiczówny
  druk nr 283/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy i ulicy Zgierskiej
  druk nr 282/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 281/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódz
  druk nr 279/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU Inter Prasa Bernard Soja do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr LVIII/1228/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  druk nr 278/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 277/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
  druk nr 276/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 275/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
  druk nr 274/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew"
  druk nr 273/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Jezuitów
  druk nr 272/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Ojca Stefana Miecznikowskiego
  druk nr 271/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Ojca Tomasza Rostworowskiego
  druk nr 270/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 269/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 268/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
  druk nr 267/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 16
  druk nr 266/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej bez numeru
  druk nr 265/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Marysińskiej 76/80
  druk nr 264/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 260/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Karola Libelta 16, Wielkopolskiej 55, Zuli Pacanowskiej 3, Łanowej 18 i Marynarskiej 39
  druk nr 259/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Legionów 63
  druk nr 258/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Targowej 69 i 71
  druk nr 257/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-2018"
  druk nr 256/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej - Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej
  druk nr 255/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej - Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia
  druk nr 254/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej
  druk nr 253/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława Warneńczyka
  (Lista nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej)
  druk nr 252/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych
  druk nr 251/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic Okólnej i Wycieczkowej
  druk nr 250/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 249/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 248/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów
  druk nr 247/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 246/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 245/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 44
  druk nr 244/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 243/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy
  druk nr 242/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań
  druk nr 241/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej
  druk nr 240/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Polkomtel sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza
  druk nr 239/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 238/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
  druk nr 236/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 235/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi"
  druk nr 234/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk nr 233/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 232/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 231/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4
  druk nr 230/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego
  druk nr 229/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
  druk nr 228/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
  druk nr 227/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 226/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 225/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć uiektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
  druk nr 224/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21
  druk nr 223/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Murarskiej 4 i Nastrojowej 10
  druk nr 222/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 221/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36
  druk nr 220/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia przez Miasto Łódź udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 219/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Kościuszki bez numeru i ul. Zamenhofa bez numeru
  druk nr 214/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Technicznej 8/10
  druk nr 213/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 1/3 na rzecz "EC1 Łódź - Miasto Kultury"
  druk nr 212/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
  druk nr 211/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  druk nr 210/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru
  druk nr 209/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru i ulicy Pabianickiej bez numer
  druk nr 208/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej bez numeru
  druk nr 207/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 206/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych"
  druk nr 205/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 204/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 203/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia w sprawie wspólnego realizowania zadań z zakresu ochrony bezpieczeristwa lub porządku publicznego poprzez przystąpienie do partnerstwa na przygotowanie i realizację projektu obejmującego zgłoszenie obiektów pozostających w trwałym zarządzie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 2 oraz ich wspólną rewitalizację
  druk nr 202/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad zmianą uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
  druk nr 201/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia o współpracy z Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice, Gminą Miastem Zgierz, Gminą Zgierz, Gminą Ozorków, Gminą Miastem Ozorków, Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów Łódzki
  druk nr 200/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki, oznaczonych jako działka nr 365 w obrębie S-2 i działka nr 180/68 w obrębie S-6
  druk nr 198/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rajmunda Rembielińskiego 35 i ul. Rajmunda Rembielińskiego bez numeru
  druk nr 197/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 197/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Augustów bez numeru
  druk nr 196/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pazaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020"
  druk nr 195/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 195/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 194/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 194/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 193/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 192/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 191/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika
  druk BRM nr 191/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi
  druk nr 190/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 190/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi
  druk nr 189/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2016 r.
  druk BRM nr 189/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 188/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 14
  druk nr 187/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 187/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 186/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020"
  druk nr 185/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) oraz p. (...)
  druk BRM nr 185/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa"
  druk nr 184/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 184/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 183/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 182/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzeciwu wobec rządowych projektów ustaw dotyczących likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków ich likwidacji
  druk BRM nr 182/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 181/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi skargi p. (...) oraz p. (...)
  druk BRM nr 181/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomość lokalową, stanowiącą własność osoby fizycznej
  druk nr 180/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
  druk BRM nr 180/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Pionierskiej i Biegunowej
  druk nr 179/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi