Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.12.2018 13:46 do 07.01.2019 09:30.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

360/2018
Data:17.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść projektu:p18_360_20181218.pdf
359/2018
Data:17.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019
Treść projektu:p18_359_20181218.pdf
358/2018
Data:17.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu:p18_358_20181218.pdf
357/2018
Data:17.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu:p18_357_20181218.pdf
355/2018
Data:14.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych
Treść projektu:p18_355_20181218.pdf
353/2018
Data:03.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu:p18_353_20181204.pdf
Autopoprawka:p18_353a_20181211.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_353_a2_20181214.pdf
352/2018
Data:03.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu:p18_352_20181204.pdf
Autopoprawka:p18_352a_20181211.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_352_a2_20181214.pdf
351/2018
Data:30.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzioraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu:p18_351_20181204.pdf
350/2018
Data:30.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu:p18_350_20181204.pdf
349/2018
Data:30.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków kumunikacyjnych orazwarunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielemlub zarządzającym jest Miasto Łódź
Treść projektu:p18_349_20181204.pdf
348/2018
Data:26.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działainość określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu:p18_348_181127.pdf
347/2018
Data:21.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść projektu:p18_347_20181122.pdf
346/2018
Data:21.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstająodpady komunalne
Treść projektu:p18_346_20181122.pdf
345/2018
Data:21.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśnyza pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
Treść projektu:p18_345_20181122.pdf
344/2018
Data:21.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu:p18_344_20181122.pdf
343/2018
Data:20.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu:p18_343_20181121.pdf
Autopoprawka:p18_343_a_181127.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_343_a2_20181129.pdf
342/2018
Data:20.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu:p18_342_20181121.pdf
Autopoprawka:p18_342_a_181127.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_342_a2_20181129.pdf
341/2018
Data:16.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częściobszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej
Treść projektu:p18_341_20181123.pdf
340/2018
Data:15.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu:p18_340_181115.pdf
339/2018
Data:15.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 r.
Treść projektu:p18_339_181115.pdf
338/2018
Data:14.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 29 latnieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 6 Sierpnia bez numeru, 6 Sierpnia 71, Więckowskiego bez numeru i Więckowskiego 140
Treść projektu:p18_338_20181115.pdf
337/2018
Data:09.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2018 i za rok 2019
Treść projektu:p18_337_20181113.pdf
336/2018
Data:09.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznychw Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu:p18_336_20181113.pdf
Autopoprawka:p18_336a_20181113.pdf
335/2018
Data:09.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdówusuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2019 roku
Treść projektu:p18_335_20181113.pdf
332/2018
Data:05.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej,nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Jeziornej 39A
Treść projektu:p18_332_20181107.pdf
331/2018
Data:05.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacjaosób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
Treść projektu:p18_331_20181107.pdf
330/2018
Data:05.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. JoachimaLelewela w Łodzi przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu:p18_330_20181106.pdf
329/2018
Data:05.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowejmiasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu:p18_329_20181106.pdf
Autopoprawka:p18_329a_20181113.pdf
328/2018
Data:05.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu:p18_328_20181106.pdf
Autopoprawka:p18_328a_20181113.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_328a2_20181120.pdf
327/2018
Data:26.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu:p18_327_181029.pdf
326/2018
Data:26.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Rodzina w Łodzi do celu"
Treść projektu:p18_326_181030.pdf
325/2018
Data:23.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
Treść projektu:p18_325_20181024.pdf
324/2018
Data:22.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu:p18_324_20181023.pdf
Autopoprawka:p18_324a_181030.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_324a2_20181031.pdf
323/2018
Data:22.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu:p18_323_20181023.pdf
Autopoprawka:p18_323a_181030.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_323a2_20181031.pdf
322/2018
Data:22.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawiezmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu:p18_322_20181023.pdf
321/2018
Data:19.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
Treść projektu:p18_321_20181023.pdf
320/2018
Data:12.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu:p18_320_20181018.pdf
319/2018
Data:12.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu:p18_319_20181018.pdf
318/2018
Data:12.10.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu:p18_318_20181018.pdf
317/2018