Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 07.01.2019 09:57 do 07.01.2019 09:58.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi w 2018 r.

371/2018
Data:28.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu:p18_371_20190103.pdf
370/2018
Data:28.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu:p18_370_20190103.pdf
369/2018
Data:28.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zarniaru przekształcenia Zespołu Szkół Sarnochodowych w Łodziprzy ul. Wojciecha Kilara 3/5 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu:p18_369_20190103.pdf
366/2018
Data:27.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli
Treść projektu:p18_366_20181228.pdf
365/2018
Data:21.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu:p18_365_20181224.pdf
364/2018
Data:21.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłkucelowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Treść projektu:p18_364_20181224.pdf
363/2018
Data:21.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowegoprogramu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Treść projektu:p18_363_20181224.pdf
362/2018
Data:21.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Szczególne zasady dożywiania dzieci i uczniów" na lata 2019-2023
Treść projektu:p18_362_20181224.pdf
361/2018
Data:21.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu:p18_361_20181224.pdf
360/2018
Data:17.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść projektu:p18_360_20181218.pdf
359/2018
Data:17.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019
Treść projektu:p18_359_20181218.pdf
358/2018
Data:17.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu:p18_358_20181218.pdf
357/2018
Data:17.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu:p18_357_20181218.pdf
Autopoprawka:p18_357a_181224.pdf
356/2018
Data:14.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania orazoddawania w użytkowanie
Treść projektu:p18_356_20181224.pdf
355/2018
Data:14.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych
Treść projektu:p18_355_20181218.pdf
353/2018
Data:03.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu:p18_353_20181204.pdf
Autopoprawka:p18_353a_20181211.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_353_a2_20181214.pdf
352/2018
Data:03.12.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu:p18_352_20181204.pdf
Autopoprawka:p18_352a_20181211.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_352_a2_20181214.pdf
351/2018
Data:30.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzioraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu:p18_351_20181204.pdf
350/2018
Data:30.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu:p18_350_20181204.pdf
349/2018
Data:30.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków kumunikacyjnych orazwarunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielemlub zarządzającym jest Miasto Łódź
Treść projektu:p18_349_20181204.pdf
348/2018
Data:26.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działainość określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu:p18_348_181127.pdf
347/2018
Data:21.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść projektu:p18_347_20181122.pdf
346/2018
Data:21.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstająodpady komunalne
Treść projektu:p18_346_20181122.pdf
345/2018
Data:21.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśnyza pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
Treść projektu:p18_345_20181122.pdf
344/2018
Data:21.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu:p18_344_20181122.pdf
343/2018
Data:20.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu:p18_343_20181121.pdf
Autopoprawka:p18_343_a_181127.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_343_a2_20181129.pdf
342/2018
Data:20.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu:p18_342_20181121.pdf
Autopoprawka:p18_342_a_181127.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_342_a2_20181129.pdf
341/2018
Data:16.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częściobszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej
Treść projektu:p18_341_20181123.pdf
340/2018
Data:15.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu:p18_340_181115.pdf
Autopoprawka:p18_340a_181224.pdf
339/2018
Data:15.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 r.
Treść projektu:p18_339_181115.pdf
Autopoprawka:p18_339a_181224.pdf
Autopoprawka nr 2:p18_339a2_20181227.pdf
338/2018
Data:14.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 29 latnieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 6 Sierpnia bez numeru, 6 Sierpnia 71, Więckowskiego bez numeru i Więckowskiego 140
Treść projektu:p18_338_20181115.pdf
337/2018
Data:09.11.2018
Tytuł:Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2018 i za rok 2019
Treść projektu:p18_337_20181113.pdf
336/2018