Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi 2019

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi w 2019 r.

398/2019
Data: 23.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w prawie własności gruntu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 45
Treść projektu (skan): ZNN_p19_398_20191224.pdf
Treść projektu: ZNN_p19_398_20191224.doc
397/2019
Data: 23.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 116
Treść projektu (skan): Ed_p19_397_20200109.pdf
Treść projektu: Ed_p19_397_20200109.doc
396/2019
Data: 23.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2019/2020
Treść projektu (skan): Ed_p19_396_20191223.pdf
Treść projektu: Ed_p19_396_20191223.docx
395/2019
Data: 18.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022”
Treść projektu (skan): MOPS_p19_395_20191218.pdf
Treść projektu: MOPS_p19_395_ 20191218.doc
394/2019
Data: 17.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść projektu (skan): MOPS_p19_394_20191218.pdf
Treść projektu: MOPS_p19_394_20191218.docx
393/2019
Data: 17.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan): Bd_p19_393_20191217.pdf
Treść projektu: Bd_p19_393_edyt_20191217.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p19_393a_20191223.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_393a_edyt_20191223.pdf
392/2019
Data: 17.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): Bd_p19_392_20191217.pdf
Treść projektu: Bd_p19_392_20191217.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p19_392a_20191224.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_392a_20191224.doc
391/2019
Data: 11.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p19_391_20191211.pdf
Treść projektu: Fn_p19_391_20191211.docx
390/2019
Data: 09.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217
Treść projektu (skan): ZNN_p19_390_20191210.pdf
Treść projektu: ZNN_p19_390_20191210.doc
389/2019
Data: 06.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowej, Jarosława Haśka, Stanisława Przybyszewskiego, do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p19_389_20191209.pdf
Treść projektu: MPU_p19_389_20191009.docx
388/2019
Data: 06.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2020 roku
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_388_20191209.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_388_20191209.docx
387/2019
Data: 06.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 113B
Treść projektu (skan): DM_p19_387_20191213.pdf
Treść projektu: DM_p19_387_20191213.doc
386/2019
Data: 06.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łanowej 4
Treść projektu (skan): DM_p19_386_20191213.pdf
Treść projektu: DM_p19_386_20191213.doc
385/2019
Data: 06.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy pl. Wolności 1 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
Treść projektu (skan): DM_p19_385_20191209.pdf
Treść projektu: DM_p19_385_20191209.doc
384/2019
Data: 06.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych stanowiących własność Miasta Łodzi, w ramach odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Miasto Łódź z mocy prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej
Treść projektu (skan): DM_p19_384_20191210.pdf
Treść projektu: DM_p19_384_20191210.doc
383/2019
Data: 05.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
Treść projektu (skan): ZNN_p19_383_20191210.pdf
Treść projektu: ZNN_p19_383_20191210.docx
382/2019
Data: 02.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan): Bd_p19_382_20191203.pdf
Treść projektu: Bd_p19_382_edyt_20191203.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p19_382a_20191209.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_382a_edyt_20191209.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p19_382a2_20191211.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p19_382a2_edyt_20191211.pdf
381/2019
Data: 02.12.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): Bd_p19_381_20191203.pdf
Treść projektu: Bd_p19_381_20191203.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p19_381a_20191209.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_381a_20191209.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p19_381a2_20191211.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p19_381a2_20191211.doc
380/2019
Data: 29.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan): Ed_p19_380_20191202.pdf
Treść projektu: Ed_p19_380_20191202.doc
379/2019
Data: 29.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu (skan): Ed_p19_379_20191202.pdf
Treść projektu: Ed_p19_379_20191202.doc
378/2019
Data: 29.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_378_20191203.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_378_20191203.docx
Autopoprawka (skan): p19_378a_20191204.pdf
Autopoprawka: p19_378a_20191204.doc
377/2019
Data: 29.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli
Treść projektu (skan): BPS_p19_377_20191202.pdf
Treść projektu: BPS_p19_377_20191202.doc
376/2019
Data: 29.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli
Treść projektu (skan): BPS_p19_376_20191202.pdf
Treść projektu: BPS_p19_376_20191202.doc
375/2019
Data: 29.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Treść projektu (skan): ZSS_p19_375_20191129.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_375_20191129.doc
374/2019
Data: 29.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020
Treść projektu (skan): ZSS_p19_374_20191129.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_374_20191129.doc
373/3019
Data: 29.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p19_373_20191129.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_373_20191129.doc
372/2019
Data: 22.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima i Przędzalnianej
Treść projektu (skan): MPU_p19_372_20191126.pdf
Treść projektu: MPU_p19_372_20191125.docx
371/2019
Data: 20.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
Treść projektu (skan): GK_p19_371_20191120.pdf
Treść projektu: GK_p19_371_20191120.docx
370/2019
Data: 19.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6
Treść projektu (skan): ZSS_p19_370_20191119.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_370_20191119.doc
369/2019
Data: 18.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
Treść projektu (skan): ZNN_p19_369_20191118.pdf
Treść projektu: ZNN_p19_369_20191118.docx
368/2019
Data: 15.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): ZSS_p19_368_20191118.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_368_20191118.docx
367/2019
Data: 15.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p19_367_20191118.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_367_20191118.doc
366/2019
Data: 15.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p19_366_20191118.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_366_20191118.docx
365/2019
Data: 14.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020–2040
Treść projektu (skan): Bd_p19_365_20191115.pdf
Treść projektu: Bd_p19_365_ed_20191115.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p19_365a_20191224.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_365a_edyt_20191224.pdf
364/2019
Data: 14.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p19_364_20191115.pdf
Treść projektu: Bd_p19_364_ed_20191115.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p19_364a_20191224.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_364a_20191224.doc
363/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p19_363_20191112.pdf
Treść projektu: Fn_p19_363_20191112.docx
362/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_362_20191112.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_362_20191112.docx
361/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (…) do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr V/87/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Złotno w rejonie ulicy Stare Złotno
Treść projektu (skan): MPU_p19_361_191113.pdf
Treść projektu: MPU_p19_361_191113.doc
360/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p19_360_20191112.pdf
Treść projektu: MPU_p19_360_20191112.doc
359/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. księcia Józefa Poniatowskiego, położonej w rejonie alei Jana Pawła II i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej i Parkowej
Treść projektu (skan): MPU_p19_359_20191113.pdf
Treść projektu: MPU_p19_359_20191113.doc
358/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej
Treść projektu (skan): MPU_p19_358_20191113.pdf
Treść projektu: MPU_p19_358_20191113.docx
357/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p19_357_20191112.pdf
Treść projektu: GK_p19_357_20191112.docx
356/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p19_356_20191112.pdf
Treść projektu: GK_p19_356_20191112.docx
355/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Rzgów w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Treść projektu (skan): GK_p19_355_20191112.pdf
Treść projektu: GK_p19_355_20191112.docx
353/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022”
Treść projektu (skan): MKZ_p19_353_20191112.pdf
Treść projektu: MKZ_p19_353_20191112.docx
352/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Treść projektu (skan): PUP_p19_352_20191112.pdf
Treść projektu: PUP_p19_352_20191112.doc
351/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p19_351_20191112.pdf
Treść projektu: MOPS_p19_351_20191112.doc
350/2019
Data: 08.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan): Bd_p19_350_20191112.pdf
Treść projektu: Bd_p19_350_ed_20191112.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p19_350a_20191118.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_350a_ed_20191118.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p19_350a2_20191120.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p19_350a2_ed_20191120.pdf
349/2019
Data: 08.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): Bd_p19_349_20191112.pdf
Treść projektu: Bd_p19_349_20191112.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p19_349a_20191118.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_349a_20191118.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p19_349a2_20191120.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p19_349a2_20191120.doc
347/2019
Data: 28.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bażanciej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz granic terenu kolejowego i Lasu Łagiewnickiego
Treść projektu (skan): MPU_p19_347_20191029.pdf
Treść projektu: MPU_p19_347_20191029.docx

Metryka strony i historia zmian