Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 05.10.2017 09:21 do 20.04.2018 08:43.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw dotyczących ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów

Jaką opłatę ponoszą wspólnicy spółki cywilnej za wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów?

Każdy ze wspólników wnosi opłatę skarbową w kwocie 412 zł za wpis do ww. rejestru (organ wydaje dla każdego ze wspólników zaświadczenie potwierdzające dokonanie tego wpisu). W przypadku rozszerzenia zakresu działania SKP każdy ze wspólników spółki cywilnej wnosi opłatę 206 zł. W przypadku zmiany w treści zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (np. zmiana adresu) – każdy ze wspólników wnosi opłatę w kwocie 17 zł.

Jakie dokumenty potwierdzające nabycie praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów winna przedstawić osoba ubiegająca się o uprawnienie diagnosty?

Dokumentami tymi są: świadectwo pracy, ewentualnie aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę. W przypadku osób prowadzących wielobranżową działalność gospodarczą: zaświadczenie z CEIDG oraz zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego potwierdzające, że przedsiębiorca prowadził zakład (warsztat) naprawy pojazdów oraz dokumenty zaświadczające o osobistym wykonywaniu pracy na stanowisku naprawy pojazdów (np. zaświadczenie, że zakład nie zatrudniał pracowników, oświadczenia klientów warsztatu itp.).

Ile kosztuje badanie techniczne pojazdu?

Cennik opłat za badania techniczne pojazdów jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223 poz. 2261 z późn. zm.). W przypadku wykonania jednocześnie badania technicznego okresowego i dodatkowego – opłaty sumują się. Za dokonanie przez diagnostę wpisu do dowodu rejestracyjnego pobierana jest opłata ewidencyjna 1 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn.zm.).


Ośrodki szkolenia kierowców/instruktorzy/wykładowcy

Jakie dokumenty są potrzebne, by przedłużyć termin ważności legitymacji instruktora?

Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, a w przypadku braku miejsca na przedłużenie ważności tejże legitymacji – dodatkowo wymagana jest wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Czy przed przystąpieniem do stosownego egzaminu kandydat na instruktora/wykładowcę najpierw składa wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców w starostwie wg miejsca zamieszkania?

Najpierw zainteresowany składa w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców wraz kompletem wymaganych załączników – zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1791). Na tej podstawie starosta przesyła do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu wraz z listą kandydatów. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osób egzaminowanych.

Czy kandydat na instruktora/wykładowcę do wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców ma załączyć zaświadczenie o niekaralności obejmujące pełen zakres z Kartoteki Karnej?

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego musi potwierdzać, iż kandydat na instruktora nie był skazany za następujące przestępstwa:
a. przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b. popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c. przeciwko wiarygodności dokumentów,
d. umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
e. przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Organ we własnym zakresie weryfikuje, czy kandydat na instruktora również nie dopuścił się wykroczenia w postaci prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka.

Jaki jest czas realizacji wniosku o wymianę legitymacji instruktora?

Termin realizacji wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku w organie - zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Przeciętnie termin oczekiwania na nową legitymację wynosi 7 dni od daty złożenia ww. wniosku.

Jaki jest czas realizacji wniosku o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań?

Termin realizacji wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku w organie, po uprzednim sprawdzeniu przez ten organ spełniania dodatkowych wymagań przez dany ośrodek szkolenia kierowców.


Pytanie ogólne (dot. osk i skp)

Jaki jest czas realizacji wniosku przedsiębiorcy o wpis do: rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców?

Organ jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w terminie 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli wpis nie zostanie dokonany w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis. Czynności tej dokonuje się nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. Po uzupełnieniu wniosku pracownik ma ponownie 7 dni na dokonanie wpisu do rejestru.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (05.10.2017 09:21)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (10.02.2020 15:41)

Ilość odwiedzin: 4824