Wyniki wyszukiwania

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego (osoby prawne, osoby fizyczne) @

Usługa polega na wydawaniu na pisemny wniosek zainteresowanych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie: podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych podatku leśnego podatku rolnego opłaty skarbowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi … więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Nadpłata w podatku od nieruchomości / od środków transportowych / rolnym / leśnym @

Podatnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwrot, zarachowanie lub stwierdzenie nadpłaty podatku Za nadpłatę uważa się kwotę podatku nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej… więcej...

OPŁATY I PODATKI POZOSTAŁE

Opłata skarbowa

Przedmiot opłaty skarbowej Opłacie skarbowej podlega: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); złożenie dokumentu… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Opłata skarbowa - zwrot @

Opłata skarbowa podlega zwrotowi: od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), … więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi @

Gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanowiła także o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych… więcej...

LASY

Podatek leśny - naliczenie (osoby fizyczne) @

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu: dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów leśnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy). Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r. … więcej...

LASY

Podatek leśny - naliczenie (osoby prawne) @

Złożenie deklaracji podatkowej. Decyzja określająca podatek leśny. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane: składać… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby fizyczne) @

Podatek od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu: dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby prawne) @

Podatnik (osoba prawna) jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklarację można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Istnieje możliwość składania deklaracji za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W przypadku, gdy podatnik nie… więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Podatek od środków transportowych – naliczenie (osoby prawne, osoby fizyczne) @

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Deklarację można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W przypadku gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej albo kwota… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Podatek rolny – naliczenie (osoby fizyczne) @

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu: dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).  Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r. … więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Podatek rolny – naliczenie (osoby prawne) @

Złożenie deklaracji podatkowej. Decyzja określająca podatek rolny w przypadku braku złożenia deklaracji podatkowej. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne są obowiązane: składać deklaracje w formie papierowej lub elektronicznie w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu… więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych, opłacie skarbowej oraz opłacie za gospodarowanie odpadami (osoby prawne i fizyczne) @

Podatnik może złożyć pisemny wniosek (brak wzoru wniosku) w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie: rozłożenia na raty płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek, odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z… więcej...

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości (osoby prawne) i podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) @

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Wnioskodawca może złożyć pisemny wniosek w sprawie wydania: … więcej...

LASY

Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu/ niezaleganiu w podatku: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych @

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie zaświadczeń w sprawie dokonania opłaty skarbowej @

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o dokonaniu opłaty skarbowej na żądanie osoby wpłacającej - ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania Wnioskodawcy Wniosek o wydanie… więcej...

LASY

Wydawanie zaświadczeń w sprawie podatku: od nieruchomości (osoby fizyczne), rolnego i leśnego (osoby fizyczne i prawne) - dot. figurowania w ewidencji podatników @

Wydawanie zaświadczeń: figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego, figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników łącznego zobowiązania pieniężnego, wielkości użytków rolnych, określających wysokość przeciętnego dochodu z pracy w… więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydawanie zaświadczeń z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi @

Procedura dotyczy: zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/stwierdzających stan zaległości; zaświadczeń o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Zaświadczenie wydaje się w granicach… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis)

Ze zwolnienia można skorzystać na podstawie jednego z następujących programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Program pomocy de minimis na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi – przyjęty… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt