Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC).

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących BIP odpowiada: Tomasz Wilk.
 • E-mail: bip@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 46 74

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności budynków pobierzecie Państwo w formacie PDF po kliknięciu odpowiedniego adresu:

Al. Tadeusza Kościuszki 59/61

 • Wydział Urbanistyki i Architektury

ul. Krzemieniecka 2B

 • Wydział Edukacji

ul. Stanisława Moniuszki 3

 • Wydział Kultury

ul. Pabianicka 2

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Spraw Obywatelskich (Archiwum)

Al. Józefa Piłsudskiego 100

 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Piotrkowska 104, 106, 108, ul. Piotrkowska 110

 • Prezydent i Wiceprezydenci
 • Sekretarz Miasta
 • Dyrektor Departamentu Prezydenta
 • Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem
 • Dyrektor Departamentu Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Gospodarczego
 • Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych
 • Dyrektor Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
 • Biuro Prezydenta
 • Biuro Rady Miejskiej
 • Biuro ds. Zarządzania Kadrami
 • Biuro Organizacji Urzędu
 • Wydział Prawny
 • Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta
 • Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Promocji i Nowych Mediów
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
 • Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Dysponowania Mieniem
 • Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Techniczno-Gospodarczy
 • Oddział Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Piotrkowska 113

 • Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu
 • Dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury
 • Wydział Kształtowania Środowiska
 • Biuro Inżyniera Miasta
 • Biuro Audytu Wewnętrznego I Kontroli
 • Biuro Strategii Miasta
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

ul. Piotrkowska 153

 • Biuro ds. Mieszkalnictwa
 • Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

ul. Piotrkowska 171

 • Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju
 • Biuro ds. Mieszkalnictwa
 • Wydział ds. Zarządzania Projektami

ul. Piotrkowska 175

 • Wydział Gospodarki Komunalnej

al. Politechniki 32

 • Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
 • Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
 • Wydział Techniczno-Gospodarczy

ul. Henryka Sienkiewicza 5

 • Skarbnik Miasta Łodzi
 • Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych
 • Wydział Budżetu
 • Wydział Finansowy
 • Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

ul. Ks. Skorupki 21

 • Wydział Sportu
 • Wydział Zamówień Publicznych

ul. Smugowa 26a i 30/32

 • Wydzial Spraw Obywatelskich i Komunikacji

ul. Juliana Tuwima 10

 • Biuro Aktywności Miejskiej

ul. Juliana Tuwima 36

 • Biuro Inżyniera Miasta (Oddział Sygnalizacji Świetlnej i Systemów Sterowania)
 • Zarząd Dróg i Transportu

ul. Urzędnicza 45

 • Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami/Archiwum
 • Centrum Świadczeń Socjalnych

ul. Wierzbowa 49

 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny (Oddział Transportu)

ul. Wólczańska 36

 • Biuro Architekta Miasta

ul. Wólczańska 121/123

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

ul. Zachodnia 47

 • Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Wydział Księgowości
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis BIP zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miasta Łodzi realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz).Metryka strony i historia zmian