Rejestry, ewidencje, archiwa (w tym nieudostępnione w BIP)

W Urzędzie Miasta Łodzi prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje.

Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych ustaw:

Departament Prezydenta

Departament Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność w Łodzi

   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych publikowany jest na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

   W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów dziecięcych prowadzących działalność w Łodzi, zarejestrowanych przez Prezydenta Miasta Łodzi – po wejściu na wyżej wskazaną stronę należy wybrać: województwo: łódzkie - powiat: m. Łódź.

   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych zawiera m.in.: dane teleadresowe placówek, dane podmiotu prowadzącego oraz dane dotyczące wysokości opłat, liczby miejsc, liczby zapisanych dzieci, godziny pracy, opłat, dostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

  • Wykaz dziennych opiekunów na terenie miasta Łodzi

   Wykaz dziennych opiekunów publikowany jest na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

   W przypadku poszukiwania dziennych opiekunów wpisanych do wykazu Prezydenta Miasta Łodzi – po wejściu na wyżej wskazaną stronę należy wybrać: województwo: łódzkie - powiat: m. Łódź.

   Wykaz dziennych opiekunów zawiera m.in.: dane teleadresowe miejsca prowadzenia opieki, imię i nazwisko opiekuna oraz dane podmiotu zatrudniającego opiekuna, dane dotyczące wysokości opłat i liczby dzieci objętych opieką).

  • Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi pracujących codziennie całodobowo lub w wydłużonym czasie
 • Oddział ds. Społecznych i Uzależnień

Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego

 • Wydział Urbanistyki i Architektury - informacja dostępna po kliknięciu w nazwę Wydziału;
  (w szczególności: zgłoszenie budowy, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, dziennik budowy, realizacja inwestycji drogowej, lokalizacja inwestycji celu publicznego).

Departament Gospodarowania Majątkiem

 • Wydział Dysponowania Mieniem
  Oddział Zasobu Nieruchomości Miasta
  • ewidencja nieruchomości stanowiących gminny i powiatowy zasób nieruchomości 
    

Departament Pracy, Edukacji i Kultury 

 • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
  Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • udzielanie i wydawanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 31.12.2011 r.

  

Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców

 • Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
  Oddział ds. Informacji Publicznej
  • repertorium wniosków o udostępnienie informacji publicznej
    
 • Wydział Obsługi Agministracyjnej
  Oddział Prezydialny
  • ewidencja zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi (jako organu)
    
 • Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Archiwum Zakładowe
  • archiwum oraz ewidencja akt przyjętych z komórek organizacyjnych Urzędu oraz likwidowanych jednostek organizacyjnych miasta (akta udostępniane są dla celów służbowych, emerytalno-rentowych i naukowo-badawczych)
    
  Oddział ds. Organizacyjno-Administracyjnych Oddział ds. Skarg
  • rejestr skarg i wniosków (informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej danych osobowych objęte są ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/ i udostępniane są na pisemny wniosek)
  • rejestr petycji
   
 • Urząd Stanu Cywilnego
  • archiwum akt stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństw i zgonów z ostatnich 100 lat z całej Łodzi oraz akty odtworzone w postępowaniu sądowym przez sądy całej Polski w okresie od dnia 28 października 1947 r do dnia 30 kwietnia 1952 roku)

Departament Finansów Publicznych 

 • Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
  Oddział ds. Egzekucji Należności Pieniężnych
  • ewidencja administracyjna tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji Prezydentowi Miasta Łodzi jako administracyjnemu organowi egzekucyjnemu, a dotyczące należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania lub określania i pobierania (dane nie są udostępniane)

  Oddział ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych

  • ewidencja sądowych tytułów wykonawczych przekazanych do windykacji przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, a dotyczące należności pieniężnych Miasta Łodzi i Skarbu Państwa (dane nie są udostępniane)

    

 • Wydział Budżetu
  Oddział Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości
  • ewidencja księgowa budżetu miasta

   

 • Wydział Finansowy
  Oddział Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa
  • ewidencja finansowo-księgowa w zakresie nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa dot. wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (z wyjątkiem gruntów zabudowanych lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz garażami) (dane nie są udostępniane )
  • ewidencja finansowo-księgowa dotycząca dzierżawy gruntów komunalnych do lat trzech (dane nie są udostępniane)

  Oddział Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat

  • ewidencja należności i wpłat oraz rozliczeń finansowo-księgowych w zakresie nieruchomości Gminy z tytułu: sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, pawilonów, garaży i gruntów, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat adiacenckich i planistycznych, służebności na gruncie, zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zamian nieruchomości, zwrotu bonifikat oraz opłaty skarbowej (dane nie są udostępniane)
  • ewidencja należności i wpłat oraz rozliczeń finansowo-księgowych w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wieczystego użytkowania oraz zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości (dane nie są udostępniane)

  Oddział ds. Mandatów i Opłat

  • ewidencja pokwitowań odbioru mandatów karnych kredytowanych (dane nie są udostępniane)

   

 • Wydział Księgowości
  Oddział Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa
  • majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym (tabela)
  • wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi (analiza i tabela)
  • udziały i akcje Miasta w obcych podmiotach gospodarczych (tabela)

Metryka strony i historia zmian