Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miasta Łodzi, w celu ich ponownego wykorzystywania:

 1. dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (BIP UMŁ):
  1. Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP UMŁ nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmioty używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz czasie pozyskania informacji z BIP UMŁ.
  2. Urząd Miasta Łodzi ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP UMŁ.
 2. dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:
  1. Urząd Miasta Łodzi określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
  2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Miasta Łodzi może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.
  3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty te mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.
  4. Ustalając wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Łodzi, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, uwzględnia się koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miasta Łodzi, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Sposób korzystania z informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych:

Urząd Miasta Łodzi zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych lub objętych prawami do odmian roślin, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe

 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
 2. Wykorzystanie informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe winno odbywać się z poszanowaniem prawa do prywatności oraz wolności osób fizycznych tzn.:
  1. dane osobowe muszą być:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
   2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;
   6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
   7. administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.
 3. W przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności w celu ochrony prawa do prywatności oraz wolności osób fizycznych, informacja sektora publicznego stanowiąca lub zawierających dane osobowe może podlegać anonimizacji lub pseudonimizacji.
 4. Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw..
 5. Z chwilą udostępnienia informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe, podmiot upoważniony staje się odrębnym administratorem danych osobowych i podlega rygorom przepisów o ochronie danych osobowych. Urząd Miasta Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za dalsze przetwarzanie przez podmiot upoważniony, danych osobowych w udostępnionych informacjach.

Metryka strony i historia zmian