Komitet Audytu dla miasta Łodzi

Skład Komitetu Audytu dla miasta Łodzi:

 1. Paulina Setnik - Przewodnicząca
 2. Monika Malinowska - Olszowy
 3. Mikołaj Stefanowski

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

 1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego;
 3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmy audytorskie badania sprawozdania finansowego;
 4. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej w szczególności w przypadku, gdy na rzecz miasta Łodzi świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdania finansowego;
 5. informowanie Rady Miejskiej jako organu kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego, tj. miasta Łodzi o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 6. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem;
 7. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 8. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badania dozwolonych usług niebędących badaniem;
 9. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez miasto Łódź;
 10. przedstawianie organowi kontrolnemu (Radzie Miejskiej) rekomendacji dotyczącej powoływania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 7 i 8;
 11. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej miasta Łodzi.

Metryka strony i historia zmian