Oświadczenia majątkowe

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych


Zgodnie z art. 24i ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902)

Wyłączenia informacji niejawnych z oświadczeń majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, dokonują p. Ewa Jankowska i p. Izabela Szubert, inspektorzy w Biurze ds. Zarządzania Kadrami UMŁ.

Wyłączenia informacji niejawnych z oświadczeń majątkowych radnych dokonuje p. Inga Szczepanik, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej UMŁ.


Metryka strony i historia zmian