Słownik skrótów

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.
W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dz. U. Dziennik Ustaw
GPR
Gminny Program Rewitalizacji
JST Jednostka Samorządu Terytorialnego
KDO
Komisja Dialogu Obywatelskiego
ŁKDR
Łódzka Karta Dużej Rodziny
ŁCKzM
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
MRM
Młodzieżowa Rada Miejska
NGO (ang. non-government organizations) organizacje pozarządowe
NIK Najwyższa Izba Kontroli
OKW Obwodowa komisja wyborcza
OPP Organizacja pożytku publicznego
OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców
PE Parlament Europejski
PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
PJM
Polski język migowy
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
RO Rada osiedla
RM Rada Miejska w Łodzi
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SKP Stacja Kontroli Pojazdów
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny
UDIP Ustawa o dostępie do Informacji Publicznej
UE Unia Europejska
UMŁ Urząd Miasta Łodzi
WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa


Metryka strony i historia zmian