Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DPRG-UA-X.6730.25.2020 DAR-UA-X.6730.16.2020 MCZ
Data dokumentu: 26.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26.11.2020 r.

DPRG-UA-X.6730.25.2020
DAR-UA-X.6730.16.2020
MCZ

Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.01.2020 r. wydano w dniu 24.11.2020 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.1713.2020, dla inwestycji polegającej na :

 • budowie myjni samochodowej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdem z ulicy

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Kurczaki 40, obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 599 oraz część działki drogowej numer 463/72 w obrębie geodezyjnym numer G-28.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 27.11.2020 r. do dnia 10.12.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 26.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.130.2020 M
Data dokumentu: 26.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.130.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie / rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wilanowskiej na działkach o numerach: 65/7, 65/11, 65/12, 65/23, 65/6, 65/13, 65/8, 65/21 w obrębie W-15.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 27 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 26.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.127.2020 792063.KUW
Data dokumentu: 26.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.127.2020
792063.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolejowej, w granicach działki ewidencyjnej nr 20/14 obręb geodezyjny G-24.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 27 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 26.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.126.2020 792039.KUW
Data dokumentu: 26.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.126.2020
792039.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Włodarskiej, ul. Żywicznej, ul. Rokicińskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 371/7, 865, 875/1, 899 obręb geodezyjny W-40.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 27 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 26.11.2020
DPRG-UA-IX.6730.34.2020 KTW
Data dokumentu: 26.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26-11-2020 r.

DPRG-UA-IX.6730.34.2020
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz budynku magazynowo-biurowego (działalność w zakresie logistyki, magazynowania, montażu, konfekcjonowania z dopuszczeniem innych nieuciążliwych produkcji i usług - bez handlu detalicznego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem terenu przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej na działkach nr 119/8, 118/8, 598/9, 117/12, 416/13, 416/7, 415/3, 415/5, 116/1 i 115/2 w obrębie W-48.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27.11.2020 r. do 11.12.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane). W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 18.12.2020 r.).
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. -Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32, oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 53 49; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 26.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.65.2020 687966.KUW
Data dokumentu: 26.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.65.2020
687966.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 26 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.366.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Okólnej, w granicach działek ewidencyjnych nr 117/1, 183/12 obręb geodezyjny B-17.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 27 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 26.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.73.2020 699747.KUW
Data dokumentu: 26.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.73.2020
699747.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 26 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.367.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Czapli 13, w granicach działek ewidencyjnych nr 209/6, 293/1 obręb geodezyjny B-11.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 27 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 26.11.2020
DRPG-UA-VI.6730.4.2020 BW
Data dokumentu: 24.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24-11-2020 r.

DRPG-UA-VI.6730.4.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 24.11.2020 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.1704.2020 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji, polegającej na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków wraz z budową / przebudową elementów zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Północnej 23 (działki nr 169/11 i 169/21 w obrębie S-01 i fragment działki drogowej nr 420/30 w obrębie B-47).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25-11-2020 r. do 08-12-2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.

Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 24.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.98.2020 753239.TG
Data dokumentu: 23.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.98.2020
753239.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 21 października 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 363. P. 2020 z dnia 23 listopada 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 438/18, 438/17, 438/26, obr. W-41.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 listopada do 8 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 23.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.136.2020 M
Data dokumentu: 23.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.136.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wiskickiej na działkach o numerach ewidencyjnych 572/6, 67/7, 67/5, 557/7, 557/6, 70/30 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-55.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi 

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 23.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.99.2020 753237.TG
Data dokumentu: 23.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.99.2020
753237.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 21 października 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 364. P. 2020 z dnia 23 listopada 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Mysłowickiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 86/14, obr. G-19.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 listopada do 8 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 23.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.111.2020 761980.TG
Data dokumentu: 23.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.111.2020
761980.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, złożony w dniu 26 października 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi, ul. Jeziorańskiego na terenie przy ul. Gen. Antoniego Jeziorańskiego, ul. Józefa Zajączkowskiego, ul. Andrzeja Rosickiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 102/5, 105/6, 106/6, 106/13, 107/5, 109/24, 109/25, 120/13, 120/61, 121/40, 121/39, 120/59, 120/54, obr. B-20.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 listopada do 8 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 23.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.112.2020 761979.TG
Data dokumentu: 23.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.112.2020
761979.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, złożony w dniu 26 października 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi, ul. Dworzaczka na terenie przy ul. Dworzaczka, ul. Kryształowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 29/4, 29/7, 29/8, 115/19, 115/29, 115/30, 115/31, obr. B-20.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 listopada do 8 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 23.11.2020
DPRG-UA-VIII.6730.156.2020 (KD)
Data dokumentu: 20.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.11.2020 r.

DPRG-UA-VIII.6730.156.2020
(KD)

Obwieszczenie o wdaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 20.11.2020 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VIII.1691.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidulanej z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żółwiowej 28 na dz. nr 260, 261 w obrębie B-17 oraz fragmencie dz. dr. 268 w obrębie B-17.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi do odwołania ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się składając uwagi i żądania w sprawie, za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5 i Wierzbowej 49.
Ponadto strony mogą uzyskiwać informację telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 - 638 41 31 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn.13.10.2020 r.).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 23.11.2020 r. do 7.12.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Kamil Dobosz
Data opracowania: 20.11.2020
DPRG-UA-VIII.6730.95.2020 (KD)
Data dokumentu: 20.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.11.2020 r.

DPRG-UA-VIII.6730.95.2020
(KD)

Obwieszczenie o wdaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 20.11.2020 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VIII.1690.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidulanej z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żółwiowej 28 na dz. nr 267 w obr. B-17 oraz fragmencie dz. dr. 268 w obr. B-17.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi do odwołania ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się składając uwagi i żądania w sprawie, za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5 i Wierzbowej 49.
Ponadto strony mogą uzyskiwać informację telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 - 638 41 31 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn.13.10.2020 r.).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 23.11.2020 r. do 7.12.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Kamil Dobosz
Data opracowania: 20.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.88.2020 741429.KUW
Data dokumentu: 19.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.88.2020
741429.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Minerskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 533/3, 533/4 obręb geodezyjny P-15.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 listopada 2020 r. do 04 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 19.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.63.2020 688781.KUW
Data dokumentu: 19.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.63.2020
688781.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 19 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.362.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Tatarczanej, ul. Toskańskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 13/55, 13/24, 14/50, 15/7, 16/8, 17/8 obręb geodezyjny B-39.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 listopada 2020 r. do 04 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 19.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.125.2020 792041.KUW
Data dokumentu: 19.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.125.2020
792041.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Mirtowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 568/1, 544/4 obręb geodezyjny W-47.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 listopada 2020 r. do 04 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 19.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.92.2020 M
Data dokumentu: 19.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.92.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Drwęckiej na działce o numerze 73/13 w obrębie B-53.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 19.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.122.2020 781472.KUW
Data dokumentu: 19.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.122.2020
781472.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Wiośnianej, ul. Choińskiej, ul. Dąbrowskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 1/12, 1/13, 1/14, 20/6, 27, 50/4, 50/5, 51/2, 51/3, 64/1, 64/2, 64/7, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18, 64/19, 64/21, 64/22, 64/23, 64/24, 64/25, 65/1, 66/1, 67/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 87/1, 88/1, 217/98, 217/99, 217/132, 217/133, 217/172, 217/173 obręb geodezyjny G-7.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 listopada 2020 r. do 04 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 19.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.87.2020 M
Data dokumentu: 19.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.87.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wiskickiej na działkach o numerach ewidencyjnych 149/1, 142/4 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-33.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 19.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.91.2020 M
Data dokumentu: 19.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.91.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej / Ściegiennego na działkach o numerach: 204/21, 185 w obrębie W-6 oraz na działkach o numerach: 30/1, 30/2, 59/1, 31/13, 32/2, 32/5, 32/3, 32/4, 44/1, 44/2, 44/3, 49/2, 49/4, 48, 247/28, 247/29, 45/2, 45/1 w obrębie B-52.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 19.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.83.2020 714980BN
Data dokumentu: 18.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.83.2020
714980BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Ruchliwej, Mylnej dz. nr: 1/52, 285/18, 285/15, 285/16, 285/12, 285/17 obręb G-25.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.11.2020 r. do 03.12.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57 42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 18.11.2020
DPRG-UA-IX.6730.97.2020 DAR-UA-IX.6730.383.2020 SW
Data dokumentu: 18.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18.11.2020 r.

DPRG-UA-IX.6730.97.2020
DAR-UA-IX.6730.383.2020
SW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 18.11.2020 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.1677.2020.

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej na działce o numerze ewidencyjnym 31/32 oraz na częściach działek nr 31/25, 34/22 i 72 w obrębie W-03.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.11.2020 do 03.12.2020.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z zm.).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. - Dz.U. 2020, poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 55 67, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 55 67; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 18.11.2020
DPRG-UA-IX.6730.105.2020 KTW
Data dokumentu: 18.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18-11-2020 r.

DPRG-UA-IX.6730.105.2020
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 3 budynków chłodni, budynku z urządzeniami rekreacyjnymi (sauna, siłownia), wiaty i urządzeń budowlanych (w tym: utwardzenie terenu, budowa stanowisk postojowych, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej i wody) w ramach rozbudowy istniejącego zakładu garmażeryjnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Trakcyjnej, na działkach nr 39/2 i 39/3 w obrębie W-37.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.11.2020 r. do 03.12.2020 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 10.12.2020 r.).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. -Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32, oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 53 49; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 18.11.2020
DPRG-UA-X.6730.29.2020 DAR-UA-X.6730.342.2020 MCZ
Data dokumentu: 17.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.11.2020 r.

DPRG-UA-X.6730.29.2020
DAR-UA-X.6730.342.2020
MCZ

Obwieszczenie o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie :

 • dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Oksywie 7, obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 217 w obrębie geodezyjnym numer G-50

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 24.11.2020 r. do 07.12.2020 r. W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem :

 • platformy ePUAP,
 • operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
 • poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach, przy : ul.Piotrkowska 110, ul.Zachodnia 47, ul.Sienkiewicz 5, al.Piłsudskiego 100, ul.Wierzbowa 49 oraz ul.Smugowej 26a i 30/32.
   

Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu : inspektora - (42) 638 56 94 i kierownika - (42) 638 44 32 w poniedziałek i czwartek oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104 (budynek G, wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn.13.10.2020 r.).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 17.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.84.2020 714977BN
Data dokumentu: 17.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.84.2020
714977BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Grabińskiej dz. nr: 209/6, 375/1 obręb W-45.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.11.2020 r. do 03.12.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92). Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2020
DPRG-UA-VII.6730.27.2020 (DAR-UA-VII.6730.144.2020) EO
Data dokumentu: 17.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17-11-2020 r.

DPRG-UA-VII.6730.27.2020
(DAR-UA-VII.6730.144.2020)
EO

Obwieszczenie Działając w trybie art. 49a oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.1530.2020 z dnia 12-10-2020 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 41, na działce o numerze ewidencyjnym 64/5 w obrębie P-1 oraz na fragmencie działki drogowej nr 5/5 w obrębie P-4.
 W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 17-11-2020 r. do 01-12-2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 17.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.6.2020 BW
Data dokumentu: 16.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.6.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Miasta Łódź w dniu 16 listopada 2020r. wydano decyzję Nr DPRGUA- VI.360.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przejścia nad torami kolejowymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Widzewskiej i ul. Smolarka, na działkach nr 253/1 i 254/1 w obrębie W-15 oraz nr 80/4, 80/5, 81/12, 87/3 i 87/5 w obrębie W-22

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17.11.2020 r. do 30.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e- PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 43 69, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 16.11.2020
DPRG-UA-X.6733.1.2020 MCH
Data dokumentu: 16.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.11.2020 r.

DPRG-UA-X.6733.1.2020
MCH

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora - Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi, toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych w budynku warsztatowym, na pomieszczenia socjalne, na potrzeby istniejącego warsztatu na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5, działka nr: 3 w obrębie G-15.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Urząd Miasta / Ogłoszenia i zawiadomienia/ Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury / oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 17.11.2020 r. do 30.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-43-67, kierownika (42) 638-44-32).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 16.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.121.2020 791464BN
Data dokumentu: 16.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733. 121 .2020
791464BN 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją kablową przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Arniki, Henrykowskiej dz. nr: 21/7, 22, 51/5 obręb W-17.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17.11.2020 r. do 30.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 16.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.120.2020 791465.TG
Data dokumentu: 16.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.120.2020
791465.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 5 listopada 2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej, złącza kablowego niskiego napięcia, linii kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kanalizacją kablową oraz stanowiska słupowego średniego napięcia na terenie przy ul. Strykowskiej w rejonie ul. Chromowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 77/26, 77/27, 77/44, 77/40, obr. B-20, 144/26, 144/23, 144/17, obr. W-1.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 listopada do 1 grudnia 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 16.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.62.2020 686097BN
Data dokumentu: 12.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.62.2020
686097BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Veolia Energia S.A. w dniu 10 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.357.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pojezierskiej, Gdyńskiej dz. nr: 106/65, 115/55, 115/2, 109/1, 108/61, 115/21 obręb B-28.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.11.2020 r. do 25.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 12.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.50.2020 631274BN
Data dokumentu: 12.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.50.2020
631274BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestorów w dniu 10 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.355.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Malowniczej 149 działki nr: 132/3, 132/12 w obrębie W-43.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.11.2020 r. do 25.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 12.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.115.2020 780754.KUW
Data dokumentu: 12.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.115.2020
780754.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej w granicach działek ewidencyjnych nr 387/1, 388/1, 390/2, 392/6, 394/2 obręb geodezyjny G-43 oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w granicach działek ewidencyjnych nr 427/146, 369/3, 369/4, 369/1, 373/1, 374/1, 381/1, 382/1, 383/1, 387/1 obręb geodezyjny G-43, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Ustronnej.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 13 listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 12.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.102.2020 752027BN
Data dokumentu: 12.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.102.2020
752027BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. w dniu 12 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.358.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie gazociągu ś/c, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego i Antoniny na działkach nr: 135/40, 135/21, 135/24, 135/5, 135/35, obręb G-9;oraz dz. nr: 432, 519/5 obręb G-22.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.11.2020 r. do 25.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi Kierownik Oddziału Urbanistyki I Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 12.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.104.2020 751567BN
Data dokumentu: 12.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.104.2020
751567BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. w dniu 12 listopada 2020r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.359.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej ś/c, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul Ziarnistej, Andrzejki na działkach nr: 988/4 obręb W-40; oraz dz. nr: 439 obręb W-38.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.11.2020 r. do 25.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 12.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.114.2020 780756.KUW
Data dokumentu: 12.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.114.2020
780756.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny, w granicach działek ewidencyjnych nr 81/2, 107/1 obręb geodezyjny G-57.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 13 listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 12.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.100.2020 753235.KUW
Data dokumentu: 12.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.100.2020
753235.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rataja, w granicach działek ewidencyjnych nr 154/28, 154/29, 154/75, 139/7 obręb geodezyjny W-42.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 13 listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 12.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.101.2020 M
Data dokumentu: 10.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.101.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rokicińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym: nr 176 w obrębie W-40.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12 listopada 2020 r. do 19 listopada 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 10.11.2020
DPRG-UA-VII.6730.30.2020 EO
Data dokumentu: 10.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VII.6730.30.2020
EO

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz ze zjazdem, drogą wewnętrzną, stanowiskami postojowymi, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi, na działkach o numerach ewidencyjnych 234 przy ul. Laskowickiej 62, 237/1 przy ul. Laskowickiej i na fragmencie działki drogowej nr 264/1 oraz w zakresie sieci wodociągowej na fragmentach działek nr 232, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 133/2, 124/13 w obrębie P-35.

 W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty zapoznania się z obwieszczeniem.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe oraz poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Politechniki 32, Krzemienieckiej 2b, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.
 Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10-11-2020 r. do 24-11-2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 10.11.2020
DPRG-UA-VII.6730.136.2020 IK
Data dokumentu: 10.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10-11-2020 r.

DPRG-UA-VII.6730.136.2020  
IK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10-11-2020 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.1632.2020 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w Łodzi przy ul. Żołnierskiej 12 E, na działkach o numerach ewidencyjnych 17/30, 17/29, 17/28, 17/27, w obrębie P-2.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10-11-2020 r. do 24-11-2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Politechniki 32, Krzemienieckiej 2b, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.
 Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.89.2020 744497.TG
Data dokumentu: 09.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi  
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.89.2020
744497.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, złożony w dniu 20 października 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o średnicy 160 mm na terenie przy ul. Ziarnistej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 196/21, 196/24, obr. W-38.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 24 listopada 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.89.2020 744497.TG
Data dokumentu: 09.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.89.2020
744497.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, złożony w dniu 20 października 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o średnicy 160 mm na terenie przy ul. Ziarnistej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 196/21, 196/24, obr. W-38.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 24 listopada 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi Kierownik Oddziału Urbanistyki I Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.95.2020 748368.TG
Data dokumentu: 09.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.95.2020
748368.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 20 października 2020 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na terenie przy ul. Dowborczyków, ul. Nawrot w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 32/27, obr. W-24, 464/5, obr. S-6.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 24 listopada 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.79.2020 711146.TG
Data dokumentu: 09.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.79.2020
711146.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 5 października 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 350. P. 2020 z dnia 9 listopada 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie przy ul. Brzezińskiej w rejonie Ronda Bolesława Fichny w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 376/5, 96/17 obr. W-48.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 24 listopada 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.64.2020 688282.TG
Data dokumentu: 09.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.64.2020
688282.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 28 września 2020 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 349. P. 2020 z dnia 9 listopada 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm PE na terenie przy ul. Czapli w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 209/6, 369, obr. B-11.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 24 listopada 2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.51.2020 628819BN
Data dokumentu: 09.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.51.2020
628819BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w dniu 9 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.353.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV od stacji 21346 do stacji 20126 przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Bartoka na działkach nr: 161/66, 159/1956, 173/218, 173/96, 173/217, 174/103, 179/214 obręb W-21.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.11.2020 r. do 24.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 09.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.55.2020 682518BN
Data dokumentu: 09.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.55.2020
682518BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek ŁSI Sp. z o.o. w dniu 9 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.351.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z odejściami bocznymi do działek przyległych w ul. Łaskowice na odcinku od skrzyżowania z ul. Sanitariuszek do posesji Łaskowice 75 przewidzianej do realizacji w Łodzi ul. Łaskowice działki nr: 292/2, 128/3 w obrębie G-53.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.11.2020 r. do 24.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 09.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.58.2020 681897BN
Data dokumentu: 09.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.58.2020
681897BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek ŁSI Sp. z o.o. w dniu 9 listopada 2020r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.352.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z odejściami bocznymi do działek przyległych w ul. Łaskowice na odcinku od projektowanej przepompowni ścieków w ul. Łaskowice do skrzyżowania z ul. Sanitariuszek przewidzianej do realizacji w Łodzi ul Łaskowice działka nr 292/2 w obrębie G-53.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.11.2020 r. do 24.11.2020 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki i

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 09.11.2020
DPRG-UA-X.6730.10.2020 DAR-UA-X.6730.204.2020 MCZ
Data dokumentu: 06.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.11.2020 r.

DPRG-UA-X.6730.10.2020
DAR-UA-X.6730.204.2020
MCZ

Obwieszczenie
o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), działając w trybie art. 49 ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na : 

 • budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (pow. sprzedaży do 350 m2) wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej i Kongresowej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 350/19 w obrębie geodezyjnym numer G-26

 Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 09.11.2020 r. do 23.11.2020 r. W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem :

 • platformy ePUAP,
 • operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
 • poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach, przy : ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, ul. Sienkiewicz 5, al. Piłsudskiego 100, ul. Wierzbowa 49 oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu : inspektora - (42) 638 56 94 i kierownika - (42) 638 44 32 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek G, wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020 r.).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 06.11.2020
DPRG-UA-X.6730.13.2020 DAR-UA-X.6730.270.2020 MCZ
Data dokumentu: 06.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.11.2020 r.

DPRG-UA-X.6730.13.2020
DAR-UA-X.6730.270.2020
MCZ

Obwieszczenie
o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na :

 • budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdem z ulicy

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej i Kongresowej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 350/19 oraz części działek drogowych numer 422/25, 422/47, 350/17, 350/18, 350/19, 189/10, 189/69, 597/89 i 597/90 w obrębie geodezyjnym numer G-26

 Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 09.11.2020 r. do 23.11.2020 r. W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem :

 • platformy ePUAP,
 • operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
 • poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach, przy : ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, ul. Sienkiewicz 5, al. Piłsudskiego 100, ul. Wierzbowa 49 oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu : inspektora - (42) 638 56 94 i kierownika - (42) 638 44 32 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek G, wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020 r.).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 06.11.2020
DPRG-UA-X.6730.11.2020 DAR-UA-X.6730.247.2020 MCZ
Data dokumentu: 06.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.11.2020 r.

DPRG-UA-X.6730.11.2020
DAR-UA-X.6730.247.2020
MCZ

Obwieszczenie 
o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na :

 • budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi

na terenie położonym w Łodzi przy ulicach Rzgowskiej i Strażackiej, obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 475/13 i 475/15, części działek numer 475/7 i 476/11 oraz fragment działki drogowej numer 548/8 w obrębie geodezyjnym numer G-27

 Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 09.11.2020 r. do 23.11.2020 r. W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi. Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem :

 • platformy ePUAP,
 • operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
 • poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach, przy : ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, ul. Sienkiewicz 5, al. Piłsudskiego 100, ul. Wierzbowa 49 oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu : inspektora - (42) 638 56 94 i kierownika - (42) 638 44 32 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104 (budynek G, wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020 r.).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 06.11.2020
DAR-UA-V.6740.2.16.2019 DPRG-UA-V.6740.2.6.2020 584123/2019.RJ
Data dokumentu: 06.11.2020
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamia się, że w dniu 2 listopada 2020 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.8.2020 – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Lotnej na odcinku od ulicy Kurczaki do ulicy Bałtyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji na stronie internetowej: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

 Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 272-63-29).

 Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w UMŁ, w tym również w Wydziale Urbanistyki i Architektury (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5329/VIII/20 z dnia 13 października 2020 r.)

 W związku z w/w ograniczeniami, w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, strony mogą się kontaktować wyłącznie telefonicznie (tel. 42-638-46-77), drogą elektroniczną: platforma ePUAP lub e-mailem r.jendrys@uml.lodz.pl, bądź korespondencyjnie na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90 – 926 Łódź, ul. Piotrkowska 110.

 Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 12 listopada 2020 r.
 Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
DAR-UA-V.6740.2.16.2019
DPRG-UA-V.6740.2.6.2020
584123/2019.RJ

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Pliki do pobrania: WUiA_decyzja_zrid_8_20201112.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 06.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.56.2020 681883.KUW
Data dokumentu: 05.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.56.2020
681883.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S. A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 5 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.346.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej rozdzielczej osiedlowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Czeremoskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 52/1, 49/1, 53, 54 obręb geodezyjny B-54.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 6 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 05.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.48.2020 671680.KUW
Data dokumentu: 05.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 listopada 2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.48.2020
671680.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania że na wniosek Inwestora Lidl Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 48, 62-080 Jankowice, w dniu 5 listopada 2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.347.P.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej 185, ul. Konstytucyjnej, w granicach działek ewidencyjnych nr 132/19, 1/69, 1/27 obręb geodezyjny S-4.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 6 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 05.11.2020
DPRG-UA-VIII.6730.177.2020
Data dokumentu: 03.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03.11.2020 r.

DPRG-UA-VIII.6730.177.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, w dniu 03.11.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.1618.2020

o warunkach zabudowy

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali magazynowej, budynku socjalno-biurowego, bocznicy kolejowej, utwardzonych placów pod kontenery, komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 130 na działkach o nr ewidencyjnych 192/14, 192/15, 191/2 obręb B- 32, 1/7 obręb B-31 i fragmentach działek 31/4, 192/16, 31/3 obręb B-32.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 04.11.2020 r. do 18.11.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, tel. (42) 638-51-29.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 03.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.69.2020 695800BN
Data dokumentu: 02.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.69.2020
695800BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żołnierskiej na działkach nr: 13/27, 15, 17/44, 17/21, 17/22 w obrębie P-2.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 02.11.2020r. do 16.11.2020r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-42).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 02.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.103.2020 752248BN
Data dokumentu: 02.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.103.2020
752248BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/c przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Rogowskiej dz. nr: 101, 1/30 obręb B-19.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 02.11.2020r. do 16.11.2020r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57 42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 02.11.2020
DPRG-UA-VI.6733.70.2020 695798BN
Data dokumentu: 02.11.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.11.2020 r.

DPRG-UA-VI.6733.70.2020
695798BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora Veolia Energia S.A. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jęczmiennej, Srebrzyńskiej na działkach nr: 353/1, 353/4, 353/3, 352/2, 352/8, 352/6, 352/9, 352/3, 351/3, 336/14, 336/15, 336/5, 336/11, 256/8, 256/4, 336/8, 256/10, 315/11, 315/14, 315/15, 314/3, 314/25, 364 w obrębie P-6.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 02.11.2020r. do 16.11.2020r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 02.11.2020