Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2024
DPRG-UA- VII.6730.101.2024 MMS
Data dokumentu: 15.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15-07-2024 r.

DPRG-UA- VII.6730.101.2024 MMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania:
właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 171 w obrębie P-35 przy ul. Dennej
oraz pozostałych właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 172/3 w obrębie P-35 przy ul. Laskowickiej

że w dniu 15.07.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.928.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Dennej 50, na działce nr 172/5 w obrębie P-35.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (tel. 42 638 54 44).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15.07.2024 r. do 28.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: podinspektor Marzena Similak, pok. 204, tel. (42) 638 54 44

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marzena Similak
Data opracowania: 15.07.2024
DPRG-UA-VIII.6730.68.2024 MBO
Data dokumentu: 11.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.07.2024r.

DPRG-UA-VIII.6730.68.2024
MBO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.572) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki
nr 258/6 z obrębu B-49 przy ul. Żurawiej 1 w Łodzi

że w dniu 11.07.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.918.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami (pow. sprzedaży do  500 m²), budowie infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, przewidzianej do  realizacji w Łodzi, przy ul. Goplańskiej 25 (fragmenty działek nr 260/19 i 259/18 oraz dz. nr 258/6, w  obrębie B-49).

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w  terminie: od 12.07.2024 r. do 26.07.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po  upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy ww. strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, tel.  (42) 638 44 02.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 11.07.2024
DPRG-UA-IX.6730.198.2024 KTW
Data dokumentu: 10.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10-07-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.198.2024
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek
nr 4/1 i 4/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej 287,
oraz nr 1/13 i 2/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej bez numeru
,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków zamieszkania zbiorowego wraz z budową uzbrojenia terenu i urządzeń budowlanych (w tym: studni, szczelnego/szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, komunikacji wewnętrznej, chodników, instalacji zewnętrznych), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 3 w obrębie W-16.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 53 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10.07.2024 r. do 24.07.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od  daty publicznego obwieszczenia (tj. do 31.07.2024 r.).

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: inspektor  Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 10.07.2024
DPRG-UA-X.6730.204.2024 MCH
Data dokumentu: 10.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.07.2024r.

DPRG-UA-X.6730.204.2024
MCH

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 
ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania
właścicieli i użytkowników wieczystych działki o nr 76 w obrębie G-46

że w dniu 20.06.2024r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących,  przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Józefów 70, na części działki o nr ewid.: 94/1 w obrębie G-46, o powierzchni około 8423m².

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami
i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 43 68 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki
i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49a Kpa, kolejne zawiadomienia stron o decyzji i innych czynnościach organu będą zamieszczane na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w zakładce Ogłoszenia i zawiadomienia - Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury – Zawiadomienia, zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

Stosując się do treści art. 49b Kpa, w przypadku zawiadomienia w powyższej formie o decyzji lub postanowieniu podlegających zaskarżeniu, strona może wystąpić z wnioskiem o wydanie odpisu w/w aktów.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07-06-2024r. do 20-06-2024r. Zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Małgorzata Chmiel, tel. (42) 638 43 68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 10.07.2024
DPRG-UA-VIII.6730.93.2024 (KAC)
Data dokumentu: 10.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.07.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.93.2024
(KAC)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zmianami) w związku z art. 53  ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki:
nr 138 z obrębu B-53 przy ul. Bystrzyckiej 43 w Łodzi

że w dniu 10.07.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VIII.914.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Bystrzyckiej 45, na działce 139 obręb B-53.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: /42/ 638 51 29 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki
i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10.07.2024 r. do 24.07.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z  upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Katarzyna Cegielska,    tel. 42 638 51 29

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 10.07.2024
DPRG-UA-VII.6730.120.2024 IK
Data dokumentu: 10.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.120.2024
IK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53  ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam

strony postępowania tj. pozostałych właścicieli działki nr 327/1 w obrębie P-4, przy ul. Złotno 63, że na wniosek z dnia 19-06-2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno 65, na działce nr 326/1 w obrębie P-4.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 11-07-2024 r. do 25-07-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 10.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.84.2024 252641.KUW
Data dokumentu: 10.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.84.2024
252641.KUW

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam  strony  postępowania

że w dniu 10 lipca 2024 r. wydano postanowienie Nr DPRG‑UA‑VI.497.2024 prostujące oczywistą omyłkę w wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji nr DPRG-UA-VI.108.P.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Satynowej, ul. Olechowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 6/8, 7/21, 111 obręb geodezyjny G-19.          

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 11.07.2024 r. do dnia 24.07.2024 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 10.07.2024
DPRG-UA-VIII.6730.130.2024 ( AJ )
Data dokumentu: 10.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.07.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.130.2024
( AJ )

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53  ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 977 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli/użytkowników wieczystych działek nr:
- 114/1 z obrębu B-48 przy ul. Chłodnej 23 w Łodzi
- 103/17 z obrębu B-48 przy ul. Chłodnej w Łodzi
- 117/1 z obrębu B-48 przy ul. Chłodnej 17 w Łodzi
- 115/1 z obrębu B-48 przy ul. Chłodnej 21 w Łodzi
- 118/1 z obrębu B-48 przy ul. Chłodnej 15 w Łodzi
- 119/1 z obrębu B-48 przy ul. Chłodnej 13 w Łodzi
- 120/1 z obrębu B-48 przy ul. Chłodnej 11 w Łodzi
- 125/13 z obrębu B-48 przy ul. Smugowej 24 w Łodzi
- 125/16 z obrębu B-48 przy ul. Smugowej 30/32 w Łodzi
- 125/17 z obrębu B-48 przy ul. Smugowej 30/32 w Łodzi

że w dniu 10.07.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacjami zewnętrznymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Smugowej 30/32, na działce nr 125/7 w obr. B-48.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: /42/ 638 44 02 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Jednocześnie informuję, że w dniu 10.07.2024 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-VIII.494.2024 o zawieszeniu z urzędu przedmiotowego ww. postępowania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 11.07.2024 r. do 25.07.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z  upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: inspektor Agnieszka Jędrzejczak, tel. 42 638 44 02

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 10.07.2024
DPRG-UA-X.6730.212.2024 MCZ
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.07.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.212.2024
MCZ

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku art. 53 ust.1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania - pozostałych właścicieli działki drogowej
o numerze ewidencyjnym 1070/33 przy ulicy Rentownej w obrębie geodezyjnym numer G-26,

że w dniu 24.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie leżącym przy ulicy Rentownej, Rzgowskiej i Łazowskiego, obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 1085/7, 1086/4, 1086/6, 1087/2, 1088/1, 1089/1, 1090/8, 1090/10, 1090/17 i 1091 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

Stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie (42) 638 56 94 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, ul.Piotrkowska 104 - budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 10.07.2024 r. do dnia 23.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.92.2024 281564.KUW
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.92.2024
281564.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działki:
- nr 142/32 w obrębie B-11 przy ul. Świetlików

że na wniosek Inwestora, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kuropatwiej, ul. Świetlików, ul. Sójki, w granicach działek ewidencyjnych nr 96/8, 96/28, 142/32, 142/33, 142/27, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/25, 142/29, 142/11, 164/3, 168/15 obręb geodezyjny B-11 w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w os. Jaskółcza – II etap”.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 lipca 2024 r. do 23 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.92.2024 281564.KUW
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.92.2024
281564.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kuropatwiej, ul. Świetlików, ul. Sójki, w granicach działek ewidencyjnych nr 96/8, 96/28, 142/32, 142/33, 142/27, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/25, 142/29, 142/11, 164/3, 168/15 obręb geodezyjny B-11 w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w os. Jaskółcza – II etap”.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 lipca 2024 r. do 23 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.93.2024 281563.KUW
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.93.2024
281563.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pszczelnej, w granicach działek ewidencyjnych nr 217/18, 217/19, 215/2, 216/4 obręb geodezyjny B-11 w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w os. Jaskółcza – II etap”.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 lipca 2024 r. do 23 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-X.6730.203.2024 EJK
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09-07-2024 r.

DPRG-UA-X.6730.203.2024
EJK

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53  ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania
właścicieli i/lub użytkowników wieczystych
działki o nr ewid.: 532  w obr. G-9

że w dniu 09.07.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla  inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji w  Łodzi przy ul. Zamorskiej 19 (działka o numerze ewid.: 533 w obr. G-9).

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie oraz możliwość składania wniosków i uwag w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

Strony w niniejszym postępowaniu mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: (42) 638 43 68 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10.07.2024 r. do 23.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: inspektor Emilia Jeż-Kucharska, tel. (42) 638 43 68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.94.2024 AB
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.94.2024
AB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam  strony  postępowania, że na wniosek Inwestora – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. złożony w dniu 13 maja 2024r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi, przewidzianej do realizacji na terenie przy ulicy Kuropatwiej, Mrówczej i Pszczelnej w Łodzi o nr ewid. działek 120/16, 139/18, 139/20, 139/14, 139/16, 169/5, 138/13, 168/14, 168/15, 168/2, 168/3, 168/10, 168/16, 168/5, 168/17, 168/18, 78/30 w obrębie B-11.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.07.2024 r. do 23.07.2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 46, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.
Sprawę prowadzi: insp. Aleksandra Bledziewska, tel. 42 638-57-46,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.37.2024 AB
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.37.2024
AB

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam  strony  postępowania

że w dniu 09 lipca 2024 r. wydano postanowienie Nr DPRG‑UA‑VI.493.2024 prostujące oczywistą omyłkę w wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji nr DPRG-UA-VI.86.P.2024 z dnia 29.05.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn40, na terenie przy ulicy Podchorążych w Łodzi o nr ewid. działek 39 (fragment), 53/5 (fragment), 53/13, 53/12, 53/10 w obrębie P-40.        

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 10.07.2024 r. do dnia 23.07.2024 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): DPRG-UA-VI.6733.37.2024 AB
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.121.2024 386904.TG
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.121.2024
386904.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A. Niewiarowscy Sp. j.95-035 Ozorków ul. Konstytucji 3-go Maja 128 złożony w dniu 24 czerwca 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Marmurowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 22/7, 91, 93/5 obr. W-4.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 23 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.122.2024 386902.TG
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.122.2024
386902.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A. Niewiarowscy Sp. j.95-035 Ozorków ul. Konstytucji 3-go Maja 128 złożony w dniu 24 czerwca 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie przy ul. Beskidzkiej, ul. Marmurowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 122/7, 115/1, 115/4, 115/3, 22/7 obr. W-4.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 23 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-X.6730.132.2024 MCH
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.07.2024r.

DPRG-UA-X.6730.132.2024
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53  ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania
właścicieli i użytkowników wieczystych działki o nr 213 w obrębie G-41

że w dniu 09.07.2024r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr DPRG-UA-X.910.2024 dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w  Łodzi przy ul. Rzemieślniczej 16, na działce o nr: 212 w obrębie G-41.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10.07.2024r. do 24-07-2024r. Od dnia 24.07.2024r. obwieszczenie uważa się za dokonane. 

Z treścią ww. ww. decyzji i załączników strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110 – budynek G (wejście od strony Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-VIII.6730.119.2024 JJ
Data dokumentu: 09.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia   9 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.119.2024
JJ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – tekst jednolity) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 259/2 z obrębu B-21

że toczy się postępowanie oraz zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie, przebudowie  budynku gospodarczego i zmianie jego sposobu użytkowania na funkcje usługową (usługi fotograficzne oraz szkoleniowe - fryzjerstwo) wraz z budową urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji  w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 17A na działce nr 261 w obrębie B-21.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 51 33 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10.07.2024 r. do 25.07.2024 r..

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Z  upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki III

Agnieszka  Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Janusz Jastrzębski,    tel. 42 638 51 33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Janusz Jastrzębski
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-VI.6730.10.2024 MS
Data dokumentu: 08.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.07.2024r.

DPRG-UA-VI.6730.10.2024
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam  strony  postępowania tj. właścicieli działek:
- nr 250/1, 252, 254/2, 255/5 w obrębie G-43 przy ul. Siostrzanej,
- nr 283/5 w obrębie G-43 przy ul. Zacnej

że na wniosek Inwestora w dniu 05.07.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 902  .2024 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody oraz modernizacji istniejących obiektów pompowni Chojny planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Granicznej 54/56 i ul. Siostrzanej,  na działkach  nr 275/22 oraz 251/1 w obrębie G-43.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.07.2024r. do 21.07.2024r. 

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik      
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Wujek
Data opracowania: 08.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.72.2024
Data dokumentu: 08.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.72.2024

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam  strony  postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 08 lipca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG‑UA‑VI.117.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN150 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Pojezierskiej na działkach nr 138/24(fragm.), 138/11(fragm.), 138/7, 138/8, 138/21 w obrębie B-27 oraz nr 385(fragm.), 1/15(fragm.), 1/3, 386, 1/16(fragm.), w obrębie B-29.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 08.07.2024 r. do dnia 22.07.2024 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sobolewska Monika
Data opracowania: 08.07.2024
DPRG-UA-VI.6730.10.2024 MS
Data dokumentu: 08.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.10.2024
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 05.07.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VI.902.2024

o ustaleniu warunków zabudowy

dla inwestycji pod nazwą budowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja istniejących obiektów pompowni Chojny planowanej do realizacji w Łodzi przy
ul. Granicznej 54/56 i ul. Siostrzanej,  na działkach  nr 275/22 oraz 251/1 w obrębie G-43.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie:
od 08.07.2024 r. do 21.07.2024r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl  lub pod numer telefonu inspektora (42) 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-VI-902-2024_20240708.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Wujek
Data opracowania: 08.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.78.2024
Data dokumentu: 08.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.78.2024

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam  strony  postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 08 lipca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG‑UA‑VI.118.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø160 PEHD wraz z 3 hydrantami DN80 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Rataja na działkach nr 133/8, 133/10, 133/11 oraz na części działki nr 154/55 w obrębie W-42.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 08.07.2024 r. do dnia 22.07.2024 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 08.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.99.2024 M
Data dokumentu: 08.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.07.2024 r

DPRG-UA-VI.6733.99.2024
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam  strony  postępowania

że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20‑340 Lublin, w dniu 08.07.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG‑UA‑VI. 119 .P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Dzwonowej, ul. Demokratycznej, ul. Biernej, ul. Dodatniej, ul. Skośnej, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: nr 206/2, 206/3, 208/4, 209/66, 407/4, 407/9, 444/4, 450/3, 451/35 w obrębie G‑41.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 09.07.2024 r. do dnia 22.07.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 08.07.2024
DPRG-UA-IX.6733.3.2024 KAR
Data dokumentu: 05.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 05.07.2024 r.

DPRG-UA-IX.6733.3.2024
KAR

Zawiadomienie o podjęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że wydano postanowienie Nr DPRG-UA-IX.481.2024 z dnia 5 lipca 2024 r.

o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowo-usługowego na żłobek oraz jego przebudowie, budowie wiaty wózkowej i urządzeń budowlanych przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172, na dz. nr 7/20 w obrębie W-3.

Zawiadomienie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 5 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638 54 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Rudalska
Data opracowania: 05.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.97.2024 281567.KUW
Data dokumentu: 05.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 05 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.97.2024
281567.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie tłoczni ścieków sanitarnych z niezbędnymi instalacjami, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pszczelnej, w granicach działek ewidencyjnych nr 217/18, 217/19 obręb geodezyjny B-11 w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w os. Jaskółcza – II etap”.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 05 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 05.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.101.2024 AB
Data dokumentu: 04.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  04.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.101.2024
AB                                                  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam  strony  postępowania, że na wniosek Inwestora, MAGO DLA STOLARSTWA Sp. z o.o., złożony w dniu 22 maja 2024r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN150 wraz z hydrantem, planowana do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Wrzecionowej na części działek nr 4/3 oraz 4/4 w obrębie G-33.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 04.07.2024 r. do 18.07.2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 46, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Aleksandra Bledziewska, tel. 42 638-57-46.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 04.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.77.2024
Data dokumentu: 04.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.77.2024

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam  strony  postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 04 lipca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG‑UA‑VI.115.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr LOD1322C wraz z niezbędną infrastrukturą, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny 25, na działce o numerze ewidencyjnym 56 w obrębie G-45.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 04.07.2024 r. do dnia 18.07.2024 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 04.07.2024
DPRG-UA-IX.6730.166.2024 KTW
Data dokumentu: 04.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04-07-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.166.2024
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1c, art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503), oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek
nr 386 i 277/5 w obrębie W-44 przy ul. Mileszki
oraz nr 201/4 w obrębie W-44 przy ul. Pomorskiej,

że w dniu 04.07.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.893.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Mileszki, na fragmentach działek nr 213/3, 213/4, 213/5 w obrębie W-44.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 05.07.2024 r. do 19.07.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 04.07.2024
DPRG-UA-IX.6730.198.2024 KTW
Data dokumentu: 04.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04-07-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.198.2024
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek
nr 4/1 i 4/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej 287,
oraz nr 1/13 i 2/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej bez numeru,

że wszczęto postepowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi (w tym: studnia, szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe, komunikacja wewnętrzna, chodniki, instalacje zewnętrzne), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 3 w obrębie W-16.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 53 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 05.07.2024 r. do 19.07.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 04.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.86.2024 264278.KUW
Data dokumentu: 04.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.86.2024
264278.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, RE Zgierz-Pabianice, ul. Piłsudskiego 19, 95-200 Pabianice, w dniu 04 lipca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.114.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego (15kV) i niskiego (0,4kV) napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej (15/0,4kV), złącz kablowo-pomiarowych (0,4kV), przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Ksawerowskiej, ul. Jesiotrowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 45, 46, 55/3, 81/14, 81/15, 82/1 obręb geodezyjny G-49.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 05 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl  lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 04.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.86.2024 264278.KUW
Data dokumentu: 04.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.86.2024
264278.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działek:
- nr 81/15 w obrębie G-49 przy ul. Jesiotrowej

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, RE Zgierz-Pabianice, ul. Piłsudskiego 19, 95-200 Pabianice, w dniu 04 lipca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.114.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego (15kV) i niskiego (0,4kV) napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej (15/0,4kV), złącz kablowo-pomiarowych (0,4kV), przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Ksawerowskiej, ul. Jesiotrowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 45, 46, 55/3, 81/14, 81/15, 82/1 obręb geodezyjny G-49.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 05 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 04.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.96.2024 281566.KUW
Data dokumentu: 04.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.96.2024
281566.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami bocznymi oraz sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Sójki, w granicach działek ewidencyjnych nr 96/29, 96/30, 49/10, 49/8, 49/6 obręb geodezyjny B-11 w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w os. Jaskółcza – II etap”.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 05 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 04.07.2024
DPRG-UA-IX.6730.10.2024 KTW
Data dokumentu: 04.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 04.07.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.10.2024
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1c, art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977), oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek
nr 4/1 i 4/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej 287,
oraz nr 1/13 i 2/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej bez numeru,

że w dniu 04.07.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.896.2024 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową drogi dojazdowej, chodników, instalacji zewnętrznych, studni, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 3 w obrębie W-16.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 05.07.2024 r. do 19.07.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 04.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.85.2024 M
Data dokumentu: 04.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.07.2024 r

DPRG-UA-VI.6733.85.2024
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polska Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 04.07.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 116.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zgierskiej, ul. Sędziowskiej, ul. Profesorskiej na terenie działek ewidencyjnych o numerach 292/5, 303/3, 304/9, 313/1, 316/11, 316/9, 316/3, 323/4, 322/1, 321/1, 324/20, 324/30, 499/11, 493/6, 323/2, 324/34, 324/33 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-28.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 05.07.2024 r. do dnia 18.07.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 04.07.2024
DPRG-UA-VII.6733.5.2024 EO
Data dokumentu: 03.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03-07-2024 r.

DPRG-UA-VII.6733.5.2024
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora – Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10, złożony w dniu 15-05-2024 r. oraz ostatecznie uzupełniony w dniu 10-06-2024 r., wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.113.P.2024 z dnia 03-07-2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wybiegów miejskiego ogrodu zoologicznego dla zwierząt afrykańskich, budowie budynku inwentarskiego oraz platformy widokowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 43/2 w obrębie P-16.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 03-07-2024 r. do 17-07-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl  lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 03.07.2024
DPRG-UA-VIII.6730.54.2023 JJ
Data dokumentu: 03.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.54.2023
JJ

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Inwestora z dniu 28 czerwca 2024 r., Postanowieniem z dnia 3 lipca 2024r., Nr DPRG-UA-VIII.477.2024, zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo–usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 93 na dz. nr 48/1, 48/2, 35/1, 34/4 w obrębie B-54.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 4.07.2024 r. do 18.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 / 638 51 33, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Janusz Jastrzębski
Data opracowania: 03.07.2024
DPRG-UA-IX.6733.3.2024 KAR
Data dokumentu: 02.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.07.2024 r.

DPRG-UA-IX.6733.3.2024
KAR

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że wydano postanowienie Nr DPRG-UA-IX.466.2024 z dnia 1 lipca 2024 r.

o zawieszeniu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowo-usługowego na żłobek oraz jego przebudowie, budowie wiaty wózkowej i urządzeń budowlanych przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172, na dz. nr 7/20 w obrębie W-3.

Zawiadomienie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 2 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 638 54 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi.
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Rudalska
Data opracowania: 02.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.64.2024 AB
Data dokumentu: 02.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.64.2024
AB

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam  strony  postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 02 lipca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG‑UA‑VI.111.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną i uziemieniem, budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, budowie złącza kablowego SN 15kV, przewidzianej do realizacji na terenie przy ulicy Hipotecznej, Srebrnej, Mackiewicza, Olsztyńskiej, Pojezierskiej, Jana w Łodzi o nr ewid. działek 280/27, 280/46, 280/45, 280/47, 280/52 w obrębie B-29, oraz 166/1, 166/2, 280/27, 280/45, 141/21, 141/20, 141/15, 141/16, 142/22, 142/29, 142/30, 142/6, 142/26, 142/28, 142/25, 142/24, 142/23, 143/10, 106/12, 106/62, 106/50, 106/49, 106/48, 106/11, 106/66, 106/65, 106/47, 37/8, 37/13, 106/14, 106/15, 106/16, 106/17, 106/50 w obrębie B-28.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 02.07.2024 r. do dnia 16.07.2024 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 02.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.66.2024
Data dokumentu: 02.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.66.2024

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 02 lipca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG‑UA‑VI.112.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN160PE przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. H. Safrina  na części działki nr 68/9  w obrębie B-38.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 02.07.2024 r. do dnia 16.07.2024 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 02.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.63.2024 AB
Data dokumentu: 02.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.63.2024
AB

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam  strony  postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 02 lipca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG‑UA‑VI.110.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną i uziemieniem, budowie stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV, przewidzianej do realizacji na terenie przy ulicy Hipotecznej, Srebrnej, Brzóski w Łodzi o nr ewid. działek 281/4, 281/3, 279/19, 279/17, 279/1, 279/20, 280/46, 280/50, 280/49, 280/47, 280/52, 280/27, 280/45, 309/7, 309/11, 374/1, 367/155, 367/166, 315/1, 364/33, 364/30 w obrębie B-29, oraz 178/2, 178/3, 141/12, 141/13, 141/14, 141/19, 141/7, 141/21, 141/17, 141/16, 141/15, 141/20, 141/18, 141/25, 141/6, 141/3, 141/10, 141/23, 141/27, 141/11, 141/8, 141/26, 235/25, 235/30, 235/32, 235/33, 235/31, 235/14, 338/1, 338/11, 334/11 w obrębie B-28.           

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 02.07.2024 r. do dnia 16.07.2024 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 02.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.116.2023 S
Data dokumentu: 02.07.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 lipca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.116.2023
S

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 61 §4, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, złożony w dniu 11 czerwca 2024 r. (uzupełniony w dniu 28 czerwca 2024 r.) wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: polegającej na: budowie linii kablowych SN oraz kanalizacji kablowej, planowanej w Łodzi w/przy ulicach:

 •   Liściastej (na częściach działek o numerach 63/21, 63/22, 63/26, 63/27, 573, znajdujących się w obrębie B-5),

oraz

 •   Złocieniowej 31, 41A (na częściach działek o numerach 88/2, 86/15 znajdujących się w obrębie B-6),
 •   11 Listopada (na częściach działek o numerach 121/5 i 173/5 znajdujących się w obrębie B-6 oraz działki o numerze 19/31 znajdującej się w obrębie B-4),
 •   Jeziornej (na części działki o numerze 163/40 znajdującej się w obrębie B-4).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 03-07-2024 r. do 16-07-2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu do dnia wydania decyzji, składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 ze zm.) oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora prowadzącego sprawę 42 – 638 43 69; kierownika 42 – 638 52 45).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 02.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.113.2024 M
Data dokumentu: 02.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.113.2024
M

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam  strony  postępowania

że na wniosek Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zosieńki na terenie działek ewidencyjnych o numerach 196/49, 196/21, 196/26, 196/24 znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-38.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 03.07.2024 r. do dnia 16.07.2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 02.07.2024
DPRG-UA-VI.6733.117.2024 M
Data dokumentu: 02.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.07.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.117.2024
M

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam  strony  postępowania

że na wniosek Inwestora – Polska Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Brzozowej na terenie działki ewidencyjnej o numerze 62/3 znajdującej się w obrębie G-4.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 10.07.2024 r. do dnia 23.07.2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 09.07.2024
DPRG-UA-X.6733.2.2024 MCZ
Data dokumentu: 01.07.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.07.2024 r.

DPRG-UA-X.6733.2.2024
MCZ

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika, ul.Pabianicka 62, 93-513 Łódź zostało wszczęte i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

- rozbudowie i nadbudowie budynku szpitala obejmującej dobudowę szybu windowego

przewidzianej do realizacji w  Łodzi przy ulicy Pabianickiej 62, na terenie oznaczonym, jako część działki o numerze ewidencyjnym 85/41 w obrębie geodezyjnym numer G-12.

W związku z powyższym informuję, iż przysługuje stronom możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z aktami sprawy, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul.Piotrkowska 104, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 02.07.2024 r. do dnia 15.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 01.07.2024
DPRG-UA-VIII.6733.8.2024 (AJ)
Data dokumentu: 28.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.06.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6733.8.2024
(AJ)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – t.j.).

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Gen. K. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zadaszenia przy budynku Dermatologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gen. K. Kniaziewicza 1/5 na fragmencie działki nr 45/9 w obrębie B-27.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01.07.2024 r. do 15.07.2024 r.

Ponadto informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 44 02, kierownika 42-638 57 44.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 28.06.2024
DPRG-UA-IX.6730.135.2024 KTW
Data dokumentu: 28.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28.06.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.135.2024
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1c, art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503), oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek
nr 386 w obrębie W-44 przy ul. Mileszki
i 201/4 w obrębie W-44 przy ul. Pomorskiej,

że w dniu 28.06.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.873.2024 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi (w tym: bodową studni i kanalizacji lokalnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Mileszki, na fragmencie działki nr 213/2 w obrębie W-44.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 01.07.2024 r. do 15.07.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. od dnia 16.07.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 28.06.2024
DPRG-UA-X.6730.262.2024 MCZ
Data dokumentu: 27.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.06.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.262.2024
MCZ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku art. 53 ust.1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania - pozostałych właścicieli działki
o numerze ewidencyjnym 63 przy ulicy Wróblewskiego 36
w obrębie geodezyjnym numer G-1

że w dniu 27.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie zabytkowej willi Leona Allarta wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt o funkcji usługowe (przedszkole), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 38, na terenie oznaczonym, jako działki o numerach ewidencyjnych 62/15, 62/20 i 62/21 w obrębie geodezyjnym numer G-1.

Stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji. Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie (42) 638 56 94 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, ul.Piotrkowska 104 - budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 28.06.2024 r. do dnia 11.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 27.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.106.2024 M
Data dokumentu: 27.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.06.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.106.2024
M

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20 340 Lublin, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i linii kablowych SN wraz z kanalizacją kablową przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Smugowej na terenie działek ewidencyjnych o numerach 122/4, 122/5, 149/23, 149/22,149/21 w obrębie B-48.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 28.06.2024 r. do dnia 11.07.2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 27.06.2024
DPRG-UA-VII.6730.60.2024 L
Data dokumentu: 27.06.2024
Treść:

Łódź, dnia 27-06-2024 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DPRG-UA-VII.6730.60.2024
L

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania
– współwłaścicieli działki nr 342/1 w obrębie P-4 przy ul. Złotno 69 w Łodzi

że w dniu 27.06.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.868.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z urządze-niami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Liniowej, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 337/2 w obrębie P-4.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 28.08.2024 r. do 12.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 53 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Sprawę prowadzi inspektor Larysa Arska, pok. 206, tel. 042 638 53 46.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 27.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.102.2024 AB
Data dokumentu: 27.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.06.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.102.2024
AB

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 27 czerwca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.109.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV ze stanowiskami słupowymi, przewidzianej do realizacji na terenie przy ulicy Okólnej w Łodzi o nr ewid. działek 240/5, 240/21, oraz 240/2 (fragment) w obrębie W-1.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 28.06.2024 r. do dnia 12.07.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 27.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.84.2024 252641.KUW
Data dokumentu: 27.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 czerwca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.84.2024
252641.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 27 czerwca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.108.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Satynowej, ul. Olechowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 6/8, 7/21, 111 w obrębie G-19.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 czerwca 2024 r. do 11 lipca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl  lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 27.06.2024
DPRG-UA-II.6740.380.2023 776030.KMS
Data dokumentu: 27.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.06.2024 r.

DPRG-UA-II.6740.380.2023
776030.KMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora została wydana decyzja nr DPRG-UA-II.1262.2024 roku udzielająca pozwolenia budowę budynku mieszkalnego nr 2 przewidzianego do realizacji w 1 etapie inwestycji i urządzeń budowlanych niezbędnych dla całości inwestycji, na nieruchomości położonej w  Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 287 na działkach ewid. nr 13/26, 14/11, 13/25 fragmencie działki nr 16, 17, 18 w obrębie B-12.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.06.2024 r. – 12.07.2024 r.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. obwieszczenia po wskazanym okresie.

Załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr DPRG-UA-II..2024 z dnia 27.06.2024 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II
Sylwia Famulska

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-II_1262_2024_20240628.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Sobala
Data opracowania: 27.06.2024
DPRG-UA-VII.6730.99.2024 EO
Data dokumentu: 27.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 czerwca 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.99.2024
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53  ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działki nr 211/1 z obrębu P-39 przy ul. Bohaterów Września 17

że w dniu 27-06-2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.867.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Bohaterów Września, na działce o numerze ewidencyjnym 210/1 w obrębie P-39.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 28-06-2024 r. do 12-07-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43,
a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 27.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.103.2024 S
Data dokumentu: 26.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 czerwca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.103.2024
S

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 61 §4, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora – Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. złożony w dniu 24 maja 2024 r. i uzupełniony w dniu 17 czerwca 2024 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia: polegającego na budowie wodociągu, przewidzianego do realizacji w Łodzi w pasie drogowym ul. Rzgowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 1/44, 1/4 oraz na częściach działek o numerach 1/63, 1/45, 1/43, 1/38, 1/5, 1/37, znajdujących się w obrębie G-13.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27-06-2024 r. do 10-07-2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu do dnia wydania decyzji, składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 ze zm.) oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora prowadzącego sprawę 42 – 638 43 69; kierownika 42 – 638 52 45).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 26.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.120.2024 S
Data dokumentu: 26.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 czerwca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.120.2024
S

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 61 §4, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora – Veolia Energia Łódź S.A. złożony w dniu 24 czerwca 2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Łodzi przy ul. Wóblewkiego 38A i 34 (na częściach działek o numerach 64 i 62/19, znajdujących się w obrębie G-1) i ul. Różanej (na działce o numerze 65 znajdującej się w obrębie G-1), dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego i Różanej w Łodzi, w ramach podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Wróblewskiego 34.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27-06-2024 r. do 10-07-2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu do dnia wydania decyzji, składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 ze zm.) oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora prowadzącego sprawę 42 – 638 43 69; kierownika 42 – 638 52 45).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 26.06.2024
DPRG-UA-XIII.6740.2.6.2024 358164.RJ
Data dokumentu: 26.06.2024
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 12 czerwca 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Nad Dobrzynką na odcinku od km 0+880 do ul. Łaskowice oraz rozbudowy ul. Łaskowice na odcinku od km 0+000 do km 0+253 wraz z budową kanalizacji deszczowej w Łodzi.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb G-53: dz. nr 244, 246, 292/1, 247/3;
 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: obręb G-53: dz. nr 245/1 (245/4, 245/5); 243/1 (243/4, 243/5); 242/1 (242/2, 242/3); 239 (239/1, 239/2); 249 (249/5, 249/6); 370/2 (370/4, 370/5); 370/3 (370/6, 370/7);
  (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-53: dz. nr 240/4, 241/1, 242/1, 371/1, 372, 292/2;
 4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy/przebudowy zjazdów, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-53: dz. nr 250/4, 185;
 5. działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla których Inwestor przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb G-53: dz. nr 128/3, 247/6, 292/2;
 6. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: obręb G-53: dz. nr 358, 357, 319/4.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. 42-638-46-77 lub e-mail r.jendrys@uml.lodz.pl) jak również składać uwagi i wnioski drogą elektroniczną (ePUAP) lub za pomocą operatora pocztowego na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia:  czerwca 2024 r.

Znak sprawy: DPRG-UA-XIII.6740.2.6.2024
358164.RJ

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz
(podpis elektroniczny)

Opracował: Rafał Jendrys (26-06-2024)

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMŁ: 28.06.2024 r. – 12.07.2024 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 26.06.2024
DPRG-UA-X.6730.210.2024 EJK
Data dokumentu: 25.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25-06-2024 r.

DPRG-UA-X.6730.210.2024
EJK

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53  ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania
właścicieli i/lub użytkowników wieczystych
działki o nr ewid.: 353/2  w obr. G-1

że w dniu 25.06.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla  inwestycji polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku niemieszkalnego na jeden budynek mieszkalno-usługowy, przewidzianej do realizacji w  Łodzi przy Al. Politechniki 31 (działka o numerze ewid.: 353/1 w obr. G-1).

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie oraz możliwość składania wniosków i uwag w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

Strony w niniejszym postepowaniu mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: (42) 638 43 68 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25.06.2024 r. do 08.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Sprawę prowadzi: inspektor Emilia Jeż-Kucharska, tel. (42) 638 43 68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 25.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.80.2024 M
Data dokumentu: 25.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.06.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.80.2024
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w dniu 25.06.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG.UA.VI.107.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4kV) wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia (0,4kV) przewidzianej do realizacji w Łodzi w rejonie ul. Sołeckiej / ul. Taborowej na terenie działek ewidencyjnych o numerach 89/25 (część działki), 100 (część działki) znajdujących się w obrębie W-18.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 26.06.2024 r. do dnia 09.07.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 25.06.2024
DPRG-UA-I.6740.265.2023 635052.GCz
Data dokumentu: 25.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.06.2024 r.

DPRG-UA-I.6740.265.2023
635052.GCz

Postanowienie NR DPRG-UA-I .1302.2024

Na podstawie art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) na wniosek Inwestora,

postanawiam podjąć postępowanie

w sprawie wniosku z dnia 17.10.2023 r. o pozwolenie na:
- budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami (podziemnymi i w parterach budynków) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną,
- rozbiórkę: budynku garażu, budynku mieszkalnego, budynku mieszkalno–usługowego, budynku zaplecza socjalnego, 6 budynków magazynowych, budynku biurowego oraz hali namiotowej, przy ul. Pomorskiej 179/181, na działkach nr ew. 39/2, 40/2 i 40/3, obr. S-4 w Łodzi,
- budowę i przebudowę dwóch zjazdów zwykłych z drogi wewnętrznej - ul. Konstytucyjnej (działka nr ew. 43/8, obr. S-4) na teren działki 40/3, obr. S-4 w Łodzi.

Uzasadnienie

W dniu 11.06.2024 r., na wniosek Inwestora, postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-I. 1191.2024, zostało zawieszone postępowanie w ww. sprawie. W dniu 25.06.2024 r.
Inwestor złożył wniosek o podjęcie postępowania.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie
Na postanowienie nie służy zażalenie.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego I
Radosław Woźniarski 

Sprawę prowadzi: insp. Grzegorz Czarczyński, tel. 42 638 51 97 , pok. 409, al. Kościuszki 59/61 w Łodzi.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Grzegorz Czarczyński
Data opracowania: 25.06.2024
DPRG-UA-I.6740.265.2023 635052.GCz
Data dokumentu: 25.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.06.2024 r.

DPRG-UA-I.6740.265.2023
635052.GCz

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz.572), zawiadamiam, że w toczącym się postępowaniu w sprawie wniosku z dnia 17.10.2023 r. o pozwolenie na:
- budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami (podziemnymi i w parterach budynków) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną,
- rozbiórkę: budynku garażu, budynku mieszkalnego, budynku mieszkalno–usługowego, budynku zaplecza socjalnego, 6 budynków magazynowych, budynku biurowego oraz hali namiotowej, przy ul. Pomorskiej 179/181, na działkach nr ew. 39/2, 40/2 i 40/3, obr. S-4 w Łodzi,
- budowę i przebudowę dwóch zjazdów zwykłych z drogi wewnętrznej - ul. Konstytucyjnej (działka nr ew. 43/8, obr. S-4) na teren działki 40/3, obr. S-4 w Łodzi,

zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), a także uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy drogą telefoniczną oraz składać uwagi i wnioski w sprawie, za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub osobiście w kancelarii przy ul. Piotrkowskiej 104 się w Łodzi.
Ponadto, zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z art. 41 § 2 K.p.a., w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego I
Radosław Woźniarski

Sprawę prowadzi: Grzegorz Czarczyński Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, tel. 48 42 638 5197, pok. 409, al. Kościuszki 59/61 w Łodzi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Grzegorz Czarczyński
Data opracowania: 25.06.2024
DPRG-UA-X.6730.188.2024 MCZ
Data dokumentu: 25.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.06.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.188.2024
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania - właścicieli działki
o numerze ewidencyjnym 135/20 przy ulicy Prądzyńskiego,
w obrębie geodezyjnym nr G-9

że w dniu 25.06.2024 r. została wydana decyzja numer DPRG-UA-X.856.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Prądzyńskiego 79, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 471/2 w obrębie geodezyjnym numer G-9.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 26.06.2024 r. do dnia 09.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail : wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu prowadzącego postępowanie : 42 638 56 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, ul.Piotrkowska 104 - budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 25.06.2024
DPRG-UA-X.6730.174.2023 MCZ
Data dokumentu: 25.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź,  ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.06.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.174.2023
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), zawiadamiam, że w dniu 25.06.2024 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.857.2024, dla inwestycji polegającej na:

- budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, usługami w parterze budynków oraz uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi,

przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Wieniawskiego 7, na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 77/21 i 77/22 w obrębie geodezyjnym numer G-1.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy wraz z jej treścią zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 26.06.2024 r. do dnia 09.07.2024 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi wniosku o jej udostępnienie.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 25.06.2024
DPRG-UA-X.6730.177.2024 PAM
Data dokumentu: 25.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 25.06.2024 r. 

DPRG-UA-X.6730.177.2024
PAM

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych
działki nr 11/4 w obrębie G-30 przy ul. Rolniczej 48/50

że w dniu 25.06.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowo-handlowego o powierzchni sprzedaży do 300 m2 (opieka zdrowotna – sprzedaż usług i artykułów medycznych), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Płaskiej 2A na terenie oznaczonym, jako działki o nr ewidencyjnych 5/1, 2/4, 2/5 w obrębie geodezyjnym nr G-30.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji, za pośrednictwem:
- platformy ePUAP,
- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe,
- kancelarii UMŁ – ul. Piotrkowska 104 (budynek B),
a także uzyskiwania informacji pod numerem telefonu podinspektora - (42) 638 54 44.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 26.06.2024 r. do 09.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: podinspektor Paulina Murawska, pok. 204, e-mail: p.murawska@uml.lodz.pl, tel. (42) 638 54 44.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Paulina Murawska
Data opracowania: 25.06.2024
DPRG-UA-X.6730.112.2024 MMS
Data dokumentu: 25.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25-06-2024 r.

DPRG-UA-X.6730.112.2024
MMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych
działki nr 441/7 w obrębie G-26 przy ul. Kongresowej

że w dniu 25.06.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.859.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku pawilonu handlowego wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kongresowej 31, na działkach nr 441/8 i 441/9 w obrębie G-26.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (tel. 42 638 54 44).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 26.06.2024 r. do 09.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: podinspektor Marzena Similak, pok. 204, tel. (42) 638 54 44.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marzena Similak
DPRG-UA-VI.6733.37.2024 AB
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.06.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.37.2024
AB

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam  strony  postępowania

że w dniu 24 czerwca 2024 r. wydano postanowienie Nr DPRG‑UA‑VI.453.2024 prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji nr DPRG-UA-VI.86.P.2024 z dnia 29.05.2024 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn40, na terenie przy ulicy Podchorążych w Łodzi o nr ewid. działek 39 (fragment), 53/5 (fragment), 53/13, 53/12, 53/10 w obrębie P-40.       

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 24.06.2024 r. do dnia 08.07.2024 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-X.6730.183.2024 PAM
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 24.06.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.183.2024
PAM

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 398 w obrębie G-8 przy ul. Kaktusowej 8

że w dniu 24.06.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku garażowego o część mieszkalną jednorodzinną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kawowej 7 na terenie oznaczonym, jako działka o nr ewidencyjnym 395 w obrębie geodezyjnym nr G-8.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji, za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP,
 • operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe,
 • kancelarii UMŁ – ul. Piotrkowska 104 (budynek B),

a także uzyskiwania informacji pod numerem telefonu podinspektora - (42) 638 54 44.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25.06.2024 r. do 08.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: podinspektor Paulina Murawska, pok. 204, e-mail: p.murawska@uml.lodz.pl, tel. (42) 638 54 44

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Paulina Murawska
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-X.6730.205.2024 MCZ
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.06.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.205.2024
MCZ

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku art. 53 ust.1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania - pozostałych właścicieli działek
o numerach ewidencyjnych 42/4, 42/5, 42/7, 42/9 i 42/10 przy ulicy Basenowej
w obrębie geodezyjnym numer G-8,

że w dniu 24.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji na terenie leżącym w Łodzi przy ulicy Pustynnej 49a, oznaczonym, jako działka o numerze ewidencyjnym 43/4 w obrębie geodezyjnym numer G-8.

Stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.
Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie (42) 638 56 94 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, ul.Piotrkowska 104 - budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 25.06.2024 r. do dnia 08.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.107.2024 321289.KUW
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 czerwca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.107.2024
321289.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działki:
- nr 35/3 w obrębie G-49 przy ul. Dorszowej

że na wniosek Inwestora, Novisa Development Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Ksawerowskiej,
w granicach działki ewidencyjnej nr 46 obręb geodezyjny G-49.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.82.2024 M
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.06.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.82.2024
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działki:
- nr 2/7 w obrębie W-5 – przy ul. Opolskiej 15A,

że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20 340 Lublin, w dniu 24.06.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG.UA.VI.106.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Opolskiej 15A, ul. Opolskiej, ul. Padokowej, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: nr 210/3 w obrębie W-1 oraz o numerach 2/7, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11, 1/12 w obrębie W-5.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 25.06.2024 r. do dnia 08.07.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.107.2024 321289.KUW
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 czerwca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.107.2024
321289.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Novisa Development Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Ksawerowskiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 46 obręb geodezyjny G-49.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.82.2024 M
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.06.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.82.2024
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20 340 Lublin, w dniu 24.06.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG.UA.VI.106.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Opolskiej 15A, ul. Opolskiej, ul. Padokowej, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: nr 210/3 w obrębie W-1 oraz o numerach 2/7, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11, 1/12 w obrębie W-5.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 25.06.2024 r. do dnia 08.07.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.87.2024 265807.KUW
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 czerwca 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.87.2024
265807.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 24 czerwca 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.103.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie dwóch stanowisk słupowych SN, linii kablowej SN, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Przepiórczej, ul. Łabędziej, w granicach działek ewidencyjnych nr 81/13, 81/14 w obrębie B-10.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl  lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-VIII.6733.7.2024 (MBO/AJ)
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.06.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6733.7.2024
(MBO/AJ)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – t.j.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Województwo Łódzkie reprezentowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź, w dniu 24.06.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.104.P.2024

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania z przebudową, nadbudową, rozbudową i remontem wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną obiektów dawnego szpitala pracowniczego I. K. Poznańskiego w Łodzi na funkcje administracyjno–biurowe dla potrzeb budżetowych jednostek organizacyjnych Województwa Łódzkiego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63/75, na fragmencie działki o nr ewidencyjnym 320, w obrębie B-46.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).

Zawiadomienie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25.06.2024 r. do 09.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.90.2024 M
Data dokumentu: 24.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.06.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.90.2024
M

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam  strony  postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20‑340 Lublin, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z linią kablową SN i linią kablową nN oraz złączy kablowo-pomiarowych nN przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Olkuskiej / ul. Kameralnej na terenie działek ewidencyjnych o numerach 142/4, 91/3, 135/23, 135/41, 135/40, 135/35, 135/34, 135/33, 135/28, 135/27, 135/26, 135/46, 135/29, 135/36, 135/42, 135/30, 135/31, 135/32, 135/37, 135/38, 135/39, 135/43, 135/44, 135/45 w obrębie W-10.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 25.06.2024 r. do dnia 08.07.2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 24.06.2024
DPRG-UA-VIII.6730.263.2023 JJ
Data dokumentu: 20.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia   20 czerwca 2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.263.2023
JJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 133 w związku z art. 49 i art. 49a  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dnia 13.06.2024 r. wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DPRG-UA-VIII.724.2024 z dnia 27 maja 2024 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 55 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z wewnętrznym układem komunikacyjnym i naziemnymi miejscami postojowymi, budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Klinowej 10, fragment działki nr 68/8 oraz fragmenty działek drogowych nr 68/6, 34/10 w obrębie B-38.

Zgodnie z art. 133 Kpa, odwołanie w dniu 20.06.2024 r. zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi  wraz z aktami sprawy.

Z  upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna  Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Janusz Jastrzębski
Data opracowania: 20.06.2024
DPRG-UA-X.6730.211.2024 MCZ
Data dokumentu: 20.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.06.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.211.2024
MCZ

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku art. 53 ust.1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania - właścicieli działki
o numerze ewidencyjnym 144 przy ulicy Kolumny 121
w obrębie geodezyjnym numer G-48,

że w dniu 20.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (handlowego) wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji na terenie leżącym w  Łodzi przy ulicy Kolumny, oznaczonym, jako działka o numerze ewidencyjnym 147/1 w obrębie geodezyjnym numer G-48.

Stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie (42) 638 56 94 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, ul.Piotrkowska 104 - budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 21.06.2024 r. do dnia 04.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 20.06.2024
DPRG-UA-X.6730.155.2024 PAM
Data dokumentu: 20.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.06.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.155.2024
PAM

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych
działki nr 148 w obrębie G-27 przy ul. Szkolnej

że w dniu 20.06.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.843.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Szkolnej 29 na terenie oznaczonym, jako działka o nr ewidencyjnym 149/1 w obrębie geodezyjnym nr G-27.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (tel. 42 638 54 44).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.06.2024 r. do 04.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: podinspektor Paulina Murawska, pok. 204, e-mail: p.murawska@uml.lodz.pl, tel. (42) 638 54 44

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Paulina Murawska
Data opracowania: 20.06.2024
DPRG-UA-VI.6733.99.2024 M
Data dokumentu: 20.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.06.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.99.2024
M

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam  strony  postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20‑340 Lublin, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Dzwonowej, ul. Demokratycznej, ul. Biernej, ul. Dodatniej, ul. Skośnej, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: nr 206/2, 206/3, 208/4, 209/66, 407/4, 407/9, 444/4, 450/3, 451/35 w obrębie G‑41.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 21.06.2024 r. do dnia 04.07.2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 20.06.2024
DPRG-UA-X.6730.211.2024 MCZ
Data dokumentu: 20.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.06.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.211.2024
MCZ

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku art. 53 ust.1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania - pozostałych właścicieli działki 
o numerze ewidencyjnym 152/2 przy ulicy Józefów
w obrębie geodezyjnym numer G-48,

że w dniu 20.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (handlowego) wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji na terenie leżącym w  Łodzi przy ulicy Kolumny, oznaczonym, jako działka o numerze ewidencyjnym 147/1 w obrębie geodezyjnym numer G-48.

Stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu prowadzącego postępowanie (42) 638 56 94 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, ul.Piotrkowska 104 - budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 21.06.2024 r. do dnia 04.07.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 20.06.2024
DPRG-UA-X.6730.43.2024 DP
Data dokumentu: 19.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 19.06.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.43.2024
DP

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 572 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 13.06.2024 r. (data wpływu) jedna ze stron postępowania oraz inna jednostka organizacyjna złożyły odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-X.695.2024 z dnia 17.05.2024 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (do 40 budynków) wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi w tym komunikacją wewnętrzną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pabianickiej i ul. Dorszowej na terenie oznaczonym, jako działki o nr ewidencyjnych 47, 48/1, 48/3 w obrębie geodezyjnym nr G-49.

W związku z powyższym, ww. odwołania oraz akta postępowania dotyczące przedmiotowego postanowienia administracyjnego zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 19.06.2024 r. do 02.07.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Daniel Płóciennik, pok. 204, e-mail: d.plociennik@uml.lodz.pl, tel. (42) 638 56 93

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Daniel Płóciennik
Data opracowania: 19.06.2024
DPRG-UA-VII.6730.86.2024 S
Data dokumentu: 19.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 czerwca 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.86.2024
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania tj. pozostałych właścicieli działki o numerze 183 znajdującej się w obrębie P-27 (w Łodzi przy ul. Wileńskiej 27), że na wniosek z dnia 7 maja 2024 r. (uzupełniony w dniu 6 czerwca 2024 r.) - wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: planowanej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 25 (na działkach o numerach 182/1 i 182/2 znajdujących się w obrębie P-27), polegającej na rozbudowie budynku usługowego (opieki medycznej) o szyb windowy zewnętrzny

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 43 69 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w dniach od 20 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 19.06.2024
DPRG-UA-VIII.6733.1.2024 (AJ)
Data dokumentu: 18.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.06.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6733.1.2024
(AJ)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – t.j.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź, w dniu 18.06.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.102.P.2024

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie Muzeum Tradycji Niepodległo-ściowych w Łodzi – odbudowie budynku nastawni wraz z jego zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową przy Alei Pamięci Ofiar Litzmanstadt Getto 8, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie działki ewidencyjnej o numerze 386/3, znajdującej się w obrębie B-23.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).

Zawiadomienie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19.06.2024 r. do 03.07.2024 r. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 18.06.2024
DPRG-UA-VIII.6730.68.2024 MBO
Data dokumentu: 18.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.06.2024r.

DPRG-UA-VIII.6730.68.2024
MBO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 258/6 z obrębu B-49 przy ul. Żurawiej 1 w Łodzi

że toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i  łączności na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami (pow. sprzedaży do  500 m²), budowie infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, przewidzianej do  realizacji w  Łodzi, przy ul. Goplańskiej 25 (fragmenty działek nr 260/19 i 259/18 oraz dz. nr 258/6, w  obrębie B-49).

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość czynnego udziału w  przedmiotowym postępowaniu oraz zapoznania się z zebranymi materiałami i  dowodami do dnia wydania decyzji.

Ponadto informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział poprzez składanie uwag i żądań w sprawie, za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w  terminie: od 19.06.2024 r. do 03.07.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po  upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104  – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 18.06.2024
DPRG-UA-VII.6730.238.2023 L
Data dokumentu: 18.06.2024
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18-06-2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.238.2023
L

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53  ust. 1c
i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania
- właścicieli działki nr 409/1 w obrębie P-4 przy ul. Husarskiej 22A w Łodzi,

że w dniu 18.06.2024 wydano postanowienie Nr DPRG-UA-VII.440.2024 o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego (pow. sprzedaży do 100 m2) oraz budowie urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Husarskiej 24, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 408 w obrębie P-4 oraz że w dniu 18.06.2024 wydano decyzję Nr DPRG-UA-VII.833.2024 o umorzeniu ww. postępowania

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia i z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 53 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki
i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.06.2024 r. do 03.07.2024 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi inspektor Larysa Arska, pok. 206, tel. 042 638 53 46

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 18.06.2024
DPRG-UA-IX.6733.2.2024 MSZ
Data dokumentu: 17.06.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia   17-06-2024r.

DPRG-UA-IX.6733.2.2024
MSZ

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

zawiadamiam

że w dniu 03.06.2024r. (data wpływu do urzędu 07.06.2024r) pełnomocnik właściciela działki , której dotyczy postępowanie złożył odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr DPRG-UA-IX.68.P.2024 z dn. 30.04.2024 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi o wybieg dla psów oraz zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy (adopcyjny) i budynków niemieszkalnych na budynki magazynowe wraz z budową/przebudową urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Wydmowej 50, na działce  o numerze ewidencyjnym 18/4 w obrębie W-4.
W związku z powyższym akta postępowania dotyczące decyzji Nr DPRG-UA-IX.68.P.2024 z dn. 30.04.2024 r., zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r., poz. 572) Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.06.2024 r. do 26.06.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 17.06.2024


Metryka strony i historia zmian