Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.396.2019 MS
Data dokumentu: 23.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.396.2019
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.13.P.2020

umarzającą postępowanie  administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Drewnowskiej  w Łodzi, na działkach o ewid. nr  6/1 i nr 320 w obrębie B-46.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.01.2020 r. do 07.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 23.01.2020
DAR-UA-IX.6730.455.2019 KS
Data dokumentu: 23.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23-01-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.455.2019
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 23.01.2020 r. postanowieniem nr DAR-UA-IX.15.2020 zostało zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 46 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, w tym zjazdu z ul. Ziarnistej, sieci/instalacji zewnętrznych, urządzeń kanalizacji lokalnej i drogi dojazdowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziarnistej na działkach nr 989/9, 989/10, 989/11, 989/12, częściach działek nr 989/8, 989/13, 989/14, 990/1 w obrębie W-40 i części działki drogowej nr 439 w obrębie W-38.
 Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).
 Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24.01.2020 r. do 06.02.2020 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 23.01.2020
DAR-UA-VI.6733.8.2020 33738.TG
Data dokumentu: 23.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.8.2020
33738.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 14 stycznia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, relacji od RPZ Źródłowa do stacji 50982 Kamińskiego 10A na terenie przy ul. Źródłowej, ul. Gen. Józefa Dwernickiego ul. Północnej, ul. Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, ul. Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 71/16, 82/10, 82/46, 82/45, 82/20, 82/21, obr. B-54, 64/7, 1/29, 1/21, 28/12, 62/1, 29/47, 102/1, obr. S-2.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 24 stycznia do 7 lutego 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 23.01.2020
DAR-UA-VI.6733.13.2020 BW
Data dokumentu: 22.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.13.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora -  VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A., 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Oblęgorskiejna działkach o nr ewidencyjnych 8/1, 9, 10 i 14/7 w obrębie B-54.
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.01.2020 r. do 06.02.2020 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 22.01.2020
DAR-UA-VI.6733.405.2019 S
Data dokumentu: 22.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.405.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora z dnia 19 grudnia 2019 r. - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Gajcego na działkach (lub częściach działek) o numerach ewidencyjnych 6/23, 6/67, 6/65, 237/1, 6/73, 6/71, 6/69, 5/3, 6/9, 6/33, 6/31 znajdujących się w obrębie W-42.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 23.01.2020 r. do 05.02.2020 r.  
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 22.01.2020
DAR-UA-VI.6733.394.2019 M
Data dokumentu: 22.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.394.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora z dnia 10.12.2019 r., skorygowany w dniu 21.01.2020 r., wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Wydmowej na terenie w granicach działek nr ewid.: nr 114/22, 114/24, 121/13, 114/19, 114/25 obręb W-5.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (tel.42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 23.01.2020 r. do 05.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 22.01.2020
DAR-UA-VI.6733.407.2019 S
Data dokumentu: 21.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.407.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora (– PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź), z dnia 20 grudnia 2019 r. - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie infrastruktury elektroenergetycznej tj. złącza kablowego i linii kablowych, planowanego w Łodzi przy ul. Granicznej na działce o numerze 275/20, znajdującej się w obrębie G-43.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22.01.2020 r. do 04.02.2020 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 21.01.2020
DAR-UA-VI.6733.377.2019 716289.TG
Data dokumentu: 21.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 21 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.377.2019
716289.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Veolia Energia Łódź SA 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 złożonego w dniu 27 listopada 2019 r., skorygowanego w dniu 12 grudnia 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.12.P.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów na terenie Skweru im. Jadwigi Szustrowej w rejonie ul. Czeremoskiej 8 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 54, 58/4, obr. B-54.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 22 stycznia do 5 lutego 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.01.2020
DAR-UA-VI.6733.387.2019 738555.TG
Data dokumentu: 20.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 20 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.387.2019
738555.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 6 grudnia 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.11.P.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Łabędzia, ul. Czapli, ul. Przepiórczej, ul. Tajnego Nauczania, ul. Mrówczej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 209/10, 320, 2/4, 321, 317/2, 189/5, 190, 224/4, 204/2, 191, 187, 188/1, obr. B-11 oraz 111, 128, 110/7, 40, obr. B-10.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 21 stycznia do 4 lutego 2020 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Głowacka Teresa
Data opracowania: 20.01.2020
DAR-UA-IX.6730.350.2019 KS
Data dokumentu: 20.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20-01-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.350.2019
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 20.01.2010 r. zostało wydane postanowienie nr DAR-UA-IX.9.2020 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji nr DAR-UA-IX.1881.2019 z dnia 05.11.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 32U i 1U 32/214 (apteka) z przeznaczeniem na żłobek, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Anny Jagiellonki 2 na części działki nr 182/21 w obrębie W-35.
Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).
Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.01.2020 r. do 04.02.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 20.01.2020
DAR-UA-VI.6733.374.2019 S
Data dokumentu: 17.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.374.2019
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 listopada 2019 r. Inwestora (– PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź), w dniu dzisiejszym decyzją nr DAR-UA-VI.10.P.2020 - zakończono postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej SN oraz kanalizacji światłowodowej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej, ul. Krańcowej na działkach o numerach 77/16, 77/15, 77/12, 78/4, 73/2, 73/1, 40/1 (znajdujących się w obrębie P-14), 1/27, 1/4 (znajdujących się w obrębie P-15), 2/9, 2/8, 2/7 (znajdujących się w obrębie P-21), 2/34, 6/18, 2/32 (znajdujących się w obrębie P-25).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w okresie: od 20.01.2020 r. do 02.02.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 17.01.2020
DAR-UA-VI.6733.402.2019 M
Data dokumentu: 17.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.402.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Tuszyńskiej w granicach działek ewid. o numerach: 121/4, 597/90 w obr. G-26.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.01.2020 r. do 03.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 17.01.2020
DAR-UA-III.6740.791.2019
Data dokumentu: 16.01.2020
Treść:

Łódź, dnia 16 stycznia 2020 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-III.6740.791.2019
wp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 stycznia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:

  • budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wod – kan, wentylacji mechanicznej, c.o., energii elektrycznej oraz zewnętrznymi instalacjami wod-kan i wlz energii elektrycznej,

na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Gminnej, działki ewid. o numerach: 22/20, 24/11, 24/14 w obrębie W-38.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r. 
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 048 (parter, tel. 42 638 56 37) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 31 stycznia 2020 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Czyrznikowska
Data opracowania: 16.01.2020
DAR-UA-X.6730.214.2019/ ŻGJ
Data dokumentu: 16.01.2020
Treść:

Łódź, dnia  16.01.2020 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-X.6730.214.2019/ ŻGJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 16.01.2020 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-X.56.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przewidzianej do  realizacji w Łodzi, ul. Narcyzy Żmichowskiej – na działkach o nr ewid. 389/3 i 330/35  oraz fragmentach działek drogowych 330/46, 555/7 i 555/1 obręb G-17.
 Z decyzją, strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 202 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.: 8.00-16.00 oraz we wtorki w godz.: 9.00-17.00. 
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 17.01.2020 r. do 30.01.2020 r. Prosimy o usunięcie w/w obwieszczenia po wskazanym okresie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania: 16.01.2020
DAR-UA-VI.6733.409.2019 776353.TG
Data dokumentu: 16.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.409.2019
776353.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. w Łodzi 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17 z dnia 24 grudnia 2019 r. skorygowany 10 i 16 stycznia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o średnicy 150 mm wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem na terenie przy ul. Edwarda, ul. Lawinowej w rejonie ul. Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 318/42, obr. W-14, 16/5, 16/6, 16/3, 14/6, 14/9, obr. W-16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17 do 31 stycznia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 16.01.2020
DAR-UA-VI.6733.398.2019 752173.TG
Data dokumentu: 16.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.398.2019
752173.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 11 grudnia 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.9.P.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Klinowej, ul. Kondka w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 34/10, 66/4, 65/21, 62/3, 66/12, 65/20, obr. B-38.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 17 do 31 stycznia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 16.01.2020
DAR-UA-VI.6733.362.2019 702965BN
Data dokumentu: 16.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VI.6733.362.2019
702965BN

Łódź, 16 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w dniu 16 stycznia 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.8.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wnętrzowej, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych Sn i nn wraz ze złączami kablowymi przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Strykowskiej 20 dz. nr: 13/3, 13/14, 16/57, 16/4 obręb B-51
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42 6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.01.2020 r. do 27.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 16.01.2020
DAR-UA-VI.6733.363.2019 702285BN
Data dokumentu: 16.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VI.6733.363.2019
702285BN

Łódź, 16 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w dniu 16 stycznia 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.7.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV wraz  ze złączem kablowo-pomiarowym przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Powstańców Wielkopolskich dz. nr: 61/9, 61/153 obręb B-45.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42 6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.01.2020 r. do 27.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 16.01.2020
DAR-UA-VI.6733.389.2019 743057.KUW
Data dokumentu: 15.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.389.2019
743057.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 15 stycznia 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.6.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Biskupińskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 325/9, 325/4, 325/3, 325/8 obręb geodezyjny G-25.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 42 / 638-47-58).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.01.2020 r. do 30.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 15.01.2020
DAR-UA-VI.6733.392.2019 745245BN
Data dokumentu: 15.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.392.2019
745245BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, złożony w dniu 10.12.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej Sn wraz z kanalizacją kablową, słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym oraz demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Bakaliowej dz. nr: 458, 457, 461, 324/1,306 obręb W-38
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-6385742) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.01.2020 r. do 30.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 15.01.2020
DAR-UA-VI.6733.1.2020 806.TG
Data dokumentu: 14.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.1.2020
806.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 2 stycznia 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie w rejonie ul. Jugosłowiańskiej 58 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 338/22, obr. W-47.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 15 do 29 stycznia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 14.01.2020
DAR-UA-VIII.6730.121.2018 BH
Data dokumentu: 14.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  14.01.2020 r.

DAR-UA-VIII.6730.121.2018
BH 

Obwieszczenie 

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że w związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 25.11.2019 r. nr SKO.4150.432.2019, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.10.2019 r. nr DAR-UA-VIII.1768.2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Świtezianki b.n. na fragmencie działki nr 93/80 (dawniej dz. nr 93/57) oraz fragmencie dz. dr nr 93/44 w obrębie B-9, Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi:

  • akta postępowania (Tom i I Tom II).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 15.01.2020 r. do 28.01.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Hańce
Data opracowania: 14.01.2020
DAR-UA-VI.6733.360.2019 589847BN
Data dokumentu: 14.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 14 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.360.2019
589847BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora w dniu 14 stycznia 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.4.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Hyrnej dz. nr: 96/5, 96/4 obręb W-11
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.01.2020 r. do 27.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 14.01.2020
DAR-UA-VI.6733.359.2019 689848BN
Data dokumentu: 14.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 14 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.359.2019
689848BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora w dniu 14 stycznia 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.5.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych dz. nr: 32/11 obręb P-40.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.01.2020 r. do 27.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 14.01.2020
DAR-UA-VI.6733.386.2019 M
Data dokumentu: 14.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.01.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.386.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Wrześnieńskiej / ul. Wrocławskiej / ul. Piwnej w granicach działek ewid. o numerach: 125/29, 171/48, 170/16 w obr. B-46.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).  
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.01.2020 r. do 29.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 14.01.2020
DAR-UA-IX.6730.427.2019 MSZ
Data dokumentu: 13.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.01.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.427.2019
MSZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że wydano decyzję nr DAR-UA-IX.2189.2020 

umarzającą w całości postępowanie 

w sprawie  ustalenia warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Malowniczej, na działce o numerze ewidencyjnym 139 w  obrębie W-43
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 305a (II p. tel. 42 638 54 57). 
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.01.2020 r. do 28.01.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 13.01.2020
DAR-UA-X.6730.388.2019 MCZ
Data dokumentu: 13.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.01.2020 r.

DAR-UA-X.6730.388.2019
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 09.01.2020 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzję o warunkach zabudowy numer DAR-UA-X.26.2020, dla inwestycji polegającej na : 

  • zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń o funkcji usługowej znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na pomieszczenia mieszkalne

przewidzianej do realizacji na terenie położonym przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu 31, obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 610 w obrębie geodezyjnym numer G-8
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału w terminie od 14.01.2020 r. do 27.01.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 13.01.2020
DAR-UA-VI.6733.3.2020 995.KUW
Data dokumentu: 13.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.3.2020
995.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 2 stycznia 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego średniego napięcia i linii kablowej średniego napięcia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiejw granicy działki ewidencyjnej nr 260/3 obręb geodezyjny W-6.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.01.2020 r. do 28.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 13.01.2020
DAR-UA-IX.6730.460.2019 MSZ
Data dokumentu: 13.01.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.01.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.460.2019
MSZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że wydano decyzję nr DAR-UA-IX.2187.2020 

umarzającą w całości postępowanie 

w sprawie  ustalenia warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: instalacji wodnych ze studni głębinowych, instalacji kanalizacji wewnętrznych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekle, instalacji elektrycznych) przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Malowniczej 122, na części działki o numerze ewidencyjnym 138 w  obrębie W-43
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 305a (II p. tel. 42 638 54 57). 
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.01.2020 r. do 28.01.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 13.01.2020
DAR-UA-VI.6733.4.2020 997.KUW
Data dokumentu: 13.01.2020
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 stycznia 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.4.2020
997.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 2 stycznia 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego średniego napięcia i linii kablowej średniego napięcia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Okulickiegow granicach działek ewid. nr: 5/7, 5/5, 21/1, 21/2, 34/16, 26/12 obręb geodezyjny B-7.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.01.2020 r. do 28.01.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 13.01.2020

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (21.01.2020 12:29)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 25482

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
21.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.08.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:34 Tomasz Wilk Utworzenie strony