Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2024
DPRG-UA-II.6740.345.2023 661564.MAN
Data dokumentu: 22.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.02.2024 r.

DPRG-UA-II.6740.345.2023
661564.MAN

Obwieszczenie o zawiadomieniu

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

zawiadamiam strony postepowania,

że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania pozwolenia na budowę, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej sieci, instalacji zewnętrznych i przyłączy w zakresie wodnokanalizacyjnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych dla potrzeb zespołu budynków o funkcji mieszkaniowej , biurowej i usługowej, garaży, parkingów naziemnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz dróg o nawierzchni twardej, układem komunikacji wewnętrznej, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Hipotecznej 7/9, działki ewid. nr 280/44,280/45, 280/46, 280/47, 280/49,280/50, 280/51, 280/52, 280/53, 280/54, 280/55, 280/35, 280/39, 280/30, 299/17, 299/18, 280/27, 279/20, 279/17, 279/1, w obrębie B-29 oraz141/21 w obrębie B-28

Obwieszczenie o zawiadomieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22.02.2024 r. – 06.04.2024 r.

Z dokumentacją do sprawy strony mogą się zapoznać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu: 42 638-43-86), a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez złożenie wniosku w punkcie kancelaryjnym Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II
Marta Nagrodzka-Gonciarz

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marta Nagrodzka-Gonciarz
Data opracowania: 22.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.30.2024 MF
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.02.202 r.

DPRG-UA-VII.6730.30.2024
MF

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 537 z obrębu P-5 przy ul. Cyganka 10

że w dniu 21-02-2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Cyganka na działkach o numerach ewidencyjnych 538/1, 538/2 i 539/1 w obrębie P-5.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 50 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 22.02.2024 r. do 07-03-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.241.2023 770472.KUW
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.241.2023
770472.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 21 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.20.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno, w granicach działek ewidencyjnych nr 108/11, 100/30 obręb geodezyjny P-40.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 lutego 2024 r. do 06 marca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-IX.6733.1.2024 KTW
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6733.1.2024
KTW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że na wniosek Uniwersytet Medyczny w Łodzi wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku dydaktyczno-administracyjnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, na fragmentach działek nr 403/2, 411 i 53/1 w obrębie W-14.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (tel. (42) 638 53 49) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22.02.2024 r. do 07.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.11.2024 EO
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.11.2024
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 21-02-2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.245.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych, na działce o numerze ewidencyjnym 139 w obrębie P-3.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 22-02-2024 r. do 07-03-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-X.6730.37.2024 MCZ
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.02.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.37.2024
MCZ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku art. 53 ust.1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania :
właścicieli działek o numerach ewidencyjnych 130/16, 123/1 i 124/123 w obrębie geodezyjnym numer G-2,

że w dniu 05.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Nad Jasieniem na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 128 i 129 w obrębie geodezyjnym numer G-2.

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, uzyskania informacji telefonicznie pod numerem (42) 638 56 94 oraz zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 w pok. 202, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 22.02.2024 r. do dnia 06.03.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.364.2023 KS wg
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.364.2023
KS
wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 21.02.2024 r. zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi akta sprawy dotyczące decyzji nr DPRG-UA-IX.69.2024 z dnia 17.01.2024 r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym wewnętrznego układu komunikacji i parkowania oraz budowie/przebudowie instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy al. Piłsudskiego 93 na działce nr 12/1 w obrębie W-26 – w związku z odwołaniem od ww. decyzji nr DPRG-UA-IX.69.2024.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.02.2024 r. do 07.03.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-II.6740.379.2023 90219.MA
Data dokumentu: 20.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.02.2024 r.

DPRG-UA-II.6740.379.2023
90219.MA

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

zawiadamiam strony postepowania,

że po rozpatrzeniu pisma strony postępowania, zostało wydane postanowienie o nr DPRG-UA-II.307.2024 w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10, na działce ewid. nr 200/6 w obrębie B-50.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.02.2024 r. – 04.04.2024 r.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu: 42 638-43-86), a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez złożenie wniosku w punkcie kancelaryjnym Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego II
Marta Nagrodzka-Gonciarz

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marta Nagrodzka-Gonciarz
Data opracowania: 19.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.24.2024 69864.TG
Data dokumentu: 20.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.24.2024
69864.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Veolia Energia Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, złożony w dniu 5 lutego 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Zmiennej, ul. Strykowskiej, ul. Wojska Polskiego w rejonie Al. Grzegorza Palki w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 7/8, 14/5, 14/6, 16/10, 16/2 obr. B-51, 236/14, 236/58, 236/56, 236/60, 237/3, 239/9, 236/5 obr. B-50, 249, 26/9, 26/43, 26/16, 139/11, 137, 133/4 obr. B-52.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 lutego do 4 marca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.15.2024 27403.TG
Data dokumentu: 20.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.15.2024
27403.TG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, SOLIDNY RATAJA 52 Sp. z. o o 97-310 Raków Duży, ul. Makowa 4, złożonego w dniu 16 stycznia 2024 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.19.P.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Macieja Rataja w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 132/14, 132/16, 132/15, 132/13, 154/54 obr. W-42.

Zawiadomienie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 lutego do 5 marca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.11.2024 MS
Data dokumentu: 19.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.02.2024r.

DPRG-UA-VI.6733.11.2024
MS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 )

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV planowanej do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Technicznej na części działek nr 32/24, 40/35 w obrębie W-33.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20.02.2024r. do 04.03.2024r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 19.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.231.2023 EO
Data dokumentu: 19.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.231.2023
EO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 110/20 z obrębu P-30 przy ul. Żwirki

że na wniosek z dnia 13-12-2023 r., uzupełniony w dniu 10-01-2024 r., toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami w jednym budynku) wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi, na działce nr 40/5 w obrębie P-30 przy ul. Gdańskiej 149 oraz nr 40/2 w obrębie P-30 przy ul. Żwirki 17.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20-02-2024 r. do 05-03-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 19.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.238.2023 L
Data dokumentu: 16.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16-02-2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.238.2023
L

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania
- właścicieli działki nr 409/1 w obrębie P-4 przy ul. Husarskiej 22A w Łodzi,

że na wniosek z dnia 24.01.2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego (pow. sprzedaży do 500 m2) oraz budowie urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Husarskiej 24, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 408 w obrębie P-4.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16.02.2024 r. do 02.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu:
- inspektor: Larysa Arska - (42) 638 53 46,
- kierownik: Anna Szałkowska - (42) 638 52 45.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi inspektor Larysa Arska, pok. 206, tel. 042 638 53 46

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 16.02.2024
DPRG-UA-VIII.6730.249.2023 MBO
Data dokumentu: 16.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.02.2024r.

DPRG-UA-VIII.6730.249.2023
MBO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działek nr 251/2, 251/3, 256/1 z obrębu B-11 przy ul. Pszczelnej 24 i 26 w Łodzi

że toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie studni i kanalizacji lokalnej – przydomowej oczyszczalni ścieków, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Czapli, na działce o nr ewidencyjnym 252/26, w obrębie B-11.

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami do dnia wydania decyzji.

Ponadto informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział poprzez składanie uwag i żądań w sprawie, za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.02.2024 r. do 04.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 16.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.13.2024 SW
Data dokumentu: 15.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.13.2024
SW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działki nr 104/1 w obrębie W-8 przy ul. Zbójnickiej 31a-31d

że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zbójnickiej 31 na działce o numerze ewidencyjnym 103/4 w obrębie W-8.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 207, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 55 67

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16.02.2024 r. do 01.03.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 15.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.15.2024 L
Data dokumentu: 15.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15-02-2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.15.2024
L

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania
- właścicieli działki nr 82 w obrębie S-3 przy ul. Dniestrzańskiej 5 w Łodzi,

że na wniosek z dnia 24.01.2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego (mieszczącego się na parterze budynku mieszkalnego jednorodzinnego) na funkcję mieszkalną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Porannej 4, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 77/1 w obrębie S-3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16.02.2024 r. do 02.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu:
- inspektor: Larysa Arska - (42) 638 53 46,
- kierownik: Anna Szałkowska- (42) 638 52 45.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi inspektor Larysa Arska, pok. 206, tel. 042 638 53 46

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 15.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.399.2023 SW wg
Data dokumentu: 15.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.399.2023
SW wg

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 15.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.220.2024,

o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej na działce o numerze ewidencyjnym 105/32 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.02.2024 do 01.03.2024. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 15.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.400.2023 SW wg
Data dokumentu: 15.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.400.2023
SW wg

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 15.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.221.2024,

o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej na działce o numerze ewidencyjnym 105/33 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.02.2024 do 01.03.2024.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 15.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.16.2024 26473.TG
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.16.2024
26473.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Zarząd Inwestycji Miejskich 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, złożony w dniu 15 stycznia 2024 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów dla zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi – Część 1 Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Kusocińskiego: „Przebudowa chodnika na drogę dla pieszych i rowerów na ul. Kusocińskiego (odcinek od ul. Retkińskiej do działki nr ewid. 186/1 obr. P-25)” na terenie przy ul. Janusza Kusocińskiego, w rejonie ul. Retkińskiej, ul. Hufcowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 71/7, 71/8, 186/1, 203, 205/2, 210/14, 210/15 obr. P-25.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 do 27 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.10.2024 KTW
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 90-926
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.10.2024
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek nr 4/1 i 4/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej 287, oraz nr 1/13 i 2/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej bez numeru,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową drogi dojazdowej, chodników, instalacji zewnętrznych, studni, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 3 w obrębie W-16.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 53 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.02.2024 r. do 28.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 06.03.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.229.2023 724301.KUW
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.229.2023
724301.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 14 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.18.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu do 10 kPa), przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Łazowskiego, ul. Przedświt, ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Ofiarnej, ul. Obszernej, ul. Sarmackiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 349/81 obręb geodezyjny G-26 oraz 256/4, 253/25, 291/45, 291/18, 291/9, 295/28, 291/23, 291/20, 291/21, 291/22, 291/6, 913, 361/14, 295/25, 295/27, 388/3, 388/5, 388/7, 381/3, 389/3, 389/1, 389/2 obręb geodezyjny G-27.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.229.2023 724301.KUW
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.229.2023
724301.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działek:
- nr 291/45 w obrębie G-27 przy ul. Łazowskiego 36,38,40
- 291/23 w obrębie G-27 przy ul. Ofiarnej 4

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 14 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.18.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu do 10 kPa), przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Łazowskiego, ul. Przedświt, ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Ofiarnej, ul. Obszernej, ul. Sarmackiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 349/81 obręb geodezyjny G-26 oraz 256/4, 253/25, 291/45, 291/18, 291/9, 295/28, 291/23, 291/20, 291/21, 291/22, 291/6, 913, 361/14, 295/25, 295/27, 388/3, 388/5, 388/7, 381/3, 389/3, 389/1, 389/2 obręb geodezyjny G-27.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.206.2023 EO
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.206.2023
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.128.2024 z dnia 30-01-2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162 w obrębie P-33.

W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-02-2024 r. do 29-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.206.2023 EO
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.206.2023
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 85/252 z obrębu P-33 przy ul. Komandorskiej 10

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.128.2024 z dnia 30-01-2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162 w obrębie P-33.

W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-02-2024 r. do 29-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.207.2023 EO
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.207.2023
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.129.2024 z dnia 30-01-2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162, 51/4 w obrębie P-33.

W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-02-2024 r. do 29-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.207.2023 EO
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.207.2023
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 85/252 z obrębu P-33 przy ul. Komandorskiej 10

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.129.2024 z dnia 30-01-2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162, 51/4 w obrębie P-33.

W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-02-2024 r. do 29-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.2.2024 MS
Data dokumentu: 13.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.02.2024r.

DPRG-UA-VI.6733.2.2024
MS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 )

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A. ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej Dn76,1/140 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Stockiej na części działek nr 42/2, 45/5, 45/20 w obrębie G-03. Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.02.2024r. do 28.02.2024r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 13.02.2024
DPRG-UA I.6740.42.2024 52545 LZ
Data dokumentu: 12.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 lutego 2024 r.

DPRG-UA-I.6740.42.2024
52545 LZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję ogół społeczeństwa
że na wniosek Inwestora - PDC Industrial Center 229 sp. z o. o., 00-844 Warszawa, pl. Europejski 1, w dniu 06.02.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-I.288.2024 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującego halę produkcyjno-magazynowo-usługową wraz z infrastrukturą techniczna i i drogową, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Langiewicza, na fragmentach działek nr: 110/2, 111, 112/1, 113/2 (dawniej fragment dz. nr 113/1), 113/3 (dawniej fragment dz. nr 113/1), 114/1, w obrębie P-39.

Przedmiotowa hala jest częścią inwestycji polegającej na budowie Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Usługowego przy ul. Langiewicza w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 13.02.2024 r. do dnia 26.02.2024 r.

W związku z powyższym informuję, że:
- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr DPRG-UA-I.288.2024 z dnia 06.02.2024 r., udostępniona w dniach 13.02.2024 – 26.02.2024,
- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy – w trybie określonym w dziale II ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego I
Radosław Woźniarski

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-I-288-2024_20240213.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Lidia Zysiak
Data opracowania: 12.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.19.2024 35044.TG
Data dokumentu: 09.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.19.2024
35044.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Precapital Prime Sp. z o.o. Sp. K 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 25, złożony w dniu 18 stycznia 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o DN 160 PEHD na terenie przy ul. Marcina Kasprzaka, ul. Artyleryjskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 15/6, 15/4, 15/5, 17/27, 17/56, 17/57, 46/42, 46/46, 46/33, 32/47, 32/50, 32/52, 32/51, 32/48, 32/46, 32/38, 32/44, 32/45, 33/3, 45/7, 65/5, 65/6 obr. P-8.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9 do 22 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.239.2023 765189.KUW
Data dokumentu: 09.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.239.2023
765189.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 09 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.16.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pojezierskiej, ul. Rumuńskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 145, 138/21, 138/24 obręb geodezyjny B-27 oraz nr 146/10, 1/16 obręb geodezyjny B-29.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 09 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 09.02.2024
DPRG-UA-X.6730.429.2023 ŻGJ
Data dokumentu: 09.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.02.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.429.2023
ŻGJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania
(w tym właścicieli i użytkowników wieczystych działek o nr ewid.: 309 i 311, obręb G-12)

iż w dniu 07.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.181.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Poprzecznej 9, na działce o nr ewid. 310, obręb G-12 oraz informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi (90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G, pok. 202) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.: 8.00-16.00 oraz we wtorki w godz.: 8.00-17.00, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 09.02.2024 r. do dnia 24.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania: 09.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.328.2023 KTW
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.328.2023
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek nr 144/4, 144/5, 657/2 i 660 w obrębie W-21 przy ul. Widzewskiej 40B

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garaży wielopoziomowych, budowie/przebudowie uzbrojenia terenu i urządzeń budowlanych oraz budowie małej architektury, przewidzianej do realizacji w Łodzi pomiędzy ulicami Widzewską, Chmielowskiego i Wałową na działkach nr 654, 655, 656, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/4, 144/4, 144/5, 121/14, 119/3, 116/10, 113/6, 113/9, 111/4, 111/6, 180/37, 346/2, 640/15, 640/22, 640/17, 631/268, 180/39 oraz na fragmentach działek nr 114/7 i 180/22, w obrębie W-21.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 8.02.2024 r. do 22.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 29.02.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638-53-49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-IV.6740.43.2024
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-IV.6740.43.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775) w związku z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożony w dniu 26.01.2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer LOD1293C wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej 109, działka ewid. nr 28/6 w obrębie G-31.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r.

Obwieszczenie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego IV
Wiktoria Chojnacka

Sprawę prowadzi: inspektor Małgorzata Naporska tel. (042) 638-51-28

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Naporska
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.67.2023 IK
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.67.2023
IK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 8.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.189.2024 umarzającą w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, zjazdu z ul. Podchorążych, infrastruktury technicznej i niezbędnych urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych 67/ Podchorążych, na działkach o numerach ewidencyjnych 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/16, fragmencie działki drogowej o numerze ewidencyjnym 24/11, w obrębie P-2.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 9.02.2024 r. do 23.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.385.2023 KS
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.385.2023
KS

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam właścicieli/użytkowników wieczystych działki nr 73 w obrębie W-4, położonej w Łodzi przy ul. Budy 12,

że w dniu 8.02.2024 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.191.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnych ujęć wody, urządzeń kanalizacji lokalnej, instalacji zewnętrznych, drogi dojazdowej i komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Opolskiej na części działki nr 74/31 oraz działkach nr 74/27, 74/28 i 74/30 w obrębie W-4.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.385.2023 KS
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.385.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 08.02.2024 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.191.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnych ujęć wody, urządzeń kanalizacji lokalnej, instalacji zewnętrznych, drogi dojazdowej i komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Opolskiej na części działki nr 74/31 oraz działkach nr 74/27, 74/28 i 74/30 w obrębie W-4.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638-55-67).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-X.6730.480.2023 DP
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.02.2024 r

DPRG-UA-X.6730.480.2023
DP

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania i zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania
- pozostałych właścicieli i użytkowników wieczystych
działki o nr ewidencyjnym 273 w obrębie geodezyjnym nr G-1 przy ul. Obywatelskiej 74

że na wniosek z dnia 12.12.2023 r., w związku z postępowaniem legalizacyjnym prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego - studni głębinowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 74A na terenie oznaczonym, jako działka o nr ewidencyjnym 272/11 w obrębie geodezyjnym nr G-1.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz składania wniosków i uwag na piśmie za pośrednictwem:
- platformy ePUAP,
- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe,
- punktu kancelaryjnego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 - budynek B (wejście od strony dziedzińca),
a także uzyskiwać informacje pod numerem telefonu podinspektora - (42) 638 56 93 - oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 07.02.2024 r. do 20.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępcaca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: podinspektor Daniel Płóciennik, pok. 204, e-mail: d.plociennik@uml.lodz.pl, tel. (42) 638 56 93

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Daniel Płóciennik
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.436.2023 MMG
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.02.2024r.

DPRG-UA-IX.6730.436.2023
MMG

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Chełmskiej na działce nr ewid. 144 w obrębie W-28.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 27-02-2024r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 54 57 lub kierownika: 42 638 44 32 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07-02-2024r. do 20-02-2024r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Martyna Galankiewicz
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.328.2023 KTW
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.328.2023
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garaży wielopoziomowych, budowie/przebudowie uzbrojenia terenu i urządzeń budowlanych oraz budowie małej architektury, przewidzianej do realizacji w Łodzi pomiędzy ulicami Widzewską, Chmielowskiego i Wałową na działkach nr 654, 655, 656, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/4, 144/4, 144/5, 121/14, 119/3, 116/10, 113/6, 113/9, 111/4, 111/6, 180/37, 346/2, 640/15, 640/22, 640/17, 631/268, 180/39 oraz na fragmentach działek nr 114/7 i 180/22, w obrębie W-21.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 28.02.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.228.2023 MS
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.228.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku firmy PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 7.02.2024r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.15.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją techniczną i stanowiskiem słupowym SN, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, planowanych do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Opolskiej, na działkach nr 47/3 (fragm.), 47/4 (fragm.), 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14, 47/15 w obrębie W-05.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-57-45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 8.02.2024 r. do dnia 21.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-X.6730.484.2023 ŻGJ
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.02.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.484.2023
ŻGJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz.775 ze zm.), a także art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania
(w tym właścicieli i użytkowników wieczystych działek o nr ewid.: 215 i 213, obręb G-4)

iż w dniu 7.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.180.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego (hotelu pracowniczego) z częścią handlowo-usługową w parterze (o pow. sprzedaży do 200m2) wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową istniejącego zjazdu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Radomskiej 3/5, na działkach o nr ewid.: 214 i 216 oraz fragmencie działki drogowej o nr ewid. 237, obręb G-4 oraz informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi (90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G, pok. 202) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.: 8.00-16.00 oraz we wtorki w godz.: 8.00-17.00, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 8.02.2024 r. do dnia 23.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-IV.6740.42.2024
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.02.2024 r.

DPRG-UA-IV.6740.42.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775) w związku z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożony w dniu 6 lipca 2023 roku, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer LOD1288A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ksawerowskiej 22, działka ewid. nr 212/2 w obrębie G-50.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r.

Obwieszczenie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego IV
Wiktoria Chojnacka

Sprawę prowadzi: inspektor Małgorzata Naporska tel. (042) 638-51-28

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Naporska
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-VIII.6730.192.2023 JJ
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.192.2023
JJ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działek nr 561 z obrębu B-23

że toczy się postępowanie oraz zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnego z garażami i usługami wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Okopowej 70/106, na działkach nr 557/26 i 557/28 w obrębie B-23.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-51-33 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 9.02.2024 r. do 24.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Janusz Jastrzębski, tel. 42 638-51-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Janusz Jastrzębskiego
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.376.2023 MSZ
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.376.2023
MSZ

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że toczy się postępowanie oraz zostały zebrane dowody i materiały (w tym projekt decyzji przekazany do uzgodnień) w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z urządzeniami budowlanymi przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Gminnej, na działce nr 107/3, w obrębie W-38.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 27-02-2024 r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 54 57 lub kierownika: 42 638 44 32 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 06-02-2024 r. do 19-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 05.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.237.2023 758748.TG
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.237.2023
758748.TG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 14 grudnia 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.14.P. 2024 z dnia 6 lutego 2024 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160, 125, 110 PERC (do 10 kPa) wraz z przyłączami gazu dn 90, 40 PERC na terenie przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego, ul. Alojzego Felińskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 257/28, 257/35, 257/41, 257/30, 257/31, 257/37, 257/33, 260/74, 260/72, 260/71, 267/120, 270, 267/97, 267/115, 257/29, 257/34, 257/40 obr. G-17.

Zawiadomienie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 6 do 19 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.233.2023 743161.KUW
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.233.2023
743161.KUW

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że wydano postanowienie Nr DPRG-UA-VI.97.2024 z dnia 06 lutego 2024 r.

o zawieszeniu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr LOD1292A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rzgowskiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 3/49 obręb geodezyjny G-28.

Zawiadomienie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 07 lutego 2024 r. do 20 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272 65 54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-VIII.6730.254.2023 ( AJ )
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.02.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.254.2023
( AJ )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – współwłaścicieli działki
nr 116 z obrębu B-32 przy ul. Sierpowej 23 w Łodzi

że w dniu 06.02.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu STORA ENSO POLAND S.A., przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wareckiej 7, na działce 107/20 w obr. B-32.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: / 42 / 638 44 02 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G
Sprawę prowadzi: inspektor Agnieszka Jędrzejczak, tel. 42 638 44 02

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.12.2024 IK
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.12.2024
IK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam

strony postępowania tj. właścicieli działki nr 229 przy ul. 1 Korpusu Pancernego WP 2, że w dniu 18-01-2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. 1 Korpusu Pancernego WP 4 / 1 Korpusu Pancernego WP (bez numeru), na działkach nr 227/1, 228, w obrębie P-39.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07-02-2024 r. do 21-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-I.6740.281.2022 530770.GCz
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 06.02.2024 r.

DPRG-UA-I.6740.281.2022
530770.GCz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję ogół społeczeństwa, że na wniosek Inwestora, Spółki Tymienieckiego 33A FRAM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Piotrkowska 44, 90-265 Łódź, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 05.02.2024 r. wydał decyzję nr DPRG-UA-I.282.2024, w której:
1. zatwierdził projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i portiernią, częściowej rozbiórce istniejącego budynku dawnej obory, rozbiórce łącznika pomiędzy budynkami dawnej stajni i spichlerza oraz budynku stróżówki, remoncie konserwatorskim, przebudowie i nadbudowie, ze zmiana sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną jednorodzinną, istniejącego budynku d. obory (budynek D) oraz remoncie konserwatorskim, przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową, dwóch budynków d. stajni i d. spichlerza (budynki B i C), z zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem komunikacji i miejscami parkingowymi, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i murem oporowym na granicy działki, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 33A w Łodzi, działki 138/3, 138/4, 138/7, 138/8, obr. W-26,
2. udzielił pozwolenia na : - częściową rozbiórkę istniejącego budynku dawnej obory, - rozbiórkę łącznika pomiędzy budynkami dawnej stajni i spichlerza, - rozbiórkę budynku stróżówki, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 33A w Łodzi, działki 138/3, 138/4, 138/7, 138/8, obr. W-26,
3. zatwierdził projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i portiernią, z wewnętrznym układem komunikacji i miejscami parkingowymi, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i murem oporowym na granicy działki, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 33A w Łodzi, działki 138/3, 138/4, 138/7, 138/8, obr. W-26, stanowiącego I etap inwestycji, o której mowa w punkcie 1. niniejszej decyzji,

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r.

W związku z powyższym informuję, że:
- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr DPRG-UA-I.282.2024 z dnia 05.02.2024 r., udostępniona w dniach 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r.
- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy – w trybie określonym w dziale II ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego I
Radosław Woźniarski

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-I-282-2024_20240207.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Grzegorz Czarczyński
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.242.2023 M
Data dokumentu: 05.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.242.2023
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 5 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 13 .P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przy ul. Tadeusza Gajcego, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie działki ewidencyjnej o numerze 112/2, znajdującej się w obrębie W 42.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 5 lutego 2024 r. do dnia 18 lutego 2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 05.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.18.2024 34375.TG
Data dokumentu: 02.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.18.2024
34375.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożony w dniu 18 stycznia 2024 r., skorygowany w dniu 1 lutego 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową na terenie przy ul. Targowej 25 w rejonie ul. Dowborczyków w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 40/5, 58/18 obr. W-24.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 2 do 15 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 02.02.2024
DPRG-UA-XIII.6740.8.2024 19953.AW
Data dokumentu: 02.02.2024
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamia się, że w dniu 1 lutego 2024 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-XIII.254.2024 o udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia realizowanego pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z czterema zbiornikami podziemnymi o pojemności 6,7 m 3 zasilającą budynek produkcyjny na nieruchomości przy ulicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105P w Łodzi, na dz.ew.nr 6/359 w obrębie B-33”

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji na stronie internetowej BIP UMŁ: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-47-62).

Termin udostępnienia treści decyzji: od 5 lutego 2024 r. do 19 lutego 2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-XIII-264-2024_20240205.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Wróbel
Data opracowania: 02.02.2024
DPRG-UA-X.6730.199.2022 MCZ
Data dokumentu: 02.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.02.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.199.2022
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2024 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał w dniu 01.02.2024 r. postanowienie numer DPRG-UA-X.82.2024 wyjaśniające treść decyzji o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.558.2023 z dnia 23.05.2023 r., dla inwestycji polegającej na :

- budowie budynku usługowego wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 189/70 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 05.02.2024 r. do dnia 19.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 02.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.471.2023 KTW
Data dokumentu: 01.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.471.2023
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działki
nr 257/16 w obrębie W-1 przy ul. Okólnej,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym: studnią oraz kanalizacją lokalną), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Okólnej, na działce nr 257/17 w obrębie W-1.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 53 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 01.02.2024 r. do 15.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 22.02.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 01.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.2.2024 M
Data dokumentu: 01.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.2.2024
M

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działek:

- nr 101/3 w obrębie G-15 - droga wewnętrzna od ul. Kołowej do ul. Siarczanej
- nr 119/3 w obrębie G-15 - droga wewnętrzna od ul. Siarczanej do ul. Krochmalnej
- nr 119/4 w obrębie G-15 - droga wewnętrzna od ul. Siarczanej do ul. Krochmalnej
- nr 100/25 w obrębie G-15 przy ul. Kołowej 16/24
- nr 100/30 w obrębie G-15 przy ul. Kołowej 16/24
- nr 100/32 w obrębie G-15 przy ul. Siarczanej
- nr 7/55 w obrębie G-15 przy ul. Przyborowskiego 4 i 4A
- nr 7/56 w obrębie G-15 przy ul. Przyborowskiego 6 i 8
- nr 118/19, 118/23, 118/10, 118/20, 118/28, 118/29 obr. G-15 przy ul. Krochmalnej 15
- nr 118/26 obr G-15 przy ul. Krochmalnej 16
- nr 100/29 obr. G-15 przy ul. Kołowej 16-24
- nr 100/31 obr. G-15 przy ul. Siarczanej
- nr 96/27 obr. G-15 przy ul. Siarczanej 1-9
- nr 117/21 obr. G-15 przy ul. Siarczanej 2/4
- nr 132/15 obr. G-15 przy ul. Podgórnej 57
 nr 132/12 obr. G-15 przy ul. Podgórnej 57
- nr 99/12 obr. G-15 przy ul. Siarczanej 11
- nr 7/5 obr. G-15 przy ul. Przyborowskiego 4
- nr 7/23 obr. G-15 przy ul. Przyborowskiego 6,

że na wniosek Inwestora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90 133 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej (w ramach inwestycji: „Budowa wodociągów w ul. Kołowej, Siarczanej, Krochmalnej oraz w drodze wewnętrznej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Podgórnej”), przeznaczonego do realizacji w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych: 101/3, 95/21, 115/12 (część działki), 100/32, 100/30, 100/33 (część działki), 100/25 (część działki), 7/10 (część działki), 7/55 (część działki), 7/56 (część działki), 7/51 (część działki), 7/15, 5/8 (część działki), 5/6, 5/7, 29/8 (część działki), 119/3, 119/4, 133/10, 133/11, 133/13 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-15.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 02.02.2024 r. do 15.02.2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 01.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.2.2024 M
Data dokumentu: 01.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.2.2024
M

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90 133 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej (w ramach inwestycji: „Budowa wodociągów w ul. Kołowej, Siarczanej, Krochmalnej oraz w drodze wewnętrznej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Podgórnej”) przewidzianej do realizacji w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych: 101/3, 95/21, 115/12 (część działki), 100/32, 100/30, 100/33 (część działki), 100/25 (część działki), 7/10 (część działki), 7/55 (część działki), 7/56 (część działki), 7/51 (część działki), 7/15, 5/8 (część działki), 5/6, 5/7, 29/8 (część działki), 119/3, 119/4, 133/10, 133/11, 133/13 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-15.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 02.02.2024 r. do dnia 15.02.2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 01.02.2024
DPRG-UA-XIII.6740.292.2023 673542.WJ
Data dokumentu: 01.02.2024
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamia się, że w dniu 29.01.2024 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-XIII.236.2024 o udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn600, pomiędzy komorą K-104/33/1 i likwidowaną komorą K-104/32, w rejonie punktu stałego PS-104/34, na terenie nieruchomości przy ulicach: Targowej 69 i 71, Fabrycznej 11 w Łodzi wraz z przebudową odwodnienia sieci ciepłowniczej oraz przebudową instalacji zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie posesji przy ul. Fabrycznej 11, na działkach: ewid. nr: 73/10; 68; 64/1; 63/1, w obrębie W–25.

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji na stronie internetowej BIP UMŁ: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-43-16).

Termin udostępnienia treści decyzji: od 02.02.2024 r. do 16.02.2024 r.

Znak sprawy:
DPRG-UA-XIII.6740.292.2023
673542.WJ

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Pliki do pobrania: UA_decyzja_ DPRG-UA-XIII-236-2024_20240202.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Wiesława Jerzykowska
Data opracowania: 01.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.17.2024 32952.TG
Data dokumentu: 31.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.17.2024
32952.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Spółdzielnia Mieszkaniowa „RADOGOSZCZ – WSCHÓD” 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 12, złożony w dniu 17 stycznia 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 300 mm na terenie przy ul. Świtezianki w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 93/83, 93/44 obr. B-9.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 1 do 14 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 31.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.37.2023 MS
Data dokumentu: 31.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.37.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania
tj. właścicieli działki nr 56/43 w obrębie G-06, przy ul. Podhalańskiej 2-16.

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”, w dniu 31.01.2024r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.141.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 56/42, 56/43 oraz nr 55/14 w obrębie G-06.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 01.02.2024 r. do dnia 14.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 31.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.37.2023 MS
Data dokumentu: 31.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.37.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”, w dniu 31.01.2024r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.141.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 56/42, 56/43 oraz nr 55/14 w obrębie G-06.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 01.02.2024 r. do dnia 14.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 31.01.2024
DPRG-UA-X.6730.403.2023 MCH
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024r.

DPRG-UA-X.6730.403.2023
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

właścicieli i użytkowników wieczystych działki o nr 189 w obrębie G-17

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowie istniejącego zjazdu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Śląskiej 116, dz. nr ewid.: 188 oraz część działki o nr 330/46 w obrębie G-17.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie, co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, do dnia 19.02.2024r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 43 68 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 30-01-2024 r. do 12-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-IX.6730.10.2024 KTW
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.10.2024
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek nr 1/13 i 2/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej,

że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową drogi dojazdowej, chodników, instalacji zewnętrznych), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 3 w obrębie W-16.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638-53-49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638-53-49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.38.2023 MS
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.38.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania
tj. właścicieli działki nr 37/69 w obrębie G-06 przy ul. Kossaka 2,4,6,8 oraz ul. Zbaraskiej 15, 17

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 30.01.2024r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.127.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 37/69 oraz nr 55/14 w obrębie G-06.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-57-45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 31.01.2024 r. do dnia 13.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.38.2023 MS
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.38.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.127.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 37/69 oraz nr 55/14 w obrębie G-06.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-57-45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 31.01.2024 r. do dnia 13.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.207.2023 EO
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.207.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 85/252 z obrębu P-33 przy ul. Komandorskiej 10

że w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.129.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Pienistej 35, na działkach nr 50/7, 50/8, 85/162, 51/4 w obrębie P-33.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 31-01-2024 r. do 14-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.207.2023 EO
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.207.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.129.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162, 51/4 w obrębie P-33.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.206.2023 EO
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.206.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 85/252 z obrębu P-33 przy ul. Komandorskiej 10,

że w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.128.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Pienistej 35, na działkach nr 50/7, 50/8, 85/162 w obrębie P-33.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.206.2023 EO
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.206.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.128.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162 w obrębie P-33.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.6.2024 4777.KUW
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.6.2024 4777.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Hyrnej, w granicach działek ewidencyjnych nr 187/40, 187/44, 186/30, 186/29 obręb geodezyjny W-10 oraz nr 202/4 obręb geodezyjny W-11.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.5.2024 1217.KUW
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.5.2024
1217.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Unickiej, ul. Piasecznej, w granicach działek ewidencyjnych nr 317/7, 317/6, 315 obręb geodezyjny G-12.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-IX.6730.438.2023 KS
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.438.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 30.01.2024 r. zostało wydane postanowienie nr DPRG-UA-IX.76.2024 podejmujące z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym urządzeń kanalizacji lokalnej i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Listopadowej 38A na części działki nr 120/5 w obrębie W-10.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638-55-67).

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-IX.6730.49.2023 SW
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.49.2023
SW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że zebrano dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziarnistej na działkach o numerach ewidencyjnych 203/4, 203/5, 203/6, 203/7 oraz na częściach działek nr 203/8, 439, 488 w obrębie W-38.

Jednakże w dniu 17.01.2024 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę nr LXXXVI/2602 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejki i Rokicińskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi.

Uwzględniając powyższe po ogłoszeniu w/w uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego – przedmiotowe postępowanie zostanie umorzone.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane). W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 21.02.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok.207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-X.6730.96.2023 PAM
Data dokumentu: 29.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 29.01.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.96.2023
PAM

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2023 r. wydano w dniu 29.01.2024 r. decyzję nr DPRG-UA-X.122.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących (do 10 budynków) wraz z urządzeniami budowalnymi oraz komunikacją wewnętrzną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gościniec na terenie oznaczonym, jako działka o nr ewidencyjnym 385/3 w obrębie geodezyjnym nr G-55.

Obwieszczenie o ww. decyzji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 30.01.2024 r. do 12.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z ww. decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, budynek G - wejście z Pasażu Schillera, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem numeru telefonu podinspektora prowadzącego niniejszą sprawę - (42) 638 54 44.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: podinspektor Paulina Murawska, pok. 204, e-mail: p.murawska@uml.lodz.pl, tel. (42) 638 54 44

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Paulina Murawska
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.10.2024 AB
Data dokumentu: 26.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.10.2024
AB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. złożony w dniu 8 stycznia 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na terenie przy ul. Limanowskiego, ul. Kaszubskiej w Łodzi o nr ewid. działek 639/1 , 639/4 (fragment), 373/15 (fragment), 373/25 (fragment), 372/1, 370 (fragment) w obrębie B-28.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26.01.2024 r. do 09.02.2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 46, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G Sprawę prowadzi: insp. Aleksandra Bledziewska, tel. 42 638-57-46,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 26.01.2024
DPRG-UA-VII.6733.3.2024 MF
Data dokumentu: 26.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26-01-2024 r.

DPRG-UA-VII.6733.3.2024
MF

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora – Szkoły Podstawowej nr 38 im. dr. H. Jordana w Łodzi, złożony w dniu 03-01-2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz przekryciem oraz zaplecza sanitarno-szatniowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Krochmalnej 21, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 120 w obrębie G-15.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29-01-2024 r. do 12-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 50 lub kierownika: 42 638 52 45.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: podinspektor Magdalena Fikus , pok. 310, tel. 42 638 52 50, e-mail: m.fikus@uml.lodz.pl
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażone zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 26.01.2024
DPRG-UA-VII.6733.2.2024 MF
Data dokumentu: 26.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26-01-2024 r.

DPRG-UA-VII.6733.2.2024
MF

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora – Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi, złożony w dniu 03-01-2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz przekryciem oraz zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z łącznikiem do istniejącego budynku, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Maratońskiej 47B, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 404/310 w obrębie P-24.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29-01-2024 r. do 12-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 50 lub kierownika: 42 638 52 45.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: podinspektor Magdalena Fikus , pok. 310, tel. 42 638 52 50, e-mail: m.fikus@uml.lodz.pl
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażone zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 26.01.2024
DPRG-UA-VII.6733.1.2024 MF
Data dokumentu: 26.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26-01-2024 r.

DPRG-UA-VII.6733.1.2024
MF

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, złożony w dniu 03-01-2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz przekryciem oraz zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z łącznikiem do istniejącego budynku, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 156/14 w obrębie S-5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29-01-2024 r. do 12-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 50 lub kierownika: 42 638 52 45.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: podinspektor Magdalena Fikus , pok. 310, tel. 42 638 52 50, e-mail: m.fikus@uml.lodz.pl
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażone zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 26.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.218.2023 MS
Data dokumentu: 25.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.218.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 25.01.2024r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.12.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączem ciepłowniczym przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Proletariackiej i ul. Wróblewskiego na działkach nr 134/123, 134/69, 134/124, 134/12 w obrębie P-29.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 26.01.2024 r. do dnia 08.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 25.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.240.2023 M
Data dokumentu: 25.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.240.2023
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92 550 Łódź, w dniu 25 stycznia 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 11 .P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z komorą ciepłowniczą i wentylacją komory przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wolnej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 (część działki) znajdującej się w obrębie geodezyjnym B-45.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 26 stycznia 2024 r. do dnia 8 lutego 2024 r..

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 25.01.2024
DPRG-UA-X.6730.27.2024 S
Data dokumentu: 25.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-X.6730.27.2024
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania tj. właścicieli działek o numerach 988/2 oraz 989, znajdujących się w obrębie G-26, że na wniosek z dnia 19 stycznia 2024 r. - wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji planowanej w Łodzi przy ul. Grażyny 29A (na działce o numerze 1029 znajdującej się w obrębie G-26), polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku pracowni krawieckiej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 43 69 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 26-01-2024 r. do dnia 08-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) tel. 042 638 43 69

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 25.01.2024
DPRG-UA-IX.6730.471.2023 KTW
Data dokumentu: 25.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.01.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.471.2023
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działki nr 257/16 w obrębie W-1 przy ul. Okólnej,

że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Okólnej, na działce nr 257/17 w obrębie W-1. Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 53 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 26.01.2024 r. do 09.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 25.01.2024
DPRG-UA-IX.6730.10.2024 KTW
Data dokumentu: 25.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.01.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.10.2024
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek nr 4/1 i 4/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej 287,

że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową drogi dojazdowej, chodników, instalacji zewnętrznych), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 3 w obrębie W-16.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 53 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 26.01.2024 r. do 09.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 25.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.15.2024 27403.TG
Data dokumentu: 25.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.15.2024 27403.
TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora SOLIDNY RATAJA 52 Sp. z. o o 97-310 Raków Duży, ul. Makowa 4, złożony w dniu 16 stycznia 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Macieja Rataja w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 132/14, 132/16, 132/15, 132/13, 154/54 obr. W-42.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26 stycznia do 8 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 25.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.236.2023 758747.KUW
Data dokumentu: 25.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.236.2023 758747.
KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej, ul. Dedeciusa, ul. Rodakowskiego, ul. Dąbrowskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 30/10, 18/32, 18/31, 18/30, 18/70, 18/28, 33/12, 33/11, 33/10, 18/27, 18/25, 31/13, 29/21, 18/76 obręb geodezyjny W-30 oraz 25/13, 25/3, 25/15, 25/18, 1/195, 1/147, 1/130, 20/8, 1/200, 1/131, 1/201, 25/10, 27/147, 1/123, 1/163, 1/135, 1/133, 1/197, 1/122, 1/118, 21, 1/196, 1/198 obręb geodezyjny G-6.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26 stycznia 2024 r. do 08 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 25.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.236.2023 758747.KUW
Data dokumentu: 25.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.236.2023
758747.KUW 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działek: - nr 29/21, 31/13, 18/27, 18/32, 18/70 w obrębie W-30 przy ul. Tatrzańskiej - 30/10 w obrębie W-30 przy ul. K. Dedeciusa - 1/123 w obrębie G-6 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 42A, 42B, 44, 44A, 46, 46A - 1/133 w obrębie G-6 przy ul. Tatrzańskiej 97, 99, 101 - 1/147 w obrębie G-6 przy ul. Rodakowskiego 9,11 oraz przy ul. Tatrzańskiej 85, 87, 89, 91, 91A - 25/15, 1/142 w obrębie G-6 przy ul. Tatrzańskiej - 27/189 w obrębie G-6 przy ul. Tatrzańskiej 88 - 34/7, 34/12 w obrębie W-30 przy Parku Podolskim

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej, ul. Dedeciusa, ul. Rodakowskiego, ul. Dąbrowskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 30/10, 18/32, 18/31, 18/30, 18/70, 18/28, 33/12, 33/11, 33/10, 18/27, 18/25, 31/13, 29/21, 18/76 obręb geodezyjny W-30 oraz 25/13, 25/3, 25/15, 25/18, 1/195, 1/147, 1/130, 20/8, 1/200, 1/131, 1/201, 25/10, 27/147, 1/123, 1/163, 1/135, 1/133, 1/197, 1/122, 1/118, 21, 1/196, 1/198 obręb geodezyjny G-6.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26 stycznia 2024 r. do 08 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 25.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.238.2023 758749.TG
Data dokumentu: 24.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.238.2023
758749.TG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 14 grudnia 2023 r., wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.9.P.2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN125 PERC (do 10 kPa) wraz z przyłączami gazu DN90, DN63 PERC na terenie przy ul. Wincentego Kadłubka, ul. Kornela Makuszyńskiego w rejonie ul. Poli Gojawiczyńskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 210/4, 201/64, 201/72, 205, 204 obr. G-17.

Zawiadomienie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 stycznia 2024 r. do 6 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-47-58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 24.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.227.2023 AB
Data dokumentu: 24.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.227.2023
AB

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 24 stycznia 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.10.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie przy ul. Inflanckiej w Łodzi o nr ewid. działek 29/2, 30/2, 28/3, 31/2, 32/2, 4/1, 2/62, 3/14, 3/10, 4/2, 4/4 (fragment), 2/60 (fragment), 3/12 (fragment) w obrębie B-51, oraz 3/5 (fragment), 550/24 (fragment) w obr. B-23.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-57-46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 24.01.2024 r. do dnia 7.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 24.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.211.2023 MF
Data dokumentu: 24.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.01.2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.211.2023
MF

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 71 z obrębu P-7 przy ul. Długosza 48 oraz właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 74 z obrębu P-7 przy ul. Długosza 44

że w dniu 24.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.107.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługowo-handlową oraz urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Długosza 46 na działkach o numerach ewidencyjnych 72 i 73 w obrębie P-7.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25.01.2024 r. do 08.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu podinspektora: 42 638-52-50, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 24.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.212.2023 MF
Data dokumentu: 24.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.01.2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.212.2023
MF

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 71 z obrębu P-7 przy ul. Długosza 48 oraz właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 74 z obrębu P-7 przy ul. Długosza 44

że w dniu 24.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.108.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Długosza 46 na działkach o numerach ewidencyjnych 72 i 73 w obrębie P-7.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 25.01.2024 r. do 8.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu podinspektora: 42 638-52-50, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 24.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.31.2023 MS
Data dokumentu: 23.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.31.2023
MS

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 133 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,
t.j. właścicieli działek o numerach:
404/232 w obrębie P-24 przy ul. Maratońskiej 61, 404/234 w obrębie P-24 przy ul. Maratońskiej, 404/235 w obrębie P-24 przy ul. Maratońskiej 53

że w związku z odwołaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia - Południe” ul. Armii Krajowej 32, 94-046 Łódź od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DPRG-UA-VI.1483.2023 z dnia 14.12.2023 r., umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych z wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz wjazdem z ulicy osiedlowej planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Maratońskiej na terenie obejmującym działki nr 404/233 (fragm.), 404/104 (fragm.) w obrębie P-24 akta sprawy wraz z decyzją zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 24.01.2024 r. do dnia 06.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 23.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.31.2023 MS
Data dokumentu: 23.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.31.2023
MS

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49a w zw. z art. 49 §1 oraz art. 133 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w związku z odwołaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia - Południe” ul. Armii Krajowej 32, 94-046 Łódź od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DPRG-UA-VI.1483.2023 z dnia 14.12.2023 r., umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych z wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz wjazdem z ulicy osiedlowej planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Maratońskiej na terenie obejmującym działki nr 404/233 (fragm.), 404/104 (fragm.) w obrębie P-24 akta sprawy wraz z decyzją zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 24.01.2024 r. do dnia 6.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 23.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.231.2023 734049.KUW
Data dokumentu: 23.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.231.2023
734049.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Vision Development 1 Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 44, 90-265 Łódź, w dniu 23 stycznia 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.8.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV za stację 10419 Pojezierska 81A, linii kablowych 15kV i 0,4kV, kanalizacji kablowych oraz złącza kablowego 0,4kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pojezierskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 138/24, 138/21, 138/8 obręb geodezyjny B-27.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 stycznia 2024 r. do 6 lutego 2024 r.
Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 23.01.2024
DPRG-UA-V.6740.254.2023 327170.MAF
Data dokumentu: 23.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.01.2024 r.

DPRG-UA-V.6740.254.2023
327170.MAF

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 22.01.2024 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-V.156.2024 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na roboty budowlane polegające na nadbudowie, przebudowie, w tym dociepleniu, i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbiórką budynku portierni na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 10, działki nr ew. 120/1, 120/3 oraz fragment działki nr ew. 120/4 w obrębie P-9.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25.01.2024 r. do 08.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu: 42 638-56-79), uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia, za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub punktów kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego V
Daria Kmiecik

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-V-156-2024_20240125.pdf
Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Martyna Furmańska
Data opracowania: 23.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.234.2023 MS
Data dokumentu: 22.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.234.2023
MS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 )

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy Dn=200mm wraz z przyłączami wodociągowymi o średnicy w zakresie Dn=32÷65mm przeznaczonych do realizacji w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej na działkach nr 1/14, 1/18, 1/31, 1/32, 1/34, 1/35, 1/36 oraz 157/8 (fragm.), 1/21(fragm.), 1/17(fragm.) w obrębie B-48.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23.01.2024 r. do 5.02.2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-57-45, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. (42) 638-57-45

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 22.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.237.2023 758748.TG
Data dokumentu: 22.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.237.2023
758748.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działki o nr ewid. 257/40 obr. G-17 przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160, 125, 110 PERC (do 10 kPa) na terenie przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego, ul. Alojzego Felińskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 257/28, 257/35, 257/41, 257/30, 257/31, 257/37, 257/33, 260/74, 260/72, 260/71, 267/120, 270, 267/97, 267/115, 257/29, 257/34, 257/40 obr. G-17.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 22.01.2024
DPRG-UA-VIII.6730.192.2023 JJ
Data dokumentu: 22.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.192.2023
JJ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działek nr 563 i 564 z obrębu B-23

że toczy się postępowanie oraz zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnego z garażami i usługami wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Okopowej 70/106, na działkach nr 557/26 i 557/28 w obrębie B-23.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-51-33 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 24.01.2024 r. do 7.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Janusz Jastrzębski, tel. 42 638-51-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Janusz Jastrzębski
Data opracowania: 22.01.2024


Metryka strony i historia zmian