Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2021
DPRG-UA-VII.6730.7.2021 EO
Data dokumentu: 26.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VII.6730.7.2021
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 26-02-2021 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.317.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych, na działce o numerze ewidencyjnym 132/2 w obrębie P-3.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 26-02-2021 r. do 12-03-2021 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Politechniki 32, Krzemienieckiej 2b, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49. Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dnia 24-12-2020 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 26.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.22.2021 37952.KUW
Data dokumentu: 25.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.22.2021
37952.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 25 lutego 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.49.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz linii kablowych SN 15 kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Krakowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 449/2, 449/20 obręb geodezyjny P-15.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 25.02.2021
DPRG-UA-X.6730.104.2020 (poprzedni nr DAR-UA-X.6730.293.2020) EJK
Data dokumentu: 25.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25-02-2021 r.

DPRG-UA-X.6730.104.2020
(poprzedni nr DAR-UA-X.6730.293.2020)
EJK

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24.02.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy DPRG-UA-X.309.2021 dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych dla potrzeb osiedla mieszkaniowego Chojny w Łodzi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Powszechnej / Wdzięcznej, na fragmencie działki o nr ewid.: 418/7 w obrębie G-29.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 25.02.2021 r. do 11.03.2021 r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dn. 24.12.2020 r., zmienione zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi nr : 6259/VIII/21 z dnia 15 stycznia 2021 r., 6404/VIII/21 z dnia 01.02.2021 r. oraz 6508/VIII/21 z dnia 12.02.2021 r. ), informuję, że z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska – budynek G
Sprawę prowadzi: inspektor Emilia Jeż-Kucharska, tel. 42 638 43 68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 25.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.8.2021 7965.KUW
Data dokumentu: 24.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.8.2021
7965.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Abeto Sp. z o.o., ul. Krzyżowa 2/8, lok.4, 91-457 Łódź, w dniu 24 lutego 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.48.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Reymonta, w granicach działki ewidencyjnej nr 97 obręb geodezyjny G-23.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 24.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.171.2020 914795.KUW
Data dokumentu: 24.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.171.2020
914795.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S. A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 24 lutego 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.46.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Traktorowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 109/23, 109/21, 109/22 obręb geodezyjny B-32 oraz nr 67/58 obręb geodezyjny B-34.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 24.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.2.2021 920070.KUW
Data dokumentu: 24.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.2.2021
920070.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 24 lutego 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.47.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Marynarskiej, ul. Szklanej, w granicach działek ewidencyjnych nr 600/10, 600/11, 568/63 obręb geodezyjny B-49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 24.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.171.2020 914795.KUW
Data dokumentu: 24.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.171.2020
914795.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S. A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 24 lutego 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.46.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Traktorowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 109/23, 109/21, 109/22 obręb geodezyjny B-32 oraz nr 67/58 obręb geodezyjny B-34.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 lutego 2021 r. do 10 lutego 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 24.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.37.2021 65121BN
Data dokumentu: 23.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.37.2021
65121BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Koniakowskiej dz. nr: 262/1, 263, 265/2, 229/19, 229/9, 229/8, 229/10, 229/18, 229/20 obręb W-1.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23.02.2021 r. do 08.03.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 23.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.52.2021 104800BN
Data dokumentu: 23.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.52.2021
104800BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek M-Partners Sp. z o.o. Sp. k toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Rataja 65 dz. nr: 177/48, 177/49 obręb W-42.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23.02.2021 r. do 08.03.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 23.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.7.2021 1505.TG
Data dokumentu: 22.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.7.2021
1505.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, TELENERG-BIS ENERGIA Sp. z o.o. 94-111 Łódź, ul. Dolinna 27, złożonego w dniu 31 grudnia 2020 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 43. P. 2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych średniego napięcia, 15 kV oraz niskiego napięcia, 0,4 kV na terenie przy ul. Targowej, ul. Nawrot, ul. Wodnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 47/7, 58/18, 58/17, 32/19, 32/27, 57/7, 57/10, 57/9, 78/10, 77/27, 77/28, 77/26, 75/5, 77/17, obr. W-24.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23 lutego do 9 marca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 22.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.3.2021 922324.TG
Data dokumentu: 22.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.3.2021
922324.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 30 grudnia 2020 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 42. P. 2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia, 15 kV wraz z kanalizacją kablową z rur RHDPE na terenie przy ul. Wojska Polskiego, ul. Starosikawskiej w rejonie ulic: Obrońców Westerplatte, Kolektywnej, Józefa Mianowskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 91/32, 91/18, 88/49, 77/4, 88/48, 78/6, 78/5, 90/23, 77/5, 90/17, 90/1, obr. B-48.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23 lutego do 9 marca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 22.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.30.2021 MS
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.30.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie stacji transformatorowych SN/nn oraz linii kablowych elektroenergetycznych SN przeznaczonych do realizacji w Łodzi przy ul. Wieniawskiego na działkach nr 78/15, 79/44 oraz 79/30 w obrębie G-01.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.02.2021r. do 04.03.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-III.6740.65.2021 (DAR-UA-III.6740.679.2019) 604617/2019.KC
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Łódź, dnia 18.02.2021 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DPRG-UA-III.6740.65.2021
(DAR-UA-III.6740.679.2019)
604617/2019.KC

Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że wydano postanowienie nr DPRG-UA-III.306.2021 z dnia 18.02.2021 r. o sprostowaniu omyłki w treści decyzję nr DAR-UA-III.282.2020 z dnia 05.02. 2020 r.

orzekającej

 • o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.2489.2017 z dnia 11.12.2017 r. w części obejmującej zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 53 (działki nr ew. 14/3, 18/3 i część działki nr 16, obręb W-25)
 • o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 53 (działki nr ewid. 14/3, 18/4, 18/5, 16/1, 16/2 w obrębie W-25) − I etap, w ramach inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, nadbudowie i przebudowie budynku warsztatowo-biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkalny wielorodzinny oraz budowie infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych

w następujący sposób:

 • na stronie nr 1, w wierszu 37 należy skreślić słowo „gazową

Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.02.2021 r. do 05.03.2021 r. Jednocześnie informuję, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz organizacją pracy Urzędu Miasta Łodzi ograniczającą bezpośrednią obsługę interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4080/VIII/20 z dnia 19 maja 2020 roku), strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), a także uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy drogą telefoniczną.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z – ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Wiesław Makal

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krystyna Cyrczak
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.49.2021 MS
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.49.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej N/C Ø 110 mm PEHD przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. św. R. Kalinowskiego, ul. Dzikich Pól, na działkach nr 118/10, 126/1, 107/9 w obrębie G-55.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.02.2021r. do 04.03.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.48.2021 MS
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.48.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej N/C Ø 160, 110 mm PEHD przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Gościniec na działkach nr 360/15, 189/1 w obrębie G-55.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.02.2021r. do 04.03.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.47.2021 MS
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.47.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej ŚR/C Ø 160 mm PE HD przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Teodorowicza, ul. Starogardzkiej i rzeki Ner na działkach nr 186, 179, 187, 69/1, 70/1, 71/1, 73/1, 68/4, 69/2, 70/2, 71/2, 72, 73/3, 73/4, 121/31, 68/3, 82/1, 83/4, 82/2, 81 w obrębie G-37 oraz na działkach nr 528/3, 371/4, 538/4, 528/5 w obrębie G-23.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.02.2021r. do 04.03.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-V.6740.2.4.2020 686051.RJ
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożonego w dniu 24 września 2020 r. i skorygowanego w dniu 29 stycznia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul. Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do ul. Mileszki. Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: obręb W-11: dz. nr 216/13 (216/21, 216/22), 218/6 (218/9, 218/10); obręb W-17: dz. nr 21/2 (21/18, 21/19), 21/12 (21/20, 21/21), 23/1 (23/2, 23/3), 24/1 (24/2, 24/3), 31 (31/1, 31/2), 34 (34/1, 34/2), 36 (36/1, 36/2), 38 (38/1, 38/2), 40 (40/1, 40/2), 44 (44/1, 44/2), 45 (45/1, 45/2), 134 (134/1, 134/2), 135 (135/1, 135/2), 49/7 (49/10, 49/11), 49/8 (49/12, 49/13), 49/3 (49/14, 49/15), 49/5 (49/16, 49/17), 49/6 (49/18, 49/19); obręb W-44: 28/3 (28/4, 28/5), 224/1 (224/2, 224/3), 225/1 (225/6, 225/7), 225/4 (225/8, 225/9), 229 (229/1, 229/2), 230/1 (230/4, 230/5), 230/3 (230/6, 230/7), 231/5 (231/7, 231/8), 231/6 (231/9, 231/10), 232/2 (232/3, 232/4), 233/14 (233/17, 233/18), 233/15 (233/19, 233/ 20), 233/12 (233/21, 233/22), 233/10 (233/23, 233/24), 46/5 (46/23, 46/24), 114 (114/1, 114/2), 236/15 (236/17, 236/18), 236/14 (236/19, 236/20), 236/16 (236/21, 236/22), 369/5 (369/6, 369/7), 369/2 (369/8, 369/9), 253/2 (253/5, 253/6), 266/1 (266/2, 266/3), 159 (159/1, 159/2), 158 (158/1, 158/2); (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 2. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-44 dz. nr 277/2, 115/1, 265/2, 246/11, 48/1, 226/1, 47/2;
 3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-11: dz. nr 216/4, 216/14, 213/4, 218/6; obręb W-17: dz. nr 21/12, 23/1, 24/1; obręb W-44: dz. nr 21/1, 28/3, 29/10, 229, 230/1, 230/3, 231/5, 231/6, 44/1, 45/5, 46/5, 48/1, 237/2, 249, 250/4, 252/3, 253/4, 253/2, 266/1, 265/2, 267/27, 158, 115/1, 105/6, 105/7, 88/1, 364/12, 87/1, 364/11, 114, 277/2, 159, 47/2, 47/3;
 4. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla których Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb W-17: dz. nr 1/4; obręb W-44: dz. nr 47/2;
 5. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, dla których Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb W-17: dz. nr 22: obręb W-44: dz. nr 21/1, 47/3, 114.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w UMŁ, w tym również w Wydziale Urbanistyki i Architektury (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 6068/VIII/21 z dnia 24 grudnia 2020 r.). W związku z w/w ograniczeniami, w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, strony mogą się kontaktować wyłącznie telefonicznie (tel. 42-638-46-77), drogą elektroniczną: platforma ePUAP lub e-mailem r.jendrys@uml.lodz.pl, bądź korespondencyjnie na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90 – 926 Łódź, ul. Piotrkowska 110. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 22 lutego 2021 r. Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.4.2020 686051.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.29.2021 MS
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.29.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN przeznaczonych do realizacji w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia, na działkach nr 45 oraz 32/12 w obrębie P-17.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.02.2021r. do 04.03.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.24.2021 MS
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.24.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Raduńskiej, ul. Altanowej na działkach nr 180/1, 180/5, 192/5, 192/11 w obrębie G-52.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.02.2021r. do 04.03.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.18.2021 MS
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.18.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Inflanckiej, ul. Gibalskiego i ul. Marysińskiej na działkach nr 550/85, 550/5, 550/79, 554/223, 554/222, 557/24, 554/24, 555/14, 554/225, 550/78 w obrębie B-23 oraz na działce nr 615/42 w obrębie B-49.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19.02.2021r. do 04.03.2021r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.20.2021 34421.KUW
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.20.2021
34421.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Mazurskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 122/9, 122/3 obręb geodezyjny G-16.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 19 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-X.6730.238.2020 DM
Data dokumentu: 18.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18-02-2021 r.

DPRG-UA-X.6730.238.2020
DM

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 17.02.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy DPRG-UA-X.249.2021 dla inwestycji polegającej na rozbudowie pawilonu handlowo-usługowego z infrastrukturą techniczną o łącznej pow. sprzedaży do 865m2, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kossaka 10, na działkach o numerach 38, 39, 40/23 w obrębie G-6.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 23.02.2021 r. do 09.03.2021 r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dn. 24.12.2020 r, zmienione zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 6404/VIII/21 z dn. 01.02.2021 r. ), informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Kowalczyk
Data opracowania: 18.02.2021
DPRG-UA-IX.6730.66.2020 MSZ
Data dokumentu: 17.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17-02-2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.66.2020
MSZ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

obwieszczam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej „na zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowa części hali produkcyjnej na potrzeby produkcji wyrobów betonowych opartych na mieszance kompozytowej „HEAVYMIX”, z niezbędna infrastrukturą oraz częścią socjalno-biurową wraz z montażem instalacji do produkcji wyrobów betonowych z uwzględnieniem przetwarzania odpadów”, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7, w obrębie W-31 – dz. 63/66, 63/100, 63/111, 63/95 i 63/96.

 W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z zm.) uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicz 5 i Wierzbowa 49. Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora (42 - 638 54 57) oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dn. 24.12.2020 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 17.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.150.2020 855308.TG
Data dokumentu: 16.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.150.2020
855308.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, złożonego w dniu 1 grudnia 2020 r., zmieniony w dniu 28 stycznia 2021 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 41. P. 2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Wschodniej, ul. Rewolucji 1905r., ul. Pomorskiej, ul. Płk. Jana Kilińskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 220, 219/1, 201/2, 201/1, 229/1, 197, 227, 228, 218/4, 203/1, 204/1, 205/2, 208, 289/2, 286/2, 285/2, 256/36, 256/51, 256/48, 256/43, 202/2, obr. S-1.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 lutego do 3 marca 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 16.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.43.2021 78834.TG
Data dokumentu: 15.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.43.2021
78834.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 4 lutego 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych niskiego napięcia, wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi niskiego napięcia na terenie przy ul. Brzezińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 314/23, 314/24, 314/25, 314/26, 314/27, 314/28, obr. W-47.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 lutego do 2 marca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.4.2021 M
Data dokumentu: 15.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.4.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Konstantynowskiej, Lontowej, Prochowej w Łodzi na działkach o numerach: nr 35, 48, 36/13 w obrębie P-14 oraz nr: 3/1, 1/2, 1/3, 34/1, 2/6, 2/7, 4/2, 5/1 w obrębie P-21.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 15.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.16.2021 22661.TG
Data dokumentu: 15.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.16.2021
22661.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 14 stycznia 2021 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 39. P. 2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Jacka Kaczmarskiego, ul. Grzegorza Ciechowskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 50/54, 50/55, 50/33, 51/33, 52/13, obr. B-38.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 lutego do 2 marca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.17.2021 22662.TG
Data dokumentu: 15.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.17.2021
22662.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 14 stycznia 2021 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 40. P. 2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Niecałej, ul. Rokicińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 812/3, 812/4, 371/7, obr. W-40.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 lutego do 2 marca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.23.2021 M
Data dokumentu: 15.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.23.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV oraz linii kablowych nn 0,4 kV na terenie przy ul. Senatorskiej, Płk. Jana Kilińskiego w Łodzi na działkach o numerach: 24/1. 21/10, 23/1, 22/36, 22/49, 22/50 oraz częściach działek o numerach 21/14, 21/9, 22/42, 22/35 w obrębie G-5.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 15.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.167.2020 894025BN
Data dokumentu: 15.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.167.2020
894025BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Veolia Energia Łódź S.A. w dniu 15.02.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.38.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jaracza, Kamińskiego, Rewolucji 1905r, dz. nr: 156/3, 155/3, 155/5, 154/3, 157/5, 160/19, 160/20, 160/17 obręb S-2.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.02.2021 r. do 01.03.2021 r. 
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 15.02.2021
DPRG-UA-V.6740.2.13.2020 894045.RJ
Data dokumentu: 12.02.2021
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożonego w dniu 17 grudnia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2015 r. Nr: DAR-UA-V.14.2015, o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa nowoprojektowanej ulicy w kwartale ulic Tuwima-Piotrkowska-Moniuszki-Sienkiewicza w Łodzi, od działki nr 133/12, obręb S-6 do ul. Moniuszki.

 Zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu inwestycji o przebudowę sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz zmianie układu drogowego wraz z systemem odwodnienia terenu, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym.
 Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w UMŁ, w tym również w Wydziale Urbanistyki i Architektury (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 6068VIII/20 z dnia 24 grudnia 2020 r.).
 W związku z w/w ograniczeniami, w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, strony mogą się kontaktować wyłącznie telefonicznie (tel. 42-638-46-77), drogą elektroniczną: platforma ePUAP lub e-mailem r.jendrys@uml.lodz.pl, bądź korespondencyjnie na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90 – 926 Łódź, ul. Piotrkowska 110.
 Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 16 lutego 2021 r.

Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.13.2020
894045.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 12.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.163.2020 MS
Data dokumentu: 12.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.163.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 12.02.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.37.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przeznaczonej do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Plonowej, na działkach nr 71/52 (fragm.), 92 w obrębie B-39.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.02.2021 r. do 01.03.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 12.02.2021
DPRG-UA-VIII.6730.204.2020 (DAR-UA-VIII.6730.112.2020) KAC
Data dokumentu: 12.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.02.2021 r.

DPRG-UA-VIII.6730.204.2020
(DAR-UA-VIII.6730.112.2020)
KAC

Obwieszczenie
o przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną decyzję Kolegium z dnia 15.12.2020 r. SKO.4150.424-443.2020 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VIII.1331.2020 z dnia 03.09.2020 r., o odmowie uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-VIII.1395.2019 z dnia 16.08.2019 r, ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Widokowej 1 na dz. 3/183, obr. B-21, Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, ponownie przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi akta postępowania:

 1. tom 1/5 – akta sprawy głównej o ustalenie warunków zabudowy.
 2. tom 2/5 – wnioski stron o wznowienie postępowania, wezwania, uzupełnienia.
 3. tom 3/5 – wnioski stron o wznowienie postępowania, wezwania, uzupełnienia.
 4. tom 4/5 – ekspertyza sporządzona przez Wnioskodawców, pisma Inwestora, postanowienia o wznowieniu postępowania, postanowienia o odmowie wznowienia postępowania, decyzje o odmowie uchylenia decyzji o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VIII.1395.2019.
 5. tom 5/5 – odwołania stron i uzupełnienia odwołań, decyzja SKO, karta przeglądowa.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 15.10.2020 r. do 01.03.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 12.02.2021
DPRG-UA-VII.6730.99.2020 EO
Data dokumentu: 11.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VII.6730.99.2020
EO

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę Varitex Sp. z o.o. Sp. k. inwestycji, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno 103, na fragmentach działek o numerach ewidencyjnych 87, 107, 77/3 oraz na fragmencie działki drogowej nr 32/3 w obrębie P-3.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty zapoznania się z obwieszczeniem.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe oraz poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Politechniki 32, Krzemienieckiej 2b, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.
Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dnia 24-12-2020 r.).
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 11-02-2021 r. do 25-02-2021 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 11.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.15.2021 17219.KUW
Data dokumentu: 10.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.15.2021
17219.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie wodociągu, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno, ul. Siewnej, ul. Krakowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 473/4, 473/34, 473/35, 473/38, 473/39, 473/24, 473/25 obręb geodezyjny P-5 oraz nr 261/1, 261/2, 261/3, 263/3 obręb geodezyjny P-6.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 10.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.9.2021 9190BN
Data dokumentu: 10.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.9.2021
9190BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora w dniu 08.02.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.33.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Koniakowskiej dz. nr: 256/1, 191/20 obręb W-1.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11.02.2021r. do 24.02.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 10.02.2021
DARG-UA-VI.6733.40.2021 70245BN
Data dokumentu: 10.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.02.2021 r.

DARG-UA-VI.6733.40.2021
70245BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej ś/c przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Mazowieckiej dz. nr 46/3 obręb W-15.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11.02.2021 r. do 24.02.2021r

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 10.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.170.2020 909233BN
Data dokumentu: 10.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.170.2020
909233BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. w dniu 08.02.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.32.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Szczecińskiej, Warzywnej, Ratajskiej, Kłosowej dz. nr: 1/36, 1/32 obręb B-35; dz. nr 121/6 obręb B-36.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11.02.2021r. do 24.02.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 10.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.31.2021 54294.KUW
Data dokumentu: 10.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.31.2021
54294.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Zbójnickiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 104/1 obręb geodezyjny W-8.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 10.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.11.2021 MS
Data dokumentu: 10.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.11.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 225 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Gandhiego na działkach nr 46/17, 46/15, 46/18, 55, 56/1, 58, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 61/153, 69/60, 69/61, 69/62, 85/78 w obrębie B-45.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.02.2021 r. do 25.02.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 10.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.13.2021 M
Data dokumentu: 10.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.13.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/15, 46/16, 46/17, 46/23, 46/20, 46/21, 45/42, 183/85, 44/8, 45/43, 45/44, 46/13, 46/14, 79, 45/47, 45/48, 21/18, 9/78 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B 45.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 lutego 2021 r. do 24 lutego 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 10.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.162.2020 MS
Data dokumentu: 10.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.162.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy „Ponar - Jotes”, ul. Papiernicza 9, 92-312 Łódź w dniu 10.02.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 36 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN-04 kV przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego na działce nr 1/19 (fragm.) w obrębie W-31.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.02.2021 r. do 25.02.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e - PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 10.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.156.2020 MS
Data dokumentu: 10.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.156.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 10.02.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.35.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Tabelowej na działkach nr 622/2 i 622/32 w obrębie G-42.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 12.02.2021 r. do 25.02.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 10.02.2021
DPRG-UA-VIII.6730.88.2020 PK
Data dokumentu: 09.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.02.2021 r.

DPRG-UA-VIII.6730.88.2020
PK

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z zm.) Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ

zawiadamia strony postępowania

że zgodnie z art. 133 i 144 Kpa, pismem z dnia 08.02.2021 r. przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zażalenie na postanowienie nr DPRG-UA-VIII.8.2021 z dnia 11.01.2021 r. zawieszające z urzędu do dnia 17 czerwca 2021 r. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zjazdu, sieci wodociągowej oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żółwiowej b.n., na fragmencie działki nr 41 oraz na fragmencie działki drogowej nr 184/12 w obrębie B-17, wraz z aktami postępowania dotyczącymi ww. postanowienia.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 10.02.2021 r. do 24.02.2021 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi do odwołania ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, Al. Piłsudskiego 100, Al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2b, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42 638 51 21) lub kierownika (42 638 57 44).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Korwek
Data opracowania: 09.02.2021
DPRG-UA-X.6730.217.2020
Data dokumentu: 08.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 8 lutego 2021 r.

DPRG-UA-X.6730.217.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VIII.1190.2019 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami w parterze, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zarzewskiej 41, na działkach o nr ewid. 195/1, 195/4 i fragmencie dz. drogowej nr 194/5 w obrębie G-04.

 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, pod numerem telefonu inspektora prowadzącego sprawę – 42 638 41 31.
  Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 18.02.2021 r. do 04.03.2021 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Król
Data opracowania: 08.02.2021
DPRG-UA-X.6733.2.2021 JR
Data dokumentu: 05.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 05.02.2021 r.

DPRG-UA-X.6733.2.2021
JR

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora – Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6, budowie wiaty garażowej, budowie boiska sportowego, remoncie ogrodzenia i placu wewnętrznego wraz z budową/przebudową niezbędnych urządzeń budowlanych i uzbrojeniem terenu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rudziej 58/60 na terenie działki ewidencyjnej nr: 360/24 w obrębie G-40.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Urząd Miasta / Ogłoszenia i zawiadomienia/ Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury / oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 05.02.2021 r. do 18.02.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-43-67, kierownika (42) 638-44-32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 05.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.5.2021 3901.KUW
Data dokumentu: 05.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.5.2021
3901.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Woskowej, ul. Wycieczkowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 108/2, 120/67, 106/15, 309/2, 309/1 obręb geodezyjny B-20, nr 411/2, 410/2, 409/2, 408/17, 408/11 obręb geodezyjny B-21, nr 494/30 obręb geodezyjny B-22.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II

Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 05.02.2021
DPRG-UA-XIV.6740.74.2020 698678.EPG
Data dokumentu: 04.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 lutego 2021 r.

DPRG-UA-XIV.6740.74.2020
698678.EPG

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym

Działając w trybie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku z dnia 1.10.2020 r., o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego i budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Podchorążych 60, działka nr 53/8 w obrębie P-3.

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 5.02.2021 r. - 19.02.2021 roku.

W związku z powyższym, informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 5 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania) w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 046.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 051 (parter, tel. 42 638-56-79, mail: ew.piech@uml.lodz.pl) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 24.02.2021 roku.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Piech-Gaj
Data opracowania: 04.02.2021
DPRG-UA-VII.6733.1.2021 L
Data dokumentu: 04.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 4 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VII.6733.1.2021
L

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Politechniki Łódzkiej, złożony w dniu 22 stycznia 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Politechniki Łódzkiej, zmianie jego sposobu użytkowania na przedszkole i żłobek oraz budowie/przebudowie urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 173/175 na terenie obejmującym działkę nr 66/2 i fragment działki 109 w obrębie P-30 oraz fragmenty działek drogowych nr 66/3 i 4/17 w obrębie P-30.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 5.02.2021 r. do 19.02.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe oraz poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Politechniki 32, Krzemienieckiej 2b, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.
Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu:

 • inspektor: Larysa Arska - (42) 638-53-46,
 • kierownik: Anna Szałkowska – (42) 638-52-45

oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dnia 24-12-2020 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 04.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.22.2021 37952.KUW
Data dokumentu: 04.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.22.2021
37952.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz linii kablowych SN 15 kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Krakowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 449/2, 449/20 obręb geodezyjny P-15.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 5 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 04.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.171.202 914795.KUW
Data dokumentu: 04.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.171.202
914795.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Traktorowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 109/23, 109/21, 109/22 obręb geodezyjny B-32 oraz nr 67/58 obręb geodezyjny B-34.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 05 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 04.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.157.2020 M
Data dokumentu: 04.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.157.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, w dniu 04.02.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 30 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Granicznej, Tabelowej, Wiekowej, Laskowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 22/23, 22/24, 22/25, 22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/32, 22/33, 22/35, 22/36, 22/45 znajdujących się w obrębie G-43 oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 144/5, 141, 145/1, 172 znajdujących się w obrębie G-52.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 04.02.2021 r. do 17.02.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 04.02.2021
DPRG-UA-X.6730.109.2020 DAR-UA-X.6730.345.2020 EJK
Data dokumentu: 04.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04-02-2021 r.

DPRG-UA-X.6730.109.2020
Poprzedni nr DAR-UA-X.6730.345.2020
EJK

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 03.02.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy DPRG-UA-X.169.2021 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek usługowy, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Potulnej 8, na działce o nr ewid. 590/1 w obrębie G-27.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 04.02.2021 r. do 18.02.2021 r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dn. 24.12.2020 r, zmienione zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 6404/VIII/21 z dn. 01.02.2021 r. ), informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 04.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.10.2021 MS
Data dokumentu: 04.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.10.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90/63 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Czapli, ul. Mrówczej na działkach: nr 7/60 w obrębie B-14 oraz 209/9, 209/10, 320, 201/3, 209/6, 209/2, 372, 120/4, 120/7, 120/8, 120/16, 224/1, 224/4 w obrębie B-11.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 05.02.2021 r. do 18.02.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 04.02.2021
DPRG-UA-X.6733.1.2021 MCZ
Data dokumentu: 03.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03.02.2021 r.

DPRG-UA-X.6733.1.2021
MCZ

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam

że zgodnie z art. 98 § 2 Kpa na mocy postanowienia numer DPRG-UA-X.44.2021 z dnia 03.02.2021 r. zostało podjęte postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Klubu Sportowego FENIKS PRO SOCCER ACADEMY, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie :

 • dwóch boisk piłkarskich, budynku usługowego, infrastruktury technicznej, komunikacji wewnętrznej i miejsc parkingowych

przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Łaskowice 180/182, na terenie oznaczonym, jako części działek o numerach ewidencyjnych 24/1, 27/3, 27/12, 27/9, 768 i 769 oraz fragmenty działek drogowych numer 292/2 i 26/1 w obrębie geodezyjnym numer G-53.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Urząd Miasta / Ogłoszenia i zawiadomienia / Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 04.02.2021 r. do dnia 17.02.2021 r.
 Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi informuje, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem :

 • platformy e-PUAP, 
 • operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, 
 • poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach, przy : ul.Piotrkowska 110, ul.Zachodnia 47, al.Piłsudskiego 100, ul.Sienkiewicz 5, ul.Wierzbowa 49, ul.Smugowej 26a i 30/32,

a także uzyskiwać informacje telefoniczne pod numerami : prowadzącego postępowanie - (42) 638 56 94 oraz kierownika - (42) 638 44 32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 03.02.2021
DPRG-UA-X.6730.258.2020 Z
Data dokumentu: 03.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03.02.2021 r.

DPRG-UA-X.6730.258.2020
Z

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 03.02.2021r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-X.170.2021 na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Jachowicza 15 (działka nr 35/1, części działek nr: 22/19, 22/24, części działek dr nr: 24/2, 24/3, obręb G-14).

 Obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 03.02.2021 r. do 16.02.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5329/VIII/20 z dn. 13.10.2020r)., informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47,al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 03.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.6.2021 3902BN
Data dokumentu: 03.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03.02.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.6.2021
3902BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. w dniu 03.02.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.29 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Tatarczanej dz. nr: 17/8, 17/22, 18/9 obręb B-39.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 04.02.2021 r. do 17.02.2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 03.02.2021
DPRG-UA-VIII.6730.91.2020 (DAR-UA-VIII.6730.263.2020) AJ
Data dokumentu: 02.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.02.2021 r.

DPRG-UA-VIII.6730.91.2020
(DAR-UA-VIII.6730.263.2020)
AJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.256 – ze zm.) zawiadamiam strony postępowania że po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej z dnia 03.08.2020 r. w dniu 28.01.2021 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VIII.133.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Glinianej 37÷45, na działkach nr 75, 76, 77, 78, 79/1 w obr. B-29.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 03.02.2021 r. do 16.02.2021 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
 Wobec powyższego uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe oraz poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49. Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora (42 638 44 02 lub kierownika 42 638 57 44) oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dnia 24.12.2020 r.).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 02.02.2021
DPRG-UA-VI.6733.164.2020 886153.KUW
Data dokumentu: 02.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 lutego 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.164.2020
886153.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 02 lutego 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.28.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Szczawnickiej, ul. Spartakusa, w granicach działek ewidencyjnych nr 237, 233, 159/6, 159/7, 159/2, 159/3, 159/4 obręb geodezyjny W-8.

 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 3 lutego 2021 r. do 17 lutego 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 02.02.2021
DPRG-UA-IX.6730.222.2020 KS
Data dokumentu: 02.02.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02-02-2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.222.2020
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 02.02.2021 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.163.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, w tym sieci/instalacji zewnętrznych, urządzeń kanalizacji lokalnej, drogi dojazdowej i komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Listopadowej 28 na działkach nr 77/22, 77/23, 77/9, 77/13 i 77/25 w obrębie W-10.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 04.02.2021 r. do 17.02.2021 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie nr 6068/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.12.2020 r.), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania pod numerem telefonu inspektora (42) 638 55 67.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 02.02.2021

Metryka strony i historia zmian