Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2022
DPRG-UA-VI.6733.137.2022 AB
Data dokumentu: 29.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.06.2022 r. 

DPRG-UA-VI.6733.137.2022
AB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., złożony w dniu 10 czerwca 2022r. uzupełniony w dniu 27 czerwca 2022r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie przy ul. Beskidzkiej 157 w Łodzi, na działkach nr 40/1, 38/20 w obrębie W-3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29.06.2022r. do 12.07.2022r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G Sprawę prowadzi: podinsp. Aleksandra Bledziewska, tel. 42 / 638-57-42

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 29.06.2022
DPRG-UA-VI.6730.9.2022 MS
Data dokumentu: 28.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.06.2022 r. 

DPRG-UA-VI.6730.9.2022
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagrodniki”, ul. Marusarzówny 2, 94-041 Łódź wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.846.2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie parkingu wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Przełajowej na działkach nr 85/36, 85/37, 85/44, 85/45, 119/109, 119/110, 119/112, 119/132 w obrębie P-26 oraz fragmentach działek nr 85/38, 85/39, 85/40, 85/43, 119/76, 119/101, 119/102, 119/108, 119/111, 119/113, 119/115, 119/116 w obrębie P-26.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29.06.2022 r. do 12.07.2022 r.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 Sprawę prowadzi: inspektor Monika Sobolewska, tel. 42 638 57 45
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 28.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.144.2022 AB
Data dokumentu: 28.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.06.2022 r. 

DPRG-UA-VI.6733.144.2022
AB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., złożony w dniu 24 czerwca 2022r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przy ul. Feliksińskiej w Łodzi, na działkach nr 273/5, 238/11, 238/12, 238/9, 237/13 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28.06.2022r. do 11.07.2022r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G Sprawę prowadzi: podinsp. Aleksandra Bledziewska, tel. 42 / 638-57-42

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 28.06.2022
DPRG-UA-VI.6730.10.2022 M
Data dokumentu: 28.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6730.10.2022
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 28 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 858 .2022 odmawiającą ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie parkingu do 21 miejsc postojowych wraz z jezdniami manewrowymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Przedświt na części działki o numerze ewidencyjnym 1203 znajdującej się w obrębie geodezyjnym G-26.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 28 czerwca 2022 r. do dnia 11 lipca 2022 r.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.130.2022 354740.TG
Data dokumentu: 28.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.130.2022
354740.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożony w dniu 2 czerwca 2022 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN 15 kV – zasilanie podstawowe dla przyłączenia podstacji trakcji tramwajowej na terenie przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki 1/35 obr. G-15.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.129.2022 354739.TG
Data dokumentu: 28.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.129.2022
354739.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożony w dniu 2 czerwca 2022 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN 15 kV – zasilanie podstawowe i rezerwowe dla przyłączenia podstacji trakcji tramwajowej na terenie przy ul. Józefa Korzeniowskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 31, 38/1 obr. G-13.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.139.2022 380224.TG
Data dokumentu: 28.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.139.2022
380224.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożony w dniu 13 czerwca 2022 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie przy ul. Bakaliowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 461, 462/8 obr. W-38.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.126.2022 AB
Data dokumentu: 27.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.06.2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.126.2022
AB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., złożony w dniu 1 czerwca 2022r., uzupełniony w dniu 22 czerwca 2022r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie przy ul. Klimatycznej, ul. Uzdrowiskowej, ul. Wycieczkowej w Łodzi, na działkach nr 18/34, 18/37, 18/22, 525, 531, 526, 527, 528, 529, 530, 406/5, 398/27, 304/12, 287/4 w obrębie B-21.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28.06.2022r. do 11.07.2022r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G Sprawę prowadzi: podinsp. Aleksandra Bledziewska, tel. 42 / 638-57-42

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 27.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.141.2022 387934.KUW
Data dokumentu: 27.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.141.2022
387934.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, P & K DEWELOPER Sp. z o.o., ul. Rataja 38, 92-637 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Gerberowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 278/28, 314/1 obręb geodezyjny W-44.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 czerwca 2022 r. do 11 lipca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 27.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.113.2022 326109.TG
Data dokumentu: 27.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.113.2022
326109.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 20 maja 2022 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 145. P. 2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza gazowego na terenie przy ulicy bez nazwy w rejonie ul. Kolumny 556A w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 25/5 obr. G-57.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 27.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.142.2022 387935.KUW
Data dokumentu: 27.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.142.2022
387935.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Łódź DPM INVEST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Złotno 123C, 94-315 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Bieszczadzkiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 100/2, 138/10, 139/8, 140/6 obręb geodezyjny G-48.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28 czerwca 2022 r. do 11 lipca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 27.06.2022
DPRG-UA-VIII.6730.93.2022 MBO
Data dokumentu: 24.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.06.2022 r.

DPRG-UA-VIII.6730.93.2022
MBO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 24.06.2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VIII.840.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na niepubliczną szkołę podstawową, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Przemysłowej 7, na działkach nr 181/56, 181/82, 181/89 w obrębie B-50.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27.06.2022 r. do 11.07.2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, tel. (42) 638 44 02.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 24.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.106.2022 304971.KUW
Data dokumentu: 23.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.106.2022
304971.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, WODOSPADOWA GVG DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Franciszkańska 104/112 lok. 209, 91-845 Łódź, w dniu 23 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.143.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Wodospadowej, ul. Telefonicznej, ul. Bez nazwy, w granicach działek ewidencyjnych nr 201/3, 143/12, 143/7, 143/10 oraz fragmencie działki nr 143/11 i fragmencie działki nr 143/4 (nieobjętym planem miejscowym) obręb geodezyjny W-8.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 23.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.90.2022 M
Data dokumentu: 23.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.90.2022
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92 550 Łódź, w dniu 23 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 144 .P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi w rejonie ulicy: Stanisława Dubois na działkach o numerach ewidencyjnych: 1/20, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6 (części działek) znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-23 oraz o numerach ewidencyjnych: 4/66, 11/14, 11/16, 11/25 (części działek) znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-21.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 24 czerwca 2022 r. do dnia 7 lipca 2022 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 23.06.2022
DPRG-UA-VI.6730.8.2022 M
Data dokumentu: 23.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6730.8.2022
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 23 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI. 830 .2022 ustalającą warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka rurociągu (koryta krytego rowu melioracyjnego), tj. przebudowie / zarurowaniu istniejącego odcinka otwartego ziemnego rowu melioracyjnego R-J28, przewidzianej do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Podchorążych w rejonie nr 47 na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/327 (część działki), 53/328 (część działki), znajdujących się w obrębie geodezyjnym P-2.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia 6 lipca 2022 r.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 23.06.2022
DPRG-UA-X.6730.86.2021 MCZ
Data dokumentu: 23.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.06.2022 r.

DPRG-UA-X.6730.86.2021
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam, że w dniu 23.06.2022 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.828.2022, dla inwestycji polegającej na :

  • budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi, przebudową fragmentów ulic Kotoniarskiej i Startowej oraz budową zjazdów z tych ulic,

przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Kotoniarskiej 28, na działkach o numerach ewidencyjnych 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/12, 106/13, 106/14, 106/15, 106/16, 106/17, 106/18 i 106/19 oraz fragmentach działek drogowych numer 119/5, 283/2 i 283/4 7 w obrębie geodezyjnym nr G-19.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy wraz z jej treścią zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 24.06.2022 r. do dnia 07.07.2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi wniosku o jej udostępnienie.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94.

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-X.828.2022_20220624.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 23.06.2022
DPRG-UA-VII.6730.333.2021 IK
Data dokumentu: 23.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23-06-2022 r.

DPRG-UA-VII.6730.333.2021
IK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), zawiadamiam, że w dniu 23-06-2022 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.835.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i usługami, infrastrukturą techniczną, układem komunikacji wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kasprzaka/ Artyleryjskiej / Legionów na działkach nr 32/38, 32/45, 32/44, 32/47, 32/46, 32/48, 32/49, 32/50, 32/51, 32/52, 32/53, 32/34, 33/3, 33/2, 45/7, 46/16, 46/48, 46/49, 46/33, 46/44, 46/46, 46/47, 46/45, 46/43, 46/42, 17/30, 17/19, 17/56, 17/57, 17/58, 56/6, 56/8, w obrębie P-8 oraz fragmentach działek drogowych nr 17/27, 15/5, 15/4, 15/6 (ul. Kasprzaka) i fragmentach działek drogowych nr 65/8, 65/14, 65/2, 65/1, 17/1, 65/5, 65/6, 65/10, 65/4, 34/2 (ul. Artyleryjska), w obrębie P-8.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27-06-2022 r. do 11-07-2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ wniosku o jej udostępnienie na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Pliki do pobrania: UA_Decyzja_DPRG-UA-VII.835.2022_20220627.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 23.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.105.2022 304970.KUW
Data dokumentu: 23.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.105.2022
304970.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, w dniu 23 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.142.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN, kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi oraz szafy oświetleniowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Świeckiej, ul. Ustronnej, w granicach działek ewidencyjnych nr 306/4, 303/12, 289 obręb geodezyjny G-43.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 23.06.2022
DPRG-UA-VII.6730.233.2021 EO
Data dokumentu: 22.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22-06-2022 r.

DPRG-UA-VII.6730.233.2021
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 22-06-2022 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.823.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej, na działce o numerze ewidencyjnym 144/3 i na fragmencie działki nr 143 w obrębie P-33 oraz na fragmencie działki drogowej nr 1 w obrębie P-34.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 23-06-2022 r. do 07-07-2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 22.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.143.2022 AB
Data dokumentu: 22.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.06.2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.143.2022
AB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., złożony w dniu 20 czerwca 2022r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przy ul. Dennej i ul. Laskowickiej w Łodzi, na działkach nr 155, 156/6, 156/3, 133/2, 264/1, 233/2, 234, 237/1 w obrębie P-35.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.06.2022r. do 05.07.2022r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G Sprawę prowadzi: podinsp. Aleksandra Bledziewska, tel. 42 / 638-57-42,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 22.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.123.2022 342404.TG
Data dokumentu: 22.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.123.2022
342404.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 27 maja 2022 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.141.P.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych SN dla przyłączenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie przy ul. Ks. Biskupa Wincenta Tymienieckiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 134/3, 132/1, obr. W-26.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 czerwca do 5 lipca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 22.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.134.2022 370291.KUW
Data dokumentu: 21.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.134.2022
370291.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pabianickiej, ul. Skwerowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 114/77, 135/5 obręb geodezyjny G-24.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 czerwca 2022 r. do 05 lipca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 21.06.2022
DPRG-UA-IX.6730.98.2022 KAR
Data dokumentu: 21.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 21.06.2022 r.

DPRG-UA-IX.6730.98.2022
KAR

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 20.06.2022 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.434.2022 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym kanalizacja lokalna), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 143/24 w obrębie W-44.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.06.2022 r. do 05.07.2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu podinspektora: 42 638 54 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Rudalska
Data opracowania: 21.06.2022
DPRG-UA-IX.6730.99.2022 KAR
Data dokumentu: 21.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 21.06.2022 r.

DPRG-UA-IX.6730.99.2022
KAR

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 20.06.2022 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-IX.435.2022 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym kanalizacja lokalna), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 143/25 w obrębie W-44.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.06.2022 r. do 05.07.2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu podinspektora: 42 638 54 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Rudalska
Data opracowania: 21.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.111.2022 321445.TG
Data dokumentu: 21.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.111.2022
321445.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 19 maja 2022 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 140. P. 2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia i złącza kablowego średniego napięcia na terenie przy ul. Ferdynanda Ossendowskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 202/29, 203/31 obr. G-18.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 czerwca do 5 lipca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.132.2022 360559.KUW
Data dokumentu: 21.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.132.2022
360559.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej, ul. A. Hanuszkiewicza, w granicach działek ewidencyjnych nr 1/4 obręb geodezyjny W-10 oraz 949/10, 949/11 obręb geodezyjny W-45.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 21.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.125.2022 MS
Data dokumentu: 20.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.06.2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.125.2022
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A, ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Tuwima, na działkach nr 187/2, 297/5 w obrębie S-06.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.06.2022 r. do 05.07.2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 20.06.2022
DPRG-UA-VI.6730.12.2022 M
Data dokumentu: 17.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6730.12.2022
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 17 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 809 .2022 odmawiającą ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie: abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, abonenckiej linii kablowej elektroenergetycznej SN oraz wewnętrznej linii zasilającej nN przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Polnej / Srebrnej, na działkach o numerach ewidencyjnych: dz. nr 141/19 w obrębie B-28 oraz na częściach działek: nr 141/21 w obrębie B-28 oraz nr 280/29, 309/6, 309/7, 309/11 w obrębie B-29.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 17 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 17.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.116.2022 AB
Data dokumentu: 17.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.06.2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.116.2022
AB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 17 czerwca 2022r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.138.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na terenie w Łodzi, przy ul. Wydmowej, na działkach nr 12/2, 13/1, 14/2, 144/2, 17/1 (fragment) w obrębie W-4. Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 17.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 17.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.117.2022 AB
Data dokumentu: 17.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.06.2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.117.2022
AB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r., poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 17 czerwca 2022r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.137.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na terenie w Łodzi, przy ul. Fijałkowskiego, na działkach nr 53/11 (fragment), 52/8 (fragment) w obrębie P-2. Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 17.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 17.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.133.2022 371232.TG
Data dokumentu: 17.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.133.2022
371232.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożony w dniu 9 czerwca 2022 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci transformatorowej SN/nN, linii kablowych średniego napięcia na terenie przy ul. Beskidzkiej, ul. Zjazdowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 1/35, 1/45, 41/1, 41/3, 31/5, 42/6, 31/8, 31/7, obr. W-4.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 do 30 czerwca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 17.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.95.2022 276429.TG
Data dokumentu: 17.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.95.2022
276429.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 28 kwietnia 2022 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 136. P. 2022 z dnia 17 czerwca 2022 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Jana i Cecylii w rejonie ul. Aksamitnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 80/5, 78/7, 79/1, 78/6, 78/5, 78/4, obr. B-60.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 do 30 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 17.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.109.2022 316417.TG
Data dokumentu: 15.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.109.2022
316417.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 17 maja 2022 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 135. P. 2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego średniego napięcia 15kV oraz linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową – zasilanie rezerwowe, dotyczącego inwestycji dla Hali Sportowej i Lodowiska na terenie przy ul. Prof. Bohdana Stefanowskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 93/10, 3/31 obr. P-30.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 do 28 czerwca 2022 r.
Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.92.2022 266583.KUW
Data dokumentu: 15.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.92.2022
266583.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 15 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.134.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Telefonicznej, ul. Lumumby, ul. Styrskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 43/34, 43/45, 43/53, 51/9, 51/11, 51/12, 51/13, 1/30, 1/31, 52/22, 1/36, 1/1, 58/1 obręb geodezyjny S-3.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 15.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.136.2022 377547.KUW
Data dokumentu: 15.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.136.2022
377547.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Samson Złoty Dąb Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych, w granicach działek ewidencyjnych nr 53/327, 53/326, 24/13 obręb geodezyjny P-2.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 15.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.135.2022 360661.TG
Data dokumentu: 15.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.135.2022
360661.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora WALKO DEVELOPMENT 2 Sp. z o.o. 91-039 Łódź, ul. Obornicka 19 lok.14, złożony w dniu 3 czerwca 2022 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie trzech odcinków sieci wodociągowej o średnicy 160 mm na terenie przy ul. Jagodnica w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki 118/7, obr. P-3.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 do 28 czerwca 2022 r.
Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.06.2022
DPRG-UA-VII.6730.233.2021 EO
Data dokumentu: 14.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VII.6730.233.2021
EO

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 14-06-2022 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-VII.419.2022 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej, na działce o numerze ewidencyjnym 144/3 i na fragmencie działki nr 143 w obrębie P-33 oraz na fragmencie działki drogowej nr 1 w obrębie P-34.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14-06-2022 r. do 28-06-2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 14.06.2022
DPRG-UA-X.6730.77.2022 EJK
Data dokumentu: 13.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13-06-2022 r.

DPRG-UA-X.6730.77.2022
EJK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.795.2022

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik Adblue wraz z dystrybutorem i instalacjami podziemnymi oraz przyłączami mediów do sieci wewnątrzzakładowych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy Prądzyńskiego 1/3, na działkach o numerach ewid.: 634/6 i 635/13 w obrębie G-9. Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.06.2022 r. do 27.06.2022 r.

Z treścią decyzji oraz jej załącznikiem graficznym można się zapoznać:

  1. po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ wniosku o jej udostępnienie (za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty, a także poprzez złożenie ww. wniosku w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi, zlokalizowanej przy ul. Piotrkowskiej 104);
  2. w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania z inspektorem prowadzącym sprawę (numer telefonu: 42 – 638 43 68).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi: inspektor Emilia Jeż-Kucharska, pok.201, tel. (42) 638 43 68

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-X.795.2022_20220614.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 13.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.115.2022 327764.KUW
Data dokumentu: 13.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.115.2022
327764.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu
postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 13 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.133.P.2022 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Bieszczadzkiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 100/2, 138/10, 139/8, 140/6 obręb geodezyjny G-48.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 13.06.2022
DPRG-UA-X.6730.218.2021 JR
Data dokumentu: 13.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.06.2022r.

DPRG-UA-X.6730.218.2021
JR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 09.06.2022 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.768.2022

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami, z komunikacją wewnętrzną, wraz ze zjazdem z ul. Ziemiańskiej i niezbędnym uzbrojeniem terenu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Kolumny 502- Ziemiańskiej, na działkach o nr ew. 126/6, 126/7, 126/8, 126/16 i fragmencie działek nr 126/13, 126/15, 126/17 w obrębie G-56.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.06.2022 r. do 27.06.2022 r.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy strony mogą się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ wniosku o jej udostępnienie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez złożenie ich w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 lub pod numer telefonu inspektora: 42 – 638 43 67

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G Sprawę DPRG-UA-X.6730.218.2021 prowadzi: inspektor Joanna Redzyńska, tel. (42) 638 43 67

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-X.768.2022_20220614.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 13.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.118.2022 334708.KUW
Data dokumentu: 13.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.118.2022
334708.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, TITOLS Sp. z o.o., ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej, ul. Bez nazwy, w granicach działek ewidencyjnych nr 97/28, 605/6, 378/2, 416/12 obręb geodezyjny W-48.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 13.06.2022
DPRG-UA-VII.6730.64.2022 EO
Data dokumentu: 13.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VII.6730.64.2022
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 13-06-2022 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.793.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kopernika 55, na działce o numerze ewidencyjnym 65/6 w obrębie P-18.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 13-06-2022 r. do 27-06-2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 13.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.104.2022 304801.KUW
Data dokumentu: 13.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.104.2022
304801.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu
postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 13 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.132.P.2022 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Gerberowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 278/28, 314/1 obręb geodezyjny W-44.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 13.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.127.2022 352571.TG
Data dokumentu: 10.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.127.2022
352571.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 1 czerwca 2022 r., uzupełniony w dniu 6 czerwca 2022 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Złotno w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 32/2, 25/29, obr. P-3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 23 czerwca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.76.2022 AB
Data dokumentu: 10.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.06.2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.76.2022
AB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 8 czerwca 2022r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.129.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewidzianej do realizacji na terenie w Łodzi, przy ul. Jesiotrowej, na działkach nr 81/4, 81/8, 81/12, 81/13, 81/14, 81/15, 81/16, 81/17 i 62/1 w obrębie G-49. Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 10.06.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 10.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.84.2022 AB
Data dokumentu: 10.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.06.2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.84.2022
AB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 8 czerwca 2022r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.130.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewidzianej do realizacji na terenie w Łodzi, przy ul. Konopnickiej, na działkach nr 642/2, 642/3, 642/4, 642/5, 642/6, 642/34 w obrębie G-28. Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 42, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 10.06.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 10.06.2022
DPRG-UA-VII.6730.89.2022 IK
Data dokumentu: 10.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10-06-2022 r.

DPRG-UA-VII.6730.89.2022
IK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10-06-2022 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.785.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Konstytucyjnej 1B, na działce o numerze ewidencyjnym 132/19, w obrębie S-4.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10-06-2022 r. do 24-06-2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 10.06.2022
DPRG-UA-X.6730.78.2022 EJK
Data dokumentu: 09.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09-06-2022 r.

DPRG-UA-X.6730.78.2022
EJK

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek inwestora, w dniu 09.06.2022 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr DPRG-UA-X.767.2022 dla inwestycji polegającej na budowie budynku Szkoły Podstawowej ZNP (tj. sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz salami lekcyjnymi) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym m.in. wewnętrznym układem komunikacyjnym, zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, zbiornikiem p-poż, zewnętrznymi instalacjami po terenie) przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Scaleniowej 6, na działce o numerze ewidencyjnym 460/13 w obrębie G-42.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 10.06.2022 r. do 23.06.2022 r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).

Informuję, że z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez złożenie wniosku w kancelarii głównej przy wejściu do Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska – budynek G
Sprawę prowadzi: inspektor Emilia Jeż-Kucharska, tel. 42 638 43 68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 09.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.94.2022 274286.TG
Data dokumentu: 08.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.94.2022
274286.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora ŻABA HOLDING Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 48 lok.52, złożonego w dniu 27 kwietnia 2022 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 128. P. 2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia na terenie przy ul. Liściastej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 63/17, 63/20, obr. B-5.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 do 21 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 08.06.2022
DPRG-UA-X.6730.140.2022 MCZ
Data dokumentu: 08.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.06.2022 r.

DPRG-UA-X.6730.140.2022
MCZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2022 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał w dniu 07.06.2022 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.739.2022, dla inwestycji polegającej na :

- budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z urządzeniami budowlanymi,

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Śląskiej 39, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 389/3 i 330/35 w obrębie geodezyjnym numer G-17.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 09.06.2022 r. do dnia 22.06.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G
Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 08.06.2022
DPRG-UA-VII.6730.57.2022 IK
Data dokumentu: 08.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08-06-2022 r.

DPRG-UA-VII.6730.57.2022
IK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 08-06-2022 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.744.2022 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej na działce o numerze ewidencyjnym 583, w obrębie P-15.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 09-06-2022 r. do 23-06-2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 08.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.121.2022 338746.KUW
Data dokumentu: 08.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.121.2022
338746.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kraterowej, ul. Jarowej, ul. Mateusza, ul. Strykowskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 121/2, 69/2, 30/2, 38/1 obręb geodezyjny W-6 oraz 252/102, 252/35 obręb geodezyjny B-21.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 09 czerwca 2022 r. do 22 czerwca 2022 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 08.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.96.2022 275895.KUW
Data dokumentu: 07.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.96.2022
275895.KUW

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania że na wniosek Inwestora, Miasto Łódź – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w dniu 07 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.125.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN z dwoma słupami oświetleniowymi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Zwrotnikowej, w granicach działki ewidencyjnej nr 52/1 obręb geodezyjny G-9.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 07.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.101.2022 291584.TG
Data dokumentu: 07.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.101.2022
291584.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 9 maja 2022 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 126. P. 2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Beskidzkiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 198/10 obr. W-6.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegozamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 7 do 20 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 07.06.2022
SKO.4150.193-197.2022 SKO.4150.218.2022
Data dokumentu: 07.06.2022
Treść:

Obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2022 r., o decyzji nr SKO. 4150.193-197.2022; SKO. 4150.218.2022 dotyczącej odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r. nr DPRG-UA-IX.445.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami, budynku usługowego, niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 49 oraz ul. Wacława 32 i 34/36.

Pliki do pobrania: UA_SKO-CW_20220620.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Maria Siemaszko
Data opracowania: 20.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.85.2022 M
Data dokumentu: 06.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.85.2022
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 6 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.122.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno na działkach o numerach ewidencyjnych: 32/3 (część działki), 75/7 (część działki), znajdujących się w obrębie geodezyjnym P-3.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-43-17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 7 czerwca 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 06.06.2022
DPRG-UA-IX.6730.276.2020 MJS
Data dokumentu: 06.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź 06.06.2022 r.

DPRG-UA-IX.6730.276.2020
MJS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 03.06.2022 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.726.2022

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Grabińskiej/Jasnej na działce nr 844/49 oraz częściach działek nr: 844/40; 844/28 i 844/14 (pełniących funkcję drogi dojazdowej) w obrębie W-45.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy wraz z treścią tej decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 06.06.2022 r. do 20.06.2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać po złożeniu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ wniosku o jej udostępnienie na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 – 638 54 49, kierownika: 42 - 638 44 32, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Mają Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi. Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Maria Siemaszko, pok. 208, tel. (42) 638 54 49
Email: wuia@uml.lodz.pl, m.siemaszko@uml.lodz.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Maria Siemaszko
Data opracowania: 06.06.2022
DPRG-UA-VII.6730.223.2021 EO
Data dokumentu: 03.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VII.6730.223.2021
EO

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 03-06-2022 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-VII.395.2022 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.1804.2021 z dnia 26-10-2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych, na działkach o numerach ewidencyjnych 53/217, 53/219, 53/221 w obrębie P-2.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 06-06-2022 r. do 20-06-2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 03.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.79.2022 M
Data dokumentu: 03.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.79.2022
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź, w dniu 3 czerwca 2022 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.121.P.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kolektora sanitarnego VA cz. II przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 107 na części działki o numerze ewidencyjnym 49/4 znajdującej się w obrębie geodezyjnym P-14.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 3 czerwca 2022 r. do dnia 16 czerwca 2022 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 03.06.2022
DPRG-UA-VI.6733.78.2022 TG
Data dokumentu: 03.06.2022
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 czerwca 2022 r.

DPRG-UA-VI.6733.78.2022
TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 15 kwietnia 2022 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 120. P. 2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Listopadowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 77/13, 77/25, 77/31, 77/38 obr. W-10.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 3 do 17 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek


Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 03.06.2022

Metryka strony i historia zmian