Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2024
DPRG-UA-VII.6730.16.2024 S
Data dokumentu: 01.03.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 1 marca 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.16.2024
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania tj. właścicieli działki o numerze 227/3, znajdującej się w obrębie S-2, że na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (kompletny w dniu 16 lutego 2024 r.) - wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji planowanej w Łodzi przy ul. Dr Stefana Kopcińskiego 21 (na działce o numerze 225 znajdującej się w obrębie S-2), polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na funkcję usługową usługi oświaty (szkoła niepubliczna).

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 43 69 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 02-03-2024 r. do dnia 15-03-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 01.03.2024
DPRG-UA-IX.6730.376.2023 MSZ
Data dokumentu: 01.03.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 01.03.2024r.

DPRG-UA-IX.6730.376.2023
MSZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam, że w dniu 29.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.294.2024
ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z urządzeniami budowlanymi przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Gminnej, na działce nr 107/3, w obrębie W-38.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 54 57, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 01.03.2024
DPRG-UA-IX.6730.436.2023 MMG
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024r.

DPRG-UA-IX.6730.436.2023
MMG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 29.02.2024r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.283.2024 o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Chełmskiej na działce nr ewid. 144 w obrębie W-28.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 54 57, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi do dnia 27-03-2024r.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29-02-2024r. do 13-03-2024r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Martyna Galankiewicz
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.212.2023 M
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024 r

DPRG-UA-VI.6733.212.2023
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33 100 Tarnów, w dniu 29 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 29 .P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110 PE i DN225 PE, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Małej Piętnastki, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 60/20 (część działki), 55/199 (część działki), 55/155 (część działki), 55/156 (część działki), 55/201 (część działki), 56/6, 55/161 na części działki nie objętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/1037/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 października 2000 r., 55/162 na części działki nie objętej ww. mpzp, znajdujących się w obrębie geodezyjnym W 30.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 29.02.2024 r. do dnia 13.03.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.212.2023 M
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.212.2023
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działek:
- nr 55/155 w obrębie W-30 przy ul. Leopolda Tyrmanda 3A i 5
- nr 55/156 w obrębie W-30 przy ul. Leopolda Tyrmanda 3A, 5, 7, 9

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33 100 Tarnów, w dniu 29 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 29 .P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110 PE i DN225 PE, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Małej Piętnastki, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 60/20 (część działki), 55/199 (część działki), 55/155 (część działki), 55/156 (część działki), 55/201 (część działki), 56/6, 55/161 na części działki nie objętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/1037/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 października 2000 r., 55/162 na części działki nie objętej ww. mpzp, znajdujących się w obrębie geodezyjnym W 30.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 29.02.2024 r. do dnia 13.03.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-II.6740.344.2023 661563.MAN
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024 r.

DPRG-UA-II.6740.344.2023
661563.MAN

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 t.j.)

zawiadamiam

o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do udzielenie pozwolenia na budowę budynków o funkcji mieszkaniowej, biurowej i usługowej, garaży, parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi oraz dróg o nawierzchni twardej, układem komunikacji wewnętrznej , na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Hipotecznej 7/9, działki ewid. nr ,280/45, 280/46, 280/47, 280/49,280/50, 280/51, 280/52, 280/53, 280/54, 280/55, 280/35, 280/39, 280/30, 299/17, 299/18, 280/27, w obrębie B-29. Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy drogą telefoniczną oraz składać uwagi i wnioski w sprawie za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub za pośrednictwem Kancelarii przy ulicy Piotrkowskiej 104 budynek B. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a., w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stosownie do treści art. 49b Kpa, w przypadku zawiadomienia w powyższej formie o decyzji lub postanowieniu podlegających zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II
Marta Nagrodzka-Gonciarz

Sprawę prowadzi: p.o. kierownika Marta Nagrodzka -Gonciarz tel. 0-42 638-43-86, Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marta Nagrodzka-Gonciarz
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-II.6740.344.2023 661563.MAN
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024 r.

DPRG-UA-II.6740.344.2023
661563.MAN

Obwieszczenie o zawiadomieniu

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

zawiadamiam strony postepowania,

że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania pozwolenia na budowę budynków o funkcji mieszkaniowej , biurowej i usługowej, garaży, parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi oraz dróg o nawierzchni twardej, układem komunikacji wewnętrznej , na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Hipotecznej 7/9, działki ewid. nr ,280/45, 280/46, 280/47, 280/49,280/50, 280/51, 280/52, 280/53, 280/54, 280/55, 280/35, 280/39, 280/30, 299/17, 299/18, 280/27, w obrębie B-29.

Obwieszczenie o zawiadomieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.02.2024 r. – 07.03.2024 r.

Z dokumentacją do sprawy strony mogą się zapoznać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu: 42 638-43-86), a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez złożenie wniosku w punkcie kancelaryjnym Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego II
Marta Nagrodzka-Gonciarz

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marta Nagrodzka-Gonciarz
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.244.2023 AB
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.244.2023
AB

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 29 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.26.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej, na terenie przy ul. Kasprzaka, Srebrzyńskiej w Łodzi o nr ewid. działek 25, 6/15 (fragment), 6/18 (fragment), 8/11 (fragment), 7/10 (fragment) w obr. P-8.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 01.03.2024 r. do dnia 14.03.2024 r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik

Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VIII.6730.255.2023 ( KAC )
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.255.2023
( KAC )

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki: nr 51/2 z obrębu B-34 przy ul. Wersalskiej 7 w Łodzi

że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi oraz niezbędnymi instalacjami, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Juliusza b.n., na działkach nr 45/2, 45/4, 45/5, 52/2, 51/1 w obrębie B-34.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: /42/ 638 51 29 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 01.03.2024 r. do 14.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: inspektor Katarzyna Cegielska, tel. 42 638 51 29

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.14.2024 23089.KUW
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.14.2024
23089.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Retkińska 41, 94-004 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego na zieleńcu przy ul. Cyganka, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Spadochroniarzy, ul. Pionierskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 558/1, 558/2 obręb geodezyjny P-5.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.14.2024 23089.KUW
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.14.2024
23089.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działki:
- nr 557/14 w obrębie P-5 przy ul. Rowerowej

że na wniosek Inwestora, Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Retkińska 41, 94-004 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego na zieleńcu przy ul. Cyganka, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Spadochroniarzy, ul. Pionierskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 558/1, 558/2 obręb geodezyjny P-5.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-X.6730.378.2023 MCH
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024r.

DPRG-UA-X.6730.378.2023
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm),

zawiadamiam

że w dniu 29.02.2024r. zostało wydane postanowienie nr DPRG-UA-X.153.2024 o podjęciu na wniosek postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210 (działki o nr: 28/10 i 28/11, obręb G-5).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 01.03.2024r. do 14.03.2024r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110 – budynek G (wejście od strony Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Sprawę prowadzi: inspektor Małgorzata Chmiel, tel. 42 638 43 68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.243.2023 AB
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.243.2023
AB

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 29 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.25.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej, na terenie przy ul. Kasprzaka, Artyleryjskiej, Srebrzyńskiej w Łodzi o nr ewid. działek 33/3, 32/45, 32/44, 32/47, 32/49, 32/52, 32/53, 45/7, 32/38, 32/50, 32/46, 32/51, 32/48, 10/69 (fragment), 25 (fragment), 32/42 (fragment) w obr. P-8.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 01.03.2024 r. do dnia 14.03.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VI.6730.3.2020 AMS
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.3.2020
AMS

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 29.02.2024 r. wydano:
• postanowienie nr DPRG-UA-VI.154.2024 podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo–mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 i ul. Wigury 24 (nr działek 123/4, 123/5, 127/3 w obrębie S-07)
• decyzję nr DPRG-UA-VI.286.2024 umarzającą w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo–mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 i ul. Wigury 24 (nr działek 123/4, 123/5, 127/3 w obrębie S-07)

Obwieszczenie o wydanych ww. postanowieniu i decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 1-03-2024 r. do 15-03-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu kierownika 42 638 52 45 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Szałkowska Anna
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.63.2024 KTW
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.63.2024
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek
nr 1/13 i 2/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej,
oraz nr 4/1 i 4/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej 287,

że wszczęto postępowanie oraz zawiadamiam, że zebrano dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: komunikacji wewnętrznej, chodników, instalacji zewnętrznych, studni, szczelnego/szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 3 w obrębie W-16.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 53 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 22.03.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.18.2024 34375.TG
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.18.2024
34375.TG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożonego w dniu 18 stycznia 2024 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 28. P. 2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową na terenie przy ul. Targowej 25 w rejonie ul. Dowborczyków w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 40/5, 58/18 obr. W-24.

Zawiadomienie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 1 do 14 marca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.5.2024 1217.KUW
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.5.2024
1217.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 29 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.27.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Unickiej, ul. Piasecznej, w granicach działek ewidencyjnych nr 317/7, 317/6, 315 obręb geodezyjny G-12.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-X.6730.444.2023 MCH
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2024r.

DPRG-UA-X.6730.444.2023
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm),

zawiadamiam

że w dniu 29.02.2024r. zostało wydane postanowienie nr DPRG-UA-X.152.2024 ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków o funkcji mieszkalno-usługowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210, dz. nr ewid.: 28/8 i 28/9 w obrębie G-05.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 01.03.2024r. do 14.03.2024r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z treścią ww. ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110 – budynek G (wejście od strony Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: inspektor Małgorzata Chmiel, tel. 42 638 43 68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-VIII.6733.1.2024 ( AJ )
Data dokumentu: 29.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.02.2023 r.

DPRG-UA-VIII.6733.1.2024
( AJ )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – odbudowie budynku nastawni wraz z jego zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową przy Alei Pamięci Ofiar Litzmanstadt Getto 8, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie działki ewidencyjnej o numerze 386/3, znajdującej się w obrębie B-23

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01.03.2024 r. do 15.03.2023 r.

Ponadto informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 44 02, kierownika 42-638 57 44.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.
Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 29.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.379.2023 MSZ
Data dokumentu: 28.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 28.02.2024r.

DPRG-UA-IX.6730.379.2023
MSZ

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam, że w dniu 28.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.282.2024

umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Ziemiańskiej, na działce nr 107/3, w obrębie W-38.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 54 57, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 28.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.7.2024 MS
Data dokumentu: 28.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.02.2024r.

DPRG-UA-VI.6733.7.2024
MS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 )

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej N/C DN 160,125 PE wraz z przyłączami gazu N/C DN 90, 63 PE przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Rzgowskiej, Łukasińskiego, Kasowej na działkach nr 48/1, 48/3, 165 (fragm.), 47/3 (fragm.), 48/4 (fragm.), 51/17 (fragm.) w obrębie G-14 oraz 74/4 (fragm.) w obrębie G-03.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 29.02.2024r. do 13.03.2024r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 28.02.2024
DPRG-UA.III.6740.98.2024
Data dokumentu: 27.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 lutego 2024 r.

DPRG-UA.III.6740.98.2024
RPW/71261/2024/RN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:

  • Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami, murem oporowym oraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na nieruchomości przy ul. Rawskiej 8 w Łodzi, dz. nr ewid. 54/1, obręb W-29.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), a także uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy drogą telefoniczną oraz składać uwagi i wnioski w sprawie, za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej lub do kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi (Budynek B), przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi do dnia 13 marca 2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Radosław Naskręcki
Data opracowania: 27.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.22.2024 47200.KUW
Data dokumentu: 26.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.22.2024
47200.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej, ul. Kłodzkiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 76/2, 77/10, 77/14, 77/15, 77/19, 77/20, 77/21, 78/2, 78/3, 79/2, 80/1, 83/4 obręb geodezyjny W-5.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26 lutego 2024 r. do 11 marca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 26.02.2024
DPRG-UA.III.6740.208.2023
Data dokumentu: 26.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 lutego 2024 r.

DPRG-UA.III.6740.208.2023
RPW/324737/2023/IG

Obwieszczenie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego
dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 26 lutego 2024 r., w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924 ze zm.) oraz w związku z uchyleniem decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-III.2340.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. przez Wojewodę Łódzkiego decyzją nr 59/2024 z dnia 20 lutego 2024r., znak: GPB-III.7721.27.2024.KT i przekazaniu w całości sprawy do ponownego rozpatrzenia, Prezydent Miasta Łodzi postanowieniem nr DPRG-UA-III.333.2024 z dnia 26 lutego 2024 r. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wniosku spółki Epol Holding Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2023r., o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na nieruchomości przy ul. Augustów w Łodzi, działka nr ewid. 56 w obrębie W-20, do dnia, w którym decyzja Wojewody Łódzkiego nr 12/2023 z dnia 11 grudnia 2023r., znak: GPB-I.747.7.2023 MM/KKw, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa przyłącza oraz gazociągu dosilającego wysokiego ciśnienia wraz ze stacją gazową pomiarową oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym również linii światłowodowej – Łódź, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5” stanie się ostateczna.

Obwieszczenie dotyczące postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego III
Agnieszka Chmielewska

Pliki do pobrania: UA_postanowienie_DPRG-UA-III-333-2024_20240227.pdf
Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Igor Grzegory
Data opracowania: 26.02.2024
DPRG-UA-VIII.6730.4.2024 MBO
Data dokumentu: 26.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26.02.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.4.2024
MBO

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 26.02.2024 r. wydano postanowienie Nr DPRG-UA-VIII.142.2024 zawieszające na wniosek strony postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz budowie urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Harcerskiej 8/10, na działce nr 200/6 w obrębie B-50.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27.02.2024 r. do 12.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, tel. (42) 638 44 02.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 26.02.2024
DPRG-UA-X.6730.436.2023 EO
Data dokumentu: 26.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 lutego 2024 r.

DPRG-UA-X.6730.436.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania:
właścicieli działki nr 66/9 z obrębu G-10 przy ul. Brużyckiej
oraz pozostałych właścicieli działki nr 66/7 z obrębu G-10 przy ul. Flatta 4

że w dniu 26-02-2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.265.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Flatta 2/4, na działce o numerze ewidencyjnym 66/8 w obrębie G-10.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27-02-2024 r. do 12-03-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 26.02.2024
DPRG-UA-X.6730.4.2024 DP
Data dokumentu: 23.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 23.02.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.4.2024
DP

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania i zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania
- właścicieli i użytkowników wieczystych
działki o nr ewidencyjnym 61/2 w obrębie geodezyjnym nr G-29 przy ul. Rzgowskiej 216

że na wniosek z dnia 02.01.2024 r. toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego na funkcję handlowo-usługową (sklep spożywczy o powierzchni sprzedaży do 119 m2), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 216A na terenie oznaczonym, jako działka o nr ewidencyjnym 62 w obrębie geodezyjnym nr G-29.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz składania wniosków i uwag na piśmie za pośrednictwem:
- platformy ePUAP,
- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe,
- punktu kancelaryjnego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 - budynek B (wejście od strony dziedzińca),
a także uzyskiwać informacje pod numerem telefonu podinspektora - (42) 638 56 93 - oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 23.02.2024 r. do 07.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępcaca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: podinspektor Daniel Płóciennik, pok. 204, e-mail: d.plociennik@uml.lodz.pl, tel. (42) 638 56 93

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Daniel Płóciennik
Data opracowania: 23.02.2024
DPRG-UA-VIII.6733.2.2024 KAC
Data dokumentu: 23.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.02.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6733.2.2024
KAC

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 - tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 - tekst jednolity ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku dydaktycznego z łącznikiem wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/19, 59/21, 59/32, 59/33, 59/46 w obrębie B-54.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23.02.2024 r. do 7.03.2024 r.

Ponadto informuję, że strona w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, może brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-51-29, kierownika 42 638-57-44.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Katarzyna Cegielska pok. 301, tel. (42) 638-51-29

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 23.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.17.2024 32952.TG
Data dokumentu: 23.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.17.2024
32952.TG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz – Wschód” 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 12, złożonego w dniu 17 stycznia 2024 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 23. P. 2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 300 mm na terenie przy ul. Świtezianki w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 93/83, 93/44 obr. B-9.

Zawiadomienie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23 lutego do 7 marca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 23.02.2024
DPRG-UA-VIII.6733.2.2024 KAC
Data dokumentu: 23.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.02.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6733.2.2024
KAC

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działki:
nr 59/14 z obrębu B-54 przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi

że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku dydaktycznego z łącznikiem wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/19, 59/21, 59/32, 59/33, 59/46 w obrębie B-54.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-51-29 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 23.02.2024 r. do 7.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Katarzyna Cegielska, tel. 42 638-51-29

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 23.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.25.2024 69862.TG
Data dokumentu: 23.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.25.2024
69862.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Veolia Energia Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, złożony w dniu 5 lutego 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Admiralskiej, ul. Inflanckiej, Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto w rejonie ul. Stalowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 425//1, 425/28, 425/32, 425/33, 425/34, 425/35, 425/36, 425/37, 425/38, 550/69, 550/70, 550/71, 550/51, 550/73 obr. B-23, 28/3, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 4/1, 4/4, 2/62, 4/2, 3/10, 3/12, 3/11 obr. B-51.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23 lutego do 7 marca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 23.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.235.2023 MS
Data dokumentu: 23.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.235.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 23.02.2024r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.22.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 110 PEHD wraz z przyłączem wodyoraz sieci kanalizacji ogólnospławnej dn 315 PVC wraz z przyłączem kanalizacji ogólnospławnej planowanych do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Gojawiczyńskiej, na fragmentach działek nr 201/103, 159/5, 160/113, 160/132, 160/124, 160/125, 160/131 w obrębie G-17.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 26.02.2024 r. do dnia 10.03.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 23.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.4.2024 AB
Data dokumentu: 23.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.4.2024
AB

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 23 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.24.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z hydrantem przeciwpożarowym wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa wodociągu w rejonie ulicy Gojawiczyńskiej na odcinku od ulicy Chłędowskiego do posesji Gojawiczyńskiej 3B”, na terenie przy ulicy Gojawiczyńskiej w Łodzi o nr ewid. działek 201/119, 201/34 (fragment) w obrębie G-17.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 26.02.2024 r. do dnia 11.03.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 23.02.2024
DPRG-UA-II.6740.345.2023 661564.MAN
Data dokumentu: 22.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.02.2024 r.

DPRG-UA-II.6740.345.2023
661564.MAN

Obwieszczenie o zawiadomieniu

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

zawiadamiam strony postepowania,

że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania pozwolenia na budowę, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej sieci, instalacji zewnętrznych i przyłączy w zakresie wodnokanalizacyjnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych dla potrzeb zespołu budynków o funkcji mieszkaniowej , biurowej i usługowej, garaży, parkingów naziemnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz dróg o nawierzchni twardej, układem komunikacji wewnętrznej, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Hipotecznej 7/9, działki ewid. nr 280/44,280/45, 280/46, 280/47, 280/49,280/50, 280/51, 280/52, 280/53, 280/54, 280/55, 280/35, 280/39, 280/30, 299/17, 299/18, 280/27, 279/20, 279/17, 279/1, w obrębie B-29 oraz141/21 w obrębie B-28

Obwieszczenie o zawiadomieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22.02.2024 r. – 06.04.2024 r.

Z dokumentacją do sprawy strony mogą się zapoznać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu: 42 638-43-86), a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez złożenie wniosku w punkcie kancelaryjnym Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II
Marta Nagrodzka-Gonciarz

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marta Nagrodzka-Gonciarz
Data opracowania: 22.02.2024
DPRG-UA-VIII.6730.9.2024 ( KAC )
Data dokumentu: 22.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.02.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.9.2024
( KAC )

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki:
nr 137 z obrębu B-53 przy ul. Bystrzyckiej 41 w Łodzi
nr 138 z obrębu B-53 przy ul. Bystrzyckiej 43 w Łodzi
nr 139 z obrębu B-53 przy ul. Bystrzyckiej 45 w Łodzi

że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, układu komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, urządzeniami budowlanymi, wiatami śmietnikowymi i wiatami na rowery, zjazdu z ul. Bystrzyckiej na teren inwestycji, sieci wodociągowej oraz instalacji zewnętrznych na terenie działki, przewidzianej do realizacji przy ul. Bystrzyckiej b.n. na fragmentach działek o nr ewidencyjnych 141/1 i 117/5 obręb B-53.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: /42/ 638 51 29 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 23.02.2024 r. do 07.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: inspektor Katarzyna Cegielska, tel. 42 638 51 29

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Cegielska
Data opracowania: 22.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.225.2023 AB
Data dokumentu: 22.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.225.2023
AB

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 22 lutego 2024 r. wydano postanowienie Nr DPRG UA VI.139.2024 prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji nr DPRG-UA-VI.4.P.2024 z dnia 15.01.2024 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z budową stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowości nominalnej w zakresie Q=630 Nm3/h, na terenie przy ul. Przedniej w Łodzi o nr ewid. działek 287/14 (fragment), 289/36 (fragment), 432 (fragment), 431/18, 430/6 w obr. G-44.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 46, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 23.02.2024 r. do dnia 07.03.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Bledziewska
Data opracowania: 22.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.12.2024 12087.KUW
Data dokumentu: 22.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.12.2024
12087.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rudzkiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 431/1, 431/4, 431/7 obręb geodezyjny G-42.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23 lutego 2024 r. do 07 marca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 22.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.234.2023 MS
Data dokumentu: 22.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.234.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 22.02.2024r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.21.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy DN=200 mm wraz z przyłączami wodociągowymi przeznaczonych do realizacji w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej na działkach nr 1/14, 1/18, 1/31, 1/32, 1/34, 1/35, 1/36 oraz 157/8 (fragm.), 1/21 (fragm.), 1/17 (fragm.) w obrębie B-48.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 23.02.2024 r. do dnia 07.03.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 22.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.23.2024 EO
Data dokumentu: 22.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.23.2024
EO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych współwłaścicieli działki nr 122 z obrębu P-29 przy ul. Proletariackiej 22

że na wniosek z dnia 26-01-2024 r., zmieniony w dniu 21-02-2024 r., złożony przez Plast Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Proletariackiej 24A, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Proletariackiej 24AB, na działkach nr 134/23, 134/25, 134/108, 134/116, 134/118, 134/120 w obrębie P-29.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 23-02-2024 r. do 08-03-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 22.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.30.2024 MF
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.02.202 r.

DPRG-UA-VII.6730.30.2024
MF

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działki nr 537 z obrębu P-5 przy ul. Cyganka 10

że w dniu 21-02-2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Cyganka na działkach o numerach ewidencyjnych 538/1, 538/2 i 539/1 w obrębie P-5.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 50 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 22.02.2024 r. do 07-03-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Fikus
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.241.2023 770472.KUW
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.241.2023
770472.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 21 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.20.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno, w granicach działek ewidencyjnych nr 108/11, 100/30 obręb geodezyjny P-40.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22 lutego 2024 r. do 06 marca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-IX.6733.1.2024 KTW
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6733.1.2024
KTW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że na wniosek Uniwersytet Medyczny w Łodzi wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku dydaktyczno-administracyjnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, na fragmentach działek nr 403/2, 411 i 53/1 w obrębie W-14.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (tel. (42) 638 53 49) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22.02.2024 r. do 07.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.11.2024 EO
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.11.2024
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 21-02-2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.245.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych, na działce o numerze ewidencyjnym 139 w obrębie P-3.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 22-02-2024 r. do 07-03-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638 52 43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-X.6730.37.2024 MCZ
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.02.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.37.2024
MCZ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku art. 53 ust.1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania :
właścicieli działek o numerach ewidencyjnych 130/16, 123/1 i 124/123 w obrębie geodezyjnym numer G-2,

że w dniu 05.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Nad Jasieniem na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 128 i 129 w obrębie geodezyjnym numer G-2.

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, uzyskania informacji telefonicznie pod numerem (42) 638 56 94 oraz zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 w pok. 202, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 22.02.2024 r. do dnia 06.03.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.364.2023 KS wg
Data dokumentu: 21.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.364.2023
KS
wg

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 21.02.2024 r. zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi akta sprawy dotyczące decyzji nr DPRG-UA-IX.69.2024 z dnia 17.01.2024 r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym wewnętrznego układu komunikacji i parkowania oraz budowie/przebudowie instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy al. Piłsudskiego 93 na działce nr 12/1 w obrębie W-26 – w związku z odwołaniem od ww. decyzji nr DPRG-UA-IX.69.2024.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 22.02.2024 r. do 07.03.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 21.02.2024
DPRG-UA-II.6740.379.2023 90219.MA
Data dokumentu: 20.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.02.2024 r.

DPRG-UA-II.6740.379.2023
90219.MA

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

zawiadamiam strony postepowania,

że po rozpatrzeniu pisma strony postępowania, zostało wydane postanowienie o nr DPRG-UA-II.307.2024 w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10, na działce ewid. nr 200/6 w obrębie B-50.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.02.2024 r. – 04.04.2024 r.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu: 42 638-43-86), a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez złożenie wniosku w punkcie kancelaryjnym Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego II
Marta Nagrodzka-Gonciarz

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marta Nagrodzka-Gonciarz
Data opracowania: 19.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.24.2024 69864.TG
Data dokumentu: 20.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.24.2024
69864.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Veolia Energia Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, złożony w dniu 5 lutego 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Zmiennej, ul. Strykowskiej, ul. Wojska Polskiego w rejonie Al. Grzegorza Palki w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 7/8, 14/5, 14/6, 16/10, 16/2 obr. B-51, 236/14, 236/58, 236/56, 236/60, 237/3, 239/9, 236/5 obr. B-50, 249, 26/9, 26/43, 26/16, 139/11, 137, 133/4 obr. B-52.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20 lutego do 4 marca 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.15.2024 27403.TG
Data dokumentu: 20.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.15.2024
27403.TG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, SOLIDNY RATAJA 52 Sp. z. o o 97-310 Raków Duży, ul. Makowa 4, złożonego w dniu 16 stycznia 2024 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.19.P.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Macieja Rataja w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 132/14, 132/16, 132/15, 132/13, 154/54 obr. W-42.

Zawiadomienie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 lutego do 5 marca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.11.2024 MS
Data dokumentu: 19.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.02.2024r.

DPRG-UA-VI.6733.11.2024
MS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 )

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV planowanej do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Technicznej na części działek nr 32/24, 40/35 w obrębie W-33.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20.02.2024r. do 04.03.2024r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 19.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.231.2023 EO
Data dokumentu: 19.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.231.2023
EO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 110/20 z obrębu P-30 przy ul. Żwirki

że na wniosek z dnia 13-12-2023 r., uzupełniony w dniu 10-01-2024 r., toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami w jednym budynku) wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi, na działce nr 40/5 w obrębie P-30 przy ul. Gdańskiej 149 oraz nr 40/2 w obrębie P-30 przy ul. Żwirki 17.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20-02-2024 r. do 05-03-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 19.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.238.2023 L
Data dokumentu: 16.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16-02-2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.238.2023
L

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania
- właścicieli działki nr 409/1 w obrębie P-4 przy ul. Husarskiej 22A w Łodzi,

że na wniosek z dnia 24.01.2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego (pow. sprzedaży do 500 m2) oraz budowie urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Husarskiej 24, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 408 w obrębie P-4.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16.02.2024 r. do 02.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu:
- inspektor: Larysa Arska - (42) 638 53 46,
- kierownik: Anna Szałkowska - (42) 638 52 45.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi inspektor Larysa Arska, pok. 206, tel. 042 638 53 46

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 16.02.2024
DPRG-UA-VIII.6730.249.2023 MBO
Data dokumentu: 16.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.02.2024r.

DPRG-UA-VIII.6730.249.2023
MBO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działek nr 251/2, 251/3, 256/1 z obrębu B-11 przy ul. Pszczelnej 24 i 26 w Łodzi

że toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie studni i kanalizacji lokalnej – przydomowej oczyszczalni ścieków, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Czapli, na działce o nr ewidencyjnym 252/26, w obrębie B-11.

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami do dnia wydania decyzji.

Ponadto informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział poprzez składanie uwag i żądań w sprawie, za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.02.2024 r. do 04.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 16.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.13.2024 SW
Data dokumentu: 15.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.13.2024
SW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działki nr 104/1 w obrębie W-8 przy ul. Zbójnickiej 31a-31d

że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zbójnickiej 31 na działce o numerze ewidencyjnym 103/4 w obrębie W-8.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 207, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 55 67

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16.02.2024 r. do 01.03.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).
Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 15.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.15.2024 L
Data dokumentu: 15.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15-02-2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.15.2024
L

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania
- właścicieli działki nr 82 w obrębie S-3 przy ul. Dniestrzańskiej 5 w Łodzi,

że na wniosek z dnia 24.01.2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego (mieszczącego się na parterze budynku mieszkalnego jednorodzinnego) na funkcję mieszkalną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Porannej 4, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 77/1 w obrębie S-3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16.02.2024 r. do 02.03.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu:
- inspektor: Larysa Arska - (42) 638 53 46,
- kierownik: Anna Szałkowska- (42) 638 52 45.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi inspektor Larysa Arska, pok. 206, tel. 042 638 53 46

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 15.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.399.2023 SW wg
Data dokumentu: 15.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.399.2023
SW wg

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 15.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.220.2024,

o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej na działce o numerze ewidencyjnym 105/32 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.02.2024 do 01.03.2024. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 15.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.400.2023 SW wg
Data dokumentu: 15.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.400.2023
SW wg

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 15.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.221.2024,

o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej na działce o numerze ewidencyjnym 105/33 w obrębie W-38.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.02.2024 do 01.03.2024.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 15.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.16.2024 26473.TG
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.16.2024
26473.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Zarząd Inwestycji Miejskich 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, złożony w dniu 15 stycznia 2024 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów dla zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi – Część 1 Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Kusocińskiego: „Przebudowa chodnika na drogę dla pieszych i rowerów na ul. Kusocińskiego (odcinek od ul. Retkińskiej do działki nr ewid. 186/1 obr. P-25)” na terenie przy ul. Janusza Kusocińskiego, w rejonie ul. Retkińskiej, ul. Hufcowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 71/7, 71/8, 186/1, 203, 205/2, 210/14, 210/15 obr. P-25.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 do 27 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.10.2024 KTW
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 90-926
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.10.2024
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek nr 4/1 i 4/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej 287, oraz nr 1/13 i 2/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej bez numeru,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową drogi dojazdowej, chodników, instalacji zewnętrznych, studni, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 3 w obrębie W-16.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 53 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.02.2024 r. do 28.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 06.03.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.229.2023 724301.KUW
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.229.2023
724301.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 14 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.18.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu do 10 kPa), przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Łazowskiego, ul. Przedświt, ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Ofiarnej, ul. Obszernej, ul. Sarmackiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 349/81 obręb geodezyjny G-26 oraz 256/4, 253/25, 291/45, 291/18, 291/9, 295/28, 291/23, 291/20, 291/21, 291/22, 291/6, 913, 361/14, 295/25, 295/27, 388/3, 388/5, 388/7, 381/3, 389/3, 389/1, 389/2 obręb geodezyjny G-27.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.229.2023 724301.KUW
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.229.2023
724301.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działek:
- nr 291/45 w obrębie G-27 przy ul. Łazowskiego 36,38,40
- 291/23 w obrębie G-27 przy ul. Ofiarnej 4

że na wniosek Inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 14 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.18.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu do 10 kPa), przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Łazowskiego, ul. Przedświt, ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Ofiarnej, ul. Obszernej, ul. Sarmackiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 349/81 obręb geodezyjny G-26 oraz 256/4, 253/25, 291/45, 291/18, 291/9, 295/28, 291/23, 291/20, 291/21, 291/22, 291/6, 913, 361/14, 295/25, 295/27, 388/3, 388/5, 388/7, 381/3, 389/3, 389/1, 389/2 obręb geodezyjny G-27.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.206.2023 EO
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.206.2023
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.128.2024 z dnia 30-01-2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162 w obrębie P-33.

W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-02-2024 r. do 29-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.206.2023 EO
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.206.2023
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 85/252 z obrębu P-33 przy ul. Komandorskiej 10

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.128.2024 z dnia 30-01-2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162 w obrębie P-33.

W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-02-2024 r. do 29-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.207.2023 EO
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.207.2023
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.129.2024 z dnia 30-01-2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162, 51/4 w obrębie P-33.

W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-02-2024 r. do 29-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.207.2023 EO
Data dokumentu: 14.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.207.2023
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 85/252 z obrębu P-33 przy ul. Komandorskiej 10

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.129.2024 z dnia 30-01-2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162, 51/4 w obrębie P-33.

W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-02-2024 r. do 29-02-2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 14.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.2.2024 MS
Data dokumentu: 13.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.02.2024r.

DPRG-UA-VI.6733.2.2024
MS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 )

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A. ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej Dn76,1/140 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Stockiej na części działek nr 42/2, 45/5, 45/20 w obrębie G-03. Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.02.2024r. do 28.02.2024r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 45, kierownika 42 638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 13.02.2024
DPRG-UA I.6740.42.2024 52545 LZ
Data dokumentu: 12.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 lutego 2024 r.

DPRG-UA-I.6740.42.2024
52545 LZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję ogół społeczeństwa
że na wniosek Inwestora - PDC Industrial Center 229 sp. z o. o., 00-844 Warszawa, pl. Europejski 1, w dniu 06.02.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-I.288.2024 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującego halę produkcyjno-magazynowo-usługową wraz z infrastrukturą techniczna i i drogową, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Langiewicza, na fragmentach działek nr: 110/2, 111, 112/1, 113/2 (dawniej fragment dz. nr 113/1), 113/3 (dawniej fragment dz. nr 113/1), 114/1, w obrębie P-39.

Przedmiotowa hala jest częścią inwestycji polegającej na budowie Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Usługowego przy ul. Langiewicza w Łodzi.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 13.02.2024 r. do dnia 26.02.2024 r.

W związku z powyższym informuję, że:
- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr DPRG-UA-I.288.2024 z dnia 06.02.2024 r., udostępniona w dniach 13.02.2024 – 26.02.2024,
- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy – w trybie określonym w dziale II ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego I
Radosław Woźniarski

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-I-288-2024_20240213.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Lidia Zysiak
Data opracowania: 12.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.19.2024 35044.TG
Data dokumentu: 09.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.19.2024
35044.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Precapital Prime Sp. z o.o. Sp. K 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 25, złożony w dniu 18 stycznia 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o DN 160 PEHD na terenie przy ul. Marcina Kasprzaka, ul. Artyleryjskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 15/6, 15/4, 15/5, 17/27, 17/56, 17/57, 46/42, 46/46, 46/33, 32/47, 32/50, 32/52, 32/51, 32/48, 32/46, 32/38, 32/44, 32/45, 33/3, 45/7, 65/5, 65/6 obr. P-8.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9 do 22 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.239.2023 765189.KUW
Data dokumentu: 09.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.239.2023
765189.KUW

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, w dniu 09 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.16.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pojezierskiej, ul. Rumuńskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 145, 138/21, 138/24 obręb geodezyjny B-27 oraz nr 146/10, 1/16 obręb geodezyjny B-29.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 09 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272-65-54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 09.02.2024
DPRG-UA-X.6730.429.2023 ŻGJ
Data dokumentu: 09.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.02.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.429.2023
ŻGJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania
(w tym właścicieli i użytkowników wieczystych działek o nr ewid.: 309 i 311, obręb G-12)

iż w dniu 07.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.181.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Poprzecznej 9, na działce o nr ewid. 310, obręb G-12 oraz informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi (90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G, pok. 202) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.: 8.00-16.00 oraz we wtorki w godz.: 8.00-17.00, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 09.02.2024 r. do dnia 24.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania: 09.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.328.2023 KTW
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.328.2023
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek nr 144/4, 144/5, 657/2 i 660 w obrębie W-21 przy ul. Widzewskiej 40B

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garaży wielopoziomowych, budowie/przebudowie uzbrojenia terenu i urządzeń budowlanych oraz budowie małej architektury, przewidzianej do realizacji w Łodzi pomiędzy ulicami Widzewską, Chmielowskiego i Wałową na działkach nr 654, 655, 656, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/4, 144/4, 144/5, 121/14, 119/3, 116/10, 113/6, 113/9, 111/4, 111/6, 180/37, 346/2, 640/15, 640/22, 640/17, 631/268, 180/39 oraz na fragmentach działek nr 114/7 i 180/22, w obrębie W-21.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 8.02.2024 r. do 22.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 29.02.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638-53-49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-IV.6740.43.2024
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-IV.6740.43.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775) w związku z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożony w dniu 26.01.2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer LOD1293C wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej 109, działka ewid. nr 28/6 w obrębie G-31.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r.

Obwieszczenie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego IV
Wiktoria Chojnacka

Sprawę prowadzi: inspektor Małgorzata Naporska tel. (042) 638-51-28

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Naporska
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.67.2023 IK
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.67.2023
IK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 8.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.189.2024 umarzającą w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, zjazdu z ul. Podchorążych, infrastruktury technicznej i niezbędnych urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych 67/ Podchorążych, na działkach o numerach ewidencyjnych 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/16, fragmencie działki drogowej o numerze ewidencyjnym 24/11, w obrębie P-2.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 9.02.2024 r. do 23.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.385.2023 KS
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.385.2023
KS

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1c, w związku z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam właścicieli/użytkowników wieczystych działki nr 73 w obrębie W-4, położonej w Łodzi przy ul. Budy 12,

że w dniu 8.02.2024 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.191.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnych ujęć wody, urządzeń kanalizacji lokalnej, instalacji zewnętrznych, drogi dojazdowej i komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Opolskiej na części działki nr 74/31 oraz działkach nr 74/27, 74/28 i 74/30 w obrębie W-4.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.385.2023 KS
Data dokumentu: 08.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.385.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 08.02.2024 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.191.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnych ujęć wody, urządzeń kanalizacji lokalnej, instalacji zewnętrznych, drogi dojazdowej i komunikacji wewnętrznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Opolskiej na części działki nr 74/31 oraz działkach nr 74/27, 74/28 i 74/30 w obrębie W-4.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638-55-67).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 08.02.2024
DPRG-UA-X.6730.480.2023 DP
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.02.2024 r

DPRG-UA-X.6730.480.2023
DP

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania i zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania
- pozostałych właścicieli i użytkowników wieczystych
działki o nr ewidencyjnym 273 w obrębie geodezyjnym nr G-1 przy ul. Obywatelskiej 74

że na wniosek z dnia 12.12.2023 r., w związku z postępowaniem legalizacyjnym prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego - studni głębinowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 74A na terenie oznaczonym, jako działka o nr ewidencyjnym 272/11 w obrębie geodezyjnym nr G-1.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz składania wniosków i uwag na piśmie za pośrednictwem:
- platformy ePUAP,
- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe,
- punktu kancelaryjnego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 - budynek B (wejście od strony dziedzińca),
a także uzyskiwać informacje pod numerem telefonu podinspektora - (42) 638 56 93 - oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 07.02.2024 r. do 20.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępcaca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: podinspektor Daniel Płóciennik, pok. 204, e-mail: d.plociennik@uml.lodz.pl, tel. (42) 638 56 93

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Daniel Płóciennik
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.436.2023 MMG
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.02.2024r.

DPRG-UA-IX.6730.436.2023
MMG

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Chełmskiej na działce nr ewid. 144 w obrębie W-28.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 27-02-2024r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 54 57 lub kierownika: 42 638 44 32 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07-02-2024r. do 20-02-2024r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Martyna Galankiewicz
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.328.2023 KTW
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.328.2023
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garaży wielopoziomowych, budowie/przebudowie uzbrojenia terenu i urządzeń budowlanych oraz budowie małej architektury, przewidzianej do realizacji w Łodzi pomiędzy ulicami Widzewską, Chmielowskiego i Wałową na działkach nr 654, 655, 656, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/4, 144/4, 144/5, 121/14, 119/3, 116/10, 113/6, 113/9, 111/4, 111/6, 180/37, 346/2, 640/15, 640/22, 640/17, 631/268, 180/39 oraz na fragmentach działek nr 114/7 i 180/22, w obrębie W-21.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 28.02.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.228.2023 MS
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.228.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku firmy PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 7.02.2024r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.15.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją techniczną i stanowiskiem słupowym SN, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, planowanych do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Opolskiej, na działkach nr 47/3 (fragm.), 47/4 (fragm.), 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14, 47/15 w obrębie W-05.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-57-45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 8.02.2024 r. do dnia 21.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-X.6730.484.2023 ŻGJ
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.02.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.484.2023
ŻGJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz.775 ze zm.), a także art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania
(w tym właścicieli i użytkowników wieczystych działek o nr ewid.: 215 i 213, obręb G-4)

iż w dniu 7.02.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-X.180.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego (hotelu pracowniczego) z częścią handlowo-usługową w parterze (o pow. sprzedaży do 200m2) wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową istniejącego zjazdu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Radomskiej 3/5, na działkach o nr ewid.: 214 i 216 oraz fragmencie działki drogowej o nr ewid. 237, obręb G-4 oraz informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi (90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G, pok. 202) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.: 8.00-16.00 oraz we wtorki w godz.: 8.00-17.00, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 8.02.2024 r. do dnia 23.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-IV.6740.42.2024
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7.02.2024 r.

DPRG-UA-IV.6740.42.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775) w związku z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożony w dniu 6 lipca 2023 roku, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer LOD1288A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ksawerowskiej 22, działka ewid. nr 212/2 w obrębie G-50.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r.

Obwieszczenie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego IV
Wiktoria Chojnacka

Sprawę prowadzi: inspektor Małgorzata Naporska tel. (042) 638-51-28

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Naporska
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-VIII.6730.192.2023 JJ
Data dokumentu: 07.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.192.2023
JJ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli / użytkowników wieczystych działek nr 561 z obrębu B-23

że toczy się postępowanie oraz zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnego z garażami i usługami wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Okopowej 70/106, na działkach nr 557/26 i 557/28 w obrębie B-23.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638-51-33 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 9.02.2024 r. do 24.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Janusz Jastrzębski, tel. 42 638-51-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Janusz Jastrzębskiego
Data opracowania: 07.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.376.2023 MSZ
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06-02-2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.376.2023
MSZ

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że toczy się postępowanie oraz zostały zebrane dowody i materiały (w tym projekt decyzji przekazany do uzgodnień) w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z urządzeniami budowlanymi przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Gminnej, na działce nr 107/3, w obrębie W-38.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie do dnia 27-02-2024 r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 54 57 lub kierownika: 42 638 44 32 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 06-02-2024 r. do 19-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 05.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.237.2023 758748.TG
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.237.2023
758748.TG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 14 grudnia 2023 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.14.P. 2024 z dnia 6 lutego 2024 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160, 125, 110 PERC (do 10 kPa) wraz z przyłączami gazu dn 90, 40 PERC na terenie przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego, ul. Alojzego Felińskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 257/28, 257/35, 257/41, 257/30, 257/31, 257/37, 257/33, 260/74, 260/72, 260/71, 267/120, 270, 267/97, 267/115, 257/29, 257/34, 257/40 obr. G-17.

Zawiadomienie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 6 do 19 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.233.2023 743161.KUW
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.233.2023
743161.KUW

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że wydano postanowienie Nr DPRG-UA-VI.97.2024 z dnia 06 lutego 2024 r.

o zawieszeniu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr LOD1292A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rzgowskiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 3/49 obręb geodezyjny G-28.

Zawiadomienie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 07 lutego 2024 r. do 20 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora (42) 272 65 54, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-VIII.6730.254.2023 ( AJ )
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.02.2024 r.

DPRG-UA-VIII.6730.254.2023
( AJ )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania – współwłaścicieli działki
nr 116 z obrębu B-32 przy ul. Sierpowej 23 w Łodzi

że w dniu 06.02.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu STORA ENSO POLAND S.A., przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wareckiej 7, na działce 107/20 w obr. B-32.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: / 42 / 638 44 02 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G
Sprawę prowadzi: inspektor Agnieszka Jędrzejczak, tel. 42 638 44 02

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-VII.6730.12.2024 IK
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.12.2024
IK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam

strony postępowania tj. właścicieli działki nr 229 przy ul. 1 Korpusu Pancernego WP 2, że w dniu 18-01-2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. 1 Korpusu Pancernego WP 4 / 1 Korpusu Pancernego WP (bez numeru), na działkach nr 227/1, 228, w obrębie P-39.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, zapoznawania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag do czasu wydania decyzji.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07-02-2024 r. do 21-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki III
Agnieszka Dybowska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-I.6740.281.2022 530770.GCz
Data dokumentu: 06.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 06.02.2024 r.

DPRG-UA-I.6740.281.2022
530770.GCz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję ogół społeczeństwa, że na wniosek Inwestora, Spółki Tymienieckiego 33A FRAM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Piotrkowska 44, 90-265 Łódź, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 05.02.2024 r. wydał decyzję nr DPRG-UA-I.282.2024, w której:
1. zatwierdził projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i portiernią, częściowej rozbiórce istniejącego budynku dawnej obory, rozbiórce łącznika pomiędzy budynkami dawnej stajni i spichlerza oraz budynku stróżówki, remoncie konserwatorskim, przebudowie i nadbudowie, ze zmiana sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną jednorodzinną, istniejącego budynku d. obory (budynek D) oraz remoncie konserwatorskim, przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową, dwóch budynków d. stajni i d. spichlerza (budynki B i C), z zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem komunikacji i miejscami parkingowymi, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i murem oporowym na granicy działki, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 33A w Łodzi, działki 138/3, 138/4, 138/7, 138/8, obr. W-26,
2. udzielił pozwolenia na : - częściową rozbiórkę istniejącego budynku dawnej obory, - rozbiórkę łącznika pomiędzy budynkami dawnej stajni i spichlerza, - rozbiórkę budynku stróżówki, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 33A w Łodzi, działki 138/3, 138/4, 138/7, 138/8, obr. W-26,
3. zatwierdził projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i portiernią, z wewnętrznym układem komunikacji i miejscami parkingowymi, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i murem oporowym na granicy działki, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 33A w Łodzi, działki 138/3, 138/4, 138/7, 138/8, obr. W-26, stanowiącego I etap inwestycji, o której mowa w punkcie 1. niniejszej decyzji,

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r.

W związku z powyższym informuję, że:
- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr DPRG-UA-I.282.2024 z dnia 05.02.2024 r., udostępniona w dniach 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r.
- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy – w trybie określonym w dziale II ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Kierownika
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego I
Radosław Woźniarski

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-I-282-2024_20240207.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Grzegorz Czarczyński
Data opracowania: 06.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.242.2023 M
Data dokumentu: 05.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.242.2023
M

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 5 lutego 2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 13 .P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przy ul. Tadeusza Gajcego, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie działki ewidencyjnej o numerze 112/2, znajdującej się w obrębie W 42.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 5 lutego 2024 r. do dnia 18 lutego 2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 05.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.18.2024 34375.TG
Data dokumentu: 02.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 lutego 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.18.2024
34375.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, złożony w dniu 18 stycznia 2024 r., skorygowany w dniu 1 lutego 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową na terenie przy ul. Targowej 25 w rejonie ul. Dowborczyków w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 40/5, 58/18 obr. W-24.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 2 do 15 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 02.02.2024
DPRG-UA-XIII.6740.8.2024 19953.AW
Data dokumentu: 02.02.2024
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamia się, że w dniu 1 lutego 2024 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-XIII.254.2024 o udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia realizowanego pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z czterema zbiornikami podziemnymi o pojemności 6,7 m 3 zasilającą budynek produkcyjny na nieruchomości przy ulicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105P w Łodzi, na dz.ew.nr 6/359 w obrębie B-33”

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji na stronie internetowej BIP UMŁ: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-47-62).

Termin udostępnienia treści decyzji: od 5 lutego 2024 r. do 19 lutego 2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Pliki do pobrania: UA_decyzja_DPRG-UA-XIII-264-2024_20240205.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Wróbel
Data opracowania: 02.02.2024
DPRG-UA-X.6730.199.2022 MCZ
Data dokumentu: 02.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.02.2024 r.

DPRG-UA-X.6730.199.2022
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2024 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał w dniu 01.02.2024 r. postanowienie numer DPRG-UA-X.82.2024 wyjaśniające treść decyzji o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.558.2023 z dnia 23.05.2023 r., dla inwestycji polegającej na :

- budowie budynku usługowego wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej, oznaczonym jako działki o numerach ewidencyjnych 350/16 i 189/70 w obrębie geodezyjnym numer G-26.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od dnia 05.02.2024 r. do dnia 19.02.2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.
Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 02.02.2024
DPRG-UA-IX.6730.471.2023 KTW
Data dokumentu: 01.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.02.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.471.2023
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działki
nr 257/16 w obrębie W-1 przy ul. Okólnej,

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym: studnią oraz kanalizacją lokalną), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Okólnej, na działce nr 257/17 w obrębie W-1.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638 53 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 01.02.2024 r. do 15.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 22.02.2024 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 01.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.2.2024 M
Data dokumentu: 01.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.2.2024
M

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania tj. właścicieli działek:

- nr 101/3 w obrębie G-15 - droga wewnętrzna od ul. Kołowej do ul. Siarczanej
- nr 119/3 w obrębie G-15 - droga wewnętrzna od ul. Siarczanej do ul. Krochmalnej
- nr 119/4 w obrębie G-15 - droga wewnętrzna od ul. Siarczanej do ul. Krochmalnej
- nr 100/25 w obrębie G-15 przy ul. Kołowej 16/24
- nr 100/30 w obrębie G-15 przy ul. Kołowej 16/24
- nr 100/32 w obrębie G-15 przy ul. Siarczanej
- nr 7/55 w obrębie G-15 przy ul. Przyborowskiego 4 i 4A
- nr 7/56 w obrębie G-15 przy ul. Przyborowskiego 6 i 8
- nr 118/19, 118/23, 118/10, 118/20, 118/28, 118/29 obr. G-15 przy ul. Krochmalnej 15
- nr 118/26 obr G-15 przy ul. Krochmalnej 16
- nr 100/29 obr. G-15 przy ul. Kołowej 16-24
- nr 100/31 obr. G-15 przy ul. Siarczanej
- nr 96/27 obr. G-15 przy ul. Siarczanej 1-9
- nr 117/21 obr. G-15 przy ul. Siarczanej 2/4
- nr 132/15 obr. G-15 przy ul. Podgórnej 57
 nr 132/12 obr. G-15 przy ul. Podgórnej 57
- nr 99/12 obr. G-15 przy ul. Siarczanej 11
- nr 7/5 obr. G-15 przy ul. Przyborowskiego 4
- nr 7/23 obr. G-15 przy ul. Przyborowskiego 6,

że na wniosek Inwestora - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90 133 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej (w ramach inwestycji: „Budowa wodociągów w ul. Kołowej, Siarczanej, Krochmalnej oraz w drodze wewnętrznej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Podgórnej”), przeznaczonego do realizacji w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych: 101/3, 95/21, 115/12 (część działki), 100/32, 100/30, 100/33 (część działki), 100/25 (część działki), 7/10 (część działki), 7/55 (część działki), 7/56 (część działki), 7/51 (część działki), 7/15, 5/8 (część działki), 5/6, 5/7, 29/8 (część działki), 119/3, 119/4, 133/10, 133/11, 133/13 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-15.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 02.02.2024 r. do 15.02.2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 01.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.2.2024 M
Data dokumentu: 01.02.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.02.2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.2.2024
M

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90 133 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej (w ramach inwestycji: „Budowa wodociągów w ul. Kołowej, Siarczanej, Krochmalnej oraz w drodze wewnętrznej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Podgórnej”) przewidzianej do realizacji w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych: 101/3, 95/21, 115/12 (część działki), 100/32, 100/30, 100/33 (część działki), 100/25 (część działki), 7/10 (część działki), 7/55 (część działki), 7/56 (część działki), 7/51 (część działki), 7/15, 5/8 (część działki), 5/6, 5/7, 29/8 (część działki), 119/3, 119/4, 133/10, 133/11, 133/13 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-15.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 02.02.2024 r. do dnia 15.02.2024 r.

Uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 01.02.2024
DPRG-UA-XIII.6740.292.2023 673542.WJ
Data dokumentu: 01.02.2024
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamia się, że w dniu 29.01.2024 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-XIII.236.2024 o udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn600, pomiędzy komorą K-104/33/1 i likwidowaną komorą K-104/32, w rejonie punktu stałego PS-104/34, na terenie nieruchomości przy ulicach: Targowej 69 i 71, Fabrycznej 11 w Łodzi wraz z przebudową odwodnienia sieci ciepłowniczej oraz przebudową instalacji zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie posesji przy ul. Fabrycznej 11, na działkach: ewid. nr: 73/10; 68; 64/1; 63/1, w obrębie W–25.

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji na stronie internetowej BIP UMŁ: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.

Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. (tel. 42-638-43-16).

Termin udostępnienia treści decyzji: od 02.02.2024 r. do 16.02.2024 r.

Znak sprawy:
DPRG-UA-XIII.6740.292.2023
673542.WJ

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Eligia Klimek

Pliki do pobrania: UA_decyzja_ DPRG-UA-XIII-236-2024_20240202.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Wiesława Jerzykowska
Data opracowania: 01.02.2024
DPRG-UA-VI.6733.17.2024 32952.TG
Data dokumentu: 31.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.17.2024
32952.TG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Spółdzielnia Mieszkaniowa „RADOGOSZCZ – WSCHÓD” 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 12, złożony w dniu 17 stycznia 2024 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 300 mm na terenie przy ul. Świtezianki w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek: 93/83, 93/44 obr. B-9.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 1 do 14 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638-47-58, kierownika 42 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638-47-58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 31.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.37.2023 MS
Data dokumentu: 31.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.37.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania
tj. właścicieli działki nr 56/43 w obrębie G-06, przy ul. Podhalańskiej 2-16.

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”, w dniu 31.01.2024r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.141.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 56/42, 56/43 oraz nr 55/14 w obrębie G-06.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 01.02.2024 r. do dnia 14.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 31.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.37.2023 MS
Data dokumentu: 31.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.37.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”, w dniu 31.01.2024r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.141.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 56/42, 56/43 oraz nr 55/14 w obrębie G-06.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 01.02.2024 r. do dnia 14.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 31.01.2024
DPRG-UA-X.6730.403.2023 MCH
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024r.

DPRG-UA-X.6730.403.2023
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

właścicieli i użytkowników wieczystych działki o nr 189 w obrębie G-17

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowie istniejącego zjazdu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Śląskiej 116, dz. nr ewid.: 188 oraz część działki o nr 330/46 w obrębie G-17.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie, co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, do dnia 19.02.2024r.

Strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 43 68 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 30-01-2024 r. do 12-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki V
Lidia Czarczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-IX.6730.10.2024 KTW
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.10.2024
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek nr 1/13 i 2/5 w obrębie W-16 przy ul. Pomorskiej,

że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową drogi dojazdowej, chodników, instalacji zewnętrznych), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działce nr 3 w obrębie W-16.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, składać pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: (42) 638-53-49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638-53-49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.38.2023 MS
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.38.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania
tj. właścicieli działki nr 37/69 w obrębie G-06 przy ul. Kossaka 2,4,6,8 oraz ul. Zbaraskiej 15, 17

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 30.01.2024r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.127.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 37/69 oraz nr 55/14 w obrębie G-06.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-57-45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 31.01.2024 r. do dnia 13.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VI.6730.38.2023 MS
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024 r.

DPRG-UA-VI.6730.38.2023
MS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.127.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Podhalańskiej na terenie obejmującym części działek nr 37/69 oraz nr 55/14 w obrębie G-06.

Uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-57-45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz składając pismo w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od dnia 31.01.2024 r. do dnia 13.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.207.2023 EO
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.207.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 85/252 z obrębu P-33 przy ul. Komandorskiej 10

że w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.129.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Pienistej 35, na działkach nr 50/7, 50/8, 85/162, 51/4 w obrębie P-33.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 31-01-2024 r. do 14-02-2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.207.2023 EO
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.207.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.129.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162, 51/4 w obrębie P-33.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.206.2023 EO
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.206.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

zawiadamiam strony postępowania – pozostałych właścicieli działki nr 85/252 z obrębu P-33 przy ul. Komandorskiej 10,

że w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.128.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Pienistej 35, na działkach nr 50/7, 50/8, 85/162 w obrębie P-33.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora: 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VII.6730.206.2023 EO
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VII.6730.206.2023
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 30.01.2024 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.128.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku handlowo - usługowego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pienistej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych 50/7, 50/8, 85/162 w obrębie P-33.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638-52-43, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera), po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.6.2024 4777.KUW
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.6.2024 4777.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Hyrnej, w granicach działek ewidencyjnych nr 187/40, 187/44, 186/30, 186/29 obręb geodezyjny W-10 oraz nr 202/4 obręb geodezyjny W-11.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-VI.6733.5.2024 1217.KUW
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

DPRG-UA-VI.6733.5.2024
1217.KUW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Unickiej, ul. Piasecznej, w granicach działek ewidencyjnych nr 317/7, 317/6, 315 obręb geodezyjny G-12.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 30.01.2024
DPRG-UA-IX.6730.438.2023 KS
Data dokumentu: 30.01.2024
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2024 r.

DPRG-UA-IX.6730.438.2023
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 30.01.2024 r. zostało wydane postanowienie nr DPRG-UA-IX.76.2024 podejmujące z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym urządzeń kanalizacji lokalnej i instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Listopadowej 38A na części działki nr 120/5 w obrębie W-10.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638-55-67).

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury