Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2021
DPRG-UA-VIII.6733.1.2021 (AJ)
Data dokumentu: 10.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.06.2021 r.

DPRG-UA-VIII.6733.1.2021
(AJ)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 - tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159 wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku Pawilonu nr 12 – Centrum Rehabilitacji i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159 na terenie obejmującym część działki nr ewid. 51/37 z obrębu B-37.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11.06.2021 r. do 24.06.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-44-02, kierownika (42) 638-57-44.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 10.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.174.2021 397576.TG
Data dokumentu: 10.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 czerwca 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.174.2021
397576.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Solidny Sp. z o.o. Sp. K 97-310 Raków Duży, ul. Makowa 4, złożony w dniu 1 czerwca 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV na terenie przy ul. Macieja Rataja w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 151/22, 151/23, 151/24, 151/25, 151/26, 151/27, 151/28, 151/29, 151/30, 151/31, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16 obr. W-42.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 do 25 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.173.2021 393555.TG
Data dokumentu: 10.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 czerwca 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.173.2021
393555.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 31 maja 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV pomiędzy RPZ Brzezińska i RPZ Radogoszcz na terenie przy ul. Strykowskiej, ul. Warszawskiej, w rejonie ul. Centralnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 153/2 obr. W-6, 106/28 obr. B-52, 1/33, 1/35 obr. B-51, 252/102 obr. B-21, 386/8 obr. B-23.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 11 do 25 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.06.2021
DPRG-UA-VII.6730.203.2020 KAR
Data dokumentu: 09.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 09.06.2021 r.

DPRG-UA-VII.6730.203.2020
KAR

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam, że w związku z odwołaniem Wnioskodawcy od wydanej w dniu 26.05.2021 r. decyzji nr DPRG-UA-VII.895.2021 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej przechowalni bagażu – mebli, wyposażenia mieszkań wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji przy ul. Rąbieńskiej 109 w Łodzi, na działce nr 20/5 w obrębie P-1, akta postępowania przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10.06.2021 - 24.06.2021 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Anna Szałkowska

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Rudalska
Data opracowania: 09.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.135.2020 BW
Data dokumentu: 09.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 09.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.135.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 09.06.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.164.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej ŚR/C z rur PE 100 RC dn 63, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Ogrody Romanów - ul. Romanowskiej, na fragmentach działek nr 80/41 i 46/64 w obrębie B-55.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.06.2021 r. do 23.06.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Sprawę prowadzi: inspektor Beata Woźniak, tel. 42 638 43 69

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 09.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.132.2021 M
Data dokumentu: 09.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.132.2021
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 09.06.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.163.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Świetna, Witolda na działkach o numerach ewidencyjnych: 212/10, 374/1, 374/2, 371/4, 371/9, 361/13, 361/6, 361/1, 361/2, 361/5, 361/12, 514/13 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-30.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 10.06.2021 r. do dnia 23.06.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 09.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.137.2020 BW
Data dokumentu: 09.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 09.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.137.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 09.06.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.162.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej Ś/C z rur PE 100 RC SDR11 dn40, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Pływackiej - działki nr 91/5, 104/4, 104/5, 104/11, 362/146, 362/150, 362/153, 362/157, 362/175, 363/51, 363/54, 363/57, 363/60, 1755/9, 1755/25 w obrębie P-23.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.06.2021 r. do 23.06.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 09.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.146.2020 BW
Data dokumentu: 08.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 08.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.146.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź w dniu 08.06.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.161.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR11 dn63, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Bratysławskiej, ul. Pienistej i ul. Obywatelskiej - na fragmentach działek nr 27/41, 28/9, 100/177 i 101/1 oraz działce nr 220 w obrębie P-36.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 09.06.2021 r. do 22.06.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Sprawę prowadzi: inspektor Beata Woźniak, tel. 42 638 43 69.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 08.06.2021
DPRG-UA-X.6733.4.2021 MCH
Data dokumentu: 08.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.06.2021 r.

DPRG-UA-X.6733.4.2021
MCH

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek inwestora - Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ustronnej 3/9, na części działki o nr 428/35 oraz działce 428/5, w obrębie G-43.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Urząd Miasta / Ogłoszenia i zawiadomienia/ Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury / oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 09.06.2021r. do 22.06.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-43-67, kierownika (42) 638-44-32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Sprawę prowadzi inspektor Małgorzata Chmiel, tel. (42) 638 43 67.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 08.06.2021
DPRG-UA-IX.6730.93.2021 AN
Data dokumentu: 07.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7-06-2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.93.2021
AN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 28.05.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-IX.916.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, w tym lokalnego ujęcia wody i lokalnej kanalizacji, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Goryczkowej, na działce nr 334/6 obręb W-44.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.06.2021 r. do 22.06.2021r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z zm.) uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49. Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora (42 638 44 80 lub kierownika 42 638 44 32) oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dnia 07.05.2021 r).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Sprawę prowadzi: inspektor Adriana Nowak pok. 207, tel. 42 638 44 80.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Adriana Nowak
Data opracowania: 07.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.169.2021 MS
Data dokumentu: 07.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.169.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j..) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej DN150-32 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, na działkach nr 261, 260/1, 259/3, 259/4 w obrębie S-01.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.06.2021r. do 21.06.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 07.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.161.2021 MS
Data dokumentu: 07.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.161.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j..) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej instalacji kogeneracji o mocy do 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie Organika-CAR S.A. przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Teofilowskiej 54/56, na działkach nr 63/13, 63/14, 63/15, 63/16, 42/72, 42/75, 43/3 w obrębie B-33.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.06.2021r. do 21.06.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 07.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.120.2021 M
Data dokumentu: 07.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.120.2021
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 07.06.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.159.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rycerskiej w Łodzi na działkach o numerach: nr 18/4, 18/5, 18/7, 18/11, 18/12 znajdujących się w obrębie geodezyjnym G-26.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 08.06.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 07.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.150.2021 307199.TG
Data dokumentu: 07.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 czerwca 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.150.2021
307199.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora VEOLIA ENERGIA Łódź SA. 92-550 Łódź, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 złożonego w dniu 4 maja 2021 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.158.P.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie w rejonie ul. Pomorskiej, ul. Niciarnianej, ul. Czechosłowackiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 17/5, 411, obr. W-14.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 do 22 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 07.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.136.2020 BW
Data dokumentu: 07.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 07.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.136.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 07.06.2020 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.160.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej N/C z rur PE 100RC dn110, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny, na działkach nr 52/4 i 91/1 w obrębie G-55.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.06.2021 r. do 21.06.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 07.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.116.2021 MS
Data dokumentu: 07.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.116.2021
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź w dniu 02.06.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.156.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Koniakowskiej na działkach nr 259/10 i 259/17 w obrębie W-01.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.06.2021 r. do 21.06.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 07.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.115.2021 MS
Data dokumentu: 07.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.115.2021
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź w dniu 02.06.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.155.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Grabińskiej, na działce nr 215/71 w obrębie W-45.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.06.2021 r. do 21.06.2021 r. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 07.06.2021
DPRG-UA-V.6740.2.1.2021 185381.RJ
Data dokumentu: 04.06.2021
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się, że w dniu 31 maja 2021 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DPRG-UA-V.4.2021 – o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2020 r. Nr: DAR-UA-V.6.2020, o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg A, B, C w kwartale ulic Traugutta – Kilińskiego – Tuwima – Sienkiewicza.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji na stronie internetowej:
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/zawiadomienia-wydzialu-urbanistyki-i-architektury/.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w UMŁ, w tym również w Wydziale Urbanistyki i Architektury (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 7157/VIII/21 z dnia 7 maja 2021 r.)
W związku z w/w ograniczeniami, w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, strony mogą się kontaktować wyłącznie telefonicznie (tel. 42-638-46-77), drogą elektroniczną: platforma ePUAP lub e-mailem r.jendrys@uml.lodz.pl, bądź korespondencyjnie na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90 – 926 Łódź, ul. Piotrkowska 110.

Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 4 czerwca 2021 r.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.1.2021
185381.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Pliki do pobrania: WUiA_decyzja_zrid_4_21_20210604.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 01.06.2021
DPRG-UA-V.6740.2.10.2020 851757.RJ
Data dokumentu: 04.06.2021
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 131 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 11c ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), zawiadamia się, że zostało wniesione odwołanie od wydanej w dniu 28 kwietnia 2021 r. decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.3.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg F i H na odcinku od ul. Narutowicza/Wschodnia do ul. Narutowicza bez skrzyżowania.
W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, przekazane zostało do Wojewody Łódzkiego.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.10.2020
851757.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 01.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.147.2021 298109.KUW
Data dokumentu: 02.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02 czerwca 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.147.2021
298109.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 02 czerwca 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.154.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny, w granicach działek ewidencyjnych nr 124/13, 11/15, 11/6 obręb geodezyjny G-33.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 04 czerwca 2021 r. do 17 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 02.06.2021
DPRG-UA-XIV.6740.85.2021 178413.MK
Data dokumentu: 02.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.06.2021 r.

DPRG-UA-XIV.6740.85.2021
178413.MK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Działając w trybie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz.247t.j.) zawiadamia się, że w dniu 28.05.2021 r. została wydana decyzja Nr DPRG-UA-XIV.1316.2021 zatwierdzająca projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca 7R Projekt 10 sp. z o.o. , 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 7, pozwolenia na budowę hali magazynowo-produkcyjnej DC2 z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na nieruchomości przy ul. Maratońskiej 96, dz. nr: 120/6, 121/29 w obrębie P-37 i dz. nr 353/28 w obrębie P-23.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 02.06.2021 r. - 15.06.2021 roku.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 65, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Kierownika Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego V

Daria Kmiecik

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Kędzierska
Data opracowania: 02.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.99.2021 BW
Data dokumentu: 02.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 02.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.99.2021
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora w dniu 02.06.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.157.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 160 mm PEHD, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Łodzianka 1c - na działkach nr 92/8 i 243 w obrębie W-01.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 03.06.2021 r. do 16.06.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 maja 2020 r., Nr 4080/VIII/20), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.
Sprawę prowadzi: inspektor Beata Woźniak, tel. 42 638 43 69.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 02.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.148.2021 302624.KUW
Data dokumentu: 02.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02 czerwca 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.148.2021
302624.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 93/5, 86/14, 86/13, 86/12, 86/11, 89/46, 88, 87, 86/9 obręb geodezyjny W-30.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 04 czerwca 2021 r. do 17 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 02.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.144.2021 279377.KUW
Data dokumentu: 02.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02 czerwca 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.144.2021
279377.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 100/1, 100/2, 99, 98, 204/10, 96, 95, 94/2, 90/9, 92/3, 90/7, 89/87 obręb geodezyjny W-30.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 04 czerwca 2021 r. do 17 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 02.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.149.2021 302625.KUW
Data dokumentu: 02.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02 czerwca 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.149.2021
302625.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, ul. Zawodowej, ul. Zapadłej, ul. Morcinka, ul. Gen. Grota-Roweckiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 86/9, 84, 83, 82/6, 73, 72, 65, 64, 1/55, 55/204, 63, 55/205, 55/203, 28/34, 28/33, 1/53, 188/5, 1/32 obręb geodezyjny W-30 oraz 258, 259, 260, 261, 245/25, 263, 264, 265, 266, 268, 269 obręb geodezyjny W-28.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 04 czerwca 2021 r. do 17 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 02.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.154.2021 323247BN
Data dokumentu: 01.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.06.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.154.2021
323247BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora w dniu 01.06.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.153.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Reymonta dz. nr 97 obręb G-23.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 02.06.2021 r. do 15.06.2021r
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 01.06.2021
DPRG-UA-VII.6730.161.2020 EO
Data dokumentu: 01.06.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 1 czerwca 2021 r.

DPRG-UA-VII.6730.161.2020
EO

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę (Mini Plaza Sp. z o.o.) inwestycji, polegającej na budowie zespołu budynków usługowo - handlowych, układu komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zjazdu z ul. Rąbieńskiej oraz niezbędnych urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 115, na działkach o numerach ewidencyjnych 48/6 i 48/7 oraz na fragmencie działki drogowej nr 49 w obrębie P-41.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty zapoznania się z obwieszczeniem.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe oraz poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Politechniki 32, Krzemienieckiej 2b, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.
Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dnia 07-05-2021 r.).
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 02-06-2021 r. do 16-06-2021 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 01.06.2021
DPRG-UA-VI.6733.141.2021 276412.TG
Data dokumentu: 31.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.141.2021
276412.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora VEOLIA ENERGIA Łódź SA. 92-550 Łódź, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 złożonego w dniu 22 kwietnia 2021 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI.149.P.2021 z dnia 31 maja 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie w rejonie ul. ul. Wschodniej, ul. Rewolucji 1905 r. w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 224/2, 225, 226, 221/2, 221/5, 221/3, obr. S-1.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 1 do 15 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 31.05.2021
DPRG-UA-X.6730.118.2021 JR
Data dokumentu: 31.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 31.05.2021r.

DPRG-UA-X.6730.118.2021
JR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwukondygnacyjnego zespołu budynków usługowo-handlowych (do dwóch budynków) o powierzchni sprzedaży do 750m2, wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych i uzbrojenia terenu (w tym komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Białostockiej 1, na działkach o nr ew. 1198/2, 1198/3, 1198/4, 1134/3, 1134/7, 1159/37, 1159/38, 1159/6 w obrębie G-26.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 31.05.2021 r. do 14.06.2021 r.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 21.06.2021 r.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi. Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z zm.) uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu mogą brać udział, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5 i Wierzbowa 49. Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora (42 - 638 43 67) oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 31.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.163.2021 359877.TG
Data dokumentu: 31.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.163.2021
359877.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora złożony w dniu 19 maja 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Jasnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 844/28, 844/40, obr. W-45. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 1 do 15 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 31.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.159.2021 332873.KUW
Data dokumentu: 31.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.159.2021
332873.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej, ul. Antoniewskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 44/32, 99/2 obręb geodezyjny W-15.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 31.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.119.2021 229138.KUW
Data dokumentu: 31.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.119.2021
229138.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w dniu 31 maja 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.151.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN i złącza kablowego ZKSN, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września w granicach działek ewidencyjnych nr 54/76, 54/51 obręb geodezyjny W-36.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 31.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.124.2021 247248.KUW
Data dokumentu: 31.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.124.2021
247248.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 31 maja 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.152.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Dubois, ul. Starogardzkiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 83/48, 424/3 obręb geodezyjny G-23.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 31.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.128.2021 M
Data dokumentu: 31.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.128.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20 340 Lublin, Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul.: Koncertowej, Rzgowskiej, Grażyny, Rentownej, Białostockiej na działkach o numerach ewidencyjnych: 1008/1, 986/24, 893/125, 1033/59, 1033/57, 893/102, 893/108, 893/107, 893/17, 893/22, 1070/36, 1070/35, 1070/32, 1089/2, 1088/2, 1087/1, 1086/5, 1086/7, 1085/5, 1084/2, 1159/24, 1159/4, 1159/16 w obrębie G-26 oraz na działkach o numerach: 467/3, 477/18, 477/22 w obrębie G-27.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 maja 2021 r. do 13 czerwca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki I
Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 31.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.123.2021 MS
Data dokumentu: 31.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.123.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Miasta Łódź – Zarządu Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki pieszo – rowerowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi na odcinku od ul. Śmigłego – Rydza do ul. Do Folwarku z odnogą w kierunku al. Piłsudskiego na działkach nr 130/7 (fragm.), 130/8 (fragm.), 129/3 (fragm.) oraz 133/1 (fragm.) w obrębie W-26.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 01.06.2021r. do 14.06.2021r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 31.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.110.2021 M
Data dokumentu: 28.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.110.2021
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 28.05.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI.148.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Byszewskiej na częściach działek o numerach ewidencyjnych 373/1 i 371/2 znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-46.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 31.05.2021 r. do dnia 13.06.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.05.2021
DPRG-UA-VII.6730.79.2021 EO
Data dokumentu: 28.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 maja 2021 r.

DPRG-UA-VII.6730.79.2021
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 28-05-2021 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-VII.919.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i drogą wewnętrzną, przewidzianej do realizacji w Łodzi, na działkach o numerach ewidencyjnych 12/8 i 12/10 przy ul. Kirasjerów, na fragmencie działki nr 12/9 przy ul. Złotno 148 oraz na fragmencie działki drogowej nr 1/1 w obrębie P-10.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 31-05-2021 r. do 14-06-2021 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23-11-2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47, Piłsudskiego 100, Politechniki 32, Krzemienieckiej 2b, Smugowej 26a i 30/32, Sienkiewicza 5, Wierzbowej 49.
Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora: 42 638 52 43 lub kierownika: 42 638 52 45 oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dnia 07-05-2021 r.).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 28.05.2021
DPRG-UA-X.6730.151.2021 JR
Data dokumentu: 28.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.05.2021r.

DPRG-UA-X.6730.151.2021
JR

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 741)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 28.05.2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy DPRG-UA-X. 913 .2021 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Naturalnej, na działce o numerze ewidencyjnym 123/30 i fragmencie działki nr 199 w obrębie G-56.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 28.05.2021r. do 11.06.2021r. (od tego dnia uważa się je za dokonane)
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47,al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 28.05.2021
DPRG-UA-X.6730.218.2020 MCH
Data dokumentu: 27.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.05.2021 r.

DPRG-UA-X.6730.218.2020
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm),

zawiadamiam

że w dniu 27.05.2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr DPRG-UA-X.907.2021 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beczkowej 14/16 na działkach nr: 94/1, 94/2, 94/3, obręb G-24.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 28.05.2021 r. do 11.06.2021 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 27.05.2021
DPRG-UA-IX.6730.182.2021 KTW
Data dokumentu: 27.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27-05-2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.182.2021
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 26.05.2021 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.903.2021

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych budowie do 2 wiat wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym: studni głębinowej i kanalizacji lokalnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zaścianek Bohatyrowicze, na działce nr 99/11 w obrębie W-1.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 28.05.2021 do 11.06.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z zm.). W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. -Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dn. 08.05.2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 – 638 53 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora: 42 – 638 53 49).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 27.05.2021
DPRG-UA-VII.6730.203.2020 KAR
Data dokumentu: 26.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 26.05.2021 r.

DPRG-UA-VII.6730.203.2020
KAR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 26.05.2021 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-VII.895.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej przechowalni bagażu – mebli, wyposażenia mieszkań wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji przy ul. Rąbieńskiej 109 w Łodzi, na działce nr 20/5 w obrębie P-1.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 27.05.2021 r. do 10.06.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dnia 07.05.2021 r., informuję, że z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy: ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz ul. Smugowej 26a i 30/32. Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu podinspektora (42 638-54-49 lub kierownika 42 638-52-45) oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Rudalska
Data opracowania: 26.05.2021
DPRG-UA-IX.6730.112.2021 SW
Data dokumentu: 25.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 25.05.2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.112.2021
SW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 25.05.2021 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.888.2021.

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej na działce o numerze ewidencyjnym 34/30 oraz na częściach działek nr 31/25, 34/22 i 72 w obrębie W-03.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26.05.2021 do 09.06.2021.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z zm.).
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. - Dz.U. 2020, poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6655/VIII/21 z dn. 01.03.2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 55 67, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 55 67; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 25.05.2021
DPRG-UA-IX.6730.111.2021 SW
Data dokumentu: 25.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 25.05.2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.111.2021
SW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 25.05.2021 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.887.2021.

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej na działce o numerze ewidencyjnym 34/29 oraz na częściach działek nr 31/25, 34/22 i 72 w obrębie W-03.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26.05.2021 do 09.06.2021.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z zm.).
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. - Dz.U. 2020, poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6655/VIII/21 z dn. 01.03.2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 55 67, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 55 67; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 25.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.137.2021 BW
Data dokumentu: 25.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.137.2021
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej Ś/C z rur PE 100 RC SDR11 dn40, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pływackiej - działki nr 91/5, 104/4, 104/5, 104/11, 362/146, 362/150, 362/153, 362/157, 362/175, 363/51, 363/54, 363/57, 363/60, 1755/9, 1755/25 w obrębie P-23.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 26.05.2021 r. do 08.06.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-43-69, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II

Anna Szałkowka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 25.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.145.2021 BW
Data dokumentu: 24.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 24.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.145.2021
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci średniego napięcia SN-15kV w ramach usunięcia kolizji z projektowaną zabudową jednorodzinną: budowie dwóch odcinków linii kablowych SN-15kV i budowie czterech słupów krańcowych linii napowietrznej SN-15kV (w tym dwóch w miejscu słupów demontowanych), przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Fantazyjnej – ul. Kolumny - działki nr 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 11/11, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 13/4, 13/5, 13/6 w obrębie G-55.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25.05.2021 r. do 07.06.2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-43-69, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 24.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.153.2021 M
Data dokumentu: 24.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.153.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny na części działki o numerze ewidencyjnym 127/15 znajdującej się w obrębie geodezyjnym G-55.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 24.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.113.2021 MS
Data dokumentu: 24.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.113.2021
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź w dniu 24.05.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.147.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 125 PE przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Demokratycznej i ul. Granicznej na działkach nr 209/64, 337/6, 337/12 w obrębie G-41.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25.05.2021 r. do 07.06.2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 24.05.2021
DPRG-UA-X.6730.305.2020 MCH
Data dokumentu: 24.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.05.2021r.

DPRG-UA-X.6730.305.2020
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm),

zawiadamiam

że w dniu 24.05.2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr DPRG-UA-X.883.2021 dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 62a, dz. nr: 50/3 51/5, 51/6, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7 w obrębie G-06.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25.05.2021r. do 09.06.2021r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 24.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.112.2021 MS
Data dokumentu: 24.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.112.2021
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź w dniu 24.05.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.146.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pustynnej na działkach nr 19/20, 19/22, 19/24, 69/63, 19/27 w obrębie G-08.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25.05.2021 r. do 07.06.2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 24.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.157.2021 326450.TG
Data dokumentu: 24.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.157.2021
326450.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 10 maja 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 90/40 mm na terenie przy ul. Strykowskiej w rejonie ul. Jana i Cecylii w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 12/3, 192/13, 14/1, 192/25, 192/23, 192/21, 192/26, 192/7, 192/3, 29/7, 30/7, 31/4, 32/4, 192/12, 192/19, obr. B-60, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 263/6, 1/4, 2/4, 3/3, 4/4, 5/8, 5/9, 6/8, 263/9, 6/7, 100/4, 100/5, 7/3, 10/1, 31/4, 32/5, 33/5, 34/5, 102/17, 103/8, 105/5, 106/1, 107/1, 108/9, 108/5, 109/4, 110/1, 111/7, 112/4, 113/4, 114/2, 115/4, 116/8, 116/9, 117/8, 117/6, 118/8, 119/1, 120/8, 125/4, 126/4, 263/11, 263/12, 128/4, 129/1, 130/3, 131/4, 132/1, 133/8, 133/5, 134/3, 15/4, 135/4, 90/7, 91/4, 92/4, 93/4, 94/4, 95/4, 96/1, obr. B-59.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 maja do 8 czerwca 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 24.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.155.2021 323262.TG
Data dokumentu: 24.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.155.2021
323262.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora złożony w dniu 7 maja 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie przy ul. Rokicińskiej 427 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 989/14, obr. W-40.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 maja do 8 czerwca 2021 r.
 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 24.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.151.2021 311411.TG
Data dokumentu: 24.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.151.2021
311411.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora złożony w dniu 7 maja 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu na terenie przy ul. Zielonego Wzgórza, ul. Zjazdowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 36/5, 26/20, 159, obr. W-5.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 25 maja do 8 czerwca 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 24.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.146.2021 BW
Data dokumentu: 20.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.146.2021
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią (...), MD INSTALACJE Sp. z o.o., 20-555 Lublin, ul. Husarska 8/49, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR11 dn63, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Bratysławskiej, ul. Pienistej i ul. Obywatelskiej - na fragmentach działek nr 27/41, 28/9, 100/177 i 101/1 oraz działce nr 220 w obrębie P-36. Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21.05.2021 r. do 03.06.2021 r. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 20.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.136.2021 BW
Data dokumentu: 20.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

Łódź, dnia 20.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.136.2021
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej N/C z rur PE 100RC dn110, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny, na działkach nr 52/4 i 91/1 w obrębie G-55.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21.05.2021 r. do 03.06.2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 20.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.121.2021 M
Data dokumentu: 20.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.121.2021
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Solidny Sp. z o.o. Sp. K., ul. Makowa 4, 97-310 Raków Duży, w dniu 20.05.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG UA VI. 145 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 306a na działce o numerze ewidencyjnym 448/7 znajdującej się w obrębie geodezyjnym W-46.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 21.05.2021 r. do dnia 03.06.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 20.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.142.2021 279343.KUW
Data dokumentu: 20.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.142.2021
279343.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Miasto Łódź Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanału deszczowego i miejsc postojowych, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr 47/3, 114, 47/2 obręb geodezyjny W-44.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 maja 2021 r. do 03 czerwca 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 20.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.143.2021 279344.KUW
Data dokumentu: 20.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.143.2021
279344.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Okólnej, w granicach działki ewidencyjnej nr 131/4 obręb geodezyjny B-17.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 maja 2021 r. do 03 czerwca 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 20.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.133.2021 265448.KUW
Data dokumentu: 20.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 maja 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.133.2021
265448.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN i kanalizacji kablowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Maratońskiej, ul. Lublinek, w granicach działek ewidencyjnych nr 365/19, 365/16, 365/296, 367/15, 364/19 obręb geodezyjny P-24 oraz nr 38/9, 38/10, 37/3, 39/4, 292/50 obręb geodezyjny P-37.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 21 maja 2021 r. do 03 czerwca 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 20.05.2021
DPRG-UA-VI.6733.118.2021 230808BN
Data dokumentu: 20.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.05.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.118.2021
230808BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora w dniu 20.05.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.144 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pszennej dz. nr: 80, 82, 93/2 obręb P-6.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 20.05.2021 r. do 02.06.2021r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 20.05.2021
DPRG-UA-X.6730.249.2020 EJK
Data dokumentu: 18.05.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18-05-2021 r.

DPRG-UA-X.6730.249.2020
EJK

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 18.05.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr DPRG-UA-X.830.2021 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kołowej 14, na części działki o nr ewid. 98/1w obrębie G-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 19.05.2021 r. do 25.05.2021 r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dnia 07.05.2021 r., informuję, że z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy: ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 18.05.2021

Metryka strony i historia zmian