Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury 2021
DPRG-UA-VI.6733.243.2021 M
Data dokumentu: 17.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.243.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin; Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV wraz z kanalizacją kablową na terenie przy ul. Henrykowskiej w Łodzi na działkach o numerach: 50/18, 51/2, 52 (części działek) w obrębie W-16.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 września 2021 r. do 30 września 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 17.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.267.2021 M
Data dokumentu: 17.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.267.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV wraz z kanalizacją kablową na terenie przy ul. Wrocławskiej, Limanowskiego, Urzędniczej, Głuchej w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych: 124, 122, 230/25, 230/30, 105/35, 105/19, 105/6, 105/8, 105/45, 105/19, 105/42 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-46 oraz o numerach ewidencyjnych: 564/6, 638/5, 489/6, 488/3, 487/2, 641/8, 485/3, 484/3, 482/4, 480/3, 489/7, 477, 472/5, 472/4, 652 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-28.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17 września 2021 r. do 30 września 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 17.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.219.2021 517832BN
Data dokumentu: 16.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.219.2021
517832BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora w dniu 16.09.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.257.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Alabastrowej dz. nr: 67/5, 67/7, 67/8, 576/2 obręb G-55.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17.09.2021 r. do 30.09.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi Kierownik Oddziału Urbanistyki I Katarzyna Wujek Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 16.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.250.2021 605659.TG
Data dokumentu: 16.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.250.2021
605659.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Inwestora złożony w dniu 27 sierpnia 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Jagodnica w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 121/5, obr. P-3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 do 30 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 16.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.265.2021 627711.TG
Data dokumentu: 16.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.265.2021
627711.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora JGB Deweloper Sp. z o.o. 95-060 Brzeziny, ul. Potockiego 3, złożony w dniu 7 września 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o średnicy 150 mm na terenie przy ul. Kosodrzewiny 72 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek 110/1, 176/8, obr. W-18.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16 do 30 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 16.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.223.2021 MS
Data dokumentu: 16.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.223.2021
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź Sp. z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź, w dniu 16.09.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.255.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie torów odstawczych wraz z trakcją oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie zajezdni tramwajowej ET1 MPK - Łódź oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów budowlanych przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 - działki nr 116/6, 142/6, 141/11, 179, 123/6 w obrębie W-08.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 16.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.229.2021 BW
Data dokumentu: 16.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 16.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.229.2021
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 16.09.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.258.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej ŚR/C Ø25, 63 PERC, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pionierskiej, Czołgistów, Spadochroniarzy, Rowerowej, Cyganka i Złotno, na działkach nr 635, 608/15, 608/18, 608/19, 520/6, 520/4, 520/7, 559, 557/14, 520/5, 499/31, 521/7, 520/1 i 473/39 w obrębie P-05.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Sprawę prowadzi: inspektor Beata Woźniak, tel. 42 638 43 69

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 16.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.230.2021 543328BN
Data dokumentu: 16.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.230.2021
543328BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. w dniu 16.09.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.256.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/c, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Gajcego dz. nr: 237/1 obręb W-42.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17.09.2021 r. do 30.09.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony mogą wnieść odwołanie składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 57 42, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 16.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.218.2021 MS
Data dokumentu: 16.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.218.2021
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź, w dniu 16.09.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.254 .P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przeznaczonej do realizacji w Łodzi na terenie w Łodzi przy ul. Wójtowskiej i ul. Piasecznej, na działkach nr 377/13, 377/12, 370/26, 370/31, 370/4, 342, 341, 340 w obrębie G-12.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 17.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 16.09.2021
DPRG-UA-IX.6730.429.2021 SW
Data dokumentu: 16.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16-09-2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.429.2021
SW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej na działce o numerze ewidencyjnym 31/30 oraz na częściach dz. nr 31/25, 34/22, 72 w obrębie W-03.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 17.09.2021r. do 01.10.2021 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 08.10.2021 r.).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. -Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6068/VIII/20 z dn. 24.12.2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32, oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 55 67; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: Sebastian Witulski, pok.207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 16.09.2021
DPRG-UA-V.6740.2.2.2021 597894.RJ
Data dokumentu: 15.09.2021
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 25 sierpnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul Młynarskiej do al. Grzegorza Palki, rozbudowie ul. Franciszkańskiej, ul. Zielnej, ul. Źródłowej i ul. Obrońców Westerplatte w obrębie skrzyżowań z ul. Wojska Polskiego oraz rozbudowie ul. Widok od posesji nr 1 do posesji nr 3.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
  obręb B-47: dz. nr 327/6, 327/1, 327/5, 327/4, 327/9, 327/8; obręb B-48: dz. nr 1/12, 1/11, 98, 91/32, 1/40, 91/3, 91/1, 91/6, 91/7, 91/8, 91/29, 91/30, 91/31, 91/24, 91/22, 91/23, 91/15, 91/5, 67/16, 91/17, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28, 91/18, 108/1, 109/2, 108/6, 108/12, 109/12, 109/11, 108/17, 108/11, 109/20, 108/16, 109/21, 109/16, 91/10; obręb B-50: dz. nr 89/36, 89/34, 226/4; obręb B-54: dz. nr 2/8, 1/12, 1/11, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/6, 1/5,1/4, 1/41, 1/17, 1/16, 1/15, 1/44, 1/18, 1/14, 34/1, 1/39, 1/19, 1/65, 1/64, 1/76, 1/77, 1/43, 1/1, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/63, 1/58, 1/59, 1/46, 1/27, 1/61, 1/30, 1/42, 1/31, 1/83, 1/84, 1/54, 1/85, 1/74, 1/72, 1/70, 1/68, 1/86;
 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:
  obręb B-47: dz. nr 325/2 (325/6, 325/5), 325/1 (325/4, 325/3), 326/2 (326/7, 326/6), 326/3 (326/5, 326/4), 388/5 (388/8, 388/7); obręb B-48: dz. nr 95/17 (95/95, 95/94), 95/80 (95/97, 95/96), 97 (97/2, 97/1), 96/3 (96/5, 96/4), 95/84 (95/99, 95/98), 99/6 (99/23, 99/24), 99/7 (99/25, 99/26),99/8 (99/27, 99/28), 99/9 (99/29, 99/30), 99/10 (99/31, 99/32), 99/11 (99/33, 99/35, 99/34), 99/12 (99/36, 99/37), 99/13 (99/38, 99/39), 136 (136/1, 136/2), 95/38 (95/101, 95/100), 95/46 (95/103, 95/104, 95/102), 100/1 (100/3, 100/4), 102/6 (102/15, 102/16), 102/7 (102/17, 102/18), 101/1 (101/3, 101/4), 90/20 (90/29, 90/28), 90/19 (90/27, 90/26), 90/12 (90/25, 90/24), 111/5 (111/6, 111/7), 110 (110/1, 110/2), 109/15 (109/24, 109/25); obręb B-54: dz. nr 34/2 (34/3, 34/4), 49/2 (49/5, 49/6), 49/1 (49/3, 49/4), 50/1 (50/7, 50/8), 1/56 (1/94, 1/93);
  (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności:
  obręb B-47: dz. nr 322, 325/2, 327/7, 326/2, 392, 388/5, 386/2, 383, 382/9, 379/3, 410/10; obręb B-48: dz. nr 1/46, 99/13, 99/12, 99/11, 99/8, 99/7, 99/6, 135, 95/38, 94, 95/46, 102/6, 104/8, 67/2, 67/18, 106/5, 107/6, 88/48, 88/49, 90/12,108/15, 1/41, 143/29, 140/6, 139/1, 1/21, 1/24, 1/18, 149/21, 149/15, 149/17, 149/20, 97, 95/84, 104/11, 149/14, 1/31, 1/32, 143/19, 1/17, 1/14, 1/34, 137; obręb B-50: dz. nr 89/39, 96, 97, 102/23, 103/11, 106/5, 107/14, 121/1, 121/2, 121/3, 244, 180/25, 181/96, 181/95, 181/94, 181/93, 181/92, 186, 188/52, 187/1, 187/4, 220/18, 220/19, 220/23, 220/24, 224/25, 180/24, 181/86, 181/50, 221/15, 226/1; obręb B-54: dz. nr 1/50, 31/1, 34/2, 82/46, 70/7, 70/12, 2/10, 2/3, 2/2, 2/7, 49/1, 2/4, 1/53;
 4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy/przebudowy zjazdów, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności:
  obręb B-47: dz. nr 389/1, 388/1; obręb B-48: dz. nr 99/13, 107/3, 107/4, 107/6, 135; obręb B-54: dz. nr 14/1, 49/1, 34/2;
 5. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności:
  obręb B-48: dz. nr 67/2; obręb B-50: dz. nr 107/14, 107/18, 187/7, 187/4, 221/15; obręb B-54: dz. nr 9, 31/1, 60/49, 60/31, 60/4, 60/41, 60/36, 60/48, 60/50;
 6. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla której Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
  obręb B-47: dz. nr 327/7; obręb B-48: dz. nr 1/46, 62/11, 108/15, 109/3, 109/23; obręb B-50: dz. nr 89/39; obręb B-54: dz. nr 2/7, 1/32;
 7. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, dla której Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
  obręb B-48: dz. nr 8848, 88/49, 77/4, 77/5; obręb B-50: dz. nr 106/4, 106/5, 188/52, 123/7, 125/5, 180/24, 244, 202/2; obręb B-54: dz. nr 1/53, 1/56;
 8. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych kubaturowych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
  obręb B-48: dz. nr 100/1, 101/1;
 9. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych kubaturowych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania na podstawie zgody właściciela:
  obręb B-48: dz. nr 100/1, 100/2, 101/1.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w UMŁ, w tym również w Wydziale Urbanistyki i Architektury (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 8242/VIII/21 z dnia 1 września 2021 r.).

W związku z w/w ograniczeniami, uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy przekazywać za pomocą platformy ePUAP, telefonicznie (tel. 42-638-46-77), lub e-mailem r.jendrys@uml.lodz.pl, korespondencyjnie na adres: UMŁ Wydział Urbanistyki i Architektury, 90 – 926 Łódź, ul. Piotrkowska 110 lub poprzez złożenie w punkcie kancelaryjnym UMŁ w jednej z lokalizacji wskazanych w w/w zarządzeniu do czasu wydania decyzji.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 17 września 2021 r.

Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.2.2021
597894.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi 

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 15.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.278.2021 MS
Data dokumentu: 15.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.278.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz linii kablowych SN 15kV przeznaczonego do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Telefonicznej, na działkach nr 58/1, 1/1 oraz 1/36 w obrębie S-03.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.09.2021r. do 29.09.2021r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 15.09.2021
DPRG-UA-X.6732.3.2021 JR
Data dokumentu: 14.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.09.2021r.

DPRG-UA-X.6732.3.2021
JR

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a, w związku art. 162 §1 i 3 . ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 14.09.2021r. została wydana decyzja DPRG-UA-X.1540.2021 wygaszająca na żądanie strony decyzję o warunkach zabudowy DPRG-UA-X.1408.2021 dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Kolumny 574 (z obsługą komunikacyjną od ul. Kolumny), na fragmencie działki o nr ew. 34/16, i fragmencie działki 33/1 w obrębie G-57.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 15.09.2021r. do 28.09.2021r. (od tego dnia uważa się je za dokonane)
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47,al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska – budynek G
Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Redzyńska, tel. 42 638 43 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 14.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.261.2021 BW
Data dokumentu: 14.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.261.2021
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej Ś/C DN 40 PE, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Łodzianka, na działkach nr 92/8 i 243 w obrębie W-1.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15.09.2021 r. do 28.09.2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-43-69, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Sprawę prowadzi: inspektor Beata Woźniak, tel. 42 638-43-69

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 14.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.228.2021 542777.TG
Data dokumentu: 14.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.228.2021
542777.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 3 sierpnia 2021 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 253. P. 2021 z dnia 14 września 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 500 kPa) o średnicy 160, 90, 63 mm na terenie przy ulicach: Odrzańskiej, Uroczysko, Starogardzkiej, Mieczysława Niedziałkowskiego, Sopockiej, Retmańskiej, Władysława Reymonta, Ujście w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 205/17, 621/14, 595/4, 205/16, 205/15, 571/12, 571/22, 571/13, 205/20, 205/22, 205/5, 527/18, 205/12, 528/5, 528/4, 528/3, 424/2, 424/1, 424/3, 423/2, 348/5, 369/3, 212/94, 212/92, 205/11, 212/93, 390/10, 390/11, 390/2, 324/23, 390/9, 390/8, 368/15, 390/12, 390/6, 390/5, 348/4, 212/71, 212/100, 212/77, 205/10, 205/8, 205/9, 205/7, 629/5, obr. G-23.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 15 do 29 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 14.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.231.2021 M
Data dokumentu: 13.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.231.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – SMUGOWA Sp. z o. o., ul. Warszawska 86 lok.21, 91-503 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Smugowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 121/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6 oraz na fragmentach działek drogowych 149/16, 149/21 znajdujących się w obrębie geodezyjnym B-48.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 września 2021 r. do 27 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 13.09.2021
DPRG-UA-VII.6730.161.2020 EO
Data dokumentu: 13.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 września 2021 r.

DPRG-UA-VII.6730.161.2020
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-VII.1376.2021 z dnia 24-08-2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków usługowo - handlowych, układu komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz niezbędnych urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 115, na działkach o numerach ewidencyjnych 48/6 i 48/7 w obrębie P-41.

W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 13-09-2021 r. do 27-09-2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 13.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.239.2021 574776.TG
Data dokumentu: 13.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.239.2021
574776.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 16 sierpnia 2021 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 251. P. 2021 z dnia 13 września 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 5 kPa) o średnicy 160, 125, 90 mm na terenie przy ulicach: Pojezierskiej, gen. Karola Kniaziewicza, Kalinowej, Osinowej, Morwowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 106/65, 106/66, 2, 1/13, obr. B-28, 51/82, 47/58, 51/18, 48, 51/92, 51/90, 49, 50, obr. B-27.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 do 28 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 13.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.240.2021 574775.TG
Data dokumentu: 13.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.240.2021
574775.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 16 sierpnia 2021 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 252. P. 2021 z dnia 13 września 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 5 kPa) o średnicy 125 mm na terenie przy ulicach: Stefana Okrzei, ks. Jana Długosza, Pietrusińskiego, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 309/7, 309/9, 309/10, 330/13, 329/3, 392/14, 310/15, 310/8, obr. P-7, 6/16, obr. P-8.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 do 28 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 13.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.242.2021 584113.TG
Data dokumentu: 13.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.242.2021
584113.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17, złożony w dniu 17 sierpnia 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu na terenie przy Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, rondzie Władysława Broniewskiego, ulicach: Władysława Broniewskiego, Niższej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 160, 162, 158/64, 165, 28/34, 28/35 obr. G-15, 182/83 obr. G-17, 62/41 obr. G-16.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 14 do 28 września 2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 13.09.2021
DPRG-UA-IX.6730.463.2021 KTW
Data dokumentu: 10.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10-09-2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.463.2021
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 10.09.2021 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.1516.2021

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym: kanalizacji lokalnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Olkuskiej, na działce nr 176/23 w obrębie W-10.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 13.09.2021 do 27.09.2021.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. -Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dn. 08.05.2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 – 638 53 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 53 49; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 10.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.251.2021 BW
Data dokumentu: 09.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.251.2021
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną w Łodzi między stacjami 50778 Kołowa 5a – 50018 Lenartowicza 20a, planowanej do realizacji w Łodzi przy ul. Lenartowicza i Kołowej - działki nr 50/8, 58/18, 58/19, 65/1, 95/12, 172 i 173 w obrębie G-15.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.09.2021 r. do 23.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-43-69, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Sprawę prowadzi: inspektor Beata Woźniak, tel. 42 638 43 69

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 09.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.257.2021 614394.TG
Data dokumentu: 09.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.257.2021
614394.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 1 września 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Czechosłowackiej, ul. Kresowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 44/32, 44/22, 134/19, 134/20, 134/21, 134/23, 134/24, 134/33, 134/34, 134/26, 134/27, 134/28, 134/29, 134/30, 134/40, obr. W-15.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 24 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.252.2021 BW
Data dokumentu: 09.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 09.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.252.2021
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że w związku z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVII/905/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów, w dniu 09.09.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.250.P.2021 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla przyłączenia stacji ładowania autobusów elektrycznych, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Szczecińskiej – działki nr 50/18, 53/11, 53/14 i 53/20 w obrębie B-2, działki nr 1/23 i 67 w obrębie B-33 oraz działka nr 34/3 w obrębie B-36.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10.09.2021 r. do 23.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Sprawę prowadzi: inspektor Beata Woźniak, tel. 42 638 43 69

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 09.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.258.2021 614396.TG
Data dokumentu: 09.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.258.2021
614396.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 1 września 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Powszechnej w rejonie ul. Mieszczańskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 32/55, 56/1, 56/20, 56/22, 56/23, 56/24, 56/25, obr. G-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 do 24 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.207.2021 495397.KUW
Data dokumentu: 09.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.207.2021
495397.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 09 września 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.249.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kwidzyńskiej, ul. Limanowskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 144/40 obręb geodezyjny B-45 oraz 300, 299/12 obręb geodezyjny B-29.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 10 września 2021 r. do 23 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia,
Data opracowania: 09.09.2021
DPRG-UA-X.6730.188.2021 EJK
Data dokumentu: 08.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08-09-2021 r.

DPRG-UA-X.6730.188.2021
EJK

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 08.09.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy DPRG-UA-X.1508.2021 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Słowiańskiej 6/6a, na działkach o nr ewid.: 20/3, 20/2 w obrębie G-4.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce : Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 08.09.2021 r. do 21.09.2021 r. (od tego dnia uważa się je za dokonane).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i ograniczeniem w wykonywaniu przez Urząd Miasta Łodzi, zadań o charakterze publicznym, polegającym na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 8242/VIII/20 z dn. 01.9.2021 r.), informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy: ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska – budynek G
Sprawę prowadzi: inspektor Emilia Jeż-Kucharska, tel. 42 638 43 68

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Emilia Jeż-Kucharska
Data opracowania: 08.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.236.2021 560458BN
Data dokumentu: 08.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.236.2021
560458BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 8 września 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.248.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Młynek, Szybowej, Kotoniarskiej dz. nr: 220/20, 234/3, 234/2, 234/1, 119/3, 280/1, 279/1 obręb G-19.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 września 2021 r. do 21 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 08.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.256.2021 614398.TG
Data dokumentu: 08.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.256.2021
614398.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożony w dniu 1 września 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Okólnej w rejonie ul. Koniakowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 259/17, obr. W-1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9 do 23 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 08.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.234.2021 564880.TG
Data dokumentu: 08.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 8 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.234.2021
564880.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, złożonego w dniu 11 sierpnia 2021 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 247. P. 2021 z dnia 8 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Beskidzkiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 122/7, 104/3, 104/33, obr. W-4.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 9 do 23 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 08.09.2021
DPRG-UA-IX.6730.378.2021 SW
Data dokumentu: 07.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 7.09.2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.378.2021
SW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 06.09.2021 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.1479.2021.

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 24/13 w obrębie W-38. Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8.09.2021 do 22.09.2021.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z zm.).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. - Dz.U. 2020, poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 6655/VIII/21 z dn. 1.03.2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 55 67, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 638-55-67; kierownika: 42 638-44-32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Sprawę prowadzi: Sebastian Witulski, pok. 207, tel. (42) 638-55-67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 07.09.2021
DPRG-UA-IX.6730.205.2021 AN
Data dokumentu: 07.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07-09-2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.205.2021
AN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 06.09.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-IX.1475.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej/wolnostojącej wraz z uzbrojeniem terenu, w tym budowie/przebudowie sieci/instalacji wod-kan, elektrycznych, urządzeniami budowlanymi, budową/przebudową zjazdu z ul. Brzezińskiej, komunikacji wewnętrznej oraz budową stacji trafo, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińska 306 A na dz. nr 448/7 w obrębie W-46.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 07.09.2021 r. do 21.09.2021r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z zm.) uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowa 49. Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu inspektora (42 638 44 80 lub kierownika 42 638 44 32) oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dnia 07.05.2021r.).).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Adriana Nowak pok. 207, tel. 42 638 44 80.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Adriana Nowak
Data opracowania: 07.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.233.2021 553421.TG
Data dokumentu: 07.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.233.2021
553421.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, złożonego w dniu 9 sierpnia 2021 r., wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 244. P. 2021 z dnia 7 września 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Feliksińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 273/6, 244/8, obr. W-38.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 8 do 22 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 07.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.215.2021 502521.KUW
Data dokumentu: 07.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.215.2021
502521.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 07 września 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.245.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. 11 Listopada, w granicach działek ewidencyjnych nr 53/64, 53/62, 53/65 obręb geodezyjny B-4.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08 września 2021 r. do 21 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 07.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.262.2021 MS
Data dokumentu: 07.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.262.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Klinowej na działkach nr 34/10, 68/5, 68/9 w obrębie B-38.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 08.09.2021 r. do 21.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 07.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.237.2021 M
Data dokumentu: 07.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.237.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV, budowie linii kablowych nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN-0,4kV przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Mazowieckiej na działkach o numerach ewidencyjnych: 403/2 (fragment działki), 106, 116/7 (fragment działki), 146/1, 146/2, 147/1, 404, 405, 406 znajdujących się w obrębie geodezyjnym W-14.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 7 września 2021 r. do 20 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 07.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.206.2021 M
Data dokumentu: 07.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.206.2021
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 07.09.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.246.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie wodociągu dn 150 przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gminnej / Gminnej 35 / Ziemiańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych: 55/5 (część działki), 105/12, 504, 508, 105/29 (część działki) znajdującej się w obrębie W-38.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 17, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 07.09.2021 r. do dnia 20.09.2021 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 07.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.222.2021 521568.KUW
Data dokumentu: 06.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.222.2021
521568.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 06 września 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.243.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Transportowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 56/8, 56/9, 56/10 obręb geodezyjny G-33.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 7 września 2021 r. do 20 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 06.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.255.2021 612831.KUW
Data dokumentu: 06.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.255.2021
612831.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Wernyhory, ul. Przylesie, w granicach działek ewidencyjnych nr 676/6, 697/17, 697/18, 676/5 obręb geodezyjny W-40.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 7 września 2021 r. do 20 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-47-58, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 06.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.216.2021 507451.TG
Data dokumentu: 03.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 września 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.216.2021
507451.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora VISION DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. 90-265 Łódź, ul. Piotrkowska 44, złożonego w dniu 19 lipca 2021 r., uzupełnionego w dniu 10 sierpnia 2021 r. wydano decyzję NR DPRG-UA-VI. 242. P. 2021 z dnia 3 września 2021 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji oświetlenia drogowego na terenie w rejonie ul. Maratońskiej, Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 310/47, 310/59, 310/58, 404/236, 404/113, 404/150, 404/104, 404/239, 404/311, 472, 475, obr. P-24.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 3 do 17 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 47 58, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 03.09.2021
DPRG-UA-IX.6730.113.2021 KTW
Data dokumentu: 02.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 02.09.2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.113.2021
KTW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym: kanalizacji lokalnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Olkuskiej, na działce nr 176/22 w obrębie W-10.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 03.09.2021r. do 17.09.2021r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. do 24.09.2021 r.).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. -Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dn. 08.05.2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 – 638 53 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 53 49; kierownika: 42 - 638 44 32). Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi Z-ca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Jolanta Kubacka Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 02.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.221.2021 BW
Data dokumentu: 02.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 02.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.221.2021
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 02.09.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.240.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu ś/c dn 63 PE, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Dennej - działka nr 156/6 w obrębie P-35.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 03.09.2021 r. do 16.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Sprawę prowadzi: inspektor Beata Woźniak, tel. 42 638 43 69

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 02.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.183.2021 MS
Data dokumentu: 02.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.183.2021
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 31.08.2021 r. wydano postanowienie nr DPRG-UA-VI.367.2021 prostujące oczywistą omyłkę dotyczącą oznaczeń numerów sprawy i decyzji w decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VI.198.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOD1246A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Wazów 16A, na działce nr 602/2 w obrębie G-42, wydanej w dniu 21.07.2021 r. na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 03.09.2021 r. do 16.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 02.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.202.2021 MS
Data dokumentu: 02.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

DPRG-UA-VI.6733.202.2021
MS

Łódź, dnia 02.09.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Miasta Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w dniu 02.09.2021r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.241.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszego na terenie Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej, na działce nr 44/9 (fragm.) w obrębie P-16.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 03.09.2021 r. do16.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 57 45, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerami telefonu (inspektor 42 - 638 57 45; kierownik 42 - 638 57 92 ).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 02.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.223.2021 MS
Data dokumentu: 01.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.223.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie torów odstawczych wraz z trakcją oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie zajezdni tramwajowej ET1 MPK- Łódź przy ul. Telefonicznej 30/44 oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów budowlanych przeznaczonej do realizacji w Łodzi działkach nr 116/6, 142/6, 141/11, 179, 123/6 w obrębie W-8.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 02.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G
Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 01.09.2021
DPRG-UA-IX.6730.249.2021 KTW
Data dokumentu: 01.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 01.09.2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.249.2021
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 01.09.2021 r. wydano decyzję nr DPRG-UA-IX.1452.2021

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem obejmującej zmianę sposobu użytkowania, nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku usługowego (przy ul. Bartoka 69) z przeznaczeniem na funkcję handlowo-usługową i garażową (o łącznej powierzchni sprzedaży do 1600 m2) wraz z budową/przebudową urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej (w tym: budową zbiornika retencyjnego), budową zjazdu publicznego z ul. Bartoka, przebudową pasa drogowego wraz z budową chodników i miejsc postojowych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Bartoka, na działce nr 178/136 oraz fragmentach działek drogowych nr 173/230 i 177/32 w obrębie W-21.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 02.09.2021 r. do 16.01.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. Od wspomnianej decyzji służy stronom odwołanie w terminie do dnia 30.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. -Dz.U. 2020,poz. 491) i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dn. 08.05.2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 – 638 53 49, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora: 42 – 638 53 49; kierownika: 42 - 638 44 32).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 01.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.235.2021 M
Data dokumentu: 01.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.235.2021
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 art. 61 § 4, art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto i toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rokicińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych: 989/14, 370/1 (część działki) znajdujących się w obrębie W-40.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 2 września 2021 r. do 15 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora 42 – 638 43 17; kierownika – 638 57 92). Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi Kierownik Oddziału Urbanistyki I Katarzyna Wujek Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 01.09.2021
DPRG-UA-VI.6733.224.2021 BW
Data dokumentu: 01.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 01.09.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.224.2021
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora w dniu 01.09.2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.238.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie nowego odcinka linii kablowej 15 kV oraz dwóch słupów linii napowietrznej 15 kV, w miejsce likwidowanego odcinka linii napowietrznej 15 kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 199 – działka nr 27/10 w obrębie W-39.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 02.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020 r., poz. 491 ze zm.) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu inspektora 42 638 43 69, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Sprawę prowadzi: inspektor Beata Woźniak, tel. 42 638 43 69

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https:/bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 01.09.2021
DPRG-UA-IX.6730.113.2021 KTW
Data dokumentu: 01.09.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 01.09.2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.113.2021
KTW

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 62 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Olkuskiej, na działce nr 176/22 i 176/3 oraz fragmencie działki nr 176/14 w obrębie W-10,

zostało podjęte

postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr DPRG-UA-IX.364.2021 z dnia 31.08.2021 r.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).

Obwieszczenie o ww. postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: inspektor Krzysztof Wroński, pok.205, tel. (42) 638 53 49

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 01.09.2021
DPRG-UA-III.6741.23.2021 RPW/397675/KZ
Data dokumentu: 31.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 sierpnia 2021 r.

DPRG-UA-III.6741.23.2021
RPW/397675/KZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735), zawiadamiam, że wydano decyzję nr DPRG-UA-III.2236.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

orzekającą

o pozwoleniu na rozbiórkę budynku gospodarczego na nieruchomości przy ul. Kresowej 6 w Łodzi (dz. nr 136/1, obręb W-15)

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ, ul. Piotrkowska 104 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl, w terminie: 01.09.2021 r. - 15.09.2021 r. Decyzję uważa się za prawomocną po upływie 14 dni od ostatniego dnia publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno- Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Kamil Ziółkowski
Data opracowania: 31.08.2021
DPRG-UA-VI.6733.245.2021 585511.TG
Data dokumentu: 31.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 sierpnia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.245.2021
585511.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie–Dystrybucja Energii Elektrycznej 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67 złożony w dniu 19 sierpnia 2021 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, 15/0,4kV, elektroenergetycznych linii kablowych, złączy kablowych oraz kablowo-pomiarowych niskiego napięcia nN 0,4kV na terenie przy ul. Ziarnistej w rejonie ul. Rokicińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 989/8, 989/9, 989/10, 989/11, 989/12, 989/13, 989/14, 990/1, obr. W-40, 195/9, 195/17, 196/11, 196/12, 439, 488, W-38.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 1 do 15 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: inspektora 42 638 47 58, kierownika 42-638 57 92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi inspektor Teresa Głowacka, pok. 108, tel. 42 638 47 58

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 31.08.2021
DPRG-UA-X.6730.19.2020 MCZ
Data dokumentu: 31.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31.08.2021 r.

DPRG-UA-X.6730.19.2020
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam

że w dniu 30.08.2021 r. zostało wydane postanowienie numer DPRG-UA-X.363.2021 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki polegającej na nieprecyzyjnym określeniu szerokości elewacji frontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, znajdującym się w załączniku nr 2 do decyzji nr DPRG-UA-X.1482.2020 z dnia 01.10.2020 r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:

- budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi oraz czterema zjazdami z ulicy Karpackiej,

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Ciasnej, oznaczonym, jako działki o numerach ewidencyjnych 99/2 i 99/10 oraz fragmenty działek drogowych numer 102/5 i 102/17 w obrębie geodezyjnym numer G-11.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 01.09.2021 r. do 14.09.2021 r. W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem:
- platformy ePUAP,
- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
- poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach, przy: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, ul. Sienkiewicz 5, al. Piłsudskiego 100, ul. Wierzbowa 49 oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.
Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu: prowadzącego postępowanie - (42) 638 56 94 i kierownika - (42) 638 44 32 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek G, wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi 7157/VIII/21 z dnia 8 maja 2021 r.).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 31.08.2021
DPRG-UA-IX.6730.331.2021 KS
Data dokumentu: 31.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31-08-2021 r.

DPRG-UA-IX.6730.331.2021
KS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 31.08.2021 r. została wydana decyzja nr DPRG-UA-IX.1447.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rataja na działce nr 141/8 w obrębie W-42.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 03.09.2021 r. do 16.09.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 7157/VIII/21 z dn. 07.05.2021 r.), uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania pod numerem telefonu inspektora (42) 638 55 67.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Regionalnego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)
Sprawę prowadzi: insp. Katarzyna Skowrońska-Sobczak, pok. 207, tel. (42) 638 55 67

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 31.08.2021
DPRG-UA-VI.6733.214.2021 502518.KUW
Data dokumentu: 30.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 sierpnia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.214.2021
502518.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 30 sierpnia 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.237.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Orłowskiej, ul. Promowej, ul. Działowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 266/10, 266/13, 266/8, 266/3, 266/2, 191/18, 287/2, 287/12, 288/1, 302/5, 302/1, 302/6, 302/3, 302/4, 302/7 obręb geodezyjny G-50.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 sierpnia 2021 r. do 13 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 30.08.2021
DPRG-UA-VI.6733.219.2021 517832BN
Data dokumentu: 30.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.08.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.219.2021
517832BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Alabastrowej dz. nr: 67/5, 67/7, 67/8, 576/2 obręb G-55.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.08.2021 r. do 13.09.2021r

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 30.08.2021
DPRG-UA-X.6730.8.2021 JR
Data dokumentu: 30.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.08.2021r.

DPRG-UA-X.6730.8.2021
JR

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 741)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 27.08.2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy DPRG-UA-X.1408.2021 dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Kolumny 574 (z obsługą komunikacyjną od ul. Kolumny), na fragmencie działki o nr ew. 34/16, i fragmencie działki 33/1 w obrębie G-57.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem : https://bip.uml.lodz.pl/ w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie od 30.08.2021r. do 13.09.2021r. (od tego dnia uważa się je za dokonane)

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47,al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49, oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska – budynek G
Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Redzyńska, tel. 42 638 43 67

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 30.08.2021
DPRG-UA-VI.6733.208.2021 495395.KUW
Data dokumentu: 30.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 sierpnia 2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.208.2021
495395.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora, w dniu 30 sierpnia 2021 r. wydano decyzję Nr DPRG-UA-VI.236.P.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Frezjowej, ul. Kosodrzewiny, w granicach działek ewidencyjnych nr 143/3, 138/6, 128/3, 129/3, 43/5, 131/6, 132/3 w obrębie W-18 oraz 246/11, 246/10, 244/16 obręb geodezyjny W-44.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31 sierpnia 2021 r. do 13 września 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 491) i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uprzejmie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub poprzez umieszczenie wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Wierzbowej 49.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Chuncia
Data opracowania: 30.08.2021
DPRG-UA-VI.6733.230.2021 543328BN
Data dokumentu: 30.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.08.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.230.2021
543328BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 61 § 4, art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek PSG Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/c, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Gajcego dz. nr: 237/1 obręb W-42.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.08.2021 r. do 13.09.2021r

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. 2020,poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu (inspektora (42) 638-57-42, kierownika (42) 638-57-92).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 30.08.2021
DPRG-UA-X.6730.173.2021 MCZ
Data dokumentu: 30.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.08.2021 r.

DPRG-UA-X.6730.173.2021
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2021 r. została wydana w dniu 27.08.2021 r. decyzja o warunkach zabudowy numer DPRG-UA-X.1393.2021, dla inwestycji polegającej na :

 • budowie zespołu zabudowy o funkcji usługowej (dom seniora, hotel, akademik, budynek terapeutyczno- szkoleniowo-medyczno-rekreacyjny) z wykorzystaniem zabytkowych obiektów dawnego kompleksu młyńskiego Wilhelma Reicha

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Cieszyńskiej 10 oznaczonym jako działka o numerze ewidencyjnym 33/2 oraz fragment działki drogowej numer 36/7 w obrębie geodezyjnym numer G-10.

Obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w terminie od 31.08.2020 r. do 13.09.2021 r. W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi.
Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) informuję, że strony mogą brać udział w toczącym się postępowaniu, składając uwagi i żądania w sprawie za pośrednictwem :

 • platformy ePUAP,
 • operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, 
 • poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach, przy : ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, ul. Sienkiewicz 5, al. Piłsudskiego 100, ul. Wierzbowa 49 oraz ul. Smugowej 26a i 30/32.

Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje pod numerem telefonu : prowadzącego postępowanie - (42) 638 56 94 i kierownika - (42) 638 44 32 oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek G, wejście z Pasażu Schillera) po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi 7157/VIII/21 z dnia 8 maja 2021 r.). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi Z-ca Dyrektora Wydział Urbanistyki i Architektury Jolanta Kubacka Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) Sprawę prowadzi: gł. specjalista Michał Czechowski, pokój nr 202, tel. (42) 638 56 94

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 30.08.2021
DPRG-UA-VI.6733.249.2021 MS
Data dokumentu: 30.08.2021
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.08.2021 r.

DPRG-UA-VI.6733.249.2021
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) oraz art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto i toczy się postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Bronisławy, na działkach nr 82/78, 82/1, 82/61, 82/62, 82/63, 82/42, 82/65, 82/6, 82/45, 82/44, 82/81, 82/80 w obrębie G-28.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 31.08.2021 r. do 13.09.2021 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 491) i częściowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w UMŁ, uprzejmie informuję, że strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w lokalizacjach przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47, al. Piłsudskiego 100, ul. Smugowej 26a i 30/32, ul. Sienkiewicza 5, ul. Wierzbowej 49 oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 638-57-45, kierownika (42) 638-57-92.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Katarzyna Wujek

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – budynek G Sprawę prowadzi: insp. Monika Sobolewska, tel. 42 / 638-57-45,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 30.08.2021

Metryka strony i historia zmian