Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne zawiadomienia

 • 2019-06-21 (1 MB)

  Informacja i obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik.” Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-06-14 (175 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Aniołówki wylotem nr An-4a oraz na wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr 44/Ws/09 znak: OŚR.III.62105/34-5/09; OŚR.III.62109/22-5/09; OŚR.III.62108/6-5/09 z dnia 26.10.2009 r.
 • 2019-06-14 (117 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informujące, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy – etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-06-14 (127 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wydaniu 7 czerwca 2019 r. decyzji Nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej, M. Łódź, woj. łódzkie
 • 2019-06-13 (233 KB)

  Informacja dotycząca postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych poprzez studnię nr 1 zlokalizowaną przy Al. Politechniki 9b
 • 2019-06-12 (46 KB)

  Informacja o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia pod krytym korytem rzeki Jasieniec
 • 2019-06-11 (110 KB)

  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2016 r., dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-14 - zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 91 (DKI) w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic"
 • 2019-06-10 (83 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przyłącza linii kablowej SN 15 kV przez wody rzeki Olechówki, metodą przewiertu horyzontalnego, na działce o numerze ewidencyjnym 751/2 obręb G-27
 • 2019-06-07 (129 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wydaniu 31 maja 2019 r. decyzji Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 553 (oś 22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej, M. Łódź, woj. łódzkie
 • 2019-06-06 (276 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ściekow przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Wydawniczej 1A do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-06-04 (140 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu, na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej ulicy bez nazwy
 • 2019-06-03 (134 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.05.2019 r. dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu rolniczego w związku z inwestycją pn. ,,Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Zad. A - Odcinek I węzeł ,,Łódź Lublinek" - węzeł ,,Łódź Teofilów"
 • 2019-05-30 (97 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łodzkiego informujące, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-05-28 (226 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wykonywania usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Nad Jasieniem w Łodzi, wykonaniu urządzeń wodnych - wylotu wód opadowych lub roztopowych DN200 do rzeki Jasień, robotach wodnych
 • 2019-05-24 (65 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Stacji Paliw nr 360 zlokalizowanej w Łodzi
 • 2019-05-24 (65 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Stacji Paliw nr 16 zlokalizowanej w Łodzi
 • 2019-05-24 (69 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Stacji Paliw nr 540 zlokalizowanej w Łodzi
 • 2019-05-24 (62 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o udzieleniu SUNCO NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o. Spółka Komandytowa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie do urządzeń kanalizacyinych, będących własnością innego podmiotu, podczyszczonych ścieków przemysłowych, pochodzących z procesów technologicznych obróbki galwanicznej, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
 • 2019-05-22 (84 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie komory startowej/odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa/odbiorcza”ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi
 • 2019-05-21 (94 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy – etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi
 • 2019-05-17 (429 KB)

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie kanału sanitarnego z odejściami bocznymi w ul. Podchorążych, ul. Fijałkowskiego, ul. Molla, ul. Grota i ul. Łukawskiego, na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne polegające na wprowadzaniu tymczasowymi wylotami wód z odwodnienia wykopów do rzeki Jasieniec
 • 2019-05-16 (51 KB)

  Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych kamienicy usytuowanej przy ul. Mielczarskiego 12
 • 2019-05-16 (54 KB)

  Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych zespołu budowlanego elektrociepłowni „EC-2”, usytuowanego przy ul. Wróblewskiego 26
 • 2019-05-15 (276 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. podziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego na terenie działki 8/15 obręb G-21 Łódź oraz na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z dachów i terenów pieszo-jezdnych zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 8/15, 8/16, 8/20 i 8/21 obręb G-21 Łódź do urządzenia wodnego
 • 2019-05-15 (254 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z Zakładu zlokalizowanego w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych 1/28, 1/48, 1/49, 1/91, 1/51, 1/52, 1/53, 1/85, 1/64 obręb P-28 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-05-15 (114 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 6 studni chłonnych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych, 6 wylotów urządzeń kanalizacyjnych wykonanych z rury PyC SN8 kanalizacyjnej Dz 200mm, o zasięgu oddziaływania w granicach działek ewidencyjnych: 158/1, 13/4, 177/2 ob. ewid. B-26
 • 2019-05-15 (58 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 5 studni chłonnych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych, 5 wylotów urządzeń kanalizacyjnych wykonanych z rury PyC 5N8 kanalizacyjnej Dz 200mm, o zasięgu oddziaływania w granicach działek ewidencyjnych: 13/4, 13/6, 115, 133/2, 177/2 ob. ewid. B-26
 • 2019-05-13 (267 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
 • 2019-05-10 (105 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej Nr 550, 551, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą odgałęźną między Aleją Włókniarzy, ulicami Kasprzaka i Drewnowską
 • 2019-05-09 (201 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących wprowadzania wód opadowych i roztopowych do krytego koryta rzeki Sokołówki oraz udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do krytego koryta rzeki Sokołówki za pomocą wylotu nr S-56 ze zlewni ul. Słowiczej/Warszawskiej w Łodzi
 • 2019-05-08 (64 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku funkcjonowania myjni samochodowej czterostanowiskowej zlokalizowanej w Łodzi na działkach o nr ewid.: 3/1, 6, 7/1 obr. G-49
 • 2019-05-08 (117 KB)

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa płyty rynku Nowego Centrum Łodzi z podziemnym parkingiem pod rynkiem” zlokalizowanego na działce nr ewid. 366 obręb S-2 oraz fragmentach działek nr ewid. 364, 283/30, 283/37 obręb S-2
 • 2019-05-06 (107 KB)

  Informacja o wszczęciu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia umieszczonego nad krytym korytem rzeki Jasień, metodą wykopu otwartego
 • 2019-04-30 (50 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni ul. Słowiczej/Warszawskiej w Łodzi do krytego koryta rzeki Sokołówki wylotem nr S-57 zlokalizowanym na działce o nr ew. 495/47 obrębie B-22
 • 2019-04-30 (59 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni ul. Skrzydlatej/Warszawskiej w Łodzi do krytego koryta rzeki Sokołówki wylotem nr S-54 zlokalizowanym na działce o nr ew. 495/16 obrębie B-22
 • 2019-04-30 (94 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego, polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek, nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-04-29 (107 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia przez wody rzeki Karolewki, na działce o numerze ewidencyjnym 104 obręb P-36 oraz wykonywanie robót w wodach rzeki Karolewki polegających na ustawieniu dwóch podpór
 • 2019-04-29 (56 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, którą udzielono pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki METRO PROPERTIWE Sp. z o.o na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu Centrum Handlowego M1 w Łodzi do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-04-24 (188 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi"
 • 2019-04-19 (68 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej przez wody rzeki Bałutki, metodą przewiertu sterowanego, na dzlałce o numerze ewidencyjnym 1/20 obręb P-6
 • 2019-04-12 (127 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej w Łodzi
 • 2019-04-12 (130 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinka linii kolejowej nr 553 (oś 22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej w Łodzi
 • 2019-04-10 (63 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z Zakładu zlokalizowanego w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych 1/28, 1/48, 1/49, 1/91, 1/51, 1/52, 1/53, 1/85, 1/64 obreb P-28, do kanalizacji innego podrniotu
 • 2019-04-10 (98 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek, w ramach zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”, zlokalizowanego na nieruchomościach na terenie Miasta Łódź
 • 2019-04-08 (320 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w m. Łódź, do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-04-08 (96 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-03-29 (134 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - Budowa odcinka linii kolejowej Nr 550, 551, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą odgałęźną między Aleją Włókniarzy i ulicami Kasprzaka i Drewnowską
 • 2019-03-26 (268 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowana inwestycją polegającą na budowie kanału sanitarnego z odejściami bocznymi w ul. Podchorążych, ul. Fijałkowskiego, ul. Molla, ul. Grota i ul. Łukawskiego
 • 2019-03-20 (217 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej 15kV w rurze osłonowej DVK 160 przez wody rzeki Łódki w jej km 13+015, metodą wykopu ręcznego, na działkach o numerach ewidencyjnych 350/48 i 350/47 obręb B-47, gm. Miasto Łódź
 • 2019-03-20 (261 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-20 (359 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-20 (363 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-19 (228 KB)

  Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urządzenia wodnego - studni publicznej nr 378 polożonej przy ul. Demokratycznej 92 w Łodzi, działka nr ewid. 320/1, obr. G-41, o głębokości 50,6 m -będącej ogólnodostepnym punktem poboru wody z utworów czwartorzęowych
 • 2019-03-19 (236 KB)

  Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urządzenia wodnego - studni publicznej nr 156 polożonej przy ul. Widzewskiej/ Cicha w Łodzi, działka nr ewid. 302/7, obr. W-21, o głębokości 36 m - będącej ogólnodostepnym punktem poboru wody z utworów czwartorzęowych
 • 2019-03-15 (354 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-15 (352 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-15 (366 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-08 (204 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przyłącza wodociągowego w rurze preizolowanej 90 x 12,3 ECOFLEX AQUA nad krytym korytem rzeki Łódki w jej km 9+520 na terenie nieruchomości obejmującej działki o nr ewidencyjnym 11/15 i 21/2 obręb P-16 Gmina Miasto Łódź
 • 2019-03-07 (116 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi
 • 2019-03-05 (127 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - Budowa odcinka linii kolejowej Nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Aleją Włókniarzy, w M. Łódź, woj. łódzkim
 • 2019-03-05 (129 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - Budowa odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą rozgałęźną miedzy ulicami Odolanowską i Stolarską, w M. Łódź, woj. łódzkim
 • 2019-03-01 (111 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Lublinek
 • 2019-02-28 (96 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę nowej kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy w Łodzi na terenie kolejowym zamkniętym
 • 2019-02-20 (66 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Centrum Handlowego M1 Łódź zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 27/29
 • 2019-02-13 (81 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie koryta rowu, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 52/8, obręb P3, gmina Miasto Łódź
 • 2019-02-12 (61 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Złotno 106 (działka o numerze ewidencyjnym 124/6, obręb: P-3) 2 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-02-12 (72 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do krytego kanału rzeki Jasień oraz wykonania usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 7 do rzeki Jasień
 • 2019-02-12 (54 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń oraz usług wodnych dla terenu inwestycji pn. "Budowa obiektu handlowo-usługowego z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania dawnego Zakładu Mleczarskiego na obiekt handlowo-usługowy, budowa/przebudowa infrastruktury technicznej oraz urządzeń budowlanych", zlokalizowanego na działce przy ul. Jugosłowiańskiej 1a w Łodzi
 • 2019-01-28 (266 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii energetycznej w rurze osłonowej AROT SRG-G 110 przez wody rzeki Olechówki w jej km 10+322, metodą przewiertu horyzontalnego, na działce o numerze ewidencyjnym 61/1 obręb G-20 miasto Łódź
 • 2019-01-16 (59 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemystowych zawierającvch substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 211 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-16 (60 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy AI. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-16 (62 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy AI. Piłsudskiego 177 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-10 (114 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy w Łodzi, na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/4, obręb P-7 oraz 4/18, obręb P-8, Łódź – Polesie, na terenie kolejowym zamkniętym
 • 2019-01-02 (90 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Lublinek od km 0,000 do km 7,140, realizowanego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, Etap 1: Łódź Kaliska - Zduńska Wola"


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (02.01.2019 13:06)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (21.06.2019 09:05)

Ilość odwiedzin: 4483

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
21.06.2019 09:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.06.2019 12:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.06.2019 12:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.06.2019 09:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.06.2019 09:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2019 11:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2019 11:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.06.2019 11:44 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.06.2019 11:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.06.2019 11:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.06.2019 11:18 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.06.2019 12:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.06.2019 08:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.06.2019 10:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
04.06.2019 10:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
03.06.2019 13:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.05.2019 09:43 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
30.05.2019 09:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
30.05.2019 09:36 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.05.2019 15:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.05.2019 15:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 15:50 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 14:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 14:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 13:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 13:51 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
22.05.2019 08:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.05.2019 09:38 Adrian Beer Modyfikacja treści
17.05.2019 10:24 Adrian Beer Modyfikacja treści
17.05.2019 10:17 Adrian Beer Modyfikacja treści
16.05.2019 14:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.05.2019 14:51 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.05.2019 14:45 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.05.2019 14:44 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.05.2019 13:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 13:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 13:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 13:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 13:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 10:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.05.2019 10:07 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.05.2019 14:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.05.2019 08:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.05.2019 10:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.05.2019 11:41 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.05.2019 09:55 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.05.2019 14:34 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.05.2019 14:16 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.05.2019 14:15 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.04.2019 15:59 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.04.2019 15:48 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.04.2019 10:34 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.04.2019 10:09 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.04.2019 13:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:29 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:28 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:09 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.04.2019 11:31 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.04.2019 11:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 13:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 13:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 13:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 10:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 10:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 09:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 12:39 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 09:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 08:59 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 08:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.04.2019 15:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.04.2019 10:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.04.2019 10:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.03.2019 08:38 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
26.03.2019 13:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.03.2019 15:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2019 08:13 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:55 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:55 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:51 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:46 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.03.2019 14:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.03.2019 14:54 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.03.2019 14:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.03.2019 13:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.03.2019 08:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 10:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 10:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 10:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 09:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.03.2019 08:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.02.2019 11:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.02.2019 11:19 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.02.2019 11:18 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
20.02.2019 12:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
13.02.2019 13:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.02.2019 15:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.02.2019 15:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 15:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.01.2019 14:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.01.2019 14:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.01.2019 13:15 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.01.2019 13:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.01.2019 12:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.01.2019 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.01.2019 09:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:28 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:25 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:06 Tomasz Wilk Utworzenie strony