Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne zawiadomienia

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przedłużenia terminu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej 550 (Oś 23) – Komora Fabryczna w km 0+363,00 - Etap I - Budowy Tunelu Kolejowego – Tunel Technologiczny – na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną – TBM (EPB)”, na działkach o numerach ewid. 281/10, 282/8, 283/37, 284/10, obręb S-2, 53/18, 53/22, 53/23, 61/18, 61/19, 61/21, 61/22, 61/23, 62/1, 63/3, 63/7, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 64/7, 462/9, 462/46, 462/50, 462/52, 462/53, 473/5, 473/18, 473/19, 473/20, 473/38, 473/40, 473/42, 473/43, 473/44, 473/45, 473/46, 473/47, 473/48, 473/49, 473/50, 473/51, 473/52, 473/53, obręb S-6 w Łodzi w Łodzi

Violetta Gandziarska

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zawiadamiające o uchyleniu w części i odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tej części, uchylającą w części i umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji w tym zakresie, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 91 (DK1) w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic”, odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – droga krajowa 91 (DK 1) w m. Słowik wraz z infrastrukturą

Adrian Beer