Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne zawiadomienia
 • 2019-12-09 (187 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: „Opracowaniu programu racjonalno-użytkowego dla przebudowy linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego”
 • 2019-12-06 (109 KB)

  Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach o numerach ewidencyjnych 675/44, 746/5, 746/27, 746/29, 752/1 obręb G-27
 • 2019-12-06 (76 KB)

  Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, istniejącego na działce nr 57/25 obr. B-46 w Łodzi, ul. Drewnowska 43/55, urządzenia wodnego - studni nr 1
 • 2019-12-05 (126 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na: „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź Śródmieście, w rejonie skrzyżowania ul. Zachodniej/al. Tadeusza Kościuszki oraz ul. Zielonej i ul. Wólczańskiej, w M. Łódź, woj. łódzkie
 • 2019-12-03 (885 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce o nr ewid. 233/8, 233/4, 232/1, 231/1, 230/1, 391/3, 289/1, 390/1, 389/1, 388, 224/1 obręb K-21 Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki, województwo łódzkie
 • 2019-11-29 (404 KB)

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 • 2019-11-29 (92 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wniesieniu odwołania od pozwolenia na budowę polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – stacja Lublinek w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola
 • 2019-11-28 (811 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, pochodzących z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 115
 • 2019-11-28 (188 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej"
 • 2019-11-28 (130 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinków linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego między komorą demontażową przy stacji Łódź Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza a przystankiem osobowym Łódź Śródmieście oraz przystankiem osobowym Łódź Polesie, M. Łódź, woj. łódzkie
 • 2019-11-27 (258 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, pochodzących z terenu salonu samochodowego wraz z serwisem i myjnią samochodową, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Snowalnianej 3
 • 2019-11-27 (69 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Rokicińskiej (drogi wojewódzkiej 713) w Łodzi w rejonie posesji 343 i 345 - na działce o numerze ewidencyjnym 371/15, obręb W-40, Łódź
 • 2019-11-26 (194 KB)

  Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej”
 • 2019-11-25 (214 KB)

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Brzezińskiej na odcinku od włączenia łącznika projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na Autostradzie A1 do ul. Brzezińskiej, do ul. Kerna (rejon Centrum Handlowego M1)"
 • 2019-11-22 (29 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Stokowskiej na odcinku od ul. Kerna do ul. Taterniczej w Łodzi
 • 2019-11-19 (70 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu informujące o wydaniu decyzji udzielającej Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci tymczasowych urządzeń służących do odwadniania wykopów budowlanych wraz z demontażem po zakończeniu prac, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego VA z odejściami bocznymi w ul. Konstantynowskiej, Krańcowej, Saperów i Wilsona w Łodzi
 • 2019-11-15 (170 KB)

  Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu do rejestru zabytków obiektów, położonych przy ul. Srebrzyńskiej 77 i ul. Srebrzyńskiej 79
 • 2019-11-15 (155 KB)

  Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odstąpieniu od wpisania do rejestru zabytków zespołu sakralnego p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej i Bł. O. Anastazego Pankiewicza, położonego przy ul. Pankiewicza 15
 • 2019-11-15 (29 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 8/2019 z dnia 14 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź Polesie przy ul. Ogrodowej w Łodzi
 • 2019-11-14 (384 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu powstających w wyniku funkcjonowania zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Elektronowej 1/3
 • 2019-11-14 (420 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pochodzące z terenu zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Demokratycznej 119/BC do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-11-12 (307 KB)

  Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska powstających w trakcie funkcjonowania myjni samochodowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 248/2, obręb B-25 do kanalizacji stanowiącej własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi
 • 2019-11-04 (100 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie otwartego rowu drogowego znajdującego się w ciągu drogi bez nazwy biegnącej od ul. Jędrzejowskiej w kierunku ul. Małego Rycerza w Łodzi
 • 2019-11-04 (60 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu ścieków tj. wód opadowych lub roztopowych ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z przelewu burzowego nr K2 do rzeki Karolewki
 • 2019-11-04 (58 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu ścieków tj. wód opadowych lub roztopowych ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z przelewu burzowego nr K1 do rzeki Karolewki
 • 2019-11-04 (166 KB)

  Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnię publiczną nr 186 zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 117a oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, wydanego decyzją Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 maja 2004 r.
 • 2019-10-30 (73 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu z terenu zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 141
 • 2019-10-28 (55 KB)

  Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 3 studni chłonnych na dz. nr ewid. 81/30, obręb B-22 w ramach zadania inwestycyjnego zatytułowanego "Rozbudowa ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej w Łodzi" oraz usługi wodnej w postaci wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych powstających na powierzchniach nieprzepuszczalnych
 • 2019-10-25 (61 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Kurczaki 132
 • 2019-10-25 (59 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu firmy AUTO PODLASIE Sp. z o.o. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 24A, do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-10-25 (179 KB)

  Obwieszczenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce o nr ewid. 233/8, 233/4, 232/1, 231/1, 230/1, 391/3, 289/1, 390/1, 389/1 obręb K-21 Konstantynów Łódzki
 • 2019-10-22 (96 KB)

  Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S14 - zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku: od drogi krajowej nr 91 w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek, odcinek I węzeł Łódź Lublinek - węzeł Łódź Teofilów wraz z infrastrukturą, realizowanej w ramach zadania: "Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic"
 • 2019-10-22 (29 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę zamierzenia polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek, w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”
 • 2019-10-21 (90 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z inwestycją polegającą na budowie zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami oraz infrastrukturą, planowanych do realizacji w Łodzi przy al. Hetmańskiej/ul. Borowieckiego
 • 2019-10-21 (54 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu Stacji Paliw nr 1261 w Łodzi przy ul. Cieszyńskiej 17, do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-10-21 (66 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu Stacji Paliw nr 662 w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 181B, do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-10-21 (36 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została wydana decyzja Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej Nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź Polesie przy ul. Ogrodowej w Łodzi
 • 2019-10-18 (477 KB)

  Informacja i zawiadomienia dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne o numerach: 159, 166, 193, 167, 139, 136, 142 oraz 148, zlokalizowane w Łodzi przy ulicach: Chłopickiego 52/54, Oświatowej 35, Żniwnej/Owsianej, Kard. S. Wyszyńskiego/W. Janke, Brackiej/Przemysłowej, Wrześnieńskiej 51, Chóralnej 4 oraz Kierpcowej 12
 • 2019-10-15 (64 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu Stacji Paliw nr 4010 w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 23/25, do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-10-15 (107 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Feliksińskiej w Łodzi w zakresie budowy pobocza i odwodnienia"
 • 2019-10-15 (279 KB)

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 121/14 w obrębie W-5
 • 2019-10-15 (294 KB)

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 121/17 w obrębie W-5
 • 2019-10-15 (174 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej Prezydentowi Miasta Łodzi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Taterniczej w Łodzi (dzielnica: Łódź Widzew), na odcinku: od ul. Chałubińskiego do ul. Prezydenta
 • 2019-10-14 (94 KB)

  Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne o numerach 170, 187, 192, 157 i 158
 • 2019-10-14 (28 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinków linii kolejowej Nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego między przystankiem osobowym Łódź Polesie, komorą rozgałęźną między ulicami Odolanowską i Stolarską oraz posterunkiem odgałęźnym Łódź Włókniarzy w Łodzi, nie zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-10-11 (47 KB)

  Ogłoszenie Dyrektora Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 3 studni chłonnych oraz usług wodnych w postaci wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych w ramach zadania inwestycyjnego zatytułowanego "Rozbudowa ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej w Łodzi"
 • 2019-10-11 (30 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” - węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B - Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-10-10 (722 KB)

  Postanowienie Wojewody Łódzkiego skutkujące wyłączeniem z mocy prawa Prezydenta Miasta Łodzi, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, od rozpatrzenia sprawy o zwrot części nieruchomości, położonej w Łodzi dawniej przy ul. Drewnowskiej 17, odpowiadającej obecnie nieruchomościom położonym przy ul. Zachodniej 22, 22a, 22b i wyznaczeniem Starosty Rawskiego do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy
 • 2019-10-10 (30 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 8,10.2015 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku: od drogi krajowej nr 91 (DK 1) w m. Słowik do węzła „Łódź Lublinek”, zad. A – odcinek I węzeł Łódź Lublinek – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-10-08 (95 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzen wodnych w postaci tymczasowych urządzeń służących do odwadniania wykopów budowlanych
 • 2019-10-07 (361 KB)

  Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne o numerach: 235, 169, 171, 185, 168
 • 2019-10-03 (174 KB)

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji, przebudowie i budowie obiektów na nieruchomości należącej do Aqua Park Łódź Sp. z o.o. na działkach nr ew.: 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17 obręb P-16 przy Al. Unii Lubelskiej 3 w dzielnicy Łódź Polesie"
 • 2019-10-02 (66 KB)

  Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rzeki Sokołówki wód opadowych i roztopowych powstających na powierzchniach nieprzepuszczalnych zlewni ulicy Brukowej w Łodzi (osiedle „Liściasta lIB")
 • 2019-10-02 (99 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamiające, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnię publiczną nr 186, zlokalizowaną w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 117a
 • 2019-10-01 (395 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowa rowów melioracyjnych dla inwestycji - "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódż Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów". Zad. B- Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik." Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów"
 • 2019-10-01 (337 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu rolniczego w związku z inwestycją pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów"
 • 2019-10-01 (29 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą demontażową przy stacji Łódź Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza
 • 2019-09-27 (33 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego, polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek, zlokalizowanego na nieruchomościach na terenie Miasta Łódź, na działkach w obrębach ewidencyjnych P-17, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-33, P-36, P-37, G-53, nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-09-26 (690 KB)

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik.” Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-09-26 (130 KB)

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódz Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódz Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-09-25 (61 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia pod korytem rzeki Gadki
 • 2019-09-25 (145 KB)

  Zawiadomienie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą zespołu budynków Widzewska Manufaktura przy ul. Piłsudskiego 135 w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych 1/43, 1/47, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54 obręb W-27"
 • 2019-09-25 (3 MB)

  Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego z 1.06.2015 r. i 22.10.2015 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S14 do wód i urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z odprowadzeniem wód zgromadzonych w nieszczelnych rowach bezpośrednio do rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych, w ramach zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-09-24 (101 KB)

  Postanowienie Wojewody Łódzkiego o wyłączeniu Prezydenta Miasta Łodzi od rozpatrzenia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za działkę nr 479/6, położoną w Łodzi przy ul. Giewont, w obrębie W-9 oraz wyznaczeniu Starosty Łódzkiego Wschodniego do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy
 • 2019-09-24 (64 KB)

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i terenów utwardzonych, projektowanego na działce przy ul. Brzezińskiej 230 w Łodzi obiektu handlowo-usługowego do projektowanego systemu komór drenażowych
 • 2019-09-24 (119 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie kanału sanitarnego nad rzeką Jasieniec w naziomie nad przepustem drogowym na terenie działki 1/4 obręb P-2 w Łodzi
 • 2019-09-23 (158 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce o numerze ewidencyjnym 125/12 obręb G-55 Miasto Łódź
 • 2019-09-23 (124 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Jasień, zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 1/70 obręb W-14 Miasto Łódź, kabli teletechnicznych w rurach osłonowych
 • 2019-09-23 (94 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz wykonywanie usług wodnych polegających na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu projektowanej hali magazynowo-usługowej z częścią biurową zlokalizowaną w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 299/301
 • 2019-09-23 (74 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu działki położonej przy ul. Zakładowej 147 w Łodzi
 • 2019-09-23 (104 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce o nr ewid. 233/8, 233/4, 232/1, 231/1, 230/1, 391/3, 289/1, 390/1, 389/1 obręb K-21 Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki, województwo łódzkie
 • 2019-09-20 (56 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i wód w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Zad. A - Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek" - węzeł „Łódź Teofilów"
 • 2019-09-20 (30 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinków linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego między komorą demontażową przy stacji Łódź Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza a przystankiem osobowym Łódź Śródmieście oraz przystankiem osobowym Łódź Polesie, w mieście Łódź, woj. łódzkie, nie zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-09-18 (29 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 26/13 z dnia 21.01.2013 r., udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków–Tuszyn
 • 2019-09-17 (62 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ZWiK Sp.z o.o. w Łodzi ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z projektowanego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego przy ul. Jędrzejowskiej
 • 2019-09-17 (549 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 20.04.2015 r. oraz o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz likwidację prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, linii energetycznych i telekomunikacyjnych w ramach inwestycji - „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik.” Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-09-17 (65 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przyłącza linii kablowej SN 15 kV w rurze osłonowej RHDPE o średnicy 160 mm przez wody rzeki Olechówki
 • 2019-09-13 (64 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci poboru wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na działce przy ul. Traktorowej 148/158 w Łodzi
 • 2019-09-12 (570 KB)

  Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Bałutka wzdłuż linii kolejowej nr 15
 • 2019-09-12 (1 MB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamiające o wydaniu decyzji orzekającej o wygaśnięciu w części pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2015 r. oraz udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych dla zadania pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-09-11 (74 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Łodzi udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Taterniczej w Łodzi (dzielnica: Łódź Widzew), na odcinku: od ul. Chałubińskiego do ul. Prezydenta
 • 2019-09-10 (63 KB)

  Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Lodowej 88
 • 2019-09-10 (62 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, wykonanie urządzeń wodnych: trzech zbiorników infiltracyjno- odparowujących oraz trzech zbiorników rozsączających na terenie budowanego Centrum Logistycznego przy ul. Brzezińskiej w Łodzi
 • 2019-09-09 (47 KB)

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wykonania urządzenia wodnego w postaci siedmiu studni chłonnych, oraz usługę wodną polegającą na wprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych rozbudowywanej ulicy Łodzianka w ramach zadania zatytułowanego ‚„Rozbudowa ul. Łodzianka od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej w Łodzi"
 • 2019-09-09 (112 KB)

  Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kolektora sanitarnego przez wody rzeki Łódki, metodą mikrotunelingu, na działkach o numerach ewidencyjnych 25/3, 25/2, 6/18 obręb P-14
 • 2019-09-09 (118 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej Nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź Polesie przy ulicy Ogrodowej, nie zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-09-06 (108 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą demontażową przy stacji Łódź Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza
 • 2019-09-03 (75 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi gminnej oraz fragmentu drogi wewnętrznej do zbiornika infiltracyjno-odparowującego, zlokalizowanego na terenie Centrum Logistycznego na działce o nr ewid. 598/1 w obrębie W-48, oraz wykonanie urządzeń wodnych: zbiornika infiltracyjno-odparowującego i dwóch rowów odwadniających
 • 2019-09-02 (251 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie jednotorowej linii kablowej 110kV oraz kabla światłowodowego w rurach osłonowych przez wody rzeki Jasieniec w km 6+810, metodą przewiertu sterowanego, na dz. nr ewid. 52/4 i 82/1; obręb P-3, m. Łódź
 • 2019-08-28 (116 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego, polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek od km 0,000 do km 7,140 (w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”), zlokalizowanego na nieruchomościach na terenie Miasta Łódź, na działkach w obrębach ewidencyjnych P-17, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-33, P-36, P-37, G-53, nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-08-27 (131 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 01.06.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.36.2015.PŁ i stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22.10.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.110.2015.PŁ oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódz Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódz Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódz Teofilów”
 • 2019-08-26 (259 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego na działce o numerze ewidencyjnym 69/15 w Łodzi oraz wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na stacji GPZ Lublinek (działka o numerze ewidencyjnym 69/15 obręb: P-38, gmina Miasto Łódź)
 • 2019-08-26 (219 KB)

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - zbiornika infiltracyjno-odparowującego oraz wykonanie urządzeń wodnych: zbiornika infiltracyjno-odparowującego, dwóch rowów wraz z budowlami i rurociągu łączącego rów ze zbiornikiem
 • 2019-08-23 (219 KB)

  Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rowu melioracyjnego "R-Ciek z Kochanówki" istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300mm zlokalizowanego na dz. nr ew. 36, obręb B-37 powstających na powierzchniach utwardzonych Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ulicy Spadkowej 4/6 zlokalizowanego na dz. nr ew. 14/1, 14/4, obręb B-37
 • 2019-08-20 (96 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy – etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-08-19 (122 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Ner w ramach inwestycji "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej obwodnicy Łodzi. Zad A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź TeofiIów". Zad B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów (bez węzła) - DK 91 w m. Słowik" Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów"
 • 2019-08-14 (56 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku funkcjonowania Stacji Paliw nr 540 w Łodzi przy al. Rydza Śmigłego 43
 • 2019-08-14 (219 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Brzezińskiej na odcinku od włączenia łącznika projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na Autostradzie A1 do ul. Brzezińskiej, do ul. Kerna (rejon Centrum Handlowego M1)"
 • 2019-08-13 (97 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinków linii kolejowej Nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego między przystankiem osobowym Łódź Polesie, komorą rozgałęźną między ulicami Odolanowską i Stolarską oraz posterunkiem odgałęźnym Łódź Włókniarzy, nie zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-08-12 (128 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowa rowów melioracyjnych dla inwestycji - "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik.” Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-08-09 (60 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku funkcjonowania myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul Rudzkiej 70
 • 2019-08-09 (598 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszalka Województwa Łódzkiego z dnia 20.04.2015 r. znak: RŚVI.7322.1.34.2015.AP i wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik.” Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-08-07 (232 KB)

  MP-MOSTY Sp. z o.o. zawiadamia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic na działkach położonych w rejonie ul. Brzezińskiej w związku z wykonywaniem podziałów działek dla inwestycji pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Brzezińskiej na odcinku od włączenia łącznika projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na Autostradzie A1 do ul. Brzezińskiej, do ul. Kerna (Rejon Centrum Handlowego M1)"
 • 2019-08-01 (189 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków – Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 w zakresie odcinka II – od km 310+000 do km 320+010 wraz z infrastrukturą
 • 2019-07-31 (211 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku funkcjonowania Stacji Paliw nr 780 w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 66a
 • 2019-07-31 (74 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i wód w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Zad. A - Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek" - węzeł „Łódź Teofilów"
 • 2019-07-29 (55 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu ścieków z przelewu burzowego nr Ł8 Ø1200 do rzeki Łódki
 • 2019-07-29 (582 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2015 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania, przebudowy i likwidacji urządzeń wodnych dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-07-29 (827 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu decyzji administracyjnej wygaszającej pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2015 r. oraz udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - drenażu rolniczego, dla inwestycji pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik.” Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-07-26 (123 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinków linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego między komorą demontażową przy stacji Łódź Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza a przystankiem osobowym Łódź Śródmieście oraz przystankiem osobowym Łódź Polesie
 • 2019-07-24 (120 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź-Polesie, przy ul. Ogrodowej
 • 2019-07-23 (101 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych - 9 odcinków drenażu budowlanego usytuowanego po zachodniej oraz wschodniej stronie pasa drogowego ul. Zygmunta w Łodzi, włączonych do projektowanego kanału deszczowego
 • 2019-07-23 (314 KB)

  Ogłoszenie i obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na terenie działek o numerach ewid. 13 i 39/1, obręb B-18 w Łodzi, urządzeń wodnych oraz usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych powstających na rozbudowywanej ulicy Łodzianka w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Łodzianka od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej w Łodzi"
 • 2019-07-23 (99 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę komory startowej/odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa/odbiorcza”, zlokalizowanej na działkach w obrębie B-45 w Łodzi
 • 2019-07-22 (99 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dotyczące wniosku Panattoni Europe Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działce o nr ewid. 233/8, 233/4, 232/1, 231/1, 230/1, 391/3, 289/1, 390/1, 389/1 obreb K-21 Konstantynów Łódzki
 • 2019-07-22 (77 KB)

  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi zawiadamiające o terminie licytacji wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Elektronowej 5 w Łodzi
 • 2019-07-17 (1 MB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu polegającą na: wykonaniu przepustu tymczasowego wraz z postępem robót budowlanych związanych z inwestycją pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów"
 • 2019-07-11 (172 KB)

  Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu rolniczego w związku z inwestycją pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów"
 • 2019-07-10 (123 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą demontażową przy stacji Łódź Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza, w M. Łódź, woj. łódzkie
 • 2019-07-08 (162 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinków linii kolejowej Nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego między przystankiem osobowym Łódź Polesie, komorą rozgałęźną między ulicami Odolanowską i Stolarską oraz posterunkiem odgałęźnym Łódź Włókniarzy
 • 2019-07-08 (116 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu postanowienia, którym stwierdzono wniesienie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, udzielającej Prezydentowi Miasta Łodzi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej z uchybieniem terminu
 • 2019-07-03 (60 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu Zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 36
 • 2019-07-03 (67 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku funkcjonowania myjni samochodowej bezdotykowej zlokalizowanej przy ul. Srebrzyńskiej 2/4
 • 2019-07-03 (593 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Adwokackiej 16
 • 2019-07-02 (119 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód z wodociągu odwadniakiem
 • 2019-07-02 (116 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informujące, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-07-01 (115 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego (Etap IV) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 26/2, 27/2, 27/4, 28/1, 29/2, 30, 31, 32/2, 33/4, 34/2, 35, 36/3, 37/2, 38/2, 23/3, 25/2, 28/2, 32/3, 36/4, 36/5, 37/3 obręb G-32"
 • 2019-07-01 (116 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informujące, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego, polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek od km 0,000 do km 7,140 (w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”), zlokalizowanego na nieruchomościach na terenie Miasta Łódź, na działkach w obrębach ewidencyjnych P-17, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-33, P-36, P-37, G-53, nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-06-27 (441 KB)

  Postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego zespołu sakralnego p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej i Bł. O. Anastazego Pankiewicza w Łodzi przy ul. Pankiewicza 15
 • 2019-06-26 (104 KB)

  Informacja o postępowaniu administracyjnym prowadzonym w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej przez wody rzeki Olechówki, w konstrukcji obiektu mostowego, na działce o numerze ewidencyjnym 60 i 61/1 obręb G-20
 • 2019-06-26 (96 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, informujące o przeprowadzeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14, na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek od km 0,000 do km 7,140, w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”
 • 2019-06-21 (1 MB)

  Informacja i obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik.” Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”
 • 2019-06-14 (175 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Aniołówki wylotem nr An-4a oraz na wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr 44/Ws/09 znak: OŚR.III.62105/34-5/09; OŚR.III.62109/22-5/09; OŚR.III.62108/6-5/09 z dnia 26.10.2009 r.
 • 2019-06-14 (117 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informujące, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy – etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-06-14 (127 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wydaniu 7 czerwca 2019 r. decyzji Nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej, M. Łódź, woj. łódzkie
 • 2019-06-13 (233 KB)

  Informacja dotycząca postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych poprzez studnię nr 1 zlokalizowaną przy Al. Politechniki 9b
 • 2019-06-12 (46 KB)

  Informacja o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia pod krytym korytem rzeki Jasieniec
 • 2019-06-11 (110 KB)

  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2016 r., dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-14 - zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 91 (DKI) w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic"
 • 2019-06-10 (83 KB)

  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przyłącza linii kablowej SN 15 kV przez wody rzeki Olechówki, metodą przewiertu horyzontalnego, na działce o numerze ewidencyjnym 751/2 obręb G-27
 • 2019-06-07 (129 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wydaniu 31 maja 2019 r. decyzji Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 553 (oś 22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej, M. Łódź, woj. łódzkie
 • 2019-06-06 (276 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ściekow przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Wydawniczej 1A do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-06-04 (140 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu, na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej ulicy bez nazwy
 • 2019-06-03 (134 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.05.2019 r. dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu rolniczego w związku z inwestycją pn. ,,Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Zad. A - Odcinek I węzeł ,,Łódź Lublinek" - węzeł ,,Łódź Teofilów"
 • 2019-05-30 (97 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łodzkiego informujące, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-05-28 (226 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wykonywania usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Nad Jasieniem w Łodzi, wykonaniu urządzeń wodnych - wylotu wód opadowych lub roztopowych DN200 do rzeki Jasień, robotach wodnych
 • 2019-05-24 (65 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Stacji Paliw nr 360 zlokalizowanej w Łodzi
 • 2019-05-24 (65 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Stacji Paliw nr 16 zlokalizowanej w Łodzi
 • 2019-05-24 (69 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Stacji Paliw nr 540 zlokalizowanej w Łodzi
 • 2019-05-24 (62 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o udzieleniu SUNCO NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o. Spółka Komandytowa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie do urządzeń kanalizacyinych, będących własnością innego podmiotu, podczyszczonych ścieków przemysłowych, pochodzących z procesów technologicznych obróbki galwanicznej, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
 • 2019-05-22 (84 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie komory startowej/odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa/odbiorcza”ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi
 • 2019-05-21 (94 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy – etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi
 • 2019-05-17 (429 KB)

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie kanału sanitarnego z odejściami bocznymi w ul. Podchorążych, ul. Fijałkowskiego, ul. Molla, ul. Grota i ul. Łukawskiego, na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne polegające na wprowadzaniu tymczasowymi wylotami wód z odwodnienia wykopów do rzeki Jasieniec
 • 2019-05-16 (51 KB)

  Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych kamienicy usytuowanej przy ul. Mielczarskiego 12
 • 2019-05-16 (54 KB)

  Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych zespołu budowlanego elektrociepłowni „EC-2”, usytuowanego przy ul. Wróblewskiego 26
 • 2019-05-15 (276 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. podziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego na terenie działki 8/15 obręb G-21 Łódź oraz na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z dachów i terenów pieszo-jezdnych zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 8/15, 8/16, 8/20 i 8/21 obręb G-21 Łódź do urządzenia wodnego
 • 2019-05-15 (254 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z Zakładu zlokalizowanego w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych 1/28, 1/48, 1/49, 1/91, 1/51, 1/52, 1/53, 1/85, 1/64 obręb P-28 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-05-15 (114 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 6 studni chłonnych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych, 6 wylotów urządzeń kanalizacyjnych wykonanych z rury PyC SN8 kanalizacyjnej Dz 200mm, o zasięgu oddziaływania w granicach działek ewidencyjnych: 158/1, 13/4, 177/2 ob. ewid. B-26
 • 2019-05-15 (58 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 5 studni chłonnych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych, 5 wylotów urządzeń kanalizacyjnych wykonanych z rury PyC 5N8 kanalizacyjnej Dz 200mm, o zasięgu oddziaływania w granicach działek ewidencyjnych: 13/4, 13/6, 115, 133/2, 177/2 ob. ewid. B-26
 • 2019-05-13 (267 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
 • 2019-05-10 (105 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej Nr 550, 551, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą odgałęźną między Aleją Włókniarzy, ulicami Kasprzaka i Drewnowską
 • 2019-05-09 (201 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących wprowadzania wód opadowych i roztopowych do krytego koryta rzeki Sokołówki oraz udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do krytego koryta rzeki Sokołówki za pomocą wylotu nr S-56 ze zlewni ul. Słowiczej/Warszawskiej w Łodzi
 • 2019-05-08 (64 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku funkcjonowania myjni samochodowej czterostanowiskowej zlokalizowanej w Łodzi na działkach o nr ewid.: 3/1, 6, 7/1 obr. G-49
 • 2019-05-08 (117 KB)

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa płyty rynku Nowego Centrum Łodzi z podziemnym parkingiem pod rynkiem” zlokalizowanego na działce nr ewid. 366 obręb S-2 oraz fragmentach działek nr ewid. 364, 283/30, 283/37 obręb S-2
 • 2019-05-06 (107 KB)

  Informacja o wszczęciu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia umieszczonego nad krytym korytem rzeki Jasień, metodą wykopu otwartego
 • 2019-04-30 (50 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni ul. Słowiczej/Warszawskiej w Łodzi do krytego koryta rzeki Sokołówki wylotem nr S-57 zlokalizowanym na działce o nr ew. 495/47 obrębie B-22
 • 2019-04-30 (59 KB)

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni ul. Skrzydlatej/Warszawskiej w Łodzi do krytego koryta rzeki Sokołówki wylotem nr S-54 zlokalizowanym na działce o nr ew. 495/16 obrębie B-22
 • 2019-04-30 (94 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego, polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek, nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-04-29 (107 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia przez wody rzeki Karolewki, na działce o numerze ewidencyjnym 104 obręb P-36 oraz wykonywanie robót w wodach rzeki Karolewki polegających na ustawieniu dwóch podpór
 • 2019-04-29 (56 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, którą udzielono pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki METRO PROPERTIWE Sp. z o.o na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu Centrum Handlowego M1 w Łodzi do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-04-24 (188 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi"
 • 2019-04-19 (68 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej przez wody rzeki Bałutki, metodą przewiertu sterowanego, na dzlałce o numerze ewidencyjnym 1/20 obręb P-6
 • 2019-04-12 (127 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej w Łodzi
 • 2019-04-12 (130 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinka linii kolejowej nr 553 (oś 22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej w Łodzi
 • 2019-04-10 (63 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z Zakładu zlokalizowanego w Łodzi na działkach o numerach ewidencyjnych 1/28, 1/48, 1/49, 1/91, 1/51, 1/52, 1/53, 1/85, 1/64 obreb P-28, do kanalizacji innego podrniotu
 • 2019-04-10 (98 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek, w ramach zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”, zlokalizowanego na nieruchomościach na terenie Miasta Łódź
 • 2019-04-08 (320 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w m. Łódź, do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-04-08 (96 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie
 • 2019-03-29 (134 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - Budowa odcinka linii kolejowej Nr 550, 551, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą odgałęźną między Aleją Włókniarzy i ulicami Kasprzaka i Drewnowską
 • 2019-03-26 (268 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowana inwestycją polegającą na budowie kanału sanitarnego z odejściami bocznymi w ul. Podchorążych, ul. Fijałkowskiego, ul. Molla, ul. Grota i ul. Łukawskiego
 • 2019-03-20 (217 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej 15kV w rurze osłonowej DVK 160 przez wody rzeki Łódki w jej km 13+015, metodą wykopu ręcznego, na działkach o numerach ewidencyjnych 350/48 i 350/47 obręb B-47, gm. Miasto Łódź
 • 2019-03-20 (261 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-20 (359 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-20 (363 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-19 (228 KB)

  Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urządzenia wodnego - studni publicznej nr 378 polożonej przy ul. Demokratycznej 92 w Łodzi, działka nr ewid. 320/1, obr. G-41, o głębokości 50,6 m -będącej ogólnodostepnym punktem poboru wody z utworów czwartorzęowych
 • 2019-03-19 (236 KB)

  Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urządzenia wodnego - studni publicznej nr 156 polożonej przy ul. Widzewskiej/ Cicha w Łodzi, działka nr ewid. 302/7, obr. W-21, o głębokości 36 m - będącej ogólnodostepnym punktem poboru wody z utworów czwartorzęowych
 • 2019-03-15 (354 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-15 (352 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-15 (366 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do celów obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego mieszkańców poprzez studnie publiczne
 • 2019-03-08 (204 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przyłącza wodociągowego w rurze preizolowanej 90 x 12,3 ECOFLEX AQUA nad krytym korytem rzeki Łódki w jej km 9+520 na terenie nieruchomości obejmującej działki o nr ewidencyjnym 11/15 i 21/2 obręb P-16 Gmina Miasto Łódź
 • 2019-03-07 (116 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi
 • 2019-03-05 (127 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - Budowa odcinka linii kolejowej Nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Aleją Włókniarzy, w M. Łódź, woj. łódzkim
 • 2019-03-05 (129 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - Budowa odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą rozgałęźną miedzy ulicami Odolanowską i Stolarską, w M. Łódź, woj. łódzkim
 • 2019-03-01 (111 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Lublinek
 • 2019-02-28 (96 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę nowej kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy w Łodzi na terenie kolejowym zamkniętym
 • 2019-02-20 (66 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Centrum Handlowego M1 Łódź zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 27/29
 • 2019-02-13 (81 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie koryta rowu, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 52/8, obręb P3, gmina Miasto Łódź
 • 2019-02-12 (61 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Złotno 106 (działka o numerze ewidencyjnym 124/6, obręb: P-3) 2 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-02-12 (72 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do krytego kanału rzeki Jasień oraz wykonania usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 7 do rzeki Jasień
 • 2019-02-12 (54 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń oraz usług wodnych dla terenu inwestycji pn. "Budowa obiektu handlowo-usługowego z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania dawnego Zakładu Mleczarskiego na obiekt handlowo-usługowy, budowa/przebudowa infrastruktury technicznej oraz urządzeń budowlanych", zlokalizowanego na działce przy ul. Jugosłowiańskiej 1a w Łodzi
 • 2019-01-28 (266 KB)

  Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii energetycznej w rurze osłonowej AROT SRG-G 110 przez wody rzeki Olechówki w jej km 10+322, metodą przewiertu horyzontalnego, na działce o numerze ewidencyjnym 61/1 obręb G-20 miasto Łódź
 • 2019-01-16 (59 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemystowych zawierającvch substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 211 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-16 (60 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy AI. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-16 (62 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi przy AI. Piłsudskiego 177 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2019-01-10 (114 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy w Łodzi, na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/4, obręb P-7 oraz 4/18, obręb P-8, Łódź – Polesie, na terenie kolejowym zamkniętym
 • 2019-01-02 (90 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Lublinek od km 0,000 do km 7,140, realizowanego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, Etap 1: Łódź Kaliska - Zduńska Wola"

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (02.01.2019 13:06)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (09.12.2019 09:03)

Ilość odwiedzin: 17431

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
09.12.2019 09:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.12.2019 11:52 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.12.2019 11:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
05.12.2019 09:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.12.2019 12:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.11.2019 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.11.2019 10:28 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.11.2019 10:04 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.11.2019 12:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2019 09:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2019 08:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.11.2019 09:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.11.2019 08:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.11.2019 14:09 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.11.2019 14:07 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.11.2019 09:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.11.2019 08:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.11.2019 14:50 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.11.2019 10:19 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.11.2019 10:15 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.11.2019 10:13 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.11.2019 10:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.11.2019 09:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.11.2019 12:00 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.11.2019 11:45 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.11.2019 11:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.11.2019 10:59 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
05.11.2019 11:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.11.2019 11:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.11.2019 15:27 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
04.11.2019 15:01 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
04.11.2019 14:41 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
04.11.2019 11:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
04.11.2019 11:01 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
04.11.2019 10:57 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
30.10.2019 13:54 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.10.2019 10:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.10.2019 10:03 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.10.2019 13:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.10.2019 12:45 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.10.2019 09:13 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.10.2019 09:11 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
22.10.2019 11:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
22.10.2019 11:49 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
22.10.2019 09:33 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.10.2019 13:37 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.10.2019 13:34 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.10.2019 13:14 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.10.2019 12:26 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.10.2019 09:41 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.10.2019 08:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
18.10.2019 16:19 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
18.10.2019 16:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.10.2019 16:28 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.10.2019 16:11 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.10.2019 12:26 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.10.2019 12:25 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.10.2019 12:24 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.10.2019 12:11 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.10.2019 10:03 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.10.2019 09:50 Adrian Beer Modyfikacja treści
14.10.2019 12:13 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.10.2019 11:44 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.10.2019 08:38 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.10.2019 10:28 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.10.2019 10:27 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.10.2019 10:26 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.10.2019 08:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.10.2019 08:41 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.10.2019 12:29 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.10.2019 08:54 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.10.2019 08:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.10.2019 11:40 Adrian Beer Modyfikacja treści
08.10.2019 11:40 Adrian Beer Modyfikacja treści
07.10.2019 13:57 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
03.10.2019 12:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2019 12:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.10.2019 10:24 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
02.10.2019 10:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.10.2019 10:57 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.10.2019 10:38 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.10.2019 10:37 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.10.2019 10:33 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.10.2019 10:09 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
27.09.2019 08:41 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
26.09.2019 09:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.09.2019 09:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.09.2019 09:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.09.2019 11:49 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.09.2019 11:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.09.2019 11:29 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.09.2019 10:45 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.09.2019 10:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.09.2019 09:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
25.09.2019 09:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.09.2019 14:49 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.09.2019 14:48 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.09.2019 12:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.09.2019 12:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.09.2019 12:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.09.2019 15:34 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.09.2019 15:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.09.2019 15:21 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.09.2019 15:09 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.09.2019 14:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.09.2019 08:39 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.09.2019 08:37 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
20.09.2019 14:12 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
20.09.2019 08:19 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
18.09.2019 11:38 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
18.09.2019 11:37 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
18.09.2019 11:35 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
18.09.2019 11:33 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
17.09.2019 16:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.09.2019 16:25 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
17.09.2019 15:57 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
13.09.2019 14:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.09.2019 12:00 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.09.2019 09:49 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.09.2019 09:31 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.09.2019 09:29 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.09.2019 12:50 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.09.2019 14:32 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.09.2019 14:01 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.09.2019 14:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.09.2019 15:24 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.09.2019 15:11 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.09.2019 12:25 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.09.2019 08:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.09.2019 08:38 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.09.2019 11:24 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.09.2019 11:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.08.2019 08:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.08.2019 09:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.08.2019 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.08.2019 14:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.08.2019 14:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.08.2019 12:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.08.2019 12:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.08.2019 09:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.08.2019 09:29 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.08.2019 12:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.08.2019 12:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.08.2019 11:54 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.08.2019 08:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.08.2019 11:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.08.2019 15:32 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.08.2019 15:25 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.08.2019 09:11 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.08.2019 09:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.08.2019 09:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.08.2019 09:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.08.2019 08:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.08.2019 08:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.08.2019 14:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
01.08.2019 14:39 Adrian Beer Modyfikacja treści
31.07.2019 13:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
31.07.2019 13:20 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
31.07.2019 11:45 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.07.2019 15:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.07.2019 15:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.07.2019 10:34 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.07.2019 09:25 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
26.07.2019 08:28 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.07.2019 08:45 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.07.2019 14:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.07.2019 12:24 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.07.2019 12:21 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.07.2019 09:31 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
22.07.2019 09:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
22.07.2019 09:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
22.07.2019 08:46 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
22.07.2019 08:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
17.07.2019 15:25 Adrian Beer Modyfikacja treści
17.07.2019 15:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.07.2019 13:19 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.07.2019 13:18 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.07.2019 13:16 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.07.2019 08:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.07.2019 08:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.07.2019 09:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.07.2019 08:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.07.2019 14:48 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.07.2019 14:36 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.07.2019 14:08 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.07.2019 13:36 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.07.2019 12:54 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.07.2019 12:49 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.07.2019 12:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.07.2019 09:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.07.2019 09:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.07.2019 12:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.07.2019 08:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.07.2019 08:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.06.2019 08:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.06.2019 13:51 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.06.2019 13:49 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.06.2019 08:43 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.06.2019 08:41 Adrian Beer Modyfikacja treści
21.06.2019 09:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.06.2019 12:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.06.2019 12:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.06.2019 09:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.06.2019 09:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2019 11:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2019 11:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.06.2019 11:44 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.06.2019 11:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.06.2019 11:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.06.2019 11:18 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.06.2019 12:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.06.2019 08:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.06.2019 10:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
04.06.2019 10:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
03.06.2019 13:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.05.2019 09:43 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
30.05.2019 09:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
30.05.2019 09:36 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.05.2019 15:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.05.2019 15:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 15:50 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 14:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 14:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 13:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.05.2019 13:51 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
22.05.2019 08:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.05.2019 09:38 Adrian Beer Modyfikacja treści
17.05.2019 10:24 Adrian Beer Modyfikacja treści
17.05.2019 10:17 Adrian Beer Modyfikacja treści
16.05.2019 14:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.05.2019 14:51 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.05.2019 14:45 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.05.2019 14:44 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.05.2019 13:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 13:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 13:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 13:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 13:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 10:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.05.2019 10:07 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.05.2019 14:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.05.2019 08:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.05.2019 10:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.05.2019 11:41 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.05.2019 09:55 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.05.2019 14:34 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.05.2019 14:16 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.05.2019 14:15 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.04.2019 15:59 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.04.2019 15:48 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.04.2019 10:34 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.04.2019 10:09 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.04.2019 13:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:29 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:28 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:09 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.04.2019 13:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.04.2019 11:31 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.04.2019 11:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 13:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 13:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 13:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 10:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 10:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.04.2019 09:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 12:39 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 09:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 08:59 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.04.2019 08:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.04.2019 15:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.04.2019 10:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.04.2019 10:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.03.2019 08:38 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
26.03.2019 13:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.03.2019 15:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2019 08:13 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:55 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:55 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:51 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:46 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.03.2019 16:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.03.2019 14:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.03.2019 14:54 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
15.03.2019 14:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.03.2019 13:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.03.2019 08:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 10:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 10:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 10:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.03.2019 09:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.03.2019 08:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.02.2019 11:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.02.2019 11:19 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.02.2019 11:18 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
20.02.2019 12:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
13.02.2019 13:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.02.2019 15:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.02.2019 15:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 15:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.02.2019 14:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.01.2019 14:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.01.2019 14:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.01.2019 13:15 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.01.2019 13:07 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
16.01.2019 12:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.01.2019 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.01.2019 09:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:28 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:25 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:06 Tomasz Wilk Utworzenie strony