Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Petycje

Petycje:

Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Załatwienie petycji:

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.

Petycja niezawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycje można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycjach w 2017 r. (2018-06-20) >>>

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Radę Miejską w Łodzi petycjach w 2017 r. (2018-06-20) >>>

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycjach w 2016 r. (2017-06-22) >>>

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Radę Miejską w Łodzi petycjach w 2016 r. (2017-06-22) >>>

Zbiorcza informacja o ilości przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycji w 2015 r. >>>

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi

DSS-GK.II.152.2.2018
Odwzorowanie cyfrowe: WGK_petycja_boisko_20181022.pdf
Data złożenia: 12.10.2018
W sprawie: Wymiany nawierzchni zniszczonego boiska na osiedlu Radogoszcz-Zachód, przy ul. Jesionowej
DM-ZNN-I.152.4.2018
Odwzorowanie cyfrowe: WZNN_petycja_Pomorska_180725.pdf
Data złożenia: 13.07.2018
W sprawie: Wstrzymania sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 606, oznaczonej jako działka nr 343/2, w obrębie W-47
Status załatwienia: WZNN_status_Pomorska_180725.pdf
Status załatwienia: WZNN_odp_Pomorska_180731.pdf
DM-ZNN-I.152.3.2018
Odwzorowanie cyfrowe: WZNN_petycja_protest_Jug_Pom_180725.pdf
Data złożenia: 12.07.2018
W sprawie: Wstrzymania sprzedaży działki w obrębie W-47 o numerze 343/2 znajdującej się pomiędzy ulicami Pomorską i Jugosłowiańską
Status załatwienia: WZNN_status_protest_Jug_Pom_180725.pdf
Status załatwienia: WZNN_odp_protest_Jug_Pom_180731.pdf
DPr-BRM-II.152.7.2018
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_ petycja_dekomunizacja_1905_180706.pdf
Data złożenia: 25.06.2018
W sprawie: Apel w sprawie niezbędnej dekomunizacji nazwy ulicy, usunięcia pomnika i tablic oraz wprowadzenia zakazu przeprowadzania innych obchodów mających upamiętniać rewolucję 1905-07
Status załatwienia: BRM_status_1905_180706.pdf
Status załatwienia: BRM_status_dekomunizacja_nazwy_ulicy_20180912.pdf
Status załatwienia: BRM_uchwala_LXXV_2066_18_20181211.pdf
DSS-Spt.III.152.1.2018
Odwzorowanie cyfrowe: WSpt_petycja_MOPS_20180606.pdf
Data złożenia: 16.05.2018
W sprawie: Odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Status załatwienia: WSpt_petycje_MOPS_status_20180814.pdf
Status załatwienia: WSpt_odp_pet_20180814.pdf
Status załatwienia: WSpt_MOPS_ponowienie__20180927_20181017.pdf
Status załatwienia: WSpt_MOPS_odp2_petycja_20181023_20181029.pdf
DPr-BRM-II.152.6.2018
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_dzialka_167_29_W_35_20180515.pdf
Data złożenia: 21.03.2018
W sprawie: Pozostawienie w planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 167/29, obręb geodezyjny W-35, plan 143, obecnego przeznaczenia jako terenu zieleni urządzonej
Status załatwienia: BRM_status_dzialka_167_29_W_35_20180515.pdf
Status załatwienia: BRM_informacja_167_29_W_35_20180614.pdf
Status załatwienia: BRM_uchwala_1872_180622.pdf
DPr-BRM-II.152.5 .2018
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_LKM_20180507.pdf
Data złożenia: 06.04.2018
W sprawie: Uruchomienie Łódzkiej Kolei Miejskiej
Status załatwienia: BRM_informacja_projekt_uchwaly_LKM_180704.pdf
Status załatwienia: BRM_uchwala_petycja_LKM_20180710.pdf
DM-ZNN-I.152.1.2018
Odwzorowanie cyfrowe: WZNN_petycja3_Emilii_Plater_20180427.pdf
Data złożenia: 26.04.2018
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater
Status załatwienia: WZNN_status_petycja3_Emilii_Plater_20180427.pdf
Status załatwienia: WZNN_odp_Emilii_Plater_180611.pdf
DM-ZNN-I.152.2.2018
Odwzorowanie cyfrowe: WZNN_petycja_Lagiewnicka_20180423_20180426.pdf
Data złożenia: 23.04.2018
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej bez numeru
Status załatwienia: WZNN_status_Lagiewnicka_20180426.pdf
Status załatwienia: WZNN_odpowiedz_Lagiewnicka_20180608.pdf
DM-ZNN-I.152.1.2018
Odwzorowanie cyfrowe: WZNN_petycja_Emilii _Plater_20180424_20180425.pdf
Data złożenia: 24.04.2018
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34 i Emilii Plater bez numeru
Status załatwienia: WZNN_status_Emilii_Plater_20180425.pdf
Status załatwienia: WZNN_odp_Emilii_Plater_180611.pdf
DM-ZNN-I.152.1.2018
Odwzorowanie cyfrowe: WZNN_Petycja_Plater_180413.pdf
Data złożenia: 29.03.2018
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34 i Emilii Plater bez nr.
Status załatwienia: WZNN_Petycja_Plater_status_180413.pdf
Status załatwienia: WZNN_odp_Emilii_Plater_20180423.pdf
DPr-BRM-II.152.4.2018
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja2_180412.pdf
Data złożenia: 10.04.2018
W sprawie: Przywrócenia autobusu 85 na trasę sprzed reformy
Status załatwienia: BRM_status_petycja2_180412.pdf
Status załatwienia: BRM_informacja_projekt_uchwaly_linia85_4_180704.pdf
DPr-BRM-II.152.3.2018
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_180412.pdf
Data złożenia: 10.04.2018
W sprawie: Przywrócenia połączenia autobusowego na trasie: Dworzec PKS Północny - Wojska Polskiego - Palki - Kopcińskiego - Piłsudskiego - Rokicińska - Augustów - Przybyszewskiego - Czajkowskiego
Status załatwienia: BRM_status_petycja_180412.pdf
Status załatwienia: BRM_informacja_projekt_uchwaly_linia85_180704.pdf
Status załatwienia: BRM_uchwala_petycja_linia85_20180710.pdf
DPr-BRM-II.152.2.2018
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_20180213.pdf
Data złożenia: 31.01.2018
W sprawie: Likwidacji międzygminnej komunikacji szynowej w aglomeracji łódzkiej
Status załatwienia: BRM_status_petycja_20180213.pdf
Status załatwienia: BRM_status_komunikacja_szynowa_20180418.pdf
Status załatwienia: BRM_uchwala_miedzygminna_komunikacja_szynowa_20180427.pdf
BPK-BPS-II.152.1.2018
Odwzorowanie cyfrowe: BPS_petycja_konsultacje_budzet_20171227_20180130.pdf
Data złożenia: 27.12.2017
W sprawie: Zwiększenia udziału mieszkańców w dyskusjach o finansach Miasta
Status załatwienia: BPS_status_konsultacje_budzet_20180130.pdf
DPr-BRM-II.152.1.2018
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_Zajecza_20180116_20180125.pdf
Data złożenia: 16.01.2018
W sprawie: Budowy chodnika oraz przebudowy ul. Zajęczej
Status załatwienia: BRM_status_petycja_Zajecza_20180125.pdf
Status załatwienia: BRM_status_informacja_Zajecza_20180416.pdf
Status załatwienia: BRM_Zajecza_status2_20180417.pdf
Status załatwienia: BRM_uchwala_Zajecza_20180427.pdf
DSS-GK-I.152.2.2017
Odwzorowanie cyfrowe: WGK_petycja_20171221.pdf
Data złożenia: 12.12.2017
W sprawie: Utrzymania czystości i bezpieczeństwa na terenie osiedla mieszkalnego znajdującego się w obwodzie ulic al. Piłsudskiego, Niciarniana, Józefa, Tunelowa
Status załatwienia: WGK_petycja_status_20180103.pdf
Status załatwienia: WGK_petycja_odpowiedz_20180313.pdf
DPK-BPS-III.3020.18.2017
Odwzorowanie cyfrowe: BPS_pet_20171215.pdf
Data złożenia: 24.11.2017
W sprawie: Czasu i sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu budżetu Miasta na 2018 rok
Status załatwienia: BPS_odp_20171215.pdf
DPr-BRM-II-152.4.2017
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_20171117.pdf
Data złożenia: 14.11.2017
W sprawie: Zapisania w budżecie miasta Łodzi na rok 2018, 107 mln na działania, które mają na celu poprawę stanu powietrza w Łodzi, a także uwzględnienia ich w WPF
Status załatwienia: BRM_statuszal_20171117.pdf
Status załatwienia: BRM_status_petycja_budzet_20180117.pdf
Status załatwienia: BRM_uchwala_1667_20180131.pdf
DPr-BRM-II-152.3.2017
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_pet_20171116.pdf
Data złożenia: 14.11.2017
W sprawie: Powrotu autobusu nr 99 na trasę sprzed reformy transportu z dnia 2 kwietnia 2017 r.
Status załatwienia: BRM_stzalsp_20171116.pdf
Status załatwienia: BRM_informacja_20180124.pdf
Status załatwienia: BRM_uchwala_1660_20180131.pdf

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
ul. Piotrkowska 153
90-440 Łódź
telefon: +48 (42) 638-57-10, +48 (42) 638-53-06


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (14.06.2017 11:32)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (20.06.2018 09:43)

Ilość odwiedzin: 12924

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
20.06.2018 09:43 Adrian Beer Modyfikacja treści
27.04.2018 15:26 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
04.01.2018 15:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.10.2017 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.10.2017 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
14.09.2017 00:32 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:32 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 18:26 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 18:25 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 18:06 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 18:05 Migracja danych Modyfikacja treści
11.09.2017 14:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.09.2017 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:44 Migracja danych Modyfikacja strony
18.07.2017 22:08 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:47 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:45 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:44 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:43 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 11:32 Migracja danych Utworzenie strony