Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

OPIS SPRAWY

Petycje mogą być składane przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż petycję

listownie, osobiście, online (e-mail, ePUAP)

KROK 2
Załącz zgodę

jeśli składasz petycję w interesie podmiotu trzeciego

KROK 3
Czekaj na odpowiedź

otrzymasz informację o sposobie załatwienia petycji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia online
 • sprawa nie wymaga składania innych dokumentów
 • możliwość przesłania petycji pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • wysłanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wymogi formalne

Petycje powinny zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję oraz wskazanie miejsca zamieszkania bądź siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.

Petycje niezawierające oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Informacje uzupełniające

Odwzorowanie cyfrowe petycji wpływających do Urzędu Miasta Łodzi wraz z informacją o dacie ich złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody na umieszczenie danych – imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu wnoszącego petycje, zamieszczane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 miesiące

Petycje powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 153
pok. 208, 209, 217

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście (papierowo) w punktach kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach:
  • ul. Piotrkowska 104
  • ul. Piotrkowska 110
  • ul. Zachodnia 47
  • ul. Piłsudskiego 100
  • ul. Smugowa 26 i 30/32
 • pocztą elektroniczną: lckm@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Petycja
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
 • zarządzenie Nr 3488/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Łodzi oraz rozpatrywania petycji przez miejskie jednostki organizacyjne

Tryb odwoławczy

Postępowanie jednoinstancyjne

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt