Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Lokali Miejskich @

OPIS SPRAWY

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż skargę lub wniosek

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie sprawy

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Informacje uzupełniające
 • Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego/wnioskodawcy.
 • Zalecane jest dołączenie kopii dokumentów istotnych w sprawie.
 • Skargi i wnioski, które nie zawierają powyższych danych, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.

W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w wyżej wymienionym terminie, organ zobowiązany jest do zawiadomienia skarżącego, podając przyczynę zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź

tel. +48 (42) 628-70-40

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: + 48(42) 628-70-04, +48 (42) 628-70-06

Pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   al. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
 • osobiście:
  • al. Kościuszki 47
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Sklargi i wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Skarga, wniosek
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klazula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Kontroli i Skarg
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt