Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Zarządu Lokali Miejskich i Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa @

OPIS SPRAWY

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż skargę lub wniosek

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • zalecane jest dołączenie kopii dokumentów istotnych w sprawie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Załatwienie polega na rozstrzygnięciu skargi lub wniosku.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - podjęciu stosownych działań w celu ich usunięcia.

Informacje uzupełniające

Skargę lub wniosek można złożyć:

 • w formie pisemnej,
 • w formie ustnej do protokołu,
 • w formie elektronicznej – przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMŁ na platformie ePUAP:

Skargę lub wniosek w formie pisemnej można złożyć w siedzibach Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.
Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • pracownicy Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w godzinach urzędowania,

Dyrektor i Zastępca Dyrektora Biura we wtorki w godzinach 9.00-12.00 oraz 14.00-17.00.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania informacji, dowodów, rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.
W innych przypadkach termin załatwienia skargi lub wniosku wynosi miesiąc.
W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie określonym jw. organ zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi lub wniosku oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Miejsce załatwienia

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 153
pokój 103, 104 I piętro oraz pokój 213 II piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie:+48 (42) 638-57-58

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 171
   90-447 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Zachodnia 47 (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Politechniki 32 (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Krzemieniecka 2B (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piłsudskiego 100 (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B (punkt kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • pocztą elektroniczną: brim@uml.lodz.pl, lckm@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Skargi lub wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Skarga, wniosek

formularz elektroniczny (ePUAP)


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • dział VIII ustawy z dnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.2000 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
 • zarządzenie Nr 3488/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Łodzioraz rozpatrywania petycji przez miejskie jednostki organizacyjne

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt