Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Łodzi @

OPIS SPRAWY

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie (papierowo), pocztą elektroniczną, za pomocą e-PUAP, a także ustnie do protokołu. Nie mogą być wnoszone telefonicznie.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż skargę/wniosek

listownie, osobiście, online (e-mail, ePUAP)

KROK 2
Dołącz zgodę

jeśli skargę/wniosek składasz w imieniu innej osoby

KROK 3
Czekaj na odpowiedź

otrzymasz informację o sposobie załatwienia skargi/wniosku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia online
 • sprawa nie wymaga składania innych dokumentów
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika (potrzebna zgoda osoby, w imieniu której składana jest skarga/wniosek)
 • możliwość przesłania skargi/wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wnioskumoże mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, przez e-PUAP, a także ustnie do protokołu.

Wymogi formalne

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego/wnioskodawcy.

Skargi i wnioski, które nie zawierają wyżej wymienionych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje uzupełniające

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miasta Łodzi rejestrowane są w Centralnym Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji, prowadzonym w systemie EZD przez Oddział ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami.

W przypadku ponowienia skargi uznanej za bezzasadną, bez wskazania nowych okoliczności, stanowisko może być podtrzymane z adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

posłowie, senatorowie i radni - 14 dni

Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.

W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w wyżej wymienionym terminie, organ właściwy do ich załatwienia zobowiązany jest do zawiadomienia skarżącego, podając przyczynę zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Miejsce załatwienia

Przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków odbywają się w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 153
pok. 208, 209, 217

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście (papierowo) w punktach kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach:
  • ul. Piotrkowska 104
  • ul. Piotrkowska 110
  • ul. Zachodnia 47
  • ul. Piłsudskiego 100
  • ul. Smugowa 26 i 30/32
 • osobiście (ustnie do protokołu)
  • Oddział ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami UMŁ
   ul. Piotrkowska 153
 • pocztą elektroniczną: lckm@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Skarga, wniosek
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46)
 • zarządzenie Nr 3488/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Łodzi oraz rozpatrywania petycji przez miejskie jednostki organizacyjne

Tryb odwoławczy

Postępowanie jednoinstancyjne

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt