Organizacje pozarządowe

W Łodzi działa ponad 3000 organizacji pozarządowych. Ich działalność znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

Miasto Łódź współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

  • finansowym - głównie poprzez zlecanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert,
  • pozafinansowym - głównie poprzez konsultacje aktów prawa miejscowego, prace Komisji Dialogu Obywatelskiego i Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegółowe informacje nt. współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi znajdują się na stronie WWW Urzędu Miasta Łodzi: https://uml.lodz.pl/decydujemy/wspieramy/ngo/uzyteczne-dla-ngo/  (w odpowiednich zakładkach tematycznych).

Kontakt:

Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
kierownik Artur Skórzak
Biuro Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Łodzi
ul. Tuwima 10, I piętro, pok. 115, 90-003 Łódź
tel.: +48 (42) 638-46-99
e-mail: a.skorzak@uml.lodz.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Monika Dolik
Biuro Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju 
Urząd Miasta Łodzi
ul. Tuwima 10, I piętro, pok. 103, 90-003 Łódź
tel. +48 (42) 638-52-61
e-mail: m.dolik@uml.lodz.pl

Najważniejsze akty prawne z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)
  • Zarządzenie Nr 1093/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”

 

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza wyniki konsultacji „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021-2023”


Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:


Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego

Przypominamy, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na wniosek podatnika, wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT.  Więcej informacji na ten temat można uzyskać także w serwisie: https://jedenprocent.pl/ Metryka strony i historia zmian