Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DSS-OŚR-II.6220.186.2016
Data: 10.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.10.2018 r.

DSS-OŚR-II.6220.186.2016

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Ewy Szczepaniak, reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy 109,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 10 października 2018 r. wydał decyzję Nr 54/U/2018 zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach nr 39/U/2016 z dnia 06.07.2016 r. znak: DSS-OŚR-II.6220.58.2016 w zakresie ostatecznie przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu centralnego firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. przy ul. Świętej Teresy 109:

- budynek magazynowy wysokiego składowania z łącznikiem wraz z przebudową instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego na fragmencie działki 6/358 oraz działkach o nr ew. 6/330, 6/363, 6/365, 6/331 obręb B-33 z całego terenu inwestora po stronie północnej tj. na działkach ew. nr 6/358, 3/26, 3/46, 6/330, 6/331, 6/332, 6/333, 6/334, 6/108, 6/322, 6/323, 6/363, 6/365, 3/29, 3/47, 6/357,

- o budynek magazynowy z częścią wysokiego składowania, częścią socjalno – biurową i techniczną, instalacjami zewnętrznymi oraz układem komunikacyjnym:

- budynek biurowy;

- budynek myjni dla samochodów TIR

na działkach 42/72 i 42/73 obręb B-33

- o galerię transportową nad działkami pasa drogowego o nr ew. 27/23, 27/24, 27/25, 27/50, 27/54, 27/63, 27/79 obręb B-33 oraz działkami firmy Rossmann SDP Sp. z o.o. o nr ew. 42/72, 6/358 obręb B-33.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 12 października 2018 r.


Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 12.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.95.2018
Data: 10.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

Łódź, dnia 10.10.2018 r.

DSS-OŚR-I.6220.95.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek z dnia 17.07.2018 r. Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa VARITEX Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy al. Adama Mickiewicza – dz. ew. nr 86/8, 86/9 obręb P-18.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 12 października 2018 r.

Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 12.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.112.2018
Data: 08.10.2018
Treść:

Łódź, dnia 08.10.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.112.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek z dnia 18.09.2018r. Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył, reprezentującą na mocy udzielonego pełnomocnictwa PD Spółka Akcyjna Inwestycje 3 S.K.A, ul. Szczęśliwa 33, 53-455 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami, parkingami i garażami, urządzeniami budowlanymi wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w Łodzi na działkach nr ew. 52, 53 oraz 54/14 w obrębie W-26.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 61) w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17 października.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 08.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.110.2018
Data: 05.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-05

DSS-OŚR-I.6220.110.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył reprezentującej Inwestora : Panattoni Construction Europe Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie hali produkcyjno-magazynowej (produkcja sprzętu AGD) wraz z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej (dz. nr ew. 20/5, 21/4, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/11, 23/2, 23/7, 24/4, 25/4, 26/4, 26/5, 27/5, 27/8, 28/4, 29/4, 29/5, 30/2, 31/2, 32/5, 33/8, 33/2, 33/3, 33/9, 34/4, 35/2, 36/7, 37/6 fragment 37/5 obręb G-32).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 05.10.2018
DSS-OŚR-I.621.5.2018
Data: 02.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-02

DSS-OŚR-I.621.5.2018

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Łodzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu. Z projektem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Łodzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu, można się zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: https://bip.uml.lodz.pl/. Wszelkie uwagi oraz wnioski do ww. dokumentów można składać w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznej w dniach 04.10.2018 r.03.11.2018 r. (30 dni) pod niżej wskazany adres do korespondencji:

Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków
telefon kontaktowy: 12 446 70 97 adres mailowy: 44mpa@arcadis.com

Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pliki do pobrania:

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 02.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.60.2018
Data: 28.09.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 
Łódź

Łódź, dnia 28.09.2018 r.

DSS-OŚR-I.6220.60.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Angeliki Woźniak – Wszędybył reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Ottoline Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy Placu Andersa 3,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 26 września 2018 r. wydał decyzję Nr 48/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej z częścią administracyjno - socjalną wraz z instalacjami oraz urządzeniami budowlanymi w Łodzi przy ul. Zakładowej – dz. ew. nr: 86/2, 87/7 oraz 88/32 i 83/30 obręb W-37. 
Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 28.09.2018
DSS-OŚR-I.6220.118.2018
Data: 27.09.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-09-27

DSS-OŚR-I.6220.118.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek ”MARKO-KOLOR” SPÓŁKA JAWNA L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński, 93-412 Łódź, ul. Barwna 3/5 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej nr 1 w Łodzi przy ul. Barwnej 3/5 (dz. nr : 349/4; obręb G-24).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 27.09.2018
DSS-OŚR-I.6220.19.2018
Data: 25.09.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-09-25

DSS-OŚR-I.6220.19.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 25 września 2018r. wydał decyzję Nr 52/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

rozbudowie istniejącego zakładu o halę produkcyjo-magazynową, w Łodzi, przy ul. Golfowej 7. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : LIW Care Technology Sp. z o.o., 94-406 Łódź, ul. Golfowa 7, reprezentowanego przez Panią Ewę Szczepaniak.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 25.09.2018
DSS-OŚR-I.6220.79.2018
Data: 21.09.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-09-21

DSS-OŚR-I.6220.79.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21 września 2018 r. wydał decyzję Nr 49/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

rozbudowie zakładu o nowe stanowisko do magazynowania substancji chłodniczych, w Łodzi, przy ul. Lodowej 103. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183, II Oddział w Łodzi, Fabryka Suszarek, 93-228 Łódź, ul. Lodowa 103, reprezentowanego przez Panią Ewę Szczepaniak. 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 
Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 21.09.2018
DSS-OŚR-II.6220.189.2016
Data: 18.09.2018
Treść:

Łódź, dnia 18.09.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-II.6220.189.2016

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Ewy Szczepaniak, reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy 109, 
Prezydent Miasta Łodzi w dniu 18 września 2018 r. wydał postanowienie, w którym organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 06.07.2016 r. nr 39/U/2016 w zakresie ostatecznie przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu centralnego firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. przy ul. Świętej Teresy 109:

  • o budynek magazynowy wysokiego składowania z łącznikiem wraz z przebudową instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego na fragmencie działki 6/358 oraz działkach o nr ew. 6/330, 6/363, 6/365, 6/331 obręb B-33 z całego terenu inwestora po stronie północnej tj. na działkach ew. nr 6/358, 3/26, 3/46, 6/330, 6/331, 6/332, 6/333, 6/334, 6/108, 6/322, 6/323, 6/363, 6/365, 3/29, 3/47, 6/357,
  • o budynek magazynowy z częścią wysokiego składowania, częścią socjalno – biurową i techniczną, instalacjami zewnętrznymi oraz układem komunikacyjnym:
    • budynek biurowy;
    • budynek myjni dla samochodów TIR
      na działkach 42/72 i 42/73 obręb B-33
  • o galerię transportową nad działkami pasa drogowego o nr ew. 27/23, 27/24, 27/25, 27/50, 27/54, 27/63, 27/79 obręb B-33 oraz działkami firmy Rossmann SDP Sp. z o.o. o nr ew. 42/72, 6/358 obręb B-33. 

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 21 września 2018 r. do 04 października 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 18.09.2018
DSS-OŚR-II.6220.211.2017
Data: 17.09.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-09-17

DSS-OŚR-II.6220.211.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 17 września 2018 r. wydał decyzję Nr 47/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalno-usługowych wraz z podziemną halą garażową oraz przebudową, zmianą sposobu użytkowania i remontem domu rezydencjonalnego Karola Königa wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury terenowej oraz instalacjami wewnętrznymi, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 252-256. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : PERŁA Sp. z o.o. w organizacji Piotrkowska Spółka Komandytowa, 00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 3, reprezentowanego przez Pana Konrada Loesch.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 17.09.2018
DSS-OŚR-I.6220.103.2018
Data: 07.09.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-09-07

DSS-OŚR-I.6220.103.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego Inwestora : ARA Nieruchomości „GRASS” Sp. z o.o. S.K. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków wielorodzinnych mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Łodzi, między ul. Kwiatową i ul. Traktorową (dz. nr ewid. 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21 i cz. dz. drogowych 137/23 i 1/12 w obrębie P-5).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.09.2018
DSS-OŚR-I.6220.66.2018
Data: 07.09.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-09-07

DSS-OŚR-I.6220.66.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Ewy Szczepaniak reprezentującej Inwestora: ARTOM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ks. J. Popiełuszki 64/66, w dniu 07.09.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami (w tym handel o pow. sprzedaży do 390 m2), z garażem podziemnym, rozbiórką istniejącego budynku garażowego z zewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi (kategoria obiektu XIII), z wew. układem komunikacyjnym (kategoria obiektu IV), naziemnymi miejscami parkingowymi (kategoria obiektu XXII), murkami oporowymi (kategoria obiektu VIII), w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 64/66a.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.09.2018
SKO.4170.75-76.2018; 35/U/2018
Data: 31.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącego utrzymania w mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 r. nr. 35/U/2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, zjazdem z ul. Rąbieńskiej , zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, naziemnymi miejscami parkingowymi, wewnętrzną siecią infrastruktury i urządzeń budowlanych - na działkach nr. ewid. 23111 , 22/5 i 2311 oraz fragmencie działki drogowej nr ewid. 1/5 w obrębie P-2 przy ul. Rębieńskiej 80.

Treść obwieszczenia >>>

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 31.08.2018
DSS-OŚR-I.6220.28.2018
Data: 07.08.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-08-07

DSS-OŚR-I.6220.28.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 7 sierpnia 2018 r. wydał decyzję Nr 41/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26.06.2017 r. Nr 39/U/2017 znak: DSS-OŚR-II.6220.70.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie centrum logistycznego (hale magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym) na terenie miasta Łodzi, przy ul. Brzezińskiej. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : QUANTUM DEVELOPMENTS Sp. z o.o., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 17 lok. 19, reprezentowanego przez Panią Angelikę Woźniak-Wszędybył.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.08.2018
DSS-OŚR-I.6220.38.2018
Data: 01.08.2018
Treść:

Łódź, dnia 01.08.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.38.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek z dnia 21.03.2018 r. Pana Dariusza Kaniorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu budynków produkcyjno – usługowo – magazynowych w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego – dz. ew. nr 1/12, 93, 97, 92, 6, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 202/2, 202/4, 202/6, 217/138 oraz części działek nr 201/1, 122/3, 199/70 obręb G-7.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. 
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 03 sierpnia 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 01.08.2018
DSS-OŚR-II.6220.32.2017
Data: 30.07.2018
Treść:

Łódź, dnia 30.07.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-II.6220.32.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.– zwanej dalej KPA), w związku z 113 § 1 oraz art. 126 KPA

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 23 lipca 2018 r. wydał postanowienie odmawiające sprostowania decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 83/U/2012 znak: DIL-OŚR-V.6220.135.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu REMONDIS Sp. z o. o. o kompostownię tunelową o łącznej przepustowości 120 tys. Mg rocznie, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Swojskiej 4.

Wnioskiem z dnia 02 lipca 2018 r. strona wniosła o sprostowanie w drodze postanowienia „błędu pisarskiego/ oczywistej omyłki” w ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 83/U/2012 znak: DIL-OŚR-V.6220.135.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu REMONDIS Sp. z o.o. o kompostownię tunelową o łącznej przepustowości 120 tys. Mg rocznie, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Swojskiej 4 poprzez usunięcie w osnowie ww. decyzji sformułowania „o łącznej przepustowości 120 tys. Mg rocznie” i zastąpienia ww. usuniętej treści sformułowaniem „o przepustowości 45 tys. Mg rocznie”.

Tut. organ stwierdził, iż zawarte w decyzji nr 83/U/2012 31 grudnia 2012 r. sformułowanie dotyczące przepustowości instalacji nie jest wynikiem błędu pisarskiego i nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej, o której mowa w art. 113 § 1 KPA. Wszelkie parametry instalacji określone zostały prawidłowo, zgodnie z przyjętą dokumentacją tj. wnioskiem oraz Kartą Informacyjną przedsięwzięcia.

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 01 sierpnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 31.07.2018
DSS-OŚR-I.6220.2.2018
Data: 30.07.2018
Treść:

Łódź, dnia 30.07.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.2.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Urszuli Harzyńskiej oraz Pana Mirosława Harzyńskiego,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 25 lipca 2018 r. wydał decyzję Nr 40/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i towarzyszących budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, budynku handlowo – usługowego oraz dróg dojazdowych w Łodzi przy ul. Marmurowej – Nad Niemnem – dz. ew. nr 141/1, 142/1, 143 obręb B-60.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 30.07.2018
DSS-OŚR-II.6220.247.2016
Data: 18.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

DSS-OŚR-II.6220.247.2016

Łódź, 18.07.2018 r.

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek Pana Rafała Płocicy reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

„Budowie Trasy Górna III” w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III- zadanie 2 –opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III, oraz inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”. W postępowaniu tym prowadzona jest ocena oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w ramach której przedłożony został ujednolicony ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. 
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. nr 60, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi: w dniach 20.07.2018 r. – 20.08.2018 r. oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej. 
Informuje się, że Prezydent Miasta Łodzi jest organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska tel.272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 18.07.2018
DSS-OŚR-II.6220.247.2016
Data: 18.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

DSS-OŚR-II.6220.247.2016

Łódź, 18.07.2018 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), zawiadamiam o wszczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której przedłożony został ujednolicony ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Trasy Górna III w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III- zadanie 2 –opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III, oraz inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pok. 60), a także składać uwagi i wnioski . 
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 20 lipca 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel.42 272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 18.07.2018

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (19.01.2016 00:00)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (28.08.2017 14:48)

Informację opracował: Sylwia Stańczyk (19.01.2016)

Ilość odwiedzin: 7320