Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DPS-OŚR-I.6220.12.2018
Data: 11.12.2018
Treść:

Łódź, dnia 11.12.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.12.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Tomasza Cellera reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 29 listopada 2018 r. wydał postanowienie, w którym organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal magazynowo- produkcyjno- usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Tomaszowskiej w Łodzi, zlokalizowanego na działkach nr: 25/3, 27, 29/2, 29/5, 29/11, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/8, 32/2, 33, 34/10, 34/3, 35/2, 36/2, 37/2, 38/1, 38/4, 39, 40/1, 40/2 obręb G-31

i tym samym określił elementy wymagające szczegółowej analizy w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 12 grudnia do 27 grudnia 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
DSS-OŚR-II.6220.189.2016
Data: 21.11.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 

Łódź, dnia 21 listopada 2018 r.

DSS-OŚR-II.6220.189.2016

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z 113 § 1 oraz art. 126 KPA, iż w związku z wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzją nr 54/U/2018 z dnia 10.10.2018 r. znak: DSS-OŚR-II.6220.189.2016 zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach nr 39/U/2016 z dnia 06.07.2016 r. znak: DSS-OŚR-II.6220.58.2016 w zakresie ostatecznie przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu centralnego firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. przy ul. Świętej Teresy 109:

  • o budynek magazynowy wysokiego składowania z łącznikiem wraz z przebudową instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego na fragmencie działki 6/358 oraz działkach o nr ew. 6/330, 6/363, 6/365, 6/331 obręb B-33 z całego terenu inwestora po stronie północnej tj. na działkach ew. nr 6/358, 3/26, 3/46, 6/330, 6/331, 6/332, 6/333, 6/334, 6/108, 6/322, 6/323, 6/363, 6/365, 3/29, 3/47, 6/357,
  • o budynek magazynowy z częścią wysokiego składowania, częścią socjalno – biurową i techniczną, instalacjami zewnętrznymi oraz układem komunikacyjnym:
    • budynek biurowy;
    • budynek myjni dla samochodów TIR
      na działkach 42/72 i 42/73 obręb B-33
  • o galerię transportową nad działkami pasa drogowego o nr ew. 27/23, 27/24, 27/25, 27/50, 27/54, 27/63, 27/79 obręb B-33 oraz działkami firmy Rossmann SDP Sp. z o.o. o nr ew. 42/72, 6/358 obręb B-33.

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 19 listopada 2018 r. wydał postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w zakresie zapisu odnoszącego się do powierzchni terenów utwardzonych w tabeli na stronie 3 oraz w załączniku do decyzji: zamiast: 1 633 m2 winno być: 16 533 m2.

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 23 listopada 2018 r.

Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy
Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 21.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.38.2018
Data: 19.11.2018
Treść:

Łódź, dnia 19.11.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.38.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Dariusza Kaniorskiego,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 13 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 64/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków produkcyjno – usługowo – magazynowych w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego – dz. ew. nr 1/12, 93, 97, 92/6, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 202/2, 202/4, 202/6, 217/138 oraz części działek nr 201/1, 122/3, 199/70 obręb G-7.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 19 listopada 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 19.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.95.2018
Data: 19.11.2018
Treść:

Łódź, dnia 19.11.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.95.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa VARITEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 65/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy al. Mickiewicza – dz. ew. nr 86/8, 86/9 obręb P-18

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 20 listopada 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 19.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.58.2018
Data: 13.11.2018
Treść:

Łódź, dnia 13.11.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.58.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Karoliny Bernackiej reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Grabarskiej 21A,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 02 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 61/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV RPZ Śródmieście w Łodzi przy ul. Kilińskiego 68 – dz. ew. nr 180/43 oraz część działek ew. nr 180/78 i 180/77 obręb S-6.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 13.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.88.2018
Data: 13.11.2018
Treść:

Łódź, dnia 13.11.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.88.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Krzysztofa Koguciuka, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Grabarskiej 21A,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 06 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 62/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pola liniowego 110 kV Śródmieście – Stacja WN/SN Drewnowska w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 81 – dz. ew. nr 143/307 obręb B-45.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 13.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.66.2018
Data: 09.11.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-11-09

DSS-OŚR-I.6220.66.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 09 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 63/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami (w tym handel o pow. sprzedaży do 390 m2), z garażem podziemnym, rozbiórką istniejącego budynku garażowego z zewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi (kategoria obiektu XIII), z wew. układem komunikacyjnym (kategoria obiektu IV), naziemnymi miejscami parkingowymi (kategoria obiektu XXII), murkami oporowymi (kategoria obiektu VIII), w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 64/66a. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : ARTOM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ks. J. Popiełuszki 64/66 reprezentowanego przez Panią Ewę Szczepaniak.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 09.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.98.2018
Data: 29.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-29

DSS-OŚR-I.6220.98.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego Inwestora : ARCHICOM POLSKA S. A., 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173, w dniu 29.10.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pomieszczeniem usługowym w parterze jednego z budynków, z garażami na poziomie parterów i miejscami postojowymi na terenie, zjazdem z ul. Rąbieńskiej i ul. Cieplarnianej, dróg wewnętrznych, wewnętrznych sieci infrastruktury i urządzeń budowlanych, w Łodzi, przy ul. Cieplarnianej.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 29.10.2018
DSS-OŚR-II.6220.4.2017
Data: 25.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-25

DSS-OŚR-II.6220.4.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Pawła Kośnika reprezentującego Inwestora: PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, w dniu 25.10.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o niestwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami w parterze, parkingiem naziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową, Łodzi, przy ul. Wazów.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 25.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.91.2018
Data: 24.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-24

DSS-OŚR-I.6220.91.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 24 października 2018 r. wydał decyzję Nr 59/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynku biurowo-usługowego wraz z przebudową istniejących budynków zabytkowych o numerach ewidencyjnych 925 i 926 na cele biurowo-usługowe, w Łodzi, przy ul. Targowej 2. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : POLKOM INVESTMENT XXXIII SP. Z O.O., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Zgorzelskiego.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 24.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.53.2018
Data: 22.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź 2018.10.22

DSS-OŚR-I.6220.53.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 22 października 2018r. wydał decyzję Nr 58/U/2018 umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

realizacji wiaty magazynowej wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance, ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka, Zakład w Łodzi, ul. Graniczna 64/66, 93-428 Łódź, zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjny: 431/1, 361/14, 362/11 oraz 363/17, obręb G-43 w Łodzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 22.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.38.2018
Data: 19.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.10.2018 r.

DSS-OŚR-I.6220.38.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Dariusza Kaniorskiego,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 października 2018 r. wydał postanowienie, w którym organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków produkcyjno – usługowo – magazynowych w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego – dz. ew. nr 1/12, 93, 97, 92/6, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 202/2, 202/4, 202/6, 217/138 oraz części działek nr 201/1, 122/3, 199/70 obręb G-7

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 19 października 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 23.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.51.2018
Data: 18.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-18

DSS-OŚR-I.6220.51.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 18 października 2018r. wydał decyzję Nr 56/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie hali produkcyjno-magazynowej w Łodzi przy ul. Ofiar Terroryzmu 11 Września.
Decyzja została wydana dla Inwestora: Pana Sz. Arabskiego i Pana M. Makowskiego Pracownia Projektowa BLOK-ART S.C., 90-302 Łódź, ul. Wigury 7, reprezentowanego przez Panią Grażynę Porwańską.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 18.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.49.2018
Data: 17.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-17

DSS-OŚR-I.6220.49.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 17 października 2018 r. wydał decyzję Nr 55/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, z funkcją usługową na parterze, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, zagospodarowaniem terenu wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 7 oraz wewnętrznym układem drogowym i pieszym, zjazdami publicznymi na teren inwestycji, terenowymi miejscami postojowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : Elektrownia RE Spółka z o.o., 25 - 323 Kielce, Al. Solidarności 36, reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Zgorzelskiego.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 17.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.95.2018
Data: 10.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

Łódź, dnia 10.10.2018 r.

DSS-OŚR-I.6220.95.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek z dnia 17.07.2018 r. Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa VARITEX Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy al. Adama Mickiewicza – dz. ew. nr 86/8, 86/9 obręb P-18.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 12 października 2018 r.

Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 12.10.2018
DSS-OŚR-II.6220.186.2016
Data: 10.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.10.2018 r.

DSS-OŚR-II.6220.186.2016

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Ewy Szczepaniak, reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy 109,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 10 października 2018 r. wydał decyzję Nr 54/U/2018 zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach nr 39/U/2016 z dnia 06.07.2016 r. znak: DSS-OŚR-II.6220.58.2016 w zakresie ostatecznie przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu centralnego firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. przy ul. Świętej Teresy 109:

- budynek magazynowy wysokiego składowania z łącznikiem wraz z przebudową instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego na fragmencie działki 6/358 oraz działkach o nr ew. 6/330, 6/363, 6/365, 6/331 obręb B-33 z całego terenu inwestora po stronie północnej tj. na działkach ew. nr 6/358, 3/26, 3/46, 6/330, 6/331, 6/332, 6/333, 6/334, 6/108, 6/322, 6/323, 6/363, 6/365, 3/29, 3/47, 6/357,

- o budynek magazynowy z częścią wysokiego składowania, częścią socjalno – biurową i techniczną, instalacjami zewnętrznymi oraz układem komunikacyjnym:

- budynek biurowy;

- budynek myjni dla samochodów TIR

na działkach 42/72 i 42/73 obręb B-33

- o galerię transportową nad działkami pasa drogowego o nr ew. 27/23, 27/24, 27/25, 27/50, 27/54, 27/63, 27/79 obręb B-33 oraz działkami firmy Rossmann SDP Sp. z o.o. o nr ew. 42/72, 6/358 obręb B-33.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 12 października 2018 r.


Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 12.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.112.2018
Data: 08.10.2018
Treść:

Łódź, dnia 08.10.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.112.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek z dnia 18.09.2018r. Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył, reprezentującą na mocy udzielonego pełnomocnictwa PD Spółka Akcyjna Inwestycje 3 S.K.A, ul. Szczęśliwa 33, 53-455 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami, parkingami i garażami, urządzeniami budowlanymi wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w Łodzi na działkach nr ew. 52, 53 oraz 54/14 w obrębie W-26.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 61) w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17 października.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 08.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.110.2018
Data: 05.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-05

DSS-OŚR-I.6220.110.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył reprezentującej Inwestora : Panattoni Construction Europe Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie hali produkcyjno-magazynowej (produkcja sprzętu AGD) wraz z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej (dz. nr ew. 20/5, 21/4, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/11, 23/2, 23/7, 24/4, 25/4, 26/4, 26/5, 27/5, 27/8, 28/4, 29/4, 29/5, 30/2, 31/2, 32/5, 33/8, 33/2, 33/3, 33/9, 34/4, 35/2, 36/7, 37/6 fragment 37/5 obręb G-32).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 05.10.2018
DSS-OŚR-I.621.5.2018
Data: 02.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-02

DSS-OŚR-I.621.5.2018

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Łodzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu. Z projektem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Łodzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu, można się zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: https://bip.uml.lodz.pl/. Wszelkie uwagi oraz wnioski do ww. dokumentów można składać w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznej w dniach 04.10.2018 r.03.11.2018 r. (30 dni) pod niżej wskazany adres do korespondencji:

Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków
telefon kontaktowy: 12 446 70 97 adres mailowy: 44mpa@arcadis.com

Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pliki do pobrania:

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 02.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.60.2018
Data: 28.09.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 
Łódź

Łódź, dnia 28.09.2018 r.

DSS-OŚR-I.6220.60.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Angeliki Woźniak – Wszędybył reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Ottoline Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy Placu Andersa 3,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 26 września 2018 r. wydał decyzję Nr 48/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej z częścią administracyjno - socjalną wraz z instalacjami oraz urządzeniami budowlanymi w Łodzi przy ul. Zakładowej – dz. ew. nr: 86/2, 87/7 oraz 88/32 i 83/30 obręb W-37. 
Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 28.09.2018

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (19.01.2016 00:00)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (28.08.2017 14:48)

Informację opracował: Sylwia Stańczyk (19.01.2016)

Ilość odwiedzin: 8627