Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DSS-OŚR-II.6220.101.2015
Data: 16.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, 2018-05-16

DSS-OŚR-II.6220.101.2015

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zmianami, zw. dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 i art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.1405 ze zmianami, zw. ustawą ooś ), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 29.09.2015 r. przez Pana Marcina Łukasiewicza, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 16 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 24 /U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ulicy Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta Łodzi.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, oraz w siedzibie wydziału.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do wniesienia odwołania od wydanej decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Z ww. dokumentami można zapoznać się oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy tych urzędu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 21 maja 2018 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 16.05.2018
DSS-OŚR-I.6220.14.2018
Data: 15.05.2018
Treść:

Łódź, dnia 15.05.2018 r.,

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.14.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Grażyny Porwańskiej, pełnomocnika dalszego 7R Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwikowskiej 7,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 27/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej/ Józefiaka – dz. ew. nr 37/10 oraz fragmenty działek drogowych 37/9, 38/5, 23/3 obręb W-39.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 15.05.2018
DSS-OŚR-I.6220.9.2018
Data: 14.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-05-14

DSS-OŚR-I.6220.9.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 14 maja 2018r. wydał decyzję Nr 29/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynków o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi (w tym handel i gastronomia) wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów, w Łodzi, przy ul. Rembielińskiego 16/18.
Decyzja została wydana dla Inwestora : ST Gliwice Sp. z o.o., 02-628 Warszawa, ul. Krasickiego 7/2, reprezentowanego przez Pana Macieja Balcerka. 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
 p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 14.05.2018
DSS-OŚR-II.6220.205.2017
Data: 08.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-05-08

DSS-OŚR-II.6220.205.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 8 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 28/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami, w Łodzi, przy ul. Wieniawskiego 5.
Decyzja została wydana dla Inwestora: „ARTCEM TĘPIŃSKI I WSPÓLNICY” S.J., 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6, reprezentowanego przez Pana Henryka Gosa.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 08.05.2018
DSS-OŚR-I. 6220.11.2018
Data: 24.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-9265 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-04-24

DSS-OŚR-I. 6220.11.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zmianami ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami ), że na wniosek z dnia 08.01.2018 r. złożony przez Pana Jerzego Pruka działającego z upoważnienia Spółki z o.o. Barry Callebaut Manufacturing Polska, ul. Nowy Józefów 36, 94-406 Łódź, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Formowania Czekolady na terenie Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ew. 13/5 w obrębie P-38, przy ul. Nowy Józefów 26”. 
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w siedzibie wydziału oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok.nr 64), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 26 kwietnia 2018 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 24.04.2018
DSS-OŚR-II.6220.219.2017
Data: 03.04.2018
Treść:

Łódź, dnia 03.04.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

DSS-OŚR-II.6220.219.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 03 kwietnia 2018 r. wydał decyzję Nr 25/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej/ Jędrzejowskiej/ Przyjacielskiej na dz. ew. nr 10/12, 10/19, 11/9, 11/6, 11/5, 11/10, 14/2, 15/4, 16/10, 16/2, 16/3, 16/11, 17/6, 18/12, 18/13, 19/5, 20/7, 20/13, 21/3, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8 oraz na częściach działek o nr ew. 22/4, 23/11, 26/2, 26/3 obręb G-31.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 06 kwietnia 2018 r. - 19 kwietnia 2018 r.


z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 03.04.2018
DSS-OŚR-III.621.3.2017
Data: 29.03.2018
Treść:

Łódź, dnia 29.03.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź


DSS-OŚR-III.621.3.2017

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowaniaProgramu Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2018 – 2021 z pespektywą do roku 2025”.

Z projektem ww. dokumentu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 42, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w dniach 30.03.2018 r. – 30.04.2018 r. (30 dni) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.
Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 29.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.213.2017
Data: 28.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-28

DSS-OŚR-II.6220.213.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz.1405 ze zmianami), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 11.12.2017 r. przez p. Kamila Fedorowicza, działającego z upoważnienia POLNORD S.A., ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 28 marca 2018 r. wydał decyzję Nr 24/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową i parkingową w części przyziemienia oraz garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zgierskiej/Wrocławskiej/Kominiarskiej”.

Informuję, że treścią wydanej decyzji oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17 stycznia 2018 r.,opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 stycznia 2018 r. oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu z dnia 27 lutego 2018 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok. nr 61), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00).

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 28.03.2018
DSS-OŚR-I.6220.24.2018
Data: 20.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-20

DSS-OŚR-I.6220.24.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017. poz.1257, ze zmianami, zw. dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz.1405 ze zmianami), że na wniosek złożony w dniu 26.02.2018r. przez p. Tomasza Cellera, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez p. Monikę Górkę - prokurenta samoistnego spółki z ograniczona odpowiedzialnością Panattoni Europe z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1 , 00-844 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na „budowie dwóch hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Tomaszowskiej w Łodzi zlokalizowanego na działkach nr: 25/3, 27, 29/2, 29/5, 29/11, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/8, 32/2, 33, 34/10, 34/3, 35/2, 36/2, 37/2, 38/1, 38/4, 39, 40/1, 40/2, obręb G-31, w Łodzi , powiat Łódź, województwo łódzkie”.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibie wydziału.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok.nr 61), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00).

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 23.03.2018r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 20.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.158.2017
Data: 16.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-16

DSS-OŚR-II.6220.158.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami), że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 16 marca 2018 r. wydał postanowienie o sprostowaniu omyłek powstałych w decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej w dniu 12.02.1018 r., Nr 9/U/2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz droga dojazdową przy al. Piłsudskiego na dz. 427/13, 427/14, 427/15, 428/3, 428/12, 432/31, 432/39 obręb S-06”.


Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibie wydziału. 


Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do wniesienia zażalenia od wydanego postanowienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia. 
Z aktami sprawy można zapoznać się siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy urzędu.


Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 20 marca 2018 r.


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 16.03.2018
DSS-OŚR-I.6220.28.2018
Data: 15.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-15

DSS-OŚR-I.6220.28.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32 reprezentującej Inwestora : QUANTUM DEVELOPMENTS Sp. z o.o., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 17 lok. 19 zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie centrum logistycznego (hale magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym) na terenie miasta Łodzi, przy ul. Brzezińskiej na działkach nr ew.: 581/4, 581/6, 581/7, 124/1, 603/1, 602, 601, 600, 599, 123/1, 122, 418/1, 580, 121, 589, 588, 120, 417/1 oraz fragmenty działek nr ew.: 126/3, 119, 118, 598/1, 117/1 obręb W-48.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 15.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.125.2017
Data: 07.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-07

DSS-OŚR-II.6220.125.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 16 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 16/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynku o funkcji usługowej m.in. biur, administracji, usług oświaty, laboratoriów oraz parków technologicznych, handlu wraz z garażem podziemnym i naziemnym, funkcjami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów, w Łodzi, przy ul. Rembielińskiego.
Decyzja została wydana dla Inwestora : BS SPV 1 Sp. z o.o., 02-628 Warszawa, ul. Krasickiego 7/2, reprezentowanego przez Pana Macieja Balcerka, BS SPV 1 Sp. z o.o., 02-628 Warszawa, ul. Krasickiego 7/2.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.132.2017
Data: 01.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Łódź, dnia 01.03.2018 r.

DSS-OŚR-II.6220.132.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23– zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Elżbiety Mikuły reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Plater 53,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 01 marca 2018 r. wydał decyzję Nr 20/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjno – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Tomaszowskiej w Łodzi – dz. ew. nr 42/5, 42/2, 43/2, 44/1, 44/2, 45/3, 45/2, 47, 48/4, 50/2, 50/3, 50/7, 51/3, 51/2, 52/4 obręb G-31.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 02 marca 2018 r. - 15 marca 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 01.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.218.2017
Data: 26.02.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-02-26

DSS-OŚR-II.6220.218.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami, zw. dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami ) oraz że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19.12.2017 r. (uzupełnionego w dniu 08.01.2018 r.) przez p. Angelikę Woźniak-Wszędybył, reprezentującą Pracownię Projektową „BLOK-ART.” s.c Szymon Arabski, Mariusz Makowski, 90-302 Łódź, ul. Wigury 7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Prezydent Miasta Łodzi w dniu 26.02.2018 r. wydał decyzję Nr 18/U/2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej na działkach nr ew. 23/3, 25/2, 28/2, 32/3, 36/4, 36/5, 37/3, 38/2 oraz fragmentach działek nr ew. 26, 27/1, 27/2, 28/1, 29/2, 30, 31, 32/2, 33/4, 35, 36/3, 37/2, 38/2 obręb G-32.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibie wydziału.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do wniesienia odwołania od wydanej decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu.
Z aktami sprawy można zapoznać się siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 28 lutego 2018 r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 26.02.2018
DSS-OŚR-II.6220.188.2017
Data: 21.02.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 21 lutego 2018 r.

DSS-OŚR-II.6220.188.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 19/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częściami administracyjno – socjalnymi, urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej.

Decyzja została wydana dla Inwestora : Inwestora LOSETTE INVESTMENTS SP. Z O.O. , Pl. Andersa 3, 61-894 Poznań reprezentowanego przez Pana Szymona Kruka PARTNER PLAN BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA SP. Z O.O., 61-246 Poznań, ul. Piłsudskiego 104.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 21.02.2018
DSS-OŚR-II.6220.201.2017
Data: 21.02.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-02-21

DSS-OŚR-II.6220.201.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu w 14 listopada 2017 r. przez Panią Grażynę Porwańską, działającą z upoważnienia ABB Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie Zakładu ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/93, na działkach ew. nr 55/109 i 55/210, obręb B-34.

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 17/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/93, na działce o numerze ewid. 55/109 i 55/210, obręb B-34.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji, z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, które znajdują się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 23 lutego 2018 r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 21.02.2018
DSS-OŚR-II.6220.195.2017
Data: 19.02.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 19.02.2018 r.

DSS-OŚR-II.6220.195.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Angeliki Woźniak – Wszędybył, reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Hutchinson Poland Sp. z o.o. z siedziba w Żywcu przy ul. Leśniaka 73,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 02 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 8/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu automatycznej linii lakierniczej na terenie zakładu Hutchinson w Łodzi przy ul. Zakładowej 99 na działkach o nr ew. 88/34, 88/30 oraz 89/6 obręb W-37.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 19.02.2018
DSS-OŚR-II.6220.158.2017
Data: 12.02.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-02-12

DSS-OŚR-II.6220.158.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405) oraz że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu w 30.08.2017 r. przez p. Ewę Szczepaniak, reprezentującą Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny „AON-T” Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Sp. J., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, działającej z upoważnienia PROJEKT 15 „GRUPA ECHO” Sp. z o.o., Al. Solidarności 36, 25 -323 Kielce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Prezydent Miasta Łodzi w dniu 12 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 9/U/2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz droga dojazdową przy al. Piłsudskiego na dz. 427/13, 427/14, 427/15, 428/3, 428/12, 432/31, 432/39 obręb S-06”.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibie wydziału.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do wniesienia odwołania od wydanej decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Z aktami sprawy można zapoznać się siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 16 lutego 2018 r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 12.02.2018
DSS-OŚR-II.6220.149.2017
Data: 06.02.2018
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-02-06

DSS-OŚR-II.6220.149.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 6 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 12/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

montażu instalacji i urządzeń w zakładzie Hart-Tech Sp. z o.o. w celu wdrożenia projektu o nazwie: „Gradientowe warstwy niskotarciowe wytwarzane w hybrydowym procesie FINE LPN, nanostrukturyzowane cząstkami MOSZ i RGO, dla zastosowań w przemyśle lotniczym”, w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 45.

Decyzja została wydana dla Inwestora : Hart-Tech Sp. z o.o., 92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45 reprezentowanego przez Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 06.02.2018
DSS-OŚR-II.6220.163.2017
Data: 05.02.2018
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-02-05
DSS-OŚR-II.6220.163.2017
Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 5 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 10/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie hali produkcyjno-magazynowej (produkcja sprzętu AGD) wraz z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej.

Decyzja została wydana dla Inwestora : BLOK - ART. S.C., 90 - 302 Łódź, ul. Wigury 7 reprezentowanego przez Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 05.02.2018

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (19.01.2016 00:00)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (28.08.2017 14:48)

Informację opracował: Sylwia Stańczyk (19.01.2016)

Ilość odwiedzin: 4416