Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DSS-OŚR-I.6220.28.2018
Data: 07.08.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-08-07

DSS-OŚR-I.6220.28.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 7 sierpnia 2018 r. wydał decyzję Nr 41/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26.06.2017 r. Nr 39/U/2017 znak: DSS-OŚR-II.6220.70.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie centrum logistycznego (hale magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym) na terenie miasta Łodzi, przy ul. Brzezińskiej. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : QUANTUM DEVELOPMENTS Sp. z o.o., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 17 lok. 19, reprezentowanego przez Panią Angelikę Woźniak-Wszędybył.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.08.2018
DSS-OŚR-I.6220.38.2018
Data: 01.08.2018
Treść:

Łódź, dnia 01.08.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.38.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek z dnia 21.03.2018 r. Pana Dariusza Kaniorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu budynków produkcyjno – usługowo – magazynowych w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego – dz. ew. nr 1/12, 93, 97, 92, 6, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 202/2, 202/4, 202/6, 217/138 oraz części działek nr 201/1, 122/3, 199/70 obręb G-7.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. 
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 03 sierpnia 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 01.08.2018
DSS-OŚR-II.6220.32.2017
Data: 30.07.2018
Treść:

Łódź, dnia 30.07.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-II.6220.32.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.– zwanej dalej KPA), w związku z 113 § 1 oraz art. 126 KPA

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 23 lipca 2018 r. wydał postanowienie odmawiające sprostowania decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 83/U/2012 znak: DIL-OŚR-V.6220.135.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu REMONDIS Sp. z o. o. o kompostownię tunelową o łącznej przepustowości 120 tys. Mg rocznie, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Swojskiej 4.

Wnioskiem z dnia 02 lipca 2018 r. strona wniosła o sprostowanie w drodze postanowienia „błędu pisarskiego/ oczywistej omyłki” w ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 83/U/2012 znak: DIL-OŚR-V.6220.135.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu REMONDIS Sp. z o.o. o kompostownię tunelową o łącznej przepustowości 120 tys. Mg rocznie, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Swojskiej 4 poprzez usunięcie w osnowie ww. decyzji sformułowania „o łącznej przepustowości 120 tys. Mg rocznie” i zastąpienia ww. usuniętej treści sformułowaniem „o przepustowości 45 tys. Mg rocznie”.

Tut. organ stwierdził, iż zawarte w decyzji nr 83/U/2012 31 grudnia 2012 r. sformułowanie dotyczące przepustowości instalacji nie jest wynikiem błędu pisarskiego i nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej, o której mowa w art. 113 § 1 KPA. Wszelkie parametry instalacji określone zostały prawidłowo, zgodnie z przyjętą dokumentacją tj. wnioskiem oraz Kartą Informacyjną przedsięwzięcia.

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 01 sierpnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 31.07.2018
DSS-OŚR-I.6220.2.2018
Data: 30.07.2018
Treść:

Łódź, dnia 30.07.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.2.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Urszuli Harzyńskiej oraz Pana Mirosława Harzyńskiego,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 25 lipca 2018 r. wydał decyzję Nr 40/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i towarzyszących budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, budynku handlowo – usługowego oraz dróg dojazdowych w Łodzi przy ul. Marmurowej – Nad Niemnem – dz. ew. nr 141/1, 142/1, 143 obręb B-60.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 30.07.2018
DSS-OŚR-II.6220.247.2016
Data: 18.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

DSS-OŚR-II.6220.247.2016

Łódź, 18.07.2018 r.

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek Pana Rafała Płocicy reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

„Budowie Trasy Górna III” w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III- zadanie 2 –opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III, oraz inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”. W postępowaniu tym prowadzona jest ocena oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w ramach której przedłożony został ujednolicony ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. 
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. nr 60, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi: w dniach 20.07.2018 r. – 20.08.2018 r. oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej. 
Informuje się, że Prezydent Miasta Łodzi jest organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska tel.272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 18.07.2018
DSS-OŚR-II.6220.247.2016
Data: 18.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

DSS-OŚR-II.6220.247.2016

Łódź, 18.07.2018 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), zawiadamiam o wszczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której przedłożony został ujednolicony ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Trasy Górna III w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III- zadanie 2 –opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III, oraz inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pok. 60), a także składać uwagi i wnioski . 
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 20 lipca 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel.42 272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 18.07.2018
DSS-OŚR-II.6220.222.2017
Data: 16.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-07-16

DSS-OŚR-II.6220.222.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 16 lipca 2018 r. wydał decyzję Nr 38/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie hal magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą z uwzględnieniem etapowania budowy, w Łodzi, przy ul. Technicznej. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : SKAMEX Sp. z o.o. Sp.K., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52, reprezentowanego przez Panią Angelikę Woźniak-Wszędybył.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 16.07.2018
DSS-OŚR-I.6220.28.2018
Data: 04.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-07-04

DSS-OŚR-I.6220.28.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył reprezentującej Inwestora : QUANTUM DEVELOPMENTS Sp. z o.o., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 17 lok. 19, w dniu 04.07.2018r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26.06.2017 r. Nr 39/U/2017 znak: DSS-OŚR-II.6220.70.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie centrum logistycznego (hale magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym) na terenie miasta Łodzi, przy ul. Brzezińskiej .
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. zastępcy
Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 04.07.2018
DSS-OŚR-I.6220.11.2018
Data: 02.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-07-02

DSS-OŚR-I.6220.11.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 02 lipca 2018 r. wydał decyzję Nr 37/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie Zakładu Formowania Czekolady na terenie Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ew. 13/5 w obrębie P-38, przy ul. Nowy Józefów 26 w Łodzi. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Józefów 36, 94-406 Łódź, reprezentowanego przez Pana Jerzego Pruka.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 02.07.2018
DSS-OŚR-I.6220.35.2018
Data: 27.06.2018
Treść:

Łódź, dnia 27.06.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.35.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa EZ PROPOERTY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 26 czerwca 2018 r. wydał decyzję Nr 35/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, zjazdem z ul. Rąbieńskiej, zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, naziemnymi miejscami parkingowymi, wewnętrzną siecią infrastruktury i urządzeń budowlanych – dz. ew. nr 23/11, 22/5, 23/1, oraz fragment działki drogowej 1/5 obręb P-2 przy ul. Rąbieńskiej 80

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 29 czerwca 2018 r. - 12 lipca 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 27.06.2018
DSS-OŚR-I.6220.33.2018
Data: 18.06.2018
Treść:

Łódź, dnia 18.06.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.33.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek z dnia 16.03.2018 r. Pani Grażyny Porwańskiej, reprezentującą na mocy udzielonego pełnomocnictwa PEIRA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Jana Matejki 9, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z garażami zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 42 – dz. ew. nr 5/41 obręb P-16

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. 
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 22 czerwca do 05 lipca 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy 
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 18.06.2018
DSS-OŚR-I.6220.11.2018
Data: 07.06.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-06-07

DSS-OŚR-I.6220.11.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Jerzego Pruka działającego z upoważnienia Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Józefów 36, 94-406 Łódź, w dniu 07.06.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie Zakładu Formowania Czekolady na terenie Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ew. 13/5 w obrębie P-38, przy ul. Nowy Józefów 26 w Łodzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. zastępcy
Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.06.2018
DSS-OŚR-I.6220.66.2018
Data: 06.06.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-06-06

DSS-OŚR-I.6220.66.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Ewy Szczepaniak reprezentującej Inwestora : ARTOM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Popiełuszki 64/66 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami (w tym handel o pow. sprzedaży do 390 m2), z garażem podziemnym, rozbiórką istniejącego budynku garażowego z zewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi (kategoria obiektu XIII), z wew. układem komunikacyjnym (kategoria obiektu IV), naziemnymi miejscami parkingowymi (kategoria obiektu XXII), murkami oporowymi (kategoria obiektu VIII), w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 64/66a (dz. nr ew. : 128 130/1, obręb W-25).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. zastępcy
Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 06.06.2018
DSS-OŚR-II.6220.222.2017
Data: 28.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-05-28

DSS-OŚR-II.6220.222.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył reprezentującej Inwestora : SKAMEX Sp. z o.o. Sp.K., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52, w dniu 28.05.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie hal magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą z uwzględnieniem etapowania budowy, w Łodzi, przy ul. Technicznej.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. zastępcy 
Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 28.05.2018
DSS-OŚR-II.6220.101.2015
Data: 16.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, 2018-05-16

DSS-OŚR-II.6220.101.2015

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zmianami, zw. dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 i art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.1405 ze zmianami, zw. ustawą ooś ), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 29.09.2015 r. przez Pana Marcina Łukasiewicza, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 16 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 24 /U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ulicy Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta Łodzi.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, oraz w siedzibie wydziału.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do wniesienia odwołania od wydanej decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Z ww. dokumentami można zapoznać się oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy tych urzędu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 21 maja 2018 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 16.05.2018
DSS-OŚR-I.6220.14.2018
Data: 15.05.2018
Treść:

Łódź, dnia 15.05.2018 r.,

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.14.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Grażyny Porwańskiej, pełnomocnika dalszego 7R Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwikowskiej 7,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 27/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej/ Józefiaka – dz. ew. nr 37/10 oraz fragmenty działek drogowych 37/9, 38/5, 23/3 obręb W-39.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 15.05.2018
DSS-OŚR-I.6220.9.2018
Data: 14.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-05-14

DSS-OŚR-I.6220.9.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 14 maja 2018r. wydał decyzję Nr 29/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynków o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi (w tym handel i gastronomia) wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów, w Łodzi, przy ul. Rembielińskiego 16/18.
Decyzja została wydana dla Inwestora : ST Gliwice Sp. z o.o., 02-628 Warszawa, ul. Krasickiego 7/2, reprezentowanego przez Pana Macieja Balcerka. 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
 p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 14.05.2018
DSS-OŚR-II.6220.205.2017
Data: 08.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-05-08

DSS-OŚR-II.6220.205.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 8 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 28/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami, w Łodzi, przy ul. Wieniawskiego 5.
Decyzja została wydana dla Inwestora: „ARTCEM TĘPIŃSKI I WSPÓLNICY” S.J., 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6, reprezentowanego przez Pana Henryka Gosa.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 08.05.2018
DSS-OŚR-I. 6220.11.2018
Data: 24.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-9265 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-04-24

DSS-OŚR-I. 6220.11.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zmianami ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami ), że na wniosek z dnia 08.01.2018 r. złożony przez Pana Jerzego Pruka działającego z upoważnienia Spółki z o.o. Barry Callebaut Manufacturing Polska, ul. Nowy Józefów 36, 94-406 Łódź, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Formowania Czekolady na terenie Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ew. 13/5 w obrębie P-38, przy ul. Nowy Józefów 26”. 
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w siedzibie wydziału oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok.nr 64), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 26 kwietnia 2018 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 24.04.2018
DSS-OŚR-II.6220.219.2017
Data: 03.04.2018
Treść:

Łódź, dnia 03.04.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

DSS-OŚR-II.6220.219.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 03 kwietnia 2018 r. wydał decyzję Nr 25/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej/ Jędrzejowskiej/ Przyjacielskiej na dz. ew. nr 10/12, 10/19, 11/9, 11/6, 11/5, 11/10, 14/2, 15/4, 16/10, 16/2, 16/3, 16/11, 17/6, 18/12, 18/13, 19/5, 20/7, 20/13, 21/3, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8 oraz na częściach działek o nr ew. 22/4, 23/11, 26/2, 26/3 obręb G-31.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 06 kwietnia 2018 r. - 19 kwietnia 2018 r.


z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 03.04.2018

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (19.01.2016 00:00)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (28.08.2017 14:48)

Informację opracował: Sylwia Stańczyk (19.01.2016)

Ilość odwiedzin: 5912