Zgłoś naruszenie

Jeśli posiadasz informacje o potencjalnych naruszeniach prawa w Urzędzie Miasta Łodzi dotyczących następujących dziedzin:

 1. Zamówień publicznych;
 2. Usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 3. Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 4. Bezpieczeństwa transportu;
 5. Ochrony środowiska;
 6. Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 7. Bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 8. Zdrowia publicznego;
 9. Ochrony konsumentów;
 10. Ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych;

zawiadom Pełnomocnika ds. Osób Zgłaszających Naruszenia Prawa w Urzędzie Miasta Łodzi wybranym sposobem:

 1. Drogą listową w formie przesyłki skierowanej na adres Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź) lub zapieczętowanej przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi bądź Sekretariacie Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź).
  Przesyłka ze zgłoszeniem musi zawierać dopisek: „Pełnomocnik ds. Osób Zgłaszających Naruszenia Prawa – do rąk własnych”;
 1. Drogą mailową na adres sygnalista@uml.lodz.pl;
 2. Telefonicznie pod numerem (42) 638-61-43;
 3. Osobiście – ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, piętro III, pok. 322;

Powyższe drogi odbierania zgłoszeń przez Pełnomocnika ds. Osób Zgłaszających Naruszenia Prawa gwarantują bezpieczeństwo oraz poufność obsługi zgłoszeń, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem nieuprawnionych osób oraz umożliwiają przekazanie informacji Pełnomocnikowi z zachowaniem wszelkich standardów ochrony danych osobowych osoby Zgłaszającej. Osoba Zgłaszająca ma możliwość aktualizacji przekazanych danych oraz ich uzupełniania.

Zgłoszenia można dokonać również anonimowo, z wyłączeniem sytuacji, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają ujawnienia tożsamości osoby Zgłaszającej. Należy pamiętać, że w przypadku zgłoszeń dokonywanych anonimowo, warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest uznanie zgłoszenia za wiarygodne oraz zawierające informacje pozwalające na podjęcie działań następczych. W przypadku rezygnacji z podania swoich danych, osoba Zgłaszająca nie jest informowana o przyjęciu zgłoszenia ani o jego rozpatrzeniu. Brak danych osoby Zgłaszającej może również utrudnić przeprowadzenie efektywnego postępowania wyjaśniającego, np. w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o opisywanym zdarzeniu.

Zgłoszenie w formie pisemnej powinno zostać przekazane na specjalnie przygotowanym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych Urzędu Miasta Łodzi, którego wzór znajduje się tutaj: Załącznik Nr 2 do Regulaminu

W celu efektywnego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji odnośnie ich podjęcia, zaleca się, by osoba Zgłaszająca wskazała co najmniej:

 1. Dane personalne osoby Zgłaszającej;
 2. Dane kontaktowe (w postaci telefonu, e-maila lub adresu korespondencyjnego) osoby Zgłaszającej;
 3. Dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 4. Przedmiot naruszenia/opis zdarzenia.

Wszystkie zgłoszenia podlegają analizie i są prowadzone z zachowaniem należytej staranności, niezależności oraz obiektywizmu, niemniej analiza ta jest tym skuteczniejsza, im dokładniejszy opis możliwego naruszenia zostanie przekazany w zgłoszeniu.

Niniejsze informacje przeznaczone są dla pracowników, byłych pracowników, osób ubiegających się o zatrudnienie, osób świadczących pracę na rzecz Urzędu Miasta Łodzi na innej podstawie niż stosunek pracy, stażystów, wolontariuszy oraz osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, którzy uzyskali informacje na temat możliwych naruszeń w kontekście związanym z pracą.

Zarządzenie Nr 9070/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych Urzędu Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian