Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sekretarz Miasta Łodzi

Barbara Mrozowska-Nieradko
Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-64
fax: +48 (42) 638-44-24
e-mail: lckm@uml.lodz.pl


Sekretarzowi Miasta Łodzi Barbarze Mrozowskiej-Nieradko powierza się:


1. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania i organizowania pracy, a w szczególności:

 1. tworzenia organizacyjnych i materialno-technicznych warunków działalności urzędu,
 2. wprowadzania rozwiązań usprawniających organizację pracy urzędu,
 3. struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu,
 4. kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
 5. tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 6. ochrony danych osobowych,
 7. zamówień publicznych,
 8. rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy departamentami urzędu;

2. prowadzenie spraw dotyczących obsługi organizacyjnej i technicznej sesji Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie przypisanym Prezydentowi Miasta Łodzi i urzędowi, organizowania i obsługi posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi;

3. nadzór nad sprawami:

 1. ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy,
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 3. akt stanu cywilnego,
 4. stowarzyszeń i fundacji,
 5. związanymi z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta,
 6. ochrony praw własności do nieruchomości,
 7. zarządzania majątkiem miasta,
 8. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. g zarządzenia Nr 10/VIII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi i Skarbnikowi Miasta Łodzi,
 9. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
 10. geodezji.

Sekretarz Miasta Łodzi nadzoruje pracę Departamentu Obsługi i Administracji oraz Departamentu Gospodarowania Majątkiem.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (14.06.2017 10:38)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (28.11.2018 12:51)

Ilość odwiedzin: 4338

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
28.11.2018 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.10.2017 12:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.09.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.09.2017 12:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.09.2017 12:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.08.2017 08:12 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 15:26 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 15:23 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 15:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 10:44 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 10:38 Migracja danych Utworzenie strony