Sekretarz Miasta Łodzi

Wojciech Rosicki
Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-14
fax: +48 (42) 638-42-17
e-mail: lckm@uml.lodz.pl


Sekretarzowi Miasta Łodzi Wojciechowi Rosickiemu powierza się:

 1. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania i organizowania pracy, a w szczególności:
  1. zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu,
  2. wprowadzania rozwiązań usprawniających organizację pracy urzędu,
  3. struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu,
  4. ochrony danych osobowych,
  5. tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w urzędzie,
  6. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji,
  7. informatyzacji urzędu oraz koordynacji informatyzacji miejskich jednostek organizacyjnych,
  8. zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych,
  9. administrowania budynkami urzędu i ich obsługi techniczno-gospodarczej,
  10. zamówień publicznych,
  11. rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy departamentami urzędu;
 2. prowadzenie spraw dotyczących obsługi organizacyjnej i technicznej sesji Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie przypisanym Prezydentowi Miasta Łodzi i urzędowi, organizowania i obsługi posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi;
 3. nadzór nad sprawami:
  1. ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy,
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  3. akt stanu cywilnego,
  4. stowarzyszeń i fundacji,
  5. jednostek pomocniczych miasta,
  6. pomocy cudzoziemcom mieszkającym na terenie miasta,
  7. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  8. konsultacji społecznych,
  9. ochrony praw konsumentów.

Sekretarz Miasta Łodzi nadzoruje prace Departamentu Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców .


Metryka strony i historia zmian