Sekretarz Miasta Łodzi

Wojciech Rosicki
Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-14
fax: +48 (42) 638-42-17
e-mail: lckm@uml.lodz.pl


Sekretarzowi Miasta Łodzi Wojciechowi Rosickiemu powierza się:

 1. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania i organizowania pracy, a w szczególności:
  1. zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu,
  2. wprowadzania rozwiązań usprawniających organizację pracy urzędu,
  3. struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu,
  4. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji,
  5. ochrony danych osobowych,
  6. zamówień publicznych,
  7. rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy departamentami urzędu;
 2. nadzór nad realizacją celów i zadań strategicznych dla miasta, rozumianych jako ogół działań informacyjno-decyzyjnych, rozstrzygających o kluczowych problemach miasta z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, w szczególności w zakresie:
  1. wskazywania celów i zadań o charakterze strategicznym,
  2. określania wymaganych wskaźników do realizacji celów i zadań o charakterze strategicznym,
  3. monitorowania realizacji celów i zadań o charakterze strategicznym,
  4. dokonywania oceny realizacji celów i zadań o charakterze strategicznym przez komórki organizacyjne urzędu na podstawie raportów zawierających ustalone wskaźniki,
  5. podejmowania działań korygujących w przypadku odchyleń wymaganych wskaźników od strategii i planów;
 3. prowadzenie spraw dotyczących obsługi organizacyjnej i technicznej sesji Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie przypisanym Prezydentowi Miasta Łodzi i urzędowi, organizowania i obsługi posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi;
 4. nadzór nad sprawami:
  1. ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy,
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  3. akt stanu cywilnego,
  4. stowarzyszeń i fundacji,
  5. jednostek pomocniczych miasta,
  6. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  7. konsultacji społecznych,
  8. promocji i turystyki,
  9. programowania gospodarczego i strategii miasta,
  10. pozyskiwania środków z funduszy europejskich na projekty inwestycyjne,
  11. zarządzania projektami strategicznymi miasta,
  12. inwestycji miejskich,
  13. dróg i transportu publicznego,
  14. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta, z wyłączeniem spółek prowadzących działalność leczniczą.

Sekretarz Miasta Łodzi nadzoruje prace Departamentu Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców oraz Departamentu Strategii i Rozwoju.


Metryka strony i historia zmian