Łódzka Rada Sportu

Łódzka Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym z zakresu kultury fizycznej, powołanym zarządzeniem nr 1606/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lipca 2019 r. Zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu działania Rady, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 832/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2019 r., Prezydent Miasta Łodzi publikuje sprawozdanie roczne przedłożone przez Radę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.


Metryka strony i historia zmian