Współpraca pozafinansowa

Miasto wspiera organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale także poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym. Formy te obejmują w szczególności:

 • informowanie o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach;
 • współpracę z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego;
 • współpracę z zespołami o charakterze doradczym i inicjatywnym, w szczególności z Komisjami Dialogu Obywatelskiego;
 • konsultowanie projektów uchwał i aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;
 • realizację wspólnych przedsięwzięć organizacji pozarządowych i Miasta;
 • współredagowanie portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”;
 • współorganizowanie kongresów, konferencji i spotkań tematycznych, szkoleń i warsztatów, dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z samorządem;
 • wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność organizacji pozarządowych;
 • udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych instytucji z wnioskami o dotacje;
 • obejmowanie patronatem honorowym Prezydenta wydarzeń posiadających szczególną rangę i adresowanych do mieszkańców Miasta, planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 • wspieranie działań promujących pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom pożytku publicznego;
 • udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gospodarowania zasobami komunalnymi lokali użytkowych określonymi prawem miejscowym;
 • udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości, infrastruktury (w tym sal), przestrzeni, dróg wewnętrznych na działalność w obszarach pożytku publicznego;
 • gotowość udziału w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez organizacje pozarządowe;
 • pomoc w przygotowaniu i sprawdzeniu ofert pod względem formalnym, składanych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez Miasto;
 • promowanie działalności i informowanie na temat zasad tworzenia KDO;
 • pomoc w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokalu użytkowego na siedzibę na zasadach określonych w prawie miejscowym;
 • współpracę w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem, dofinansowanego ze środków unijnych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w dokumentacji aplikacyjnej, indywidualne konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
 • nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie Miasta;
 • współtworzenie bazy kontaktów elektronicznych do organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz mieszkańców Miasta i upowszechnianie za jej pośrednictwem informacji dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;
 • pomoc we współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta w ramach działań na rzecz lokalnych społeczności.

Metryka strony i historia zmian