Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Wpisu do rejestru oraz... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Kontrola firm wywozowych i właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, na pisemny wniosek zainteresowanego, za pomocą poczty elektronicznej, osobiście) od mieszkańców Łodzi / właścicieli nieruchomości dotyczących realizowanych przez firmy wywozowe umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a w szczególności... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Nadzór nad eksploatacją miejskich instalacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (kompostownią odpadów roślinnych, sortownią i stacją przeładunkową)

Przyjmowanie wszelkich uwag i opinii (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) z zakresu funkcjonowania tych obiektów i instalacji.Przyjmowanie wszelkich uwag i opinii (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) z zakresu funkcjonowania tych obiektów i... więcej...

GOSPODARKA WODNA I KANALIZACJA

Opiniowanie operatów wodnoprawnych dotyczących rzek i kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w granicach miasta Łodzi

Opiniowanie operatów wodnoprawnych dotyczących rzek i kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie udzielania pozwoleń wodnoprawnych na: przejścia przez rzeki... więcej...

INWESTYCJE

Program „Zielone Podwórka”

Przyjmowanie wniosków (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w ramach realizacji Programu  „Zielone Podwórka”. Programem mogą być objęte nieruchomości stanowiące własność miasta Łodzi przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyska... więcej...

GOSPODARKA WODNA I KANALIZACJA

Prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji zdrojów ulicznych, studni publicznych oraz punktów dowozu wody beczkowozami

Sprawy dotyczace eksploatacji zdrojów ulicznych, studni publicznych oraz punktów dowozu wody beczkowozami przyjmowane są: telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej. Sprawy dotyczace eksploatacji zdrojów ulicznych, studni publicznych oraz punktów dowozu wody beczkowozami... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami i programów edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami oraz unieszkodliwianiem odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących gospodarki odpadami i programów edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami oraz unieszkodliwianiem odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych.Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą... więcej...

GOSPODARKA WODNA I KANALIZACJA

Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania fontann na terenach będących we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących spraw utrzymania fontann na terenach będących we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej.Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących spraw utrzymania fontann... więcej...

GOSPODARKA WODNA I KANALIZACJA

Prowadzenie spraw związanych z budową sieci i urządzeń wod.-kan.

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie spraw związanych z budową sieci wodno - kanalizacyjnych.Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie spraw związanych z budową sieci wodno -... więcej...

DROGI

Prowadzenie spraw związanych z realizacją likwidacji szkód osobowych i materialnych powstałych na terenie miasta

Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód – osobowych i materialnych, wynikających z utrzymania czystości i porządku powstałych na drogach publicznych oraz nieruchomościach niezabudowanych stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa lub będących w jego władaniu i nieprzekazanych w... więcej...

DROGI

Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia iluminacyjnego

Udzielanie informacji w sprawach dotyczących utrzymania oświetlenia iluminacyjnego, oświetlenia świątecznego Miasta, choinki miejskiej.Udzielanie informacji w sprawach dotyczących utrzymania oświetlenia iluminacyjnego, oświetlenia świątecznego Miasta, choinki miejskiej....Wydział Gospodarki... więcej...

DROGI

Przyjmowanie nieprawidłowości w zakresie napraw i remontów dróg publicznych i wewnętrznych a następnie zgłaszanie ich do Zarządu Dróg i Transportu

Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Łodzi dotyczących spraw związanych z nieprawidłowością w zakresie napraw i remontów dróg publicznych i wewnętrznych a następnie zgłaszanie ich do Zarządu Dróg i Transportu.Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Łodzi dotyczących spraw związanych z nieprawidłowością... więcej...

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Przyjmowanie zgłoszeń dot. stanu sanitarno-porządkowego w szaletach miejskich, obiektach infrastruktury technicznej, utrzymanie innych obiektów budowlanych

Przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) od mieszkańców Łodzi dotyczących stanu sanitarno-porządkowego w szaletach miejskich, utrzymania innych obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej.Przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, pisemnie, za pomocą... więcej...

DROGI

Przyjmowanie zgłoszeń dot. złego stanu nawierzchni utwardzonych na terenach niezabudowanych

Przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, formularza elektronicznego) od mieszkańców Łodzi dotyczących spraw związanych ze złym stanem nawierzchni na terenach niezabudowanych oraz zlecanie wykonywania napraw i remontów nawierzchni utwardzonych (chodniki, place,... więcej...

BUDOWNICTWO

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uzgadniania odtwarzania nawierzchni po robotach remontowo-budowlanych na terenach nieruchomości niezabudowanych

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie , za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących uzgadniania odtwarzania nawierzchni po robotach remontowo/budowlanych na terenach nieruchomości niezabudowanych.Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie , za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w odbieraniu odpadów komunalnych przez firmy wywozowe

Przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, na pisemny wniosek zainteresowanego, za pomocą poczty elektronicznej) od mieszkańców Łodzi dotyczących realizowanych przez firmy wywozowe umów, a w szczególności nieprawidłowości dotyczących nadzoru i kontroli firm odbierających odpady komunalne w zakresie:... więcej...

DROGI

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach dotyczących utrzymania właściwego stanu przejezdności dróg publicznych i wewnętrznych tzw. akcja zima na drogach i terenach gminnych

Udzielanie informacji oraz przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, na pisemny wniosek) od mieszkańców Łodzi dotyczących spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu przejezdności dróg publicznych i  wewnętrznych tzw. „akcja zima” na drogach oraz terenach gminnych.... więcej...

KULTURA

Udzielanie informacji dot. grobów i cmentarzy wojennych, utrzymania pomników i miejsc pamięci narodowej

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie: utrzymania pomników i miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pochowania żołnierzy i ofiar wojennych na terenie Łodzi.Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą... więcej...

WYBORY

Udzielanie informacji dotyczących bezpłatnych miejsc na terenie miasta przeznaczonych na plakatowanie

Udzielanie informacji (telefonicznie, na pisemny wniosek zainteresowanego, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących bezpłatnych miejsc na terenie miasta przeznaczonych na plakatowanie.Udzielanie informacji (telefonicznie, na pisemny wniosek zainteresowanego, za pomocą poczty elektronicznej)... więcej...

INWESTYCJE

Udzielanie informacji dotyczących prowadzonych inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury technicznej

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących prowadzonych inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury technicznej (z wyłączeniem tych, które realizuje Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Zarząd Lokali Miejskich), w szczególności: związanych z siecią... więcej...

INWESTYCJE

Udzielanie informacji na temat inwestycji współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) na temat inwestycji współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej dotyczących oczyszczalni ścieków.Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) na temat... więcej...

GOSPODARKA WODNA I KANALIZACJA

Udzielanie informacji na temat rozwiązań projektowych miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji oraz dotyczących inwestycji na rzekach

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) na temat rozwiązań projektowych miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji oraz dotyczących inwestycji na rzekach. Inwestycje realizowane przez UMŁ oraz spółki miejskie: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. (ŁSI)... więcej...

GOSPODARKA WODNA I KANALIZACJA

Udzielanie informacji w zakresie eksploatacji wodociągów, kanalizacji oraz w sprawach rzek

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczące m.in. spraw bieżącego utrzymania obiektów i urządzeń wod-kan oraz rzek, zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową, w tym również utrzymania terenu pod względem sanitarno-porządkowym oraz awarii i... więcej...

ŚRODOWISKO

Udzielanie informacji w zakresie przedsięwzięć energooszczędnych

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie: przedsięwzięć energooszczędnych; oszczędności energii elektrycznej i cieplnej; termomodernizacji obiektów gminnych; termomodernizacji obiektów edukacyjnych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów... więcej...

DROGI

Utrzymanie właściwego stanu sanitarno – porządkowego w pasach dróg publicznych i wewnętrznych oraz na terenach gminnych niezabudowanych

Wnioskodawca bądź pełnomocnik Wnioskodawcy może za pomocą poczty elektronicznej, elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, osobiście, telefonicznie, na pisemny wniosek zgłosić sprawę dotyczącą złego stanu sanitarno - porządkowego pasów drogowych oraz terenów gminnych... więcej...

INWESTYCJE

Uzgadnianie lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie spraw związanych z uzgadnianieniem lokalizacji sieci w gruntach miejskich. Opiniowanie wniosków o czasowe zajęcie terenu, decyzji lokalizacyjnych inwestycji. Udzielanie informacji (telefonicznie,... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych @

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zezwolenia wydawane są zainteresowanemu na pisemny wniosek lub elektroniczny wniosek ePUAP /s551nj3qkq/SkrytkaESP.Wydawanie zezwoleń na... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Złożenie sprawozdania o ilości nieczystości ciekłych odebranych od mieszkańców @

Sprawozdanie winno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY