Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

DAROWIZNY I DZIEDZICZENIE

Dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na cele publiczne

Wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, Analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Miasta (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz dawnych właścicieli, wykluczenie istnienia postępowań... więcej...

DAROWIZNY I DZIEDZICZENIE

Nabywanie nieruchomości w drodze wykupu, zamiany lub darowizny

Podjęcie czynności następuje na wniosek: Podjęcie czynności na wniosek, ustalenie/weryfikacja stanu nieruchomości (prawnego, przeznaczenia). W przypadku  potwierdzenia zasadności dokonania nabycia nieruchomości (przez merytoryczne jednostki organizacyjne) – zlecenie wyceny nieruchomości. W... więcej...

PRZETARGI I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym winny w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu przedłożyć dowód wpłacenia wadium oraz stosowne dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu pisemnym winny w terminie i... więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Organizacja przetargów na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu przedłożyć dowód wpłacenia wadium oraz stosowne dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu. W wyniku przeprowadzenia przetargu wyłaniany jest nabywca. Zakończeniem... więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Postępowanie w sprawie zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy @

W przypadku zbycia lokalu nabytego od Miasta Łodzi z bonifikatą przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. Prezydent Miasta Łodzi wzywa zbywcę tego lokalu do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po waloryzacji. Bonifikata podlega waloryzacji, której dokonuje się na dzień zbycia lokalu. ... więcej...

PRZETARGI I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Prawo pierwokupu

Po wpływie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawierającej wniosek o wypowiedzenie się czy Miasto Łódź korzysta czy nie korzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu, akt notarialny poddawany jest analizie. Po przeprowadzonej... więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej własnością gminy Miasto Łódź

Procedura na wniosek, brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomościprzy ul. Piotrkowskiej 104 (miejsce złożenia wniosku w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110,... więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Przekształcenie z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe będącej własnością Gminy Miasto Łódź

Co do zasady z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Do przekształcenia doszło z mocy prawa, nie trzeba składać wniosku. Nieruchomości podlegające przekształceniu - nieruchomości zabudowane... więcej...

EGZEKUCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Rozkładanie na raty, umarzanie, odraczanie terminu zapłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi

Wpływa wniosek dłużnika o rozłożenie należności na raty, umorzenia lub odroczenia terminu zapłaty z tytułu zakupu lokalu, nieruchomości na raty, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokalu. Po otrzymaniu... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Sporządzanie aneksów do umów notarialnych @

Właściciel lokalu/zarządca nieruchomości w składanym piśmie opisuje czego ma dotyczyć sprostowanie umowy notarialnej (np. numeru lokalu, struktury lokalu, numeru piętra, powierzchni użytkowej lokalu, wysokości udziału, opłaty rocznej, numeru księgi wieczystej, numeru działki, powierzchni działki,... więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców (garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych)

Najemca lokalu mieszkalnego/domku jednorodzinnego/użytkowego/garażu: Najemca składa wniosek o nabycie lokalu do Zarządu Lokali Miejskich (ZLM) lub Rejonu Obsługi Najemców (RON). ZLM uzupełnia dokumenty. Oddział Architektoniczno-Budowlany Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i... więcej...

PRZETARGI I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż lub oddawanie nieruchomości stanowiących własność miasta Łodzi w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej osobom fizycznym i prawnym z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, PZD oraz dotychczasowych posiadaczy

Katalog przypadków, kiedy nieruchomość może zostać zbyta w drodze bezprzetargowej jest wymieniony w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi winny... więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Sprzedaż lub oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze przetargu, stanowiącej własność Miasta Łodzi winny złożyć stosowny wniosek. Nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi zbywane są w drodze przetargu. Najczęściej jest to przetarg ustny nieograniczony, tj. licytacja. W szczególnych,... więcej...

PRZETARGI I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi w nieruchomościach

Osoby zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomości stanowiącego własność Miasta Łodzi winny złożyć stosowny wniosek. Udziały w nieruchomościach stanowiące własność Miasta zbywane są zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XXVII/547/08 Rady... więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Sprzedaż w drodze przetargu wolnych lokali komunalnych

Wolne lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy, lecz nie będące przedmiotem najmu sprzedawane są w drodze przetargu w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie i... więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Wykreślenie hipoteki: spłata budynku, dotacja budżetowa na budowę domu, wodociągi, gazociągi, energia elektryczna @

Właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości Wniosek można złożyć: osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznie przez platformę ePUAP. Odbiór zgody... więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej z tytułu zabezpieczenia spłaty zwaloryzowanej bonifikaty @

Po upływie 5 lat nabycia go od Gminy Pierwotny właściciel lokalu, który zachował prawo własności do lokalu, po upływie 5 lat od daty nabycia go od Gminy, powinien złożyć wniosek, w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Przed upływem 5 lat od daty nabycia go od Gminy... więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu spłaty reszty ceny za lokal @

Właściciel lokalu, który wykupił lokal w systemie ratalnym, po dokonaniu spłaty należności powinien złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, prowadzonej dla lokalu mieszkalnego/użytkowego. Wniosek można złożyć: osobiście, przez pełnomocnika, za... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY