Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

KULTURA

Impreza artystyczna lub rozrywkowa

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej składa się nie później niż na 30 dni przed planowaną datą imprezy. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej podlega przyjęciu i rejestracji. W określonych prawem sytuacjach wydawana jest decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy... więcej...

KULTURA

Impreza masowa

Wnioskodawca lub ustanowiony przez wnioskodawcę pełnomocnik najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej składa wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Do wniosku winny być dołączone następujące dokumenty: regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie... więcej...

SPRAWY OBRONNE

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

Żołnierz lub uprawniony członek rodziny składa pisemny wniosek wraz z załącznikami o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych w okresie odbywania czynnej służby wojskowejŻołnierz lub uprawniony członek rodziny składa pisemny wniosek wraz z załącznikami o pokrywanie należności i opłat... więcej...

ZDROWIE

Skierowania na badania lekarskie członka ochotniczej straży pożarnej

Wniosek i załączoną do niego wypełnioną tabelę na badania Oddział Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa otrzymuje drogą mailową lub w formie papierowej. Opracowanie dokumentacji oraz podpis realizowany jest w formie... więcej...

SPRAWY OBRONNE

Świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Żołnierz rezerwy osobiście lub listem poleconym składa wniosek wraz z oryginałami zaświadczeń. Niezbędne do załączenia zaświadczenia: zaświadczenie pracodawcy o utraconym dziennym wynagrodzeniu netto/ urzędu skarbowego o dziennym utraconym dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej oraz... więcej...

SPRAWY OBRONNE

Uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Żołnierz lub uprawniony członek rodziny składa pisemny wniosek o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.Żołnierz lub uprawniony członek rodziny składa pisemny wniosek o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny....Każda sprawa... więcej...

SPRAWY OBRONNE

Uznanie żołnierza lub osoby posiadającej kartę powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Żołnierz lub uprawniony członek rodziny składa pisemny wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.Żołnierz lub uprawniony członek rodziny składa pisemny wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny....Każda sprawa jest indywidualna... więcej...

SPRAWY OBRONNE

Uznawanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za żołnierza samotnego

Osoba, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej lub żołnierz odbywający tę służbę składa osobiście/przez pełnomocnika pisemny wniosek o uznanie za żołnierza samotnego, wraz z załącznikami. Procedura ma zastosowanie przy pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych w/w... więcej...

BEZPIECZEŃSTWO

Zatwierdzanie regulaminów strzelnic

Zainteresowana osoba składa (osobiście lub za pomocą operatora pocztowego) pisemny wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy wraz z wymaganymi dokumentami. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuję w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta... więcej...

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Złożenie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia składa się nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY