Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

PRACE GEOLOGICZNE

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek. Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków). sporządzi decyzję,... więcej...

PRACE GEOLOGICZNE

Dokumentowanie innych prac geologicznych

Przekazanie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek.Przekazanie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek....Wydział Ochrony Środowiska i RolnictwaOddział Ocen Oddziaływania na Środowisko92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100sekretariat pok. 42pok. 64 Telefoniczna informacja UMŁ - Call... więcej...

ŚRODOWISKO

Informacje o wyrobach zawierających azbest

Informacja od osoby fizycznej o wyrobach zawierających azbest. Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli złożona informacja nie będzie spełniała wymogów formalnych lub znajdą się w niej braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków), przyjmie... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Interwencje z zakresu ustawy o odpadach

Wszczęcie postępowania następuje z urzędu, po powzięciu przez organ informacji możliwych naruszeniach ustawy o odpadach. Sporządzenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Sporządzenie wezwania do stawienia się na gruncie oraz przedłożenia dokumentacji dotyczącej sprawy.... więcej...

GOSPODARKA WODNA I KANALIZACJA

Interwencje z zakresu ustawy Prawo wodne

Interwencję rozpoczyna wniesienie przez zainteresowany podmiot podania/wniosku/.Postępowanie może być także wszczęte z urzędu. W niektórych przypadkach – sporządzenie wezwania do wyjaśnień kierowanego do Wnioskodawcy w celu uzyskania dalszych informacji, których nie obejmuje pierwotny wniosek.... więcej...

BEZPIECZEŃSTWO

Kontrola obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego

Sprawę można załatwić poprzez złożenie dokumentu lub jego kserokopii/skanu, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego – np. polisa): osobiście, za pośrednictwem... więcej...

ZWIERZĘTA

Ochrona zwierząt niehumanitarnie traktowanych

Z urzędu, po uzyskaniu zawiadomienia od służb miejskich, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Prezydent Miasta Łodzi, po zebraniu materiałów dowodowych, wydaje decyzję o czasowym odebraniu zwierząt... więcej...

ŚRODOWISKO

Określanie w pozwoleniach na emisję dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza ilości substancji zanieczyszczających @

Postępowanie wszczyna się na wniosek prowadzącego instalację lub pełnomocnika. Sprawę można załatwić osobiście, listownie, za pomocą platformy ePUAP Postępowanie zakończone zostaje wydaniem decyzji administracyjnej. Postępowanie wszczyna się na wniosek prowadzącego instalację lub... więcej...

ŚRODOWISKO

Określenie standardów akustycznych dla planowanego przedsięwzięcia

Złożenie wniosku o określenie standardów akustycznych. Weryfikacja wniosku pod względem poprawności zawartych danych. Ewentualne wezwanie do uzupełnienia lub skorygowania informacji zawartych we wniosku. Rozpoznanie w terenie w celu określenia czy dany obszar należy do chronionych akustycznie na... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów następuje na wniosek. Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków), skieruje pismo do... więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wód śródlądowych żeglownych oraz wód płynących niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych

Sprawę może załatwić wnioskodawca lub pełnomocnik w następujący sposób: osobiście za pośrednictwem poczty tradycyjnej drogą elektroniczną (ePUAP) Sprawę może załatwić wnioskodawca lub pełnomocnik w następujący sposób: osobiście za pośrednictwem poczty tradycyjnej drogą elektroniczną (ePUAP)... więcej...

GOSPODARKA WODNA I KANALIZACJA

Przyjmowanie zgłoszenia do eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego

Rozpoznanie sprawy następuje po złożeniu zgłoszenia (wraz z załącznikami umożliwiającymi organowi weryfikację zgodności planowanej eksploatacji instalacji z przepisami prawa). Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli zgłoszenie nie będzie spełniało wymogów formalnych lub... więcej...

ZWIERZĘTA

Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt z terenu miasta Łodzi, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem bądź za pośrednictwem... więcej...

ŚRODOWISKO

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne @

Rozpoznanie sprawy następuje po złożeniu: Zgłoszenia (wraz z załącznikami umożliwiającymi organowi weryfikację zgodności planowanej eksploatacji instalacji z przepisami prawa). Załącznika do zgłoszenia sprawozdania z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a... więcej...

ŚRODOWISKO

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia @

Rozpoznanie sprawy następuje po złożeniu zgłoszenia (wraz z załącznikami umożliwiającymi organowi weryfikację zgodności planowanej eksploatacji instalacji z przepisami prawa). Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli zgłoszenie nie będzie spełniało wymogów formalnych lub... więcej...

ZWIERZĘTA

Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2022”

Mieszkańcy miasta Łodzi, w ramach miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, mogą skorzystać z: Bezpłatnych usług weterynaryjnych, w tym:sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących znakowania psów i kotów posiadających właściciela eutanazji ślepych miotów kotów i psów sterylizacji... więcej...

ZWIERZĘTA

Rejestr posiadanych/hodowanych zwierząt zaliczanych do płazów, gadów lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa U.E. @

Posiadacz zwierzęcia/rząt zaliczanego/ych do płazów, gadów lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa U.E. zobowiązany jest do zgłoszenia faktu nabycia/zbycia/zmiany danych do rejestru prowadzonego przez prezydenta/starostę właściwego według miejsca... więcej...

ŚRODOWISKO

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.: jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż... więcej...

ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI

Roszczenia odszkodowań/wykupu nieruchomości, z uwagi na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną przyrodniczą obszarów/obiektów

Wnioskodawca lub pełnomocnik składa wniosek osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej bądź w sposób elektroniczny za pomocą platformy ePUAP.Wnioskodawca lub pełnomocnik składa wniosek osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej bądź w sposób elektroniczny za pomocą platformy ePUAP....Wydział Ochrony... więcej...

ROLNICTWO

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Łódź

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w przypadku wystąpienia suszy, można składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Aktualne informacje znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych W sytuacji wystąpienia innych niekorzystnych zjawisk... więcej...

ŚRODOWISKO

Udostępnianie informacji o środowisku @

Wnioskodawca składa pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z określeniem: podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, danych teleadresowych wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, sposobu lub formy udostępnienia informacji o... więcej...

ZWIERZĘTA

Udzielanie zezwolenia/odmowa wydania zezwolenia/cofnięcie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Osoba zamierzająca prowadzić hodowlę lub utrzymywać charty rasowe lub ich mieszańce, jest zobowiązana złożyć wniosek i otrzymać stosowne zezwolenie. Po dokonaniu oględzin w miejscu zamierzonej hodowli/utrzymywania chartów lub ich mieszańców, starosta weryfikuje warunki bytowe zwierząt i na tej... więcej...

ZWIERZĘTA

Udzielanie zezwolenia/odmowy wydania zezwolenia bądź cofanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowanie psów rasy uznanej za agresywną

Wnioskodawca może złożyć dokumenty osobiście, pocztą lub elektronicznie (ePUAP). Sprawę kończy wydanie zezwolenia w postaci decyzji administracyjnej.Wnioskodawca może złożyć dokumenty osobiście, pocztą lub elektronicznie (ePUAP). Sprawę kończy wydanie zezwolenia w postaci decyzji... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Udzielanie zezwoleń na usuwanie lub przesadzenie drzew i krzewów @

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być: udzielenie zezwolenia; odmowa wydania zezwolenia; umorzenie postępowania; Milczące załatwienie sprawy: Dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane... więcej...

OPŁATY I PODATKI POZOSTAŁE

Ustalenie wysokości odszkodowania za usunięcie drzew i krzewów na których zezwolenie uzyskał właściciel urządzenia, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:ustalenie wysokości odszkodowania; odmowa ustalenia wysokości odszkodowania; umorzenie postępowania. Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być: ustalenie wysokości odszkodowania; odmowa ustalenia wysokości odszkodowania;... więcej...

INWESTYCJE

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opis procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zakwalifikowanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1... więcej...

ŁOWIECTWO I WĘDKARSTWO

Wydawanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego (w tym wtórników)

Osoby chcące uzyskać kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, a następnie otrzymują kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego uprawniające do amatorskiego połowu ryb. Kartę wydaje prezydent/starosta właściwy według miejsca zamieszkania... więcej...

GEODEZJA i GRUNTY

Wydawanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Wydanie koncesji następuje na wniosek. Organ po analizie złożonego wniosku koncesyjnego wraz dwoma egzemplarzami projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki... więcej...

PRACE GEOLOGICZNE

Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża następuje na wniosek Organ po analizie złożonej dokumentacji geologicznej złoża kopaliny: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek i / lub załączniki do wniosku, nie będą spełniać wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w... więcej...

PRACA

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym na terenie gminy Łódź

Sprawę może załatwić wnioskodawca lub pełnomocnik w następujący sposób: osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, drogą elektroniczną (ePUAP). Sprawę może załatwić wnioskodawca lub pełnomocnik w następujący sposób: osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, drogą elektroniczną (ePUAP).... więcej...

OPŁATY I PODATKI POZOSTAŁE

Wymierzanie kary pieniężnej za niszczenie lub uszkadzanie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być: naliczenie administracyjnej kary pieniężnej za: zniszczenie lub uszkodzenie zieleni; wycięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o który mowa w art. 83f ust. 8 i bez zezwolenia, o którym... więcej...

GEODEZJA i GRUNTY

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Zatwierdzenie projektów robót geologicznych następuje na wniosek. Organ po analizie złożonego projektu: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony projekt nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków), zawiadomi strony... więcej...

ZWIERZĘTA

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Wnioskodawca lub pełnomocnik składa wniosek osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej bądź w sposób elektroniczny za pomocą platformy ePUAP.Wnioskodawca lub pełnomocnik składa wniosek osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej bądź w sposób elektroniczny za pomocą platformy ePUAP....Wydział Ochrony... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów następuje na wniosek przygotowany zgodnie z art. 42 ust 2 ustawy o odpadach. Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu... więcej...

GOSPODARKA ODPADAMI

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku nie przekracza 3000 Mg, następuje na wniosek przygotowany zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy o odpadach Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli... więcej...

PRACE GEOLOGICZNE

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Zamiar rozpoczęcia robót geologicznych zgłasza podmiot, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej lub decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Zgłoszenia dokonać należy na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed... więcej...

OPŁATY I PODATKI POZOSTAŁE

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu, tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY