Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

PRACA

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego @

Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wydziału Edukacji o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ubiega się pracodawca, który realizował... więcej...

PRACA

Informacja dotycząca miejsca przechowywania dokumentów pracowniczych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zlikwidowanych na terenie Łodzi publicznych placówek oświatowych

Wydział Edukacji pełni rolę informacyjną, wspomaga klienta w poszukiwaniu dokumentów. Informację  można uzyskać: osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej, telefonicznie. Wydział Edukacji pełni rolę informacyjną, wspomaga klienta w poszukiwaniu dokumentów. Informację  można uzyskać: osobiście, za... więcej...

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych"

Celem przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych ,,Mia100 Zdolnych", zwanych dalej ,,stypendiami”, jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Łodzi bez względu na miejsce zamieszkania.  O... więcej...

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

Pomoc materialna dla uczniów łódzkich szkół

Rodzice, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół do 15 września każdego roku składają wnioski o przyznanie stypendium szkolnego,  a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku... więcej...

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Przekazywanie danych teleadresowych szkół

Uzyskanie danych teleadresowych szkoły możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z ŁCKzM pod numerem telefonu +48 (42) 638-44-44 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: lckm@uml.lodz.plUzyskanie danych teleadresowych szkoły możliwe jest poprzez kontakt... więcej...

POMOC FINANSOWA

Przyznawanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Sprawę można załatwić osobiście: wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej do Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Edukacji wraz z wymaganymi dokumentami składa nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce oświatowej oraz nauczyciel rencista, emeryt i korzystający z nauczycielskiego... więcej...

NIEPEŁNOSPRAWNI

Skierowanie do kształcenia specjalnego

Rodzice bądź opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie składają wnioski o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego. Wnioski można pobrać w szkole bądź placówce kształcenia specjalnego albo na stronie Urzędu Miasta. System oświaty obejmuje kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami w:... więcej...

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Udostępnianie informacji dotyczących ulic wchodzących w skład obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź

Uzyskanie informacji na temat numeru i adresu szkoły podstawowej , w obwodzie której dziecko mieszka, możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z ŁCKzM pod numerem telefonu +48 (42) 638-44-44 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: lckm@uml.lodz.plUzyskanie... więcej...

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej

Każda osoba fizyczna i prawna może założyć szkołę i placówkę niepubliczną (która będzie funkcjonowała na terenie Miasta) po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.Każda osoba fizyczna i prawna może założyć szkołę i placówkę niepubliczną (która będzie funkcjonowała na... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY