Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie prawa jazdy po egzaminie państwowym

OPIS SPRAWY

Informacja o pozytywnym egzaminie przekazywana jest przez ośrodek egzaminowania w terminie 3 dni roboczych do urzędu. W tym czasie należy dostarczyć do organu dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 zł. Wytworzenie dokumentu odbywa się w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu dowodu wpłaty. Odbiór prawa jazdy odbywa się w siedzibie organu ul. Smugowa 26a i 30/32 – I piętro po wyznaczeniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

przelewem lub podczas wizyty w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

KROK 2

Doręcz potwierdzenie

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „T”) lub mailem

KROK 3

Czekaj na informację SMS lub email

(dot. odbioru w Urzędzie) lub sprawdź samodzielnie stan realizacji sprawy

KROK 4

Odbierz prawo jazdy

w Urzedzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „T”) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wysłanie zamówienia do PWPW na wytworzenie prawa jazdy wymaga doręczenia do siedziby organu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 • zamówienie wysłane zostanie pod warunkiem ukończenia wieku wymaganego dla danej kategorii prawa jazdy
 • w przypadku osób, które uzyskały profil kandydata na kierowcę za pośrednictwem ESP PWPW przed wydaniem prawa jazdy istnieje obowiązek dostarczenia osobiście lub za pośrednictwem poczty oryginałów dokumentów załączonych do wniosku o wydanie PKK.
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wysłanie do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zamówienia na wytworzenie prawa jazdy po ukończeniu wymaganego wieku dla danej kategorii uzależnione jest od otrzymania przez Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji

  • informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego przekazanej przez ośrodek egzaminowania

  • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy przekazanego przez osobę, której sprawa dotyczy.
 2. Odbiór prawa jazdy odbywa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro.

  Warunkiem odbioru jest:

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej(grupa sprawy - T)

  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

  • Okazanie dokumentu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu).

  • Zwrot dokumentu prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień, a także zdania egzaminu przez osobę posiadającą prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, która ubiega się o prawo jazdy bez tego ograniczenia).

  • Osoba, która złożyła wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, dostarcza osobiście lub za pośrednictwem poczty do organu, do którego złożyła wniosek:

   • oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz

   • oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są wymagane.

 3. Informację o stanie realizacji sprawy można uzyskać na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html.

 4. Osoba, która udostępniła we wniosku o wydanie prawa jazdy numer telefonu komórkowego bądź adres e-mail otrzyma wiadomość o możliwości odbioru prawa jazdy.

 5. Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Informacje uzupełniające
 • Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, w myśl którego prawo jazdy jest wydawane osobie, która m.in. uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
   • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
   • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
  • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.”.
 • Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że:
  • nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
  • nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Uwaga - kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Jeżeli złożone przez stronę dokumenty zawierają braki formalne urzędnik wzywa osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy w terminie 7 dni w celu ich usunięcia. Nieusunięcie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl- sprawy grupy "T"

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wydanie prawa jazdy 100,00 zł
Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy, opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo) 17,00 zł

Opłatę za wydanie prawa jazdy można wnieść:

 • przelewem na konto Banku Pekao S.A. nr 02 1240 1037 1111 0011 0911 0869

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Banku Pekao S.A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi,

 • za pośrednictwem opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału
 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html
  Uwaga! Dowód opłaty z portalu info-car należy przedstawić w Urzędzie.

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
 • pocztą elektroniczną: pjr@uml.lodz.pl

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Informacja o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, przekazana przez ośrodek egzaminowania
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy dostarczony do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tryb odwoławczy

Odwołanie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji ul. Smugowa 26a i 30/32.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY