Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

OPIS SPRAWY

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy. Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:

 • zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r.,
 • zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
  Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zarezerwuj wizytę

wybierz sprawy grupy „W”

KROK 2

Wnieś opłatę

przelewem lub podczas wizyty w Urzędzie

KROK 3

Złóż wniosek i załączniki

potwierdź wizytę w biletomacie, nie później niż 10 minut przed wizytą

KROK 4

Czekaj na wydanie prawa jazdy

do 3 dni roboczych

KROK 5

Odbierz międzynarodowe prawo jazdy

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „T”) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga opłaty
 • wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy
 • sprawa wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy zgodne ze wzorem określonym w:

  • 1) Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. jest wydawane na okres roku, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy;
  • 2) Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.
   Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:
   • zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r.,
   • zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r..

    Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach.
 1. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami przyjmowane są w dniu przybycia do Wydziału SprawObywatelskich i Komunikacji UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro)
 2. Warunkiem złożenia wniosku jest:
  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej(grupa sprawy - W)
  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, przyjęcie wniosku nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.
 3. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik wypełnia druk międzynarodowego prawa jazdy. Odbiór prawa jazdy następuje w sposób określony we wniosku o wydanie prawa jazdy.
 4. Odbiór prawa jazdy odbywa się w Wydziale SprawObywatelskich i Komunikacji Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro lub pocztą.
  Warunkiem odbioru jest:
  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej (grupa sprawy - T)
  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
  • Okazanie dokumentu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu).
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji.Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności potwierdzenia we właściwym organie danych krajowego prawa jazdy wydanego w innym urzędzie i ustalenia czy nie ma przeszkód do wydania MPJ.

Jeżeli złożone przez stronę dokumenty zawierają braki formalne urzędnik wzywa osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu w terminie nie krótszym niż 7 dni w celu ich usunięcia. Nieusunięcie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia

Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej:

https://wizyty.uml.lodz.pl

 • złożenie wniosku – sprawy grupy „W”
 • odbiór dokumentu – sprawy grupy „T”
Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

35,00 zł

Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy, opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo)

17 zł

Opłatę za wydanie międzynarodowego prawa jazdy można wnieść:

 • przelewem na konto Banku Pekao S.A. nr 02 1240 1037 1111 0011 0911 0869

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Banku Pekao S.A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi,

 • za pośrednictwem opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html
  Uwaga! Dowód opłaty z portalu info-car należy przedstawić w Urzędzie.

Opłata skarbowa wnoszona jest na kontoBank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku, w okresie ważności krajowego prawa jazdy.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku

druk do pobrania


 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej).

 • Kserokopia prawa jazdy wydanego przez polski organ
Do wglądu:
 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)
 • Krajowe prawo jazdy
 • Cudzoziemiec - zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku meldunkowego nałożonego na cudzoziemców ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału SprawObywatelskich i KomunikacjiUrzędu Miasta Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY