Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem @

OPIS SPRAWY

Zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami wydawane jest na pisemny, uzasadniony wniosek osoby, której dotyczy, po doręczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o posiadane przez organ akta ewidencyjne, z których wynika wydanie dokumentu.

Uwaga! Prezydent Miasta Łodzi jako lokalny organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami nie prowadzi centralnej ewidencji takich dokumentów.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

przelewem lub podczas wizyty w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 3

Czekaj na zaświadczenie

KROK 4

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość załatwienia sprawy przez pełnomocnika
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa wymaga opłaty
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje się na wniosek osoby, której dotyczy.
  Wniosek może zostać złożony również przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Za złożenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo. (wzór zgodny z KPA).

 2. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące wydawania zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami przyjmowane są w dniu przybycia do WydziałuSpraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro).

  Warunkiem złożenia wniosku jest:

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej - (grupa sprawy - W)
  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, przyjęcie wniosku nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.

 3. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia możliwe jest również przez ePUAP za pośrednictwem linku:
 4. Odbiór zaświadczenia odbywa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (w przypadku złożenia wniosku przez ePUAP).
Informacje uzupełniające

Warunkiem odbioru jest:

 • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej-(grupa sprawy - T)
 • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
 • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
 • Okazanie dokumentu tożsamości.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej:

https://wizyty.uml.lodz.pl/qmaticwebbooking/

 • złożenie wniosku – sprawy grupy „W”
 • odbiór dokumentu - sprawy grupy „T”
Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Skarbowa za wydanie zaświadczenia

17 zł

Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia - opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo)

17 zł

Opłatę skarbową można wnieść:

 • przelewem na konto Banku Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Banku Pekao S.A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi,

 • za pośrednictwem opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału.
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   Oddział Praw Jazdy
   ul. Smugowa 26a i 30/32
   91-433 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • ​Wniosek o wydanie zaświadczenia

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Dokument tożsamości
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia
 • Oryginał pełnomocnictwa wraz dowodem opłaty skarbowej za jego sporządzenie – w przypadku składania wniosku lub odbioru zaświadczenia przez osobę trzecią

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY