Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą, z wymogiem złożenia egzaminu państwowego z części teoretycznej

OPIS SPRAWY

Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zarezerwuj wizytę

wybierz sprawy grupy „W”

KROK 2

Wnieś opłatę

przelewem lub podczas wizyty w Urzędzie

KROK 3

Złóż wniosek i załączniki

potwierdź wizytę w biletomacie, nie później niż 10 minut przed wizytą

KROK 4

Czekaj na informację

o możliwości odbioru PKK zostaniesz poinformowany telefonicznie

KROK 5

Uzyskaj pozytywny wynik egzaminu

egzaminu państwowego na prawo jazdy z części teoretycznej

KROK 6

Czekaj na informację SMS lub email

(dot. odbioru w urzędzie) lub sprawdź samodzielnie stan realizacji sprawy

KROK 7

Odbierz prawo jazdy

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „T”) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga opłaty
 • wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy
 • sprawa wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy.

 2. Jeżeli prawo jazdy:

  • nie jest określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. lub w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

  • nie jest wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy

   wymiana dokonywana jest po złożeniu z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.

 3. Warunkiem wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej jest ponadto przeprowadzenie przez urząd postępowania mającego na celu uzyskanie od organu, który wydał zagraniczne prawo jazdy, potwierdzenia danych i informacji w nim zawartych.

 4. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami przyjmowane są w dniu przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro).

  Warunkiem złożenia wniosku jest;

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej(grupa sprawy - W)

  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

  W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, przyjęcie wniosku nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z automatu biletowego kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

 5. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

 6. Na podstawie złożonych dokumentów oraz po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa wyżej urzędnik generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem jego unikalnego numeru przekazuje osobie, której profil ten dotyczy. Profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez ten podmiot unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.

 7. Wysłanie do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zamówienia na wytworzenie prawa jazdy uzależnione jest od:

  • otrzymania od ośrodka egzaminowania – informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego,

  • otrzymania od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 8. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik wysyła zamówienie na wytworzenie prawa jazdy. Odbiór prawa jazdy następuje w sposób określony we wniosku o wydanie prawa jazdy po nadesłaniu przez PWPW S.A. w Warszawie wyprodukowanego dokumentu.

 9. Odbiór prawa jazdy odbywa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Oddział Praw Jazdy, ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro lub za pośrednictwem poczty.

  Warunkiem odbioru jest:

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej(grupa sprawy - T)

  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

  • Okazanie dokumentu tożsamości a przypadku cudzoziemca karty pobytu, paszportu z wizą pobytową lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Zwrot posiadanego dokumentu prawa jazdy.

 10. Informację o stanie realizacji sprawy można uzyskać na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

 11. Osoba, która udostępniła we wniosku numer telefonu komórkowego bądź adres e-mail otrzyma wiadomość o możliwości odbioru prawa jazdy.

Informacje uzupełniające
 • Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, w myśl którego prawo jazdy jest wydawane osobie, która m.in. uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

   • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

   • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

  • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

  • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

  • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.”.

 • Uwaga - kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Jeżeli złożone przez stronę dokumenty zawierają braki formalne urzędnik wzywa osobę ubiegającą się o wydanieprawa jazdy w terminie nie krótszym niż 7 dni w celu ich usunięcia. Nieusunięcie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej:

https://wizyty.uml.lodz.pl

 • złożenie wniosku – sprawy grupy „W”
 • odbiór dokumentu– sprawy grupy „T”
Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wydanie prawa jazdy 100,00 zł
Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy - opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo) 17,00 zł


Opłatę za wydanie prawa jazdy można wnieść:

 • przelewem na konto Banku Pekao S.A. nr 02 1240 1037 1111 0011 0911 0869

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Pekao S.A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi,

 • za pośrednictwem opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku

druk do pobrania


 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej)

 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu)
 • Informacja o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, przekazana przez ośrodek egzaminowania
 • Prawo jazdy
Cudzoziemiec:
 • Kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy
Do wglądu:
 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)
 • Cudzoziemiec - zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku meldunkowego nałożonego na cudzoziemców ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tryb odwoławczy

Odwołanie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY