Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie bądź wymiana prawa jazdy kierowcy zawodowego. Profil Kierowcy Zawodowego @

OPIS SPRAWY

Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kierowcy (kod 95) na pisemny wniosek kierowcy. Od 6 kwietnia 2022r. do uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego wymagane jest założenie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ). Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) jest to indywidualny numer dla kierowcy zawodowego, bez którego nie można rozpocząć szkolenia w ramach odpowiedniej kwalifikacji zawodowej lub szkolenia okresowego. PKZ do uzyskania prawa jazdy z kodem 95 wydaje urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

przelewem lub podczas wizyty w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „R”)

KROK 3

Odbierz numer PKZ

elektronicznie, lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „T”)

KROK 4

Uzyskaj świadectwo kwalifikacji

adnotacja zamieszczona w PKZ przez ośrodek szkolenia / egzaminowania

KROK 5

Czekaj na informację sms lub e-mail

(dot. odbioru w Urzędzie) lub sprawdź samodzielnie stan realizacji sprawy

KROK 6

Odbierz prawo jazdy

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „T”) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga opłaty
 • wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w przypadku wniosku złożonego w formie tradycyjnej
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy.
 2. Gdy ważność wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego okresowego upłynęła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, który został odwołany z dniem 1 lipca 2023r.
 3. Osoba ubiegająca się o wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, przed przystąpieniem do kwalifikacji oraz do szkolenia, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, składa organowi wydającemu prawo jazdy, dokumenty, na podstawie których generowany jest profil kierowcy zawodowego.
 4. Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) jest to indywidualny numer dla kierowcy zawodowego, bez którego od dnia 6 kwietnia 2022r. nie można rozpocząć szkolenia w ramach odpowiedniej kwalifikacji zawodowej lub szkolenia okresowego. PKZ do uzyskania prawa jazdy z kodem 95 wydaje urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
 5. Osoba ubiegająca się o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii, której będzie dotyczyć szkolenie, we wniosku o wydanie prawa jazdy z kodem 95 występuje także o wydanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Osobie tej generuje się profil kierowcy zawodowego oraz profil kandydata na kierowcę ( patrz: procedura generowania profilu kandydata na kierowcę).
 6. Prawo jazdy z kodem 95 może być również wydane bez konieczności uzyskania Profilu Kierowcy Zawodowego w przypadku osoby, posiadającej świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane w formie papierowej przed 6 kwietnia 2022r. Patrz: procedura „Wpis do prawa jazdy potwierdzający posiadanie kwalifikacji kierowcy zawodowego na podstawie świadectwa kwalifikacji kierowcy uzyskanego przed 6 kwietnia 2022r.”
 7. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o wydanie prawa jazdy z kodem 95 (wygenerowanie profilu kierowcy zawodowego) rozpatrywane są przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro), w dniu przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ
 8. Warunkiem złożenia wniosku jest:
  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej (grupa sprawy - R),
  • Potwierdzenie umówionej wizyty w automacie biletowym znajdującym się na I piętrzenie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.
 9. Złożenie wniosku w formie tradycyjnej wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
 10. Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy z kodem 95 (wygenerowanie profilu kierowcy zawodowego) możliwe jest równieżpo zalogowaniu się naElektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca PWPW https://www.esp.pwpw.pl/.
 11. Do wniosku złożonego za pośrednictwem ESP PiK osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy z kodem 95 (wygenerowanie profilu kierowcy zawodowego) dołącza:
  • elektroniczne kopie (skany) dokumentów wymagane przepisami prawa
  • elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopię (skan) dowodu wpłaty tych opłat
  • elektroniczną kopię (skan) wzoru podpisu.
   Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.
 12. Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 13. Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help
 14. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik generuje profil kierowcy zawodowego. Informację o wygenerowaniu profilu z podaniem jego numeru przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy uwzględniając sposób, w jaki został złożony wniosek o wydanie prawa jazdy.
 15. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Nieusunięcie braków formalnych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 16. Po otrzymaniu informacji z ośrodka szkolenia/egzaminowania zawartej w Profilu Kierowcy Zawodowego o ukończeniu przez kierowcę wymaganej kwalifikacji zawodowej lub szkolenia okresowego i uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej - urzędnik wysyła zamówienie na wytworzenie prawa jazdy. Odbiór prawa jazdy następuje w sposób określony we wniosku o wydanie prawa jazdy po nadesłaniu przez PWPW S.A. w Warszawie wyprodukowanego dokumentu. W przypadku osoby, dla której został jednocześnie wygenerowany Profil Kierowcy Zawodowego oraz Profil Kandydata na Kierowcę zamówienie na wytworzenie prawa jazdy zostanie wysłane po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego z zakresu prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
Informacje uzupełniające
 • Profil kierowcy zawodowego generuje się także w przypadkach:
  • osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. rozpoczęły i nie zakończyły w ośrodku szkolenia kursu kwalifikacyjnego albo szkolenia okresowego
  • osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. zakończyły kurs kwalifikacyjny, ale nie uzyskały świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji
  • kandydatów do szkoły oraz uczniów szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  • kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
 • Osoba składająca wniosek elektroniczny ubiegająca się o wydanie prawa jazdy z kodem 95, nieposiadająca jednocześnie uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii, której będzie dotyczyć szkolenie i występująca także o wydanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii, przed wydaniem prawa jazdy, dostarcza osobiście lub za pośrednictwem poczty do organu, do którego złożyła wniosek:
  • oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 • Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy z kodem 95 składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, w myśl którego prawo jazdy jest wydawane osobie, która m.in. uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
   • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
   • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
  • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.”.
 • Osoby nie spełniające warunku do wydania polskiego krajowego prawa jazdy, określonego w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. nie zamieszkujące w Polsce, wykonujące lub mające zamiar wykonywać przewóz drogowy na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę w Polsce, składają wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK). Patrz: procedura: „Wydanie bądź wymiana Karty Kwalifikacji Kierowcy. Profil Kierowcy Zawodowego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin na wygenerowanie Profilu Kierowcy Zawodowego:

 • 2 dni robocze od daty otrzymania kompletnych dokumentów przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
 • miesiąc – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

Termin na odbiór prawa jazdy z kodem 95:

Sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji informacji zawartej w PKZ o uzyskanym świadectwie kwalifikacji kierowcy lub od daty otrzymania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu na odpowiednią kategorię prawa jazdy w przypadku osób, którym jednocześnie był generowany Profil Kierowcy Zawodowego oraz Profil Kandydata na Kierowcę.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej:

https://wizyty.uml.lodz.pl

 • złożenie wniosku - sprawy grupy „R”
 • odbiór PKZ wygenerowanego w innym dniu niż został złożony wniosek - sprawy grupy „T”
 • odbiór dokumentu prawa jazdy - sprawy grupy „T”
Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wydanie prawa jazdy 100,00 zł
Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy - opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo) 17,00 zł

Opłatę za wydanie prawa jazdy można wnieść:

 • przelewem na konto Banku Pekao S.A. nr 02 1240 1037 1111 0011 0911 0869 (dowód opłaty należy dołączyć do wniosku)
 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Banku Pekao S.A. w siedzibie Wydziału (dowód opłaty należy dołączyć do wniosku)
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi
 • za pośrednictwem opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html(dowód opłaty z portalu info-car należy dołączyć do wniosku)

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
 • elektronicznie:
  • PWPW

Termin składania dokumentów

Wniosek może być złożony w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy.
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku
druk do pobrania
formularz elektroniczny (PWPW)
 • Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • Kopia wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;
 • Kopia wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku, gdy osoba posiada wydane do dnia 10 września 2008 r. prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E lub wydane do dnia 10 września 2009 r. prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy
 • Kopia karty kwalifikacji kierowcy albo prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:
  • uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

  • ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;

 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Kopia posiadanego prawa jazdy, jeżeli jest wymagane
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Uczeń szkoły branżowej – zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie nauki w szkole.
 • Osoby, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. rozpoczęły i nie zakończyły w ośrodku szkolenia kursu kwalifikacyjnego albo szkolenia okresowego - wydane przez ośrodek szkolenia zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu albo kursie
 • Osoby, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. zakończyły kurs kwalifikacyjny, ale nie uzyskały świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji - wydane przez ośrodek szkolenia zaświadczenie potwierdzające zakończenie kursu kwalifikacyjnego.
Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku:
 • Oryginał i kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • Zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy
Do wglądu
 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)
 • Zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku meldunkowego nałożonego na cudzoziemców ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY