Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie bądź wymiana karty kwalifikacji kierowcy. Profil Kierowcy Zawodowego

OPIS SPRAWY

Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat. C, CE, D, DE dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95. Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w niej wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji kierowcy zawodowego. Od 6 kwietnia 2022r. do uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego wymagane jest założenie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ). PKZ to indywidualny numer kierowcy zawodowego, bez którego nie można rozpocząć odpowiedniego szkolenia kierowcy zawodowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zarezerwuj wizytę

wybierz sprawy grupy „R”

KROK 2

Wnieś opłatę

przelewem lub podczas wizyty w Urzędzie

KROK 3

Złóż wniosek i załączniki

potwierdź wizytę w biletomacie, nie później niż 10 minut przed wizytą

KROK 4

Odbierz numer PKZ

w dn. złożenia wniosku lub później (wymaga umówienia wizyty sprawy grupy T)

KROK 5

Uzyskaj świadectwo kwalifikacji

adnotacja zamieszczona w PKZ przez ośrodek szkolenia / egzaminowania

KROK 6

Czekaj na informację sms lub e-mail

(dot. odbioru w Urzędzie) lub sprawdź samodzielnie stan realizacji sprawy

KROK 7

Odbierz kartę kwalifikacji kierowcy

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „T”) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga opłaty
 • wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat. C, CE, D, DE dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95. Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w niej wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji kierowcy zawodowego. Karta kwalifikacji wydawana jest dla osoby posiadającej ważne zagraniczne prawo jazdy. Od 6 kwietnia 2022r. do uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego wymagane jest założenie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ). PKZ to indywidualny numer kierowcy zawodowego, bez którego nie można rozpocząć odpowiedniego szkolenia kierowcy zawodowego.
 2. Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy z wpisem potwierdzającym odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, przed przystąpieniem do kwalifikacji oraz do szkolenia, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, składa organowi wydającemu prawo jazdy, dokumenty, na podstawie których generowany jest profil kierowcy zawodowego.
 3. Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) jest to indywidualny numer dla kierowcy zawodowego, bez którego od dnia 6 kwietnia 2022r. nie można rozpocząć szkolenia w ramach odpowiedniej kwalifikacji zawodowej lub szkolenia okresowego. PKZ do uzyskania karty kwalifikacji kierowcy wydaje każdy starosta ( nie decyduje właściwość miejscowa wg adresu zamieszkania).
 4. Karta kwalifikacji kierowcy może być również wydana bez konieczności uzyskania Profilu Kierowcy Zawodowego w przypadku:
  • Osoby, która ubiega się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w formie papierowej przed 6 kwietnia 2022r.
  • osoby, która ubiega się o wymianę polskiej karty kwalifikacji kierowcy na podstawie polskiej karty kwalifikacji kierowcy
  • osoby, która ubiega się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na polską kartę kwalifikacji kierowcy
  • osoby, która ubiega się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy na podstawie ważnego świadectwa kwalifikacji kierowcy wydanego przed 6 kwietnia 2022r. w formie papierowej
 5. Wnioski o wydanie karty kwalifikacji kierowcy rozpatrywane są przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro), w dniu przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ
 6. Warunkiem złożenia wniosku jest:
  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej (grupa sprawy - R),
  • Potwierdzenie umówionej wizyty w automacie biletowym znajdującym się na I piętrzenie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.
 7. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
 8. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik albo generuje Profil Kierowcy Zawodowego, o ile jest wymagany, albo wysyła zamówienie na wytworzenie karty kwalifikacji kierowcy bez konieczności generowania Profilu Kierowcy Zawodowego.
 9. W przypadku konieczności generowania Profilu Kierowcy Zawodowego informację o wygenerowaniu tego profilu z podaniem jego numeru przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy uwzględniając sposób, w jaki został złożony wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.
 10. Po otrzymaniu informacji z ośrodka szkolenia/egzaminowania zawartej w Profilu Kierowcy Zawodowego o ukończeniu przez kierowcę wymaganej kwalifikacji zawodowej lub szkolenia okresowego i uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej - urzędnik wysyła zamówienie na wytworzenie karty kwalifikacji kierowcy. Odbiór karty kwalifikacji kierowcy następuje w sposób określony we wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy po nadesłaniu przez PWPW S.A. w Warszawie wyprodukowanego dokumentu.
Informacje uzupełniające
 • Profil kierowcy zawodowego generuje się także w przypadkach:
  • osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. rozpoczęły i nie zakończyły w ośrodku szkolenia kursu kwalifikacyjnego albo szkolenia okresowego
  • osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. zakończyły kurs kwalifikacyjny, ale nie uzyskały świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji
  • kandydatów do szkoły oraz uczniów szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  • kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin na wygenerowanie Profilu Kierowcy Zawodowego:

 • 2 dni robocze od daty otrzymania kompletnych dokumentów przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
 • miesiąc – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

Termin na odbiór karty kwalifikacji kierowcy:

Sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji informacji zawartej w PKZ o uzyskanym świadectwie kwalifikacji kierowcy lub od daty otrzymania kompletnych dokumentów wymaganych do wydania karty kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie było konieczne generowanie profilu kierowcy zawodowego.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej:

https://wizyty.uml.lodz.pl

 • złożenie wniosku - sprawy grupy „R”
 • odbiór PKZ wygenerowanego w innym dniu niż został złożony wniosek – sprawy grupy „T”
 • odbiór dokumentu karty kwalifikacji kierowcy - sprawy grupy „T”
Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokośc opłaty
Wydanie karty kwalifikacji kierowcy 150,00 zł
Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy - opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo) 17,00 zł

Opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy można wnieść:

 • przelewem na konto Banku Pekao S.A. nr 02 1240 1037 1111 0011 0911 0869 (dowód opłaty należy dołączyć do wniosku)
 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Banku Pekao S.A. w siedzibie Wydziału (dowód opłaty należy dołączyć do wniosku)
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi
 • za pośrednictwem opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału,

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro

Termin składania dokumentów

Wniosek może być złożony w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, D, E wniosku, strona 2: część F wniosku
druk do pobrania
 • Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj.  oświadczenie, że osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
 • Oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj. oświadczenie, że osoba pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego
 • Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej;
 • Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E
 • Kopia karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub oświadczenie o wydaniu takiej karty - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:
  1. uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
  2. ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Kopia posiadanego prawa jazdy
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy
 • Wzór podpisu na wniosku
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty, paszport do wglądu)
 • Osoby, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. rozpoczęły i nie zakończyły w ośrodku szkolenia kursu kwalifikacyjnego albo szkolenia okresowego - wydane przez ośrodek szkolenia zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu albo kursie
 • Osoby, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. zakończyły kurs kwalifikacyjny, ale nie uzyskały świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji - wydane przez ośrodek szkolenia zaświadczenie potwierdzające zakończenie kursu kwalifikacyjnego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania karty kwalifikacji kierowcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY