Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców (garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Najemca lokalu mieszkalnego/domku jednorodzinnego/użytkowego/garażu: Najemca składa wniosek o nabycie lokalu do Zarządu Lokali Miejskich (ZLM) lub Rejonu Obsługi Najemców (RON).

 2. ZLM uzupełnia dokumenty.

 3. Oddział Architektoniczno-Budowlany Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury na podstawie dokumentacji sporządzonej przez ZLM wydaje zaświadczenie o samodzielności lokalu (nie dotyczy domów jednorodzinnych).

 4. ZLM przesyła komplet dokumentów do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości (ZNN).

 5. ZNN zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny lokalu.

 6. Po złożeniu przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego ZNN przygotowuje zarządzenie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, a wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia podlega publikacji przez okres 21 dni.

 7. Najemca otrzymuje zawiadomienie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży z informacją o przysługującym mu prawie pierwszeństwa w nabyciu oraz terminem stawienia się w Wydziale w celu sporządzenia protokołu określającego warunki wykupu.

 8. Protokół przekazywany jest do kancelarii notarialnej, gdzie podpisywana jest umowa sprzedaży lokalu.

Informacje uzupełniające
 • Warunkiem sprzedaży lokalu jest:

  • aktualna umowa najmu,

  • zaświadczenie o samodzielności lokalu,

  • nie zaleganie z opłatami związanymi z lokalem,

  • inne szczegółowe warunki wynikające z uchwał Rady Miejskiej przy sprzedaży lokali.

 • Najemcy lokali użytkowych, oraz garaży nie uzyskują bonifikaty przy sprzedaży lokali.

 • Z dniem 1 września 2016 r. najemcy domów jednorodzinnych uzyskują bonifikatę na podstawie uchwały Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r., w takiej samej wysokości jak najemcy lokali w budynkach wielolokalowych. (Sprzedaży na rzecz najemców mogą podlegać jedynie lokale, które uzyskają zaświadczenie o samodzielności i są usytuowane w budynkach przeznaczonych do prywatyzacji.)

 • Najemcy lokali mieszkalnych, którzy złożyli wniosek o ich wykup do dnia 31 sierpnia 2016 r. i nie zalegają z opłatami czynszowymi, uzyskają bonifikaty w wysokości:

  80 % - w przypadku lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych między 1 stycznia 1986 r. a 10 lipca 1996 r.;

  90 % - w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach, o których mowa wyżej;

  90 % - w przypadku lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych przed 1 stycznia 1986 r.,

  95 % - w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących, się w budynkach, o których mowa wyżej.

Dodatkowo, przy zapłacie ceny lokalu jednorazowo udzielana jest kolejna bonifikata w wysokości 20 % od ceny ustalanej zgodnie z powyższymi zasadami.

Najemcom lokali mieszkalnych, którzy złożą wnioski po 1 września 2016 r. przysługuje bonifikata na podstawie uchwały Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. wg. poniższej tabeli:

Wnioski złożone po 31.08.2016 r.

budynki wybudowane:

bonifikata:

do 31.12.1945 r.

80 %

od 01.01.1946 r. do 31.12.1989 r.

70 %

wybudowane po dniu 31.12.1989 r. oraz wyremontowane lub zmodernizowane ze środków finansowych Miasta, bez względu na datę wybudowania budynku

50 %

dodatkowo 10 % bonifikaty przy wpłacie jednorazowej

Uwaga:

Nakłady konieczne poniesione przez najemcę lokalu użytkowego za pisemną zgodą wynajmującego, przedstawione wynajmującemu w postaci wykazu określającego ich zakres rzeczowy (nie finansowy) zostaną przez niego zaakceptowane bądź nie.

Nakłady, o których mowa wyżej mogą być zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego jedynie w przypadku, gdy uzyskają pisemną akceptację wynajmującego oraz jego oświadczenie, że nie zostały wcześniej rozliczone i że podlegają zaliczeniu na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego. Wysokość zaliczonych na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego nakładów koniecznych nie może przekroczyć 50 % wartości lokalu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

od 6 miesięcy do 12 miesięcy - w przypadku lokalu mieszkalnego i użytkowego

od 6 miesięcy do 18 miesięcy - w przypadku garaży

od 6 miesięcy do 24 miesięcy - w przypadku domów jednorodzinnych

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Sprzedaży Lokali
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

pok. 255 (dzielnica Bałuty),

pok. 257 (dzielnica Widzew),

pok. 259 (dzielnica Górna),

pok. 263b (dzielnica Polesie i Śródmieście),

pok. 263 (domki jednorodzinne, garaże),

pok. 261 (lokale użytkowe)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

W przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego / garażu:

 • Wniosek o sprzedaż lokalu komunalnego

 • Umowa o najem lokalu – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie z ZLM lub RON-u o niezaleganiu z opłatami za czynsz
 • Dokumenty tożsamości najemców (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu

W przypadku sprzedaży lokalu użytkowego:

 • Wniosek o sprzedaż lokalu komunalnego

 • Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę, z którym zawarta jest umowa o najem lokalu użytkowego (kserokopia) (może być wydruk z CEIDG lub KRS)
 • Aktualna na dzień złożenia wniosku umowa najmu i aneks do umowy o najem lokalu (kserokopie)
 • Aktualne zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (kserokopia)
 • Oświadczenie o nie składaniu wniosku o zaliczenie na poczet ceny poniesionych nakładów lub wniosek (za zgodą wynajmującego) o zaliczenie na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego (w przypadku wystąpienia takiej możliwości) poniesionych przez najemcę za pisemną zgodą wynajmującego, a nierozliczonych z wynajmującym zgodnie z wcześniej zawartą umową, nakładów koniecznych - w postaci wykazu określającego ich zakres rzeczowy - obciążających wynajmującego
 • Zaświadczenie z ZLM lub RON-u o niezaleganiu z opłatami za czynsz
 • Dokumenty tożsamości najemców (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu

Uwaga! Kserokopie ww. załączników winny być potwierdzone przez organ wydający.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

 • uchwała Nr LXXXV/817/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź ze zmianami (tekst jednolity)

 • uchwała nr LII/1001/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 marca 2009 r. ze zm.)

 • uchwała Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. (ze zm.) w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi,

 • uchwała Nr IX/113/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 r. (ze zm.) w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY