Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wynajem lokali na rzecz organizacji pozarządowych

OPIS SPRAWY

Najem lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych celem realizacji nieodpłatnej działalności statutowej lub działalności statutowej i na części lokalu, do 35% powierzchni, działalności gospodarczej, z której cały zysk będzie przeznaczony na działalność statutową, wpisującą się w miejskie polityki sektorowe, przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na informację

w przypadku trybu bezprzetargowego

KROK 3

Podpisz umowę najmu

osobiście w urzędzie (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Tryb wyłączenia lokalu z przetargu:

 1. Wniosek o wyłączenie lokalu z oferty przetargowej, złożony za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, na co najmniej dziewięć dni roboczych przed dniem rozstrzygnięcia przetargu,
 2. Przygotowanie wystąpienia na najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi celem uzyskania opinii,
 3. Przygotowanie wystąpienia do Prezydenta Miasta Łodzi celem wyrażenia zgody na wnioskowany najem. Przed przedłożeniem pisma Prezydent Miasta Łodzi pismo musi zostać zaaprobowane przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, a następnie Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu UMŁ,
 4. W przypadku uzyskania zgody na najem Prezydenta Miasta Łodzi z wnioskodawcą jest zawierana umowa najmu.
  Postępowanie w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego w strefie „0” na rzecz organizacji pozarządowej – przed zasięgnięciem opinii Radnych Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej i wydaniem zgody przez Prezydenta Miasta Łodzi konieczne jest uzyskanie opinii Radnych Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi. Zgoda Prezydenta Miasta Łodzi musi zostać poprzedzona stanowiskiem Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa oraz Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu UMŁ. Ostatnim etapem postępowania jest zawarcie umowy najmu.

Tryb bezprzetargowy:

 1. Wniosek o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym podlega rozpatrzeniu w terminie trzydziestu dni od daty wpływu.
 2. Wniosek musi zostać podpisany przez osobę wskazaną do reprezentacji i złożony za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
Informacje uzupełniające

Podmiot ubiegający się o najem lokalu użytkowego i jednocześnie pozostający najemcą innego lokalu lub lokali z zasobu komunalnego nie może zalegać z opłatami z tytułu najmu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

tel.: +48 (42) 628 70 86,+48 (42) 628 70 85,+48 (42) 628 70 84

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Rejony Obsługi Najemców:

 • RON ,,Centrum’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
 • RON ,,Południe’ 93-523 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-80
 • RON ,,Wschód’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON ,,Zachód’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
 • RON „ Zasobu Obcego” 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-90

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628 70 84

Pocztą elektroniczną:d.ostapinka@zlm.lodz.pl,e.kosminska@zlm.lodz.pl,zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   al. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
 • osobiście:
  • al. Kościuszki 47
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl, lckm@uml.lodz.pl

Termin składania dokumentów

W przypadku ubiegania się o najem lokalu użytkowego w trybie wyłączenia z oferty przetargowej obowiązuje termin: wniosek musi zostać złożony najpóźniej na 9 dni roboczych przed terminem rozstrzygnięcia przetargu.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
druk do pobrania
 • Wniosek organizacji pozarządowej dotyczący wynajęcia lokalu użytkowego po uprzednim wyłączeniu go z oferty przetargowej należy napisać samodzielnie, załączając:
 • Kopia statutu organizacji
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XI/0186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (tekst jednolity: wprowadzony Uchwałą nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz. 4039)

 • zmiana do uchwały wprowadzona uchwałą nr XXXIV/1123/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r. (brak publikatora)

 • zarządzenie nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu (ze zm.)

 • zarządzenie nr 6534/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

 • zarządzenie nr 6533/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych,

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Użytkowych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY