Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych

OPIS SPRAWY

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

 1. prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
 2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych;
 3. poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 4. udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań;
 5. zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń;
 6. wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy);
 7. likwidacja niepodjętych depozytów.

W SKRÓCIE

KROK 1

Skontaktuj się z Biurem

KROK 2

Przyjdź do urzędu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Przyjmowanie rzeczy:
  • do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:
   • pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu,
   • rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, nieodebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy,
   • rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, dokumenty wojskowe,
   • inne rzeczy, które znalazca może oddać;
  • do Biura Rzeczy Znalezionych oddaje się rzeczy znalezione na terenie Miasta Łodzi lub znalezione przez mieszkańca Łodzi;
  • w przypadku gdy oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami, znalazca może ograniczyć się do wskazania miejsca, w którym rzecz się znajduje;
  • Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł;
  • Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności;
  • z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół.
 2. Wydawanie rzeczy osobie uprawnionej:
  • w przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy;
  • w przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych:
   • gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/rejestry-ewidencje-archiwa-w-tym-nieudostepnione-w-bip/biuro-rzeczy-znalezionych/
   • gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych – dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim,
   • wezwania zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie;
  • celem odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną należy się umówić na wizytę;
  • wydanie rzeczy następuje po okazaniu dokumentu tożsamości;
  • wydanie rzeczy osobie uprawnionej na podstawie opisu rzeczy następuje po uprzednim stwierdzeniu uprawnień do jej odbioru, tj. przedstawieniu dowodów potwierdzających przynależność rzeczy zagubionej, w szczególności dowodu zakupu, własnego oznaczenia przedmiotu, dokumentacji fotograficznej;
  • z wydania rzeczy pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół.
Informacje uzupełniające
 1. Znalazca:
  • dostarczając rzecz do Biura Rzeczy Znalezionych znalazca może zastrzec, że będzie żądał znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy,
  • po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby,
  • w przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną w
   ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Miasto Łódź – Miasto na prawach powiatu.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Biuro Rzeczy Znalezionych
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 153
pokój 005

 • +48 (42) 638-57-34
 • +48 (42) 638-53-98
 • +48 (42) 638-51-06

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • dostarczenie znalezionej rzeczy do Biura nie wymaga wcześniejszego umówienia;
 • wydawanie rzeczy – wyłącznie po umówieniu wizyty:
  • telefonicznie:
   • +48 (42) 638-57-34
   • +48 (42) 638-53-98
   • +48 (42) 638-51-06
  • lub poprzez stronę wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Dokument tożsamości

Pozostałe dokumenty

 • Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych w 2024 roku (stan na dzień 17.04.2024 r.)
plik do pobrania
 • Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych w 2023 roku
plik do pobrania
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt