Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Pomoc materialna dla uczniów łódzkich szkół

OPIS SPRAWY

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej dla uczniów

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na decyzję

decyzja jest wysyłana listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej

KROK 3

Odbierz decyzję

KROK 4

Odbierz świadczenie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • Wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Rodzice, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół do 15 września każdego roku składają wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, a w przypadku

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Rodzice, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego składają wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy materialnej wydaje się w terminie 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B, pok. 102

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Krzemieniecka 2B pok. 113
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • Portal mieszkańca: wsparcie.uml.lodz.pl

Termin składania dokumentów

Stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.

W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Zasiłek szkolny

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

druk do pobrania


 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

druk do pobrania


 • Oświadczenie – odpowiedzialność karna

druk do pobrania


 • Oświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia

druk do pobrania


 • Oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej działalność gospodarczą

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 90 b ust. 3ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 127 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Edukacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY