Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej

OPIS SPRAWY

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej, dotyczy możliwości uzyskania przez osoby fizyczne lub prawne wpisu do ewidencji szkół niepublicznych o którym mowa w art. 168 ustawy prawo światowe.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na wydanie wpisu do ewidencji

zaświadczenia są wysyłane pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • procedura rejestracji szkoły lub placówki niepublicznej wymaga złożenia wszystkich dokumentów określonych w art. 168 ustawy prawo oświatowe w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa.
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Każda osoba fizyczna i prawna może założyć szkołę i placówkę niepubliczną (która będzie funkcjonowała na terenie Miasta) po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Informacje uzupełniające

Wniosek osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę powinien zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nazwy zawodów w jakich szkoła będzie kształcić zgodne z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art.24 ust. 1, ustawy wskazanej poniżej lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • statut szkoły lub placówki,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W terminie miesiąca od daty złożenia wniosku o rejestrację.

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji
ul. Krzemieniecka 2 B
94-030 Łódź
pok. 106 (informacja)

Wnioski należy składać w Kancelarii – p. 113 I p.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   • ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź
   • Wydział Edukacji ul. Krzemieniecka 2B 94-030 Łódź
 • osobiście:
  • Wydział Edukacji ul. Krzemieniecka 2B 94-030 Łódź pok. 113
  • Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę
 • Wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej - w przypadku gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej winna przedłożyć wniosek (nie dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego)
 • Pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty
 • Podpisane zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • ​Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych

druk do pobrania


 • Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych

druk do pobrania


 • Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych

druk do pobrania


 • Wniosek o wpis do ewidencji innych form wychowania przedszkolnego

druk do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, służy prawo wniesienia odwołania do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Edukacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY