Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

OPIS SPRAWY

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) i jej rozpoczęcie wymaga uprzedniego wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl).

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek z załącznikami

tylko w formie elektronicznej

KROK 2

Wnieś opłaty

KROK 3

Czekaj na wpis

KROK 4

Odbierz zaświadczenie

tylko online w formie elektronicznej

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Wniosek dostępny tylko w wersji elektronicznej.
 • Do wniosku należy załączyć skany / wersje elektroniczne wymaganych załączników.
 • Załatwienie sprawy wymaga wniesienia opłaty za wpis do rejestru.
 • Zaświadczenie o wpisie wydawane tylko w wersji elektronicznej.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

 2. Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia, co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

 3. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Emp@tia, w module e-Wnioski należy:

  • wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,

  • wybrać wniosek RKZ-1: Wniosek o wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,

  • wybrać gminę miasto Łódź,

  • wypełnić wniosek wymaganymi danymi.

 4. Do składanego elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dołączyć:

  • decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych;

  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka) albo pozytywną opinię o lokalu wójta, burmistrza, prezydenta (w przypadku klubu dziecięcego);

  • w przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę fizyczną zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

  • pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu, zakładającego żłobek lub klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS.

 5. Wniosek należy wysłać za pośrednictwem portalu Emp@tia, potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP

 6. Weryfikacja wniosku i załączników.

 7. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji: w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku dokonanie rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego w Rejestrze Żłobków prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

 8. Po dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestruzawierające dane określone w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zaświadczenie wydawane jest tylko w wersji elektronicznej.

 9. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wniosku - odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Informacje uzupełniające
 • Postępowanie prowadzi się na wniosek.

 • Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

 • Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obok gminy, żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

 • Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tzn. w szczególności:

  • zapewnia dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych;

  • gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

  • prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

 • Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl):

  • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian wystąpić do organu prowadzącego rejestr (wójta, burmistrza, prezydenta) z wnioskiem o zmianę danych lub informacji: nazwy, imienia i nazwiska, siedziby lub adresu podmioty prowadzącego żłobek lub klub, numerów NIP lub REGON podmiotu prowadzącego żłobek, miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, zmiany liczby miejsc w żłobku/klubie dziecięcym, informacji czy żłobek, klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

  • w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmian samodzielnie uaktualnić dane w portalu Emp@tia w przypadku zmian pozostałych danych z rejestru, w tym zmian: godzin pracy żłobka/klubu dziecięcego, adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu, liczby dzieci zapisanych do żłobka/klubu dziecięcego, wysokości opłat w żłobku/klubie dziecięcym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia
91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47

Informacja telefoniczna: +48 (42) 638-47-38, +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za wpis do rejestru 217,00 zł

numer konta:69 1240 1037 1111 0011 0911 0827

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Termin składania dokumentów

Wszystkie załączniki powinny zostać przesłane wraz z wnioskiem. Sprawa jest załatwiana w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - formularz RKZ-1 dostępny i składany za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl)
 • Pozytywna decyzja komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych.
 • Pozytywna decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka albo pozytywna opinia o lokalu wójta, burmistrza, prezydenta (w przypadku klubu dziecięcego)
 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - w przypadku żłobka/klubu dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną
 • Pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu, zakładającego żłobek lub klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS.
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2379)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 368).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY