Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Zmiana danych lub informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

OPIS SPRAWY

Podmioty prowadzące placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech obowiązane są zgłaszać zmiany danych objętych rejestrem.

Wszystkie czynności związane ze zmianami danych dot. żłobka lub klubu dziecięcego w rejestrze odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl)

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek z załącznikami

KROK 2

Czekaj na wpis zmiany

w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

KROK 3

Odbierz zaświadczenia o wpisie

online za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Wniosek dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.
 • Do wniosku należy załączyć skany / wersje elektroniczne wymaganych załączników.
 • Załatwienie sprawy nie wymaga wniesienia opłaty.
 • Zaświadczenie o wpisie zmiany wydawane tylko w postaci elektronicznej.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl):

  1)w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian wystąpić do organu prowadzącego rejestr (wójta, burmistrza, prezydenta) z wnioskiem o zmianę danych lub informacji: nazwy, imienia i nazwiska, siedziby lub adresu podmioty prowadzącego żłobek lub klub, numerów NIP lub REGON podmiotu prowadzącego żłobek, miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, zmiany liczby miejsc w żłobku/klubie dziecięcym, informacji czy żłobek, klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;

  2)w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmian samodzielnie uaktualnić dane w portalu Emp@tia w przypadku zmian pozostałych danych z rejestru, w tym zmian: godzin pracy żłobka/klubu dziecięcego, adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu, liczby dzieci zapisanych do żłobka/klubu dziecięcego, wysokości opłat w żłobku/klubie dziecięcym.

 2. Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).

 3. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Emp@tia, w module e-Wnioski należy:

  • wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,

  • wybrać wniosek RKZ-2: Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,

  • wybrać gminę m. Łódź, do której wniosek będzie skierowany,

  • wypełnić wniosek wymaganymi danymi.

 4. Do składanego elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o zmianę danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych należy dołączyć również:

  • decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych – w przypadku gdy zmiany dotyczą informacji objętych ww. decyzją;

  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka) albo pozytywną opinię o lokalu wójta, burmistrza, prezydenta (w przypadku klubu dziecięcego) – w przypadku gdy zmiany dotyczą informacji objętych ww. decyzją/opinią;

  • pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu, który założył żłobek lub klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS.

 5. Wniosek należy wysłać za pośrednictwem portalu Emp@tia potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

 6. Weryfikacja wniosku i załączników.

 7. Dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym w ramach Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

 8. Po dokonaniu zmian w rejestrze, za pośrednictwem portalu Emp@tia, składający wniosek otrzymuje zaświadczenie o wpisie zmiany danych do rejestru, uwzględniające dokonane zmiany w zakresie danych określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3..

Informacje uzupełniające
 • Postępowanie prowadzi się na wniosek.

 • Postępowanie prowadzone za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47
Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia

Informacja telefoniczna: +48 (42) 638-47-38, +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl)

Termin składania dokumentów

Wszystkie ew. wymagane załączniki powinny zostać przesłane wraz z wnioskiem. Sprawa jest załatwiana w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty

 • Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - formularz RKZ-2 dostępny i składany za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia  (https://empatia.mpips.gov.pl/)
 • Pozytywna decyzja komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych – w przypadku, gdy zmiany dotyczą informacji objętych ww. decyzją
 • Pozytywna decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka albo pozytywna opinia o lokalu wójta, burmistrza, prezydenta (w przypadku klubu dziecięcego) – w przypadku gdy zmiany dotyczą informacji objętych ww. decyzją/opinią
 • Pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu, który założył żłobek lub klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204);

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925),

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2379).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY